Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 04.03.2021

UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Virtuelt på Teams

STARTTIDSPUNKT

2021-03-04 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-03-04 11:30


PUNKTER

1. Strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget om ensomhed (DAK)

2. Gensidig orientering om Corona-situationen (DAK)

3. Godkendelse af årsrapport, budget og regnskab

4. Praksisplanudvalget – input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 17. marts 2021

5. Drøftelse af tværsektoriel videoanvendelse, herunder projektet vedr. telemedicinsk udskrivningspakke (DAK)

6. Orientering om mulig permanentgørelse af Fremskudt Funktion (DAK)

7. Beslutningsgrundlag for det videre arbejde med IV-behandling i kommunalt regi i Region Syddanmark (DAK)

8. Drøftelse af Akutplan for Region Syddanmark (høringsversion) (DAK)

9. Orientering og drøftelse af proces for midtvejsstatus (DAK)

10. Evaluering af Samarbejdsaftale om bed-side analyser og prøve-tagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunkti-oner (DAK)

11. Status vedr. digitalt sundhedscenter (DAK)

12. Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK)

13. Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (DAK)

14. Eventuelt

15. Orienteringer fra KKR Syddanmark

16. Orientering om regional opsamling på kommunerunden ift. Psykiatriplan 2020-2024

17. Status på TeleKOL-programmet (DAK)

18. Orientering om formandsgodkendte sager (DAK)


1. Strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget om ensomhed (DAK)

Strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget om ensomhed (DAK)

Strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget om ensomhed (DAK)

REFERAT

­­­­­­­­­­­­­­­­Sundhedsstrategisk Forum drøftede den kommende strategiske drøftelse af ensomhed i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsstrategisk Forum bemærkede, at drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget ikke bør igangsætte nye initiativer idet ensomhed allerede er højt prioriteret i kommunerne, og at alle de Syddanske Kommuner derfor allerede arbejder målrettet med at modvirke forekomst af ensomhed. Det blev derudover bemærket, at sekretariatet forud for mødet i Sundhedskoordinationsudvalget, med fordel kan indsamle oplysninger fra kommunerne om, hvordan der allerede arbejdes med ensomhed i den enkelte kommune, således at de kommunale medlemmer af udvalget kan bringe denne viden ind i drøftelsen.
Det blev endeligt bemærket, at drøftelsen om ensomhed i Sundhedskoordinationsudvalget, bør tage udgangspunkt i eksisterende indsatser i Sundhedsaftalen, såsom partnerskabet for ABC for mental sundhed, som der fra kommunal side er stor tilslutning til.
Sundhedsstrategisk Forum godkendte forslag til strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget som indstillet.
 

RESUMÉ

Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 28. oktober 2020 ønsket, at der i 2021 skal være en strategisk drøftelse af ensomhed, herunder årsager til ensomhed, afledte konsekvenser af ensomhed samt forslag til indsatser, der kan iværksættes til at modvirke ensomhed.
Koordinationsgruppen lægger op til at punktet indeholder et til to oplæg som drøftelsen kan tage udgangspunkt i., herunder et faktuelt oplæg ved en forskerprofil og et oplæg som belyser en kommunal vinkel, hvor arbejdet med ensomhed eksemplificeres.
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Mange af de syddanske kommuner arbejder allerede målrettet med at modvirke ensomhed, og der findes derfor mange kommunale eksempler på initiativer og indsatser som er iværksat for at modvirke ensomhed. I forbindelse med drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget, foreslås det at en specialkonsulent fra Faaborg-Midtfyn Kommune, fremlægger de tiltag og indsatser som er iværksat i Faaborg-Midtfyn Kommune, som et kommunalt eksempel på hvad der blandt andet kan iværksættes for at modvirke ensomhed. Derudover er det under afklaring, hvilken forsker der kommer og afholder et indledende faktuelt oplæg, for Sundhedskoordinationsudvalget, om ensomhed.
 
Sundhedskoordinationsudvalget, har ønsket at have en generel drøftelse af ensomhed, som tager afsæt i eksempler på initiativer der modvirker ensomhed. På den måde kan medlemmerne i udvalget få mere viden på området og sammen øge fokus på at modvirke ensomheden i Syddanmark.
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Kommer med eksempler på hvordan man i de syddanske kommuner arbejder på at modvirke ensomhed, som eventuelt også kan være relevante at belyse i forbindelse med drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget, især i et tværsektorielt perspektiv.
 
 • Drøfter og godkender forslag til strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget vedr. ensomhed.
 
______________________________________________________________________
 
INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Drøfter og godkender forslag til strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget vedr. ensomhed.
 
 
SAGSFREMSTILLING
 
Baggrund
Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 28. oktober 2020 ønsket, at der i 2021 skal være en strategisk drøftelse af ensomhed, herunder årsager til ensomhed, afledte konsekvenser af ensomhed samt forslag til indsatser, der kan iværksættes til at modvirke ensomhed.
Ensomhed kan defineres og måles på mange måder, og derfor kommer forskellige undersøgelser frem til forskellige tal og konklusioner. Analyser, der anvender UCLA-3, som er en internationalt anerkendt måde at spørge ind til ensomhed på, peger på, at der er ca. 380.000 voksne, som ofte følger sig ensomme i Danmark.
Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed uanset alder. Kortvarig ensomhed er ikke farlig, men bider ensomheden sig fast og bliver langvarig, kan den få alvorlige konsekvenser og blive en ond cirkel som er svær at komme ud af.
 
Oplægsholdere
Koordinationsgruppen arbejder pt. på at tilrettelægge en strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget, som dels tager udgangspunkt i det faktuelle omkring ensomhed ved f.eks. en forskerprofil og dels tager udgangspunkt i en Syddansk kommunes konkrete arbejde med at bekæmpe ensomhed. For så vidt angår forskerprofilen er der på nuværende tidspunkt ikke indgået en konkret aftale, mens der i forhold til det konkrete kommunale eksempel er indgået aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune ved specialkonsulent Marie-Louise Alleslev, der vil fortælle om kommunens arbejde med at bekæmpe ensomhed.
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdes der med ensomhed på flere tangenter. Ensomhed indgår således som et særligt indsatsområde i kommunens Værdighedspolitik, ligesom det indgår i kommunens Udviklingsstrategi. Fokus på ensomhed er både i forhold til de ældre borgere, hvor en projektmodel er udviklet vedr. indsatser målrettet forebyggelse og afhjælpning af ensomhed blandt ældre. Projektmodellen omhandler:
 
 • At indgå alliancer på tværs af kommune og civilsamfund for at skabe meningsfulde fællesskaber for udsatte ældre borgere
 • At hylde livets faser
 • At gøre en dyd ud af, at borgere i Faaborg-Midtfyn hjælper hinanden
 • At skabe bånd på tværs af generationer
 
Ligeledes har Kommunalbestyrelsen besluttet, at unge og ensomhed skal være endnu et indsatsområde i regi af Budget 2021, i form af en koordineret indsats til at fremme mental sundhed og reduktion af ensomhed blandt børn og unge, bl.a. med udgangspunkt i tænkningen bag ABC for mental sundhed.
 
Under oplægget vil Marie-Louise Allerslev komme nærmere ind på ovenstående arbejde, ligesom der vil blive lagt op til en drøftelse af, hvorledes vi tværsektorielt kan samarbejde om at bekæmpe ensomheden blandt både unge og ældre i Syddanmark.

2. Gensidig orientering om Corona-situationen (DAK)

Gensidig orientering om Corona-situationen (DAK)

Gensidig orientering om Corona-situationen (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Den aktuelle Corona-situation blev drøftet.
Det blev bemærket at vi i Syddanmark har fået en god test- og vaccinationsstrategi op og køre og at der er stor tilfredshed med samarbejdet mellem kommunerne, Regionen og Almen Praksis.
Kommunerne og Regionen samarbejder tæt om et opsamlingsheat for de resterende i målgruppe 2 og 3, som endnu ikke er vaccineret. Det blev bemærket, at der ikke findes en opgørelse over årsag på de personer i målgruppe 2 og 3, som “mangler” vaccinen og det blev drøftet, hvorledes det skal håndteres.
 

RESUMÉ

Der gives her en status på Corona-situationen i Syddanmark, herunder udrulningen af COVID-19 vaccinationerne.
 
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum vil der under punktet være mulighed for at vende aktuelle temaer vedrørende COVID-19, som der er behov for en tværkommunal drøftelse af, eller som der er behov for bringes videre til Region Syddanmark.
Der kan eventuelt gives en status fra hvert SOF-område, og de syddanske kommunale repræsentanter, som sidder i de nationale COVID-19 fora, kan orientere om seneste nyt fra foraene.
 
Det kan derudover eventuelt drøftes om der er behov for et syddansk fokus på senfølger efter smitte med COVID-19, i regi af Det Administrative Kontaktforum.
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Drøfter den aktuelle Coronasituation
______________________________________________________________________
 

INDSTILLING

Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Drøfter den aktuelle Coronasituation
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Under hele Corona-pandemien har de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark arbejdet tæt sammen og indgået flere fælles aftaler med henblik på at sikre en optimal håndtering af Coronasituationen til gavn for borgere og fagpersonale i Syddanmark.
 
Da situationen, herunder retningslinjer og aftaler herfor, hele tiden ændrer sig, lægges her op til, at medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum på mødet gensidigt orienterer om, og drøfter, seneste aktuelle og væsentlige tiltag og opmærksomhedspunkter, såsom status for udrulningen af COVID-19 vaccinationerne.
 
De kommunale og regionale formænd for de lokale samordningsfora, indleder punktet med en generel orientering om status for Coronasituation i det pågældende område.

3. Godkendelse af årsrapport, budget og regnskab

Godkendelse af årsrapport, budget og regnskab

Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Der var opbakning fra Sundhedsstrategisk Forum til beslutningen om, at overskydende midler anvendes til at ansætte en midlertidig HK-medarbejder, resten af 2021, til at bistå sekretariatet.
Sundhedsstrategisk Forum godkendte regnskab og årsrapport for 2020 og budget for 2022 som indstillet.
Sundhedsstrategisk Forum indstiller regnskab og årsrapport for 2020 og forslag til budget for 2022 til godkendelse i K22 og KKR.

RESUMÉ

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2020, der indeholder en kort gennemgang af de opgaver, sekretariatet har løst i 2020. Endvidere fremgår årsregnskabet for 2020. Herudover er der vedhæftet et forslag til budget 2022 og 2023. Årsrapport og budget sendes til godkendes i K22 d. 27. maj 2021 og i KKR d. 9. juni 2021.
 
 

INDSTILLING

 

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Godkender regnskab og årsrapport for 2020 og forslag til budget for 2022
 
 • Indstiller regnskab og årsrapport for 2020 og forslag til budget for 2022 til godkendelse i K22 og KKR
 

 

SAGSFREMSTILLING

 
Regnskab 2020
Regnskabet for 2020 viser, at der er et overskud på 310.283 kr. Overskuddet genereres blandt andet af, at der er brugt færre midler til løn, end der var budgetteret med, og at der også er brugt færre midler på mødeaktiviteter, end der var budgetteret med. En del af forklaringen på mindreforbruget på personaleudgifterne er, at sekretariatet fra d. 1. januar 2020 til d. 28. februar 2020 kun var bemandet med én konsulent og en teamleder (0,5 årsværk), idet Christina Ryborg fratrådte sin stilling pr. 31. december 2019, hvorefter Tina Holmgaard Juul først tiltrådte stillingen som Strategisk konsulent d. 1. marts 2020. Årsagen til mindreforbruget på mødeaktiviteter kan tilskrives, at der langt størstedelen af 2020 er blevet afholdt virtuelle møder grundet Covid-19 restriktionerne, hvorfor udgifter til mødelokaler og forplejning ikke er blevet afholdt i samme grad som under normale omstændigheder.
 
Budget 2022
Det foreslås, at budget 2022 skal udarbejdes med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2021. Det anbefales ikke, at der budgetteres ud fra det vedtagne budget 2021, da der siden budgettets vedtagelse er sket en del ændringer i sekretariatet, der har stor betydning for udgifterne i sekretariatet. I december 2020 blev det besluttet, at teamleder-funktionen nedlægges, hvilket har en signifikant betydning for det forventede udgiftsniveau i 2021. Omkostninger til personaleudgifterne forslås derfor fastlagt en del lavere, end det vedtagne budget for 2021. Dette betyder, at der løbende vil generes et overskud, hvis kommunebetalingen fastholdes på det nuværende niveau.
Det anbefales dog at fastholde niveauet for kommunebetaling i 2022, da der bør ses ind i, om der er behov for at tilføre sekretariatet øvrige ressourcer, nu hvor teamlederfunktionen er nedlagt. Dette skal afdækkes i løbet af 2021.
 
Årsrapport
I vedhæftede årsrapport fremgår en overordnet beskrivelse af hvilke opgaver sekretariatet har løftet i løbet af 2020. Sekretariatets hovedopgave er at understøtte Sundhedsstrategisk Forums arbejde med at sikre, at kommunernes interesser bliver varetaget i sundhedssamarbejdet med Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation. Sekretariatet har i denne forbindelse en række faste opgaver som går igen fra år til år.
 
COVID-19 relaterede opgaver
I 2020 har COVID-19 relaterede opgaver også fyldt meget i sekretariatet. Sekretariatet har under hele pandemien understøttet kommunerne og været bindeled mellem kommunerne, Regionen og PLO Syd, idet der løbende har været behov for fælleskommunal og tværsektoriel koordinering på området. Denne opgave er, som alle andre steder, en ny og tidskrævende opgave som håndteres sideløbende med sekretariatets faste opgaver. Det forventes, at der for sekretariatet forsat vil være en del opgaver knyttet til det tværsektorielle samarbejde vedrørende Covid-19 i resten af 2021.
 
Perspektivering: Kommende opgaver i sekretariatet
Når der kigges ind i de kommende opgaver for sekretariatet de næste par år, kan der fremhæves følgende opgaver:
· Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om Covid-19: Dette vil forsat fylde meget i 2021
· Forberedelsen til udarbejdelse af en ny sundhedsaftale: I 2022 vil det forberedende arbejde til udarbejdelsen af en ny sundhedsaftale fylde meget i sekretariatets opgaveportefølje
 • Forberedelsen til udarbejdelse af ny praksisplan: I 2022 vil det forberedende arbejde til udarbejdelsen af ny praksisplan fylde meget i sekretariatets opgaveportefølje
 • Forberedelsen til udarbejdelse af ny praksisplan for fysioterapi: I slutning af 2021 vil det det forberedende arbejde til udarbejdelsen af ny praksisplan fylde meget i sekretariatets opgaveportefølje
 • Øget fokus på det tværsektorielle samarbejde inden for sundhedsområdet: Samfundsudviklingen peger generelt i retningen af, at flere opgaver søges løst i det tværsektorielle samarbejde med fokus på at sikre borgeren den bedst mulige behandling med bedst mulig sammenhæng. Sekretariatet vil som følge her af formentlig opleve en øget efterspørgsel på kerneydelsen: at bistå kommunerne i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde inden for en række forskellige områder.
Det er blevet besluttet at der resten af 2021 ansættes en midlertidig HK-medarbejder i sundheds- og socialsekretariatet, som kan løfte opgaver af sekretærkarakter på tværs af de to sekretariater. Denne skal hjælpe med at løfte opgaver som de tilsammen fire AC-medarbejdere i sekretariaterne løser på nuværende tidspunkt. Det vurderes, at dette kan frigives en betydelig mængde tid hos AC-medarbejderne, til de mere AC-relaterede opgaver. Denne ansættelse finansieres af sundhedssekretariatets allerede eksisterende overskud.
 
Videre proces
Årsrapport og regnskab 2019 og budget 2021 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles efter godkendelse i Sundhedsstrategisk Forum på mødet i Kommunaldirektørkredsen d. 27. maj 2021 og i KKR d. 9. juni 2021.
 
 

BILAG

 • Regnskab 2020, budget 2022 og 2023
 • Årsrapport 2020 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Bilag

Årsrapport 2020
Regnskab og budget

4. Praksisplanudvalget – input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 17. marts 2021

Praksisplanudvalget – input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 17. marts 2021

Praksisplanudvalget – input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 17. marts 2021

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Dagsorden til kommende møde i Praksisplanudvalget d. 17. marts 2021 blev drøftet. I forhold til honorering af video var der enighed om, at kommunerne ønsker at følge den nationale aftale.

RESUMÉ

For at styrke den kommunale rolle i arbejdet med almen praksis, drøftes udkastet til dagsorden til det kommende møde i Praksisplanudvalget, hvor Sundhedsstrategisk Forum kan komme med yderligere input til dagsordenen.
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Drøfter udkast til dagsorden til kommende møde i Praksisplanudvalget d. 17. marts og kommer med eventuelle forslag til øvrige punkter, der kan dagsordenssættes.
 

SAGSFREMSTILLING

 

Baggrund
 
Møder i Praksisplanudvalget
I Praksisplanudvalget afholdes der fire årlige møder, hvor samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og region drøftes. Dette gøres typisk med udgangspunkt i opfølgning på eksisterende samarbejdsaftaler (lokalaftaler), etablering af eventuelt nye samarbejdsaftaler samt drøftelse og godkendelse af de løbende implementeringsindsatser i Praksisplanen. Der er fem kommunale pladser, som pt er besat af medformand Henning Ravn (Esbjerg Kommune), Malene K. Nielsen (Vejen Kommune), Lisa Pihl Jensen (Langeland Kommune), Karsten Meyer Olesen (Aabenraa Kommune) og Per Nyhus (Billund Kommune).
 
Dialogmøder
Forud for møderne i Praksisplanudvalget afholdes et dialogmøde. Dialogmødet afholdes mellem de administrative deltagere på hhv. kommunalt niveau (repræsenteret af Arne Nikolajsen, Susanne Hartvig og Tina Juul) og regionalt niveau (repræsenteret ved Frank Ingemann og Anita Lerche) samt PLO (repræsenteret ved formand Birgitte Ries Møller, næstformand Michael Haslund og sekretariatschef Jens Hartvig Skov). Her drøftes sager af mindre politisk karakter, men som dog har stor betydning for samarbejdet mellem almen praksis, region og kommuner samt punkter til selve dagsorden for det kommende møde i Praksisplanudvalget.
 
Udkast til dagsorden til mødet i Praksisplanudvalget d. 17. marts 2021
 • Videokonference
  • På december mødet i PPU besluttede udvalget, at der skal igangsættes en indsats til at styrke tværsektoriel koordinering via video. I Region Syddanmark har rammen for de praktiserende lægers brug af videokonference været lokalaftalen om telemedicin i almen praksis, ydelseskode 4435 – videokonference. Ultimo december 2020 indgik PLO C og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) en midlertidig national aftale om videokonference. Med indgåelsen af en national aftale om videokonference suspenderede Region Syddanmark pr. 15. januar midlertidigt muligheden for at benytte ydelse 4435. Den nationale aftale indeholder i modsætning til lokalaftalen et krav om, at der er tre deltagere i en videokonference, for at den kan honoreres efter aftalen. Dette har rejst spørgsmål om, hvordan møder mellem f.eks. praktiserende læge og kommunalt plejepersonale, der hidtil har været afholdt pr. video med to deltagere nu kan/skal honoreres. Ligeledes har kravet om tre deltagere udfordret et planlagt samarbejde mellem jobcentret i Fredericia Kommune og de praktiserende læger – konkret fordi PLO C vurderer, at socialmedicinsk samarbejde ikke omfatter dialog med jobcentrene. Der lægges op til en drøftelse på mødet af hvilke udfordringer kravet om tre deltagere i den nationale aftale giver, og hvordan de evt. kan løses.
 
 • Status for implementering af praksisplan
  • Initiativkatalog for telemedicin
  • Initiativkatalog for fastholdelse af ældre læger
  • Initiativkatalog for indsatsområdet ”mennesker med psykisk lidelse”
 
 
 • Lægedækning
  • Status på lægedækningen
  • Status på fordeling af ledige ydernumre i Esbjerg (frist 1/3) samt den fra Storegade
  • Orientering om Bennedbæk og Bogense (han har solgt og flytter til Søndersø)
  • Genudmøntning af kapacitet Ørbæk
  • Genudmøntning af kapacitet Skærbæk
  • Orientering om lægedækningen i Bramming/nyt ydernummer

5. Drøftelse af tværsektoriel videoanvendelse, herunder projektet vedr. telemedicinsk udskrivningspakke (DAK)

Drøftelse af tværsektoriel videoanvendelse, herunder projektet vedr. telemedicinsk udskrivningspakke (DAK)

Udarbejdelse af implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Processen for udarbejdelse af implementeringsopskrift til tværsektoriel anvendelse af video blev drøftet og der var opbakning fra kommunerne til at Kompetencegruppen for Sundhedsteknologi arbejder videre som indstillet. Den kommunale formand for kompetencegruppen bemærkede, at de mange gode erfaringer vi har fået med videoanvendelse, på baggrund af COVID-19, bliver tænkt med ind i arbejdet. Endvidere blev det forslået, at titlen “implementeringsopskrift” ændres til vejledning eller anbefaling.

RESUMÉ

Det er ultimo 2019 i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget besluttet, at der skulle udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i de lokale samordningsfora (SOF) og implementeringsgrupperne. Til at understøtte denne proces, er der ultimo 2020 udarbejdet et regionalt analyseprojekt vedr. telemedicinsk udskrivningspakke.
Opgaven med udarbejdelse af implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video er lige nu forankret hos Følgegruppen for Behandling og Pleje. Følgegruppen indstiller, at anvendelsesområdet for en kommende implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video udvides, samt at opgaven påbegyndes og forankres i Kompetencegruppen for sundhedsteknologi, som også vil kunne vurdere behovet for udvikling af en tværsektoriel telemedicinsk udskrivningspakke.
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Den kommunale formand for kompetencegruppen for Sundhedsteknologi, Irene Ravn Rossavik, gav på formandskabsmødet udtryk at bakke op om at kompetencegruppen for Sundhedsteknologi tænkes ind i arbejdet med udarbejdelsen af implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video, og om at opgaverne vedr. dette forankres i kompetencegruppen for Sundhedsteknologi.
 
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum, bemærkede ligeledes at det er væsentligt at de mange gode erfaringer COVID-19 har medført, i forbindelse med tværsektoriel videoanvendelse, tænkes ind i arbejdet.
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Drøfter punktet med henblik på at give inputs som Formandskabet kan viderebringe på mødet i Det Administrative Kontaktforum
 
______________________________________________________________________
 

INDSTILLING

Følgegruppen for Behandling og Pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Godkender, at Kompetencegruppen for Sundhedsteknologi udarbejder en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video, samt at opgaven forankres i Kompetencegruppen for Sundhedsteknologi jf. Kommissorium for kompetencegrupperne og Sundhedsaftalen.
 
 • Godkender, at Kompetencegruppen for Sundhedsteknologi får til opgave at skabe sammenhæng mellem udviklingen af en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video og den viden, materiale og erfaringer der er indsamlet i analyseprojektet vedr. telemedicinsk udskrivningspakke. Videre skal kompetencegruppen, komme med en vurdering af, hvordan den tværsektorielle implementeringsproces kan planlægges, både for en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video og en evt. tværsektoriel telemedicinsk udskrivningspakke.
 
 • Godkender, en udvidelse af anvendelsesområdet for en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video, til at inkludere alle strategiske tværsektorielle fora under sundhedsaftalen, herunder også tværsektorielle fora på klinisk niveau – såsom telemedicinske udskrivningskonferencer.
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
På møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 blev det besluttet at igangsætte et initiativ om en styrket indsats i forhold til tværsektoriel anvendelse af video. Den daværende Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin fik her til opdrag at udarbejde forslag til en handlingsplan, samt vejledning og anbefaling for tværsektoriel anvendelse af video (se udarbejdet materiale her). Det Administrative Kontaktforum godkendte materialet på mødet den 24. januar 2019 og besluttede, at der skulle afholdes en temadag med fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video. Den 8. maj 2019 blev der afholdt en tværsektoriel temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video.
 
På baggrund af drøftelserne på temadagen samt behandlingen i Det Administrative Kontaktforum på mødet den 21. november 2019 og i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. december 2019, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i de lokale samordningsfora (SOF) og implementeringsgrupperne.
 
Opgaven blev på daværende tidspunkt forankret i Følgegruppen for Behandling og Pleje, med opfordring til involvering af Kompetencegruppen for Sundhedsteknologi og Monitorering. Efterfølgende besluttede Det Administrative Kontaktforum, at kompetencegrupperne godt kunne have faste opgaver. Opgaven er derfor ligeledes defineret i Kompetencegruppernes kommissorium og fremgår af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen, som en fast opgave under emnet ”Tværsektoriel anvendelse af video”, som er en fast opgave i Kompetencegruppen for Sundhedsteknologi.
 
I forlængelse af temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video blev der ligeledes igangsat et regionalt analyseprojekt vedr. telemedicinsk udskrivningspakke.
 
Den 27.maj 2020 blev Det Administrative Kontaktforum orienteret om analyseprojekt vedr. Telemedicinsk Udskrivningspakke. Her fremgår det, at det regionale analyseprojekt skal ses i sammenhæng med det kommende arbejde, der ligger i at udarbejde en fælles implementeringsopskrift til brug i SOF’erne og implementeringsgrupperne forankret under Følgegruppen for Behandling og Pleje. Analyseprojektet er således Region Syddanmarks forberedende arbejde til at indgå i det tværsektorielle projekt om en fælles implementeringsopskrift/guide.
Syddansk Sundhedsinnovation har været ansvarlige for analyse og udvikling af den Telemedicinske Udskrivningspakke. Materialet kan ses på dette link, herunder analyserapporten og Telemedicinske Udskrivningspakke.
 
I beslutningen fra Sundhedskoordinationsudvalget den 5.december 2019 var der fokus på en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og implementeringsgrupperne.
Det indstilles fra Følgegruppen for Behandling og Pleje, at anvendelsesområdet bør udvides fra SOF og implementeringsgrupperne, til også at omfatte alle strategiske tværsektorielle fora under sundhedsaftalen (Det Administrative Kontaktforum, Sundhedskoordinationsudvalget, Følgegrupper mv.) samt den telemedicinske udskrivningspakke.

6. Orientering om mulig permanentgørelse af Fremskudt Funktion (DAK)

Orientering om mulig permanentgørelse af Fremskudt Funktion (DAK)

Drøftelse af mulig permanentgørelse af Fremskudt Funktion (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Permanentliggørelse af Fremskudt Funktion blev drøftet. Der var opbakning til at gøre Fremskudt Funktion til et permanent tilbud. Det blev fremhævet som positivt, at den enkelte kommune kan tilpasse aftalen til deres kontekst i en bilateral aftale med Regionen.

RESUMÉ

Med Børn & Ungeaftalen og de tre forløbsprogrammer har kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark besluttet at skabe en bedre koordination og sammenhæng for børn og unge i mistrivsel. Projekt Fremskudt Funktion er et forebyggelsesprojekt for børn og unge i mistrivsel, hvor fremskudte psykiatrifaglige medarbejdere i samarbejde med kommunale projektmedarbejdere i PPR arbejder med 7 forskellige indsatser for at sikre psykisk sårbare børn og unge samt deres familier hurtig hjælp i nærmiljøet. Fremskudt Funktion understøtter de godkendte indsatser i Børn & Ungeaftalen samt forløbsprogrammerne, og projektet bidrager organisatorisk til sammenhæng og koordination mellem kommuner og Psykiatri. På baggrund af den foreløbige evaluering af projektet, arbejdes der på at få permanentgjort indsatsen.
 
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

På mødet d. 18. december 2020 godkendte Socialdirektørforum nedenstående anbefalingerne vedrørende permanentgørelse af Fremskudt Funktion med den bemærkning, at det fortsat er op til den enkelte kommune at beslutte, om man fortsat vil deltage i projektet efter endt projektperiode. Ligeledes er det op til den enkelte kommune at fastlægge det ønskede omfang af ressourceforbrug til sparringsteams fremover.
 
Anbefalinger:
 1. Der etableres en bred ledelsesmæssig forankring af Fremskudt Funktion på såvel kommunal side som i Psykiatrien ved permanentgørelse af de foreslåede indsatser
 2. Koordinerende sparringsteams i hver kommune permanentgøres. Hvert sparringsteams virke og arbejdsform tilpasses den organisatoriske virkelighed i den enkelte kommune.
 3. Rådgivning og sparring på medarbejderniveau permanentgøres, som en del af det faglige arbejde i sparringsteamet.
 4. Frivillige tilbud er endnu ikke afprøvet i større skala i projektet, men det er en væsentlig del af det offentliges arbejdsform i 2020 og er indskrevet i lovgivningen. Derfor anbefales, at der permanent skabes et tæt samarbejde med frivillige organisationer, og at deres tilbud indtænkes i så stort et omfang som muligt i det forebyggende arbejde.
 5. Sparringsteamet kan komme med faglige anbefalinger ift. at iværksætte direkte indsatser for barnet/den unge og forældre i nærmiljøet (lokale, regionale eller fælles indsatser).
 
Estimeret ressourceforbrug
Projektet har estimeret et ressourcebehov på 20-25 timer pr. uge pr. kommune. Dette svarer til 325.000-350.000 kr. pr. år for psykologer, men der er enkelte kommuner der i dag benytter sig af andre faggrupper i koordinatorrollen – f.eks. erfarne rådgivere, læringskonsulenter eller ledere – der har lidt andre timelønninger.
Det må komme an på en konkret vurdering i den enkelte kommune, hvilket ressourcebehov der er, hvis der ønskes en mindre model i en bilateral aftale. Dette kunne eksempelvis dreje sig om en konkretisering af ressourcebehov ved et sparringsmøde pr. måned, ved en begrænsning i hvilke sagstyper der arbejdes med, eller en begrænset mulighed for kommunal deltagelse i direkte fælles indsatser efter et sparringsmøde.
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Drøfter sagen med henblik på eventuelle kommentarer
______________________________________________________________________
 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Drøfter sagen med henblik på eventuelle kommentarer
 
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Fremskudt Funktion er et forebyggelsesprojekt for børn og unge i mistrivsel, hvor fremskudte psykiatrifaglige medarbejdere i samarbejde med kommunale projektmedarbejdere i PPR arbejder med 7 forskellige indsatser for at sikre psykisk sårbare børn og unge samt deres familier hurtig hjælp i nærmiljøet. Projektet er et 3-årigt satspuljeprojekt med Social­direktør­­forum som medansøger sammen med Psykiatrien i Region Syddanmark. Det løber frem til udgangen af 2021.
Det Administrative Kontaktforum er på et tidligere møde orienteret om, at Socialdirektørforum og Psykiatrien ville sende ansøgning om satsmidler til projektet Fremskudt Funktion.
 
Løsning og konsekvenser
Projektet Fremskudt funktion bidrager til organisatorisk at afprøve og skabe samarbejdsmodeller mellem kommuner og Psykiatri på Børne og Ungeområdet. Det understøtter dermed Børn & Ungeaftalen samt implementering af Forløbsprogrammerne. Formålet med projektet er at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatri og samtidig har problemstillinger, der er svære at løfte for kommunerne i nærmiljøet. Målgruppen er derfor børn og unge mellem 6 og 18 år med mistrivselsudfordringer. Med projektet ønsker man:
 
 • Udvikling af en ‘generisk’ (fleksibel) samarbejdsmodel, der kan rumme forskellige målgrupper inden for satspuljens rammer og tage højde for de variationer, der er i de 22 kommuners organisering og kapacitet inden for børne- og ungeområdet
 • Kompetenceudvikling for frontpersonale og pårørende
 • Direkte indsatser i et samarbejde mellem psykiatri og kommune i nærmiljøet
 
Projektet består af syv indsatser, som er afprøvet i 21 af 22 kommuner, da Fanø Kommune betjenes af Esbjerg:
 • Koordinerende sparringsteams
 • Supervision (rådgivning og sparring)
 • Udvikling af samarbejde med frivillige organisationer
 • Kompetenceudvikling til frontpersonalet
 • Pårørendekurser
 • Direkte indsatser
 • Formidling
 
Syddansk Sundhedsinnovation har i efteråret 2020 gennemført en midtvejsevaluering med henblik at identificere de projektindsatser, der kan permanentgøres. Med involvering af Socialdirektørforum, Børne- og Ungedirektørerne mv. igangsættes i 1. halvår af 2021 en beslutningsproces i kommunerne om at anbefale permanentgørelse af de identificerede projektindsatser.
 
Evalueringen viser, at de fleksible samarbejdsmodeller, der er udviklet i projektet, giver stor værdi både for medarbejdere i kommuner og i Psykiatrien i det tværsektorielle arbejde og ikke mindst for forældrene. Det anbefales at permanentgøre fire indsatser ved udgangen af 2021:
 1. sparringsmøder
 2. rådgivning & sparring
 3. samarbejde med frivillige
 4. direkte indsatser.
Evalueringen af projektet viser endvidere, at der er et ressourcebehov i kommunerne, hvis man permanentgør de fire projektindsatser, herunder driften af det tværsektorielle sparringsteam. Dette ressourcebehov er uafhængig af kommunens størrelse. Fra projektets side er det estimeret, at der er behov for 20-25 timer pr. kommune pr. uge til en koordinerende rolle i PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen. Med permanentgørelse af Fremskudt Funktion vil opgaver, der er en del af Børn & Ungeaftalen og Forløbsprogrammerne, blive varetaget af det tværsektorielle sparringsteam.
I Psykiatriplanen er afsat en årlig driftsramme på op til 4,5 mio. kr. med henblik på eventuel permanentgørelse af Fremskudt Funktion fra 2022 fra regional side.
 
Proces
Der er udarbejdet en procesplan i forhold til stillingtagen til en permanentgørelse af projekt
Fremskudt Funktion med fokus på inddragelse af sundhedsområdet og hensyntagen til de kommunale budgetprocesser i 2021.
Planen er vedlagt som bilag.
 
 

BILAG

 • Procesplan for projekt Fremskudt Funktion
 • Notat om anbefalinger og samarbejdsmodeller

Bilag

Notat vedr. anbefalinger og samarbejdsmodeller – Socialdirektørforum.pdf
Procesplan vedr. permanentgørelse af Fremskudt funktion jan 2021.pdf

7. Beslutningsgrundlag for det videre arbejde med IV-behandling i kommunalt regi i Region Syddanmark (DAK)

Beslutningsgrundlag for det videre arbejde med IV-behandling i kommunalt regi i Region Syddanmark (DAK)

Beslutningsgrundlag for det videre arbejde med IV-behandling i kommunalt regi i Region Syddanmark (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum drøftede udkast til ny IV-aftale. Der var opbakning til, at der arbejdes videre med udvikling af ny fælles IV-aftale i kommunalt regi i Region Syddanmark. Der var opbakning til det fremlagte udkast, som grundlag for det videre arbejde, ligesom der opbakning til den i udkastet beskrevne afregningsmodel for IV-samarbejdet og finansiering mellem sektorerne.

Endvidere var der opbakning til, at aftalen gælder i tidsrummet 07-23 alle ugens dage. Der blev bemærket følgende opmærksomhedspunkter fra Sundhedsstrategisk Forum, som blev bragt med videre til drøftelsen i Det Administrative Kontaktforum

 • Om det er alle afdelinger der kan udskrive til IV-behandling
 • Opgaveoverdragelse fra sygehuset: Er det en videredelegering og hvorledes sikres retmæssig overgang, som lever op til lovkrav, som vurderes ved f.eks. risikobaseret tilsyn.
 • At tilgængelige ressourcer i den enkelte kommune dikterer om opgaven kan løses patientsikkert.
 • Formulering om eget hjem ændres til nærmiljø.
Det blev bemærket at delegation af behandling skal være helt tydelig i forhold til hvor behandlingsansvaret ligger. Det blev drøftet at der fra kommunal side med fordel kan tages fat i Styrelsen for Patientsikkerhed ift. formuleringen af denne del i ny fælles IV-aftale.

RESUMÉ

Det Administrative Kontaktforum besluttede den 27. maj 2020, at der skal arbejdes videre med afklaring af mulighederne for en ny IV-aftale i Syddanmark med afsæt i erfaringer fra de andre regioner, erfaringer fra anvendelsen af IV-pumper i Region Syddanmark samt en afklaring af målgrupperne for henholdsvis IV-pumperne og en mulig IV-aftale.
 
Denne sag præsenterer et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med IV-behandling i kommunalt regi og udgør Følgegruppens afrapportering på opgaven fra Det Administrative Kontaktforum.
 
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Charlotte Scheppan, som er er kommunal formand for følgegruppen for behandling og pleje, vil på mødet i Sundhedsstrategisk Forum uddybe sagens kommunale perspektiver.
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Drøfter, om der fra kommunal side er ønske om at der skal arbejdes videre med udvikling af samarbejdet om IV-behandling i kommunalt regi med nærværende IV-aftale som grundlag
 
 • Drøfter fremsendte model for afregning af IV-samarbejdet og fordelingen af finansieringen mellem sektorerne
 
 • Drøfter ønsket til det videre arbejde på IV aftaleområdet, herunder træffer beslutning om en evt. videre proces, organisering og inddragelse.
______________________________________________________________________
 
INDSTILLING
Følgegruppen for Behandling og Pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Drøfter, om der skal arbejdes videre med udvikling af samarbejdet om IV-behandling i kommunalt regi med nærværende IV-aftale som grundlag
 
 • Drøfter fremsendte model for afregning af IV-samarbejdet og fordelingen af finansieringen mellem sektorerne
 
 • Drøfter det videre arbejde på IV aftale området, herunder træffer beslutning om en evt. videre proces, organisering og inddragelse.
 
 
 
 
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Intravenøs (IV) behandling er som udgangspunkt en regional opgave, men borgerne kan have svært ved at få en hverdag til at hænge sammen med flere daglige fremmøder på sygehusene. Hvis behandlingen kan foregå på det samme faglige niveau, vil mange borgere foretrække at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem.
 
Region Syddanmark og de syddanske kommuner har på nuværende tidspunkt en frivillig IV-aftale, hvor kommunerne har mulighed for at behandle borgerne i eget hjem. I hhv. Nordjylland og Midtjylland har regioner og kommuner indgået samarbejdsaftaler om IV-behandling i kommunalt regi.
 
I lyset af de eksisterende aftaler i Nordjylland og Midtjylland havde Det Administrative Kontaktforum på mødet den 27. maj 2020 en indledende drøftelse af mulighederne for en ny IV-aftale i Syddanmark. Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet, at der skal arbejdes videre med et beslutningsgrundlag, som afklarer mulighederne for en ny IV-aftale i Syddanmark baseret på erfaringer fra de andre regioner samt erfaringer fra anvendelsen af IV-pumper i Region Syddanmark. Opgaven blev forankret i Følgegruppen for Behandling og Pleje.
 
Med denne sag præsenteres et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med IV-behandling i kommunalt regi og sagen udgør følgegruppens afrapportering på opgaven fra Det Administrative Kontaktforum.
 
 
Udkast til ny IV-aftale
Følgegruppen har nedsat en arbejdsgruppe, som med kort frist og med afsæt i ovenstående fik til opgave at udarbejde et udkast til en ny aftale for IV-behandling i kommunalt regi. Arbejdsgruppen har afholdt fire møder, og der foreligger nu et udkast til en ny IV-aftale, som tager afsæt i den tilsvarende aftale fra Midtjylland.
 
Samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet udgør den faglige ramme for samarbejdet og beskriver parternes ansvar og fordeling af opgaver. Den omfatter både IV-behandling med antibiotika og med væske samt anvendelse af pumper i kommunalt regi.
 
Parterne er Region Syddanmark og de syddanske kommuner, og aftalen indgås mellem regionen og den enkelte kommune.
 
Målgruppen er borgere fra 15 år, hvor der er påbegyndt IV-behandling i sygehusregi, og hvor der er et fortsat behov for IV-behandling, men hvor der ikke er behov for indlæggelse.
 
Kommunerne forpligter sig med den nye aftale som udgangspunkt til at levere ydelsen, når hospitalslægen vurderer, at IV-behandling i kommunalt regi er det bedste for patienten. Ved generel manglende kapacitet i den enkelte kommune afklares kapacitetstilpasning ledelsesmæssigt mellem parterne.
 
Udgangspunktet for aftalen er dog i første omgang et aktivitetsniveau og omfang, som det kendes fra den nuværende aftale – blandt andet henset til kommunernes udfordringer med at rekruttere sygeplejersker til opgaven.
 
I lighed med den nuværende procedure medsender sygehuset ved udskrivelse en IV-kasse, som indeholder de nødvendige remedier og medicin/væske til den ordinerede behandling i eget hjem eller nærmiljø.
 
Det aftales i de lokale samordningsfora, hvordan de kommunale sygeplejersker sikres mulighed for relevant kompetenceudvikling ift. at udføre IV-behandling.
 
Det fremgår af aftalen, at praktiserende læge/vagtlæge ikke har ansvar for IV-behandling i kommunalt regi, som er påbegyndt i sygehusregi. Efter afslutning af IV-behandling og ved anden sygdom (ikke relateret til IV-behandlingen) har patientens praktiserende læge ansvaret.
 
Økonomi
Kompetencegruppen for Monitorering har været inddraget mhp. at beskrive afregningsmodel samt evaluering og monitorering af aftalen. Der lægges med aftalen op til, at Region Syddanmark og kommunerne finansierer IV-behandlinger i kommunalt regi i fællesskab.
 
Økonomien i fremsendte materiale tager afsæt i IV-aftalerne i Nordjylland og Midtjylland, da det var opdraget fra DAK, men det understreges, at forudsætningerne for beregningerne fortsat er til forhandling – jf. notatet ”Udgiftsberegningsgrundlag for IV-behandling i kommunerne”. Beregningseksemplerne viser derfor, at finansieringen fordeles med 70% til regionen og 30% til kommunen.
 
Der er taget udgangspunkt i en brugertidsprocent (BTP) på 40%. Timeprisen for en IV-behandling er beregnet til 847,64 kr.
 
Tabel 1: Regional finansiering fordelt på behandlingstype af IV-behandling.
Behandlingstype
Estimeret tidsforbrug
Afregningstakst til
Region Syddanmark
IV-antibiotika u. pumpe
52 min.
514,24 kr.
IV-antibiotika m. pumpe
20 min.
197,78 kr.
IV-væske
20 min.
197,78 kr.
Anm.: Finansieringsfordelingen mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner er 70/30.
 
Taksterne for IV-aftalen i Region Syddanmark genberegnes årligt, så priserne løbende afspejler det reelle udgiftsniveau i kommunerne, og så over- eller underbetaling undgås.
 
Følgegruppen for Behandling og Pleje har ansvaret for, at der bliver evalueret og monitoreret på samarbejdsaftalen. På nuværende tidspunkt indeholder hverken regionale eller kommunale systemer et data-grundlag til at vurdere det potentielle omfang for IV-behandling i kommunalt regi og dermed de samlede udgifter.[1] Derfor lægges der i første omgang op til en hurtig evaluering /status på aftalen efter et halvt år, hvor der vil være mulighed for at justere grundlaget for samarbejdet.
 
Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres årligt for en afrapportering, og den første afrapportering sker et halvt år efter samarbejdsaftalens indgåelse.
 
Der vil, såfremt Det Administrative Kontaktforum beslutter at arbejde videre med IV-samarbejdet med afsæt i fremsendte udkast til ny IV-aftale, være behov for at afklare detaljer i samarbejdet og implementering af aftalen. Det foreslås, at dette arbejde i givet fald forankres i den eksisterende arbejdsgruppe hhv. i Kompetencegruppen for Monitorering i relation til monitorering og afregning mv.
 
 
 
BILAG
 • Udkast til ny IV-aftale
 • IV-behandling – Takstberegning – regneark
 • Arbejdsgangsbeskrivelse for dokumentation for af IV-afregning
 • Grunddata til afregningseksempel
 • Fakturaeksempel
 • Udgiftsberegningsgrundlag og afregningsstruktur for indsatser til IV-behandling i kommunerne
 • Beregning af den samlede økonomi i IV-aftalen
 • Notat til DAK vedr. IV materiale
 
 

[1] Det undersøges i skrivende stund, om det er muligt at lave et overslag over aftalens samlede omkostninger med afsæt i aktiviteten i Midtjylland, men tallene vil i givet fald være behæftet med stor usikkerhed.

Bilag

Udkast til ny IV-aftale 12.02.2021
IV-behandling – Takstberegning – regneark
Arbejdsgangsbeskrivelse for dokumentation af IV-afregning
Grunddata til afregningseksempel
Fakturaeksempel
Udgiftsberegningsgrundlag og afregningsstruktur for indsatser til IV-behandling i kommunerne
Beregning af den samlede økonomi i IV-aftalen.
Notat til DAK vedr. IV materiale 12.02.2021

8. Drøftelse af Akutplan for Region Syddanmark (høringsversion) (DAK)

Drøftelse af Akutplan for Region Syddanmark (høringsversion) (DAK)

Drøftelse af Akutplan for Region Syddanmark (høringsversion) (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum drøftede udkast til den kommende Akutplan. Det blev bemærket, at kommunerne får en aktiv og større rolle i patientforløbet. Der var enighed om at udarbejde et dybdegående fælleskommunalt høringssvar, hvor de 22 Syddanske kommuner får mulighed for at komme med administrative og politiske inputs. Herefter sendes det fælleskommunale høringssvar til behandling i KKR og K22, hvor det også vil være muligt at komme med inputs.
Sundhedsstrategisk Forum tog udkast til Akutplan for Region Syddanmark til efterretning og godkendte proces for udarbejdelse af fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmark som indstillet.

RESUMÉ

Region Syddanmark sender i maj 2021 den kommende Akutplan for regionen i høring. På mødet drøftes udkast til Akutplan i den aktuelle version.
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Fælleskommunalt Sundhedssekretariatet har udarbejdet en tids- og procesplan for udarbejdelse af fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan, som er vedlagt som ekstra bilag. Med denne tids- og procesplan forsøges det sikret at både de relevante kommunale administrative og politiske udvalg, får mulighed for at komme med input til høringssvaret.
 
De kommunale styregruppemedlemmer, bemærkede på formandskabsmødet at indholdet i Akutplanen blot er anbefalinger og derfor i første omgang ikke stiller krav til at kommunerne ændrer praksis. Det er dog væsentligt at kommunerne især er opmærksomme på Akutplanens anbefalinger i implementeringsfasen, da det er her at ønsker fra Regionen til kommunerne om eventuel ændring i praksis kan komme til udtryk, hvilket for nogle kan få betydning for ændring i ressourcerne.
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Drøfter og tager udkast til kommunal proces for udarbejdelse af fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan, til efterretning
 
 • Drøfter udkast til akutplanen og orientering om proces for udarbejdelse af fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan.
 
______________________________________________________________________
 

INDSTILLING

Region Syddanmark indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Drøfter udkast til akutplan.
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af den akutte sundhedsindsats samt Danske Regioners udspil på området arbejder, Region Syddanmark med udarbejdelse af en ny Akutplan for regionen.
Akutplanen beskriver indsatser i Region Syddanmark, der har til formål at sikre sammenhæng på tværs af sektorer for at borgere med akut opstået sygdom eller skade får rette tilbud, uanset om det er hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, besøg hos eller af egen læge eller vagtlæge, akut ambulant besøg på sygehus eller indlæggelse.
På mødet drøftes udkast til Akutplan, idet Det Administrative Kontaktforum som grundlag for drøftelsen forelægges udkast til Akutplan i samme version, som Styregruppen for Akutplan drøfter på møde den 3. marts 2021. På møde den 4. marts 2021 orienteres derfor mundtlig om eventuelle tilretninger som følge af styregruppens behandling på mødet dagen forinden.
 
Proces
Udkast til Akutplan behandles i løbet af marts 2021 i bl.a. koncerndirektionen og koncernledelsesforum, hvor der kan ske yderligere tilretning.
 
I henhold til tids- og procesplanen for arbejdet med Akutplanen sendes forslag til Akutplan i høring 6. maj 2021 frem til 30. august 2021. Forslag til Akutplan behandles politisk i Region Syddanmark i løbet af april 2021 og regionsrådet behandler høringsforslag på møde den 26. april 2021.
 
Det Administrative Kontaktforum er løbende blevet holdt orienteret om arbejdet med Akutplan, ligesom der sidder kommunale repræsentanter i såvel styregruppen som flere arbejdsgrupper. På møde den 28. januar 2021 blev Det Administrative Kontaktforum således orienteret om forslag til indsatser i den kommende Akutplan.
 
Kommunekontaktudvalget præsenteres for Akutplanen på møde den 12. marts 2021, mens Sundhedskoordinationsudvalget drøfter forslag til Akutplan i forbindelse med høringsfasen, forventeligt på møde den 23. juni 2021.
 
De lokale samordningsfora drøfter elementer i Akutplanen på møder fra marts 2021 og frem.
 
Udarbejdelsen af Akutplan 2020 kører i et regionalt spor. Region Syddanmarks Akutplan har dog sammenhæng til det eksisterende Sundhedsaftalesamarbejde mellem kommuner og sygehuse, og er derfor væsentlig for både regionen og kommunerne i Syddanmark. De tiltag i Akutplanen, som direkte kommer til at indebære en kommunale indsats, vil blive videregivet til Følgegruppen for behandling og pleje under Det Administrative Kontaktforum, ligesom der vil blive tilrettelagt en strategisk drøftelse i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj og i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. juni om de tværsektorielle indsatser på akutområdet.
 
 
 
BILAG
 • Udkast til akutplan (version til styregruppemøde 3. marts 2021
 • Regional tids- og procesplan for akutplan
 
 
 
  
Kommunale bilag
 • Kommunal proces- og tidsplan for udarbejdelse af fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan
 

Bilag

Udkast – Akutplan 2020.pdf
Tids- og procesplan for akutplan.pdf
KOMMUNALT BILAG – Udkast til kommunal tids- og procesplan for høring af RSD Akutplan.docx

9. Orientering og drøftelse af proces for midtvejsstatus (DAK)

Orientering og drøftelse af proces for midtvejsstatus (DAK)

Orientering og drøftelse af proces for midtvejsstatus (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Det blev bemærket, at P-SOF’erne også skal fremgå af tidsplanen.
Sundhedsstrategisk Forum godkendte sagen som indstillet.

RESUMÉ

Det er lovbestemt i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, at der senest to år efter, at Sundhedsaftalen er indgået, skal indsendes en midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen. Det betyder konkret, at Sundhedskoordinationsudvalget skal fremsende midtvejsstatussen for Sundhedsaftalen i Syddanmark 2019-2023 senest d. 1. juli 2021. I forbindelse med udarbejdelsen af midtvejsstatussen, foreslås det, at der også arbejdes sideløbende i et andet spor, der centrerer sig om intern læring med henblik på at få input til udarbejdelsen af den næste sundhedsaftale.
 
Sagen fremlægger en grovskitse af, hvad indholdet i midtvejsstatussen skal være samt en beskrivelse af en inddragende proces, der skal sikre, at de relevante aktører bidrager med input til midtvejsstatussen.
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Ingen bemærkninger
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Godkender udkast til indhold i midtvejsstatussen
 
 • Godkender procesplanen for udarbejdelsen af midtvejsstatussen
___________________________________________________________________
 

INDSTILLING

Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Godkender udkast til indhold i midtvejsstatussen
 
 • Godkender procesplanen for udarbejdelsen af midtvejsstatussen
 
 • Videresender sagen til formandskabet i Sundhedskoordinationsudvalget til godkendelse af procesplanen.
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Det overordnede formål med midtvejsstatussen er at give Sundhedsstyrelsen en indikation af, hvordan det går med opfyldelsen af de mål, Sundhedskoordinationsudvalget har fastlagt og godkendt i Sundhedsaftalen. Der vil normalt på nuværende tidspunkt foreligge nogle kvantitative data i form af de nationale mål for 2020, som kan sammenholdes med målene fra 2019. Dette er dog ikke muligt i år, da Sundhedsdatastyrelsen har meddelt, at det, grundet udfordringer med LPR3, endnu ikke er muligt at generere data for 2020.
 
Det betyder, at midtvejsstatussen i stedet udelukkende vil blive af kvalitativ karakter, hvor fokus er på følgegruppernes tilbagemelding omkring status på nye indsatser i forbindelse med implementeringen af indeværende sundhedsaftale.
 
Koordinationsgruppen foreslår, at følgende hovedoverskrifter indeholdes i midtvejsstatussen, der fremsendes til Sundhedsstyrelsen:
 • Indledning, hvor sundhedsaftalens visioner og målsætninger ridses op
 • Gennemgang af alle følgegruppernes nye samarbejdsaftaler, der er indgået i forbindelse med indsatsområderne i den gældende sundhedsaftale
 • Overblik over aftaler, der er på vej under de forskellige indsatsområder i den aktuelle sundhedsaftale
 • Overvejelser omkring prioriteringer for at nå i mål med den overordnede vision for den aktuelle sundhedsaftale
 • COVID-19 relateret samarbejde, herunder aftaler indgået ifm. tværsektorielt samarbejde om håndtering af COVID-19.
 
Arbejdet med midtvejsstatus kommer til at foregå i to spor. Der vil sideløbende med midtvejsstatussen til Sundhedsstyrelsen blive indsamlet input fra de lokale samordningsfora og efterfølgende fra kompetencegrupperne med henblik på at sikre en fyldestgørende vurdering af, hvordan arbejdet med sundhedsaftalen forløber.
 
Den samlede tilbagemelding fra følgegrupper, de lokale samordningsfora og kompetencegrupperne vil indgå som en del af en intern læringsproces, der kan skabe afsæt for udarbejdelsen af en ny sundhedsaftale.
 
Der er vedlagt et forslag til en inddragende proces, hvor der først lægges op til en drøftelse af følgegruppernes og de lokale samordningsforas input til midtvejsstatussen, hvorefter disse meldes ind til Koordinationsgruppen, der har ansvaret for at udarbejde det skriftlige udkast til midtvejsstatussen. Herefter inviteres alle følgegruppeformandskaberne til at holde et oplæg på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj, med udgangspunkt i status på deres indsatsområder i Sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget har i den forbindelse mulighed for at komme med input til midtvejsstatussen på baggrund af følgegruppeformændenes oplæg.
 
Sundhedskoordinationsudvalgets eventuelle bemærkninger indarbejdes herefter i midtvejsstatussen, som efterfølgendes sendes til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021 og dernæst i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. juni 2021, hvor også Patientinddragelsesudvalget vil blive orienteret.
 
 
Proces
Der er vedlagt et bilag, der giver det præcise overblik over processen for udarbejdelsen af midtvejsstatussen.
 
Processen med tilbagemelding fra kompetencegrupperne vil ikke indgå i den samlede procesplan forud for midtvejsstatussen, da tilbagemeldingerne herfra skal bruges med henblik på den interne læring og input til en kommende sundhedsaftale. Det vurderes derfor, at det er mere hensigtsmæssigt at inddrage kompetencegruppernes input i slutningen af 2021, hvor kompetencegrupperne har haft længere tid til at etablere sig.
 
 
 

BILAG

Tids- og procesplan for udarbejdelse af midtvejsstatus

Bilag

Bilag Tids-og procesplan for midtvejsstatus.docx

10. Evaluering af Samarbejdsaftale om bed-side analyser og prøve-tagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunkti-oner (DAK)

Evaluering af Samarbejdsaftale om bed-side analyser og prøve-tagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunkti-oner (DAK)

Evaluering af Samarbejdsaftale om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte sagen som indstillet.

RESUMÉ

Det Administrative Kontaktforum godkendte i 2018 Samarbejdsaftale om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner.
 
Samarbejdsaftalen er nu blevet evalueret med fokus på at give status på indsatsen. Evalueringens væsentligste konklusion er, at status på implementering er, at der med udgangspunkt i samarbejdsaftalen er etableret et formaliseret samarbejde mellem de biokemiske afdelinger og 10 ud af 22 kommuner. Der, hvor der er etableret et formaliseret samarbejde, opleves samarbejdet at være i sit begyndende stadie. Ud over indsigten i implementeringsgraden viser evalueringen en generel stor tilfredshed med samarbejdet om bed-side analyser fra alle tre tværsektorielle aktører. Det er med denne evaluering ikke lykkedes at konkludere på udvikling, antal og typen af bed-side analyser.
 
På baggrund af evalueringen vurderer Følgegruppen, at der fortsat er udviklingsmuligheder i samarbejdsaftalen og derfor ikke på nuværende tidspunkt behov for en revision. Det er i stedet Følgegruppens anbefaling, at der bør sættes fornyet fokus på implementering i form af etablering af konkrete samarbejdsaftaler mellem kommuner og biokemiske afdelinger.
 
 
KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger.
 
 
INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Godkender evalueringen af Samarbejdsaftale om bed-side analyser og mikrobiologiske undersøgelser.
 
 • Godkender, at samarbejdsaftalen ikke revideres, men at der i de lokale samordningsfora sættes fokus på videre implementering og udvikling af et formaliseret samarbejde om samarbejdsaftalen. Følgegruppen for Behandling og Pleje vil bistå i at udveksle erfaringer fra de klynger, der har etableret et samarbejde.
 
 • Godkender, at samarbejdsaftalen evalueres igen i 2023 med henblik på evt. revision.
______________________________________________________________________
 
INDSTILLING
Følgegruppe for Behandling og Pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Godkender evalueringen af Samarbejdsaftale om bed-side analyser og mikrobiologiske undersøgelser.
 
 • Godkender, at samarbejdsaftalen ikke revideres, men at der i de lokale samordningsfora sættes fokus på videre implementering og udvikling af et formaliseret samarbejde om samarbejdsaftalen. Følgegruppen for Behandling og Pleje vil bistå i at udveksle erfaringer fra de klynger, der har etableret et samarbejde.
 
 • Godkender, at samarbejdsaftalen evalueres igen i 2023 med henblik på evt. revision.
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Det Administrative Kontaktforum godkendte i 2018 Samarbejdsaftalen om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser (herefter benævnt samarbejdsaftalen). Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke det tværsektorielle samarbejde om tidlig opsporing og udredning af symptomer på sygdom ved hjælp af bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser.
 
På baggrund af samarbejdsaftalen er der foretaget en evaluering, som skal give status på indsatsen. Evalueringen har både haft fokus på den generelle anvendelse af bed-side analyser samt på, hvordan der samarbejdes om formålet med samarbejdsaftalen, herunder kompetenceudvikling og kvalitetssikring af udstyr.
 
Evalueringen bygger på spørgeskemaer udsendt til henholdsvis kommuner, regionens biokemiske afdelinger samt kommunens praksiskonsulenter. Disse er besvaret af henholdsvis 16 kommuner, samtlige 5 biokemiske afdelinger og 6 kommunale praksiskonsulenter.
 
Evalueringens væsentligste indsigt er status på implementeringen af samarbejdsaftalen. Her kan det konkluderes, at der med udgangspunkt i samarbejdsaftalen på nuværende tidspunkt er etableret et formaliseret samarbejde mellem de biokemiske afdelinger og 10 ud af 22 kommuner. Der ses regionale forskelligheder i, hvordan implementering af samarbejdsaftalen håndteres:
 • De fleste fynske kommuner har indgået bilaterale samarbejdsaftaler om kompetenceudvikling og kvalitetssikring af udstyr med de to afdelinger for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitets Hospital (OUH).
 • Ligeledes har de fire sønderjyske kommuner og Sygehus Sønderjylland (SHS) etableret et konstruktivt samarbejde via de lokale samordningsfora (SOF).
 • Kommunerne omkring Sygehus Lillebælt (SLB) og Sydvestjysk Sygehus (SVS), er endnu ikke kommet i gang med et formaliseret samarbejde.
 
Der hvor der er indgået samarbejde om samarbejdsaftalen fungerer samarbejdet godt, omend der er stor forskellighed i, hvor langt kommunerne er i forhold til systematisk at arbejde med kompetenceudvikling og kvalitetssikring af udstyr.
 
Ud over indsigten i implementeringsgraden viser evalueringen en generel stor tilfredshed med samarbejdet om bed-side analyser fra alle tre tværsektorielle aktører. Praksiskonsulenter såvel som kommunerne oplever eksempelvis, at ordningen virker efter hensigten i forhold til at forebygge indlæggelser. De oplever derudover, at ordningen skaber tryghed og sparer transport for borgeren, som i højere grad kan undersøges i eget hjem. Endvidere oplever kommunerne, at det tværsektorielle samarbejde er blevet forbedret gennem en større gensidig indsigt i hinandens arbejdsgange i hjemmesygeplejen, almen praksis samt de kliniske afdelinger. Praksiskonsulenterne giver ligeledes udtryk for en generel succesfuld kommunikation med kommunens aktører, hvor der dog fortsat arbejdes med at finjustere enkelte kommunikative misforståelser.
 
Det er med denne evaluering ikke lykkedes at konkludere på udvikling, antal og typen af bed-side analyser. Dette skyldes, at det kvantitative data, der blev efterspurgt, har vist sig vanskelig at tilvejebringe, dels pga. forskellig registrerings- og datapraksis i de enkelte kommuner.
 
På baggrund af evalueringen er det Følgegruppens anbefaling, at der bør sættes fornyet fokus på implementering i form af etablering af konkrete samarbejdsaftaler mellem kommuner og biokemiske afdelinger. Dette i lyset af at det endnu ikke er alle kommuner og biokemiske afdelinger, der har afsøgt muligheden for at indgå samarbejdsaftaler.
 
Følgegruppen for behandling og pleje kan bistå i at udveksle erfaringer for, hvordan disse samarbejder kan etableres og udvikles. Dette kan ske på baggrund af erfaringer fra bilaterale samarbejdsaftaler som ved OUH og de fynske kommuner eller via SOF’erne, som det ses i de sønderjyske kommuner og SHS.
 
Følgegruppen vurderer, at der fortsat er udviklingsmuligheder i samarbejdsaftalen og derfor ikke på nuværende tidspunkt behov for en revision. I regi af SOF'erne vil der kunne udvikles lokale løsninger og forløb, som tager udgangspunkt i de gode indsatser og eksempler, der er indsamlet på tværs af SOF’erne.
 
Proces
Såfremt evalueringen godkendes af Det Administrative Kontaktforum, sendes den efterfølgende til endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.
 
 

BILAG

 • Evaluering af samarbejdsaftalen om bed-side analyser og mikrobiologiske undersøgelse i kommunale akutfunktioner

Bilag

Evaluering af samarbejdsaftale vedr. bed-side analyser (4.3.21).pdf

11. Status vedr. digitalt sundhedscenter (DAK)

Status vedr. digitalt sundhedscenter (DAK)

Status på Det Digitale Sundhedscenter (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ

Det Digitale Sundhedscenter er et partnerskab mellem 20 kommuner, Region Syddanmark samt Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Det Digitale Sundhedscenter udviklinger digitale løsninger, som understøtter og supplerer sundhedscentrenes sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
Det Digitale Sundhedscenter benyttes af kommuner både inden for og uden for Region Syddanmark. Primo 2021 indgår 15 syddanske kommuner i Det Digitale Sundhedscenter, og de øvrige syddanske kommuner inviteres til at indgå i partnerskabet.
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum, vil Anna-Britt Krogh, der er projektleder for Det Digitale Sundhedscenter, komme og give en status på partnerskabet. Der vil desuden være eksempler på, hvordan Det Digitale Sundhedscenter anvendes i udvalgte kommuner i Syddanmark.
 
Der gøres opmærksom på, at partnerskabet finansieres af de medvirkende kommuner i fællesskab. Der er en kommunebetaling på 20.000 kr. årligt samt et beløb, der afhænger af kommunens indbyggertal. Til eksempel betaler en kommune med 50.000 indbyggere 25.000 kr. årligt, mens en kommune på 200.000 indbyggere betaler 40.000 kr. årligt til det fælles budget, som dækker drift, forvaltning, undervisning via webinarer samt udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside og e-læringsmateriale.
 
Kommunerne, der indgår i partnerskabet eller er ved at afprøve tilbuddet, omfatter følgende kommuner: Assens, Billund, Egedal, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Kolding, Nordfyns, Nyborg, Odense, Randers, Svendborg, Varde, Vejen, Ærø og Aarhus.
Københavns Kommune indgår i projektet Sundhed Sammen Hjemmefra.
 
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Udveksler erfaringer med at indgå i partnerskabet
 
 • Tager orienteringen til efterretning.
______________________________________________________________________

INDSTILLING

Syddansk Sundhedsinnovation indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Tager orienteringen til efterretning.
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Det Digitale Sundhedscenter er et partnerskab mellem 20 kommuner, Region Syddanmark samt Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Region Syddanmark (Tværsektorielt Samarbejde, Steno Diabetes Center Odense og Syddansk Sundhedsinnovation) indgår i partnerskabet som led i sin rådgivningsforpligtigelse over for kommunerne på forebyggelsesområdet.
Omdrejningspunktet i Det Digitale Sundhedscenter er udvikling af digitale løsninger, som understøtter og supplerer sundhedscentrenes sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. For borgerne er fordelene ved digitale løsninger bl.a. øget tilgængelighed af tilbuddene, øget individuel fleksibilitet i tilbuddets tilrettelæggelse og et mere differentieret samlet tilbud. Desuden understøtter de digitale løsninger bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænserne, da borgerne undervises online på tværs af kommuner.
Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter har eksisteret siden 2013 og gennemførte i perioden 2014 – 2017 projektet ”Digital Patientuddannelse” finansieret af puljen ”Sundere liv for alle” under Sundheds- og Ældreministeriet. I projektet blev der udviklet og afprøvet to digitale forløb: ”Lev livet med diabetes” og ”Lev livet med hjertesygdom”.
Den digitale patientuddannelse består af tre understøttende elementer:
 1. Individuel kontakt mellem borger og sundhedsprofessionel, herunder start- og slutsamtaler
 2. Hjælp-til-selvhjælpsforløb i form af en række e-læringsmoduler, som er frit tilgængelige for borgere i Danmark
 3. Online gruppesessioner faciliteret af sundhedsprofessionelle i form af webinarer.
 
I projektperioden blev 150 borgere inkluderet, og evalueringen viste at:
 • Lidt flere mænd end kvinder deltog
 • Ca. fire ud af fem deltagere var tilfredse med tilbuddet og ville anbefale det til andre
 • Deltagerne gav en næsten entydig positiv tilbagemelding på e-læringen og webinarer (formidlet på en let og forståelig måde, god vekslen mellem tekst, video og grafik, nemt at håndtere it-mæssigt mv.)
 • Ca. halvdelen af deltagerne – i grove tal – vurderede positive effekter på sundhedsvaner samt tiltro og evner til at kunne ændre vaner
 • Ca. en tredjedel af deltagerne i diabetestilbuddet havde kort efter at have deltaget fået kontrolleret syn hos egen læge/øjenlæge og fødder hos fodterapeut
 • Den største udfordring ved det digitale tilbud var, at frafald undervejs var usynligt. Der er derfor indført forskellige tiltag som fremmer deltagernes opmærksomhed på tilbuddet undervejs i forløbet (nyhedsbreve, sms-reminders, gruppebaseret online undervisning, midtvejskontakt fra sundhedsfaglig).
 
Kommunal medfinansiering
Efter projektperioden er den digitale patientuddannelse overgået til drift i 2018 og er finansieret af de medvirkende kommuner i fællesskab. Steno Diabetes Center Odense har ad hoc finansieret flere udviklingsopgaver på diabetesområdet. En kommune betaler et grundbeløb på 20.000 kr. årligt for at deltage i partnerskabet samt et beløb, der afhænger af kommunens indbyggertal. Til eksempel betaler en kommune med 50.000 indbyggere 25.000 kr. årligt, mens en kommune på 200.000 indbyggere betaler 40.000 kr. årligt til det fælles budget, som dækker drift, forvaltning, undervisning via webinarer samt udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside og e-læringsmateriale.
 
Nye udviklingsprojekter
I 2019 igangsatte partnerskabet to nye udviklingsprojekter:
 1. Bliv Digital Kompetent”, som har til formål at styrke digitale kompetencer hos sundhedspersoner i kommuner og på sygehuse.
Konceptet giver de sundhedsfaglige et kompetenceløft inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering.
Erfaringer herfra danner basis på et netop igangsat EU-projekt DELIVER med Syddansk Sundhedsinnovation som projektleder.
 1. Digital Diabetes”, hvor der udvikles og afprøves en app målrettet psykisk sårbare, som enten har diabetes eller er i risiko for at udvikle diabetes. App’en understøtter dialogen om sygdomshåndtering og livsstil mellem borgeren og social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Projektet skal desuden styrke samarbejdet på tværs af sundheds- og socialområdet og dermed bidrage til en mere sammenhængende indsats for borgerne.
 
 
Status
På grund af Coronavirus og restriktionerne ift. at dæmpe smittespredningen har mange kommuner i øjeblikket udfordringer med at tilbyde kronikere den patientuddannelse, der ellers understøtter dem i at håndtere deres liv med kronisk sygdom. Dette betyder en øget interesse for Digital Patientuddannelse og flere nye kommuner afprøver i øjeblikket konceptet. Ca. 400 borger har fra 2016-2020 anvendt tilbuddet. Heraf 150 i perioden fra maj 2020 til december 2020. Konceptet er således velafprøvet, og der ses en stigende brug.
 
Partnerskabets tilbud formidles via hjemmesiden https://detdigitalesundhedscenter.dk/, som blev lanceret i maj 2020. Hjemmesiden gør det mulig at håndtere, at et større antal borgere benytter tilbuddene. Desuden er det blevet muligt for borgere at tilmelde sig et forløb uden først at gennemføre en startsamtale med en sundhedsprofessionel. Med hjemmesiden er det også lettere at følge brugen af og tilfredsheden med tilbuddene.
 
Nye kommuner får støtte til implementering af tilbuddet lokalt med fokus på at sikre kendskab til tilbuddet og skabe tryghed ved at formidle de digitale tilbud til borgerne og evt. undervise online. I foråret 2021 iværksættes desuden en række annonceringsinitiativer, som skal udbrede kendskabet til tilbuddet blandt borgere i målgruppen.
 
Partnerskabet har i december 2020 modtaget en bevilling fra TrygFonden på 4.9 mio. kr. til projektet ”Sundhed sammen hjemmefra”, som gennemføres i perioden januar 2021 – juli 2023.
 
Fokus i projektet vil være udvikling af følgende tilbud:
 1. Online livsstilstilbud inkl. online rygestop
 2. Udbygning af det eksisterende ”Lev livet med hjertesygdom” til borgere med hjerterytmeforstyrrelser og hjertesvigt (e-læring er pt. målrettet iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdom)
 3. Digital Patientuddannelse til borgere med KOL
 
Kommunerne, der indgår i partnerskabet eller er ved at afprøve tilbuddet, omfatter følgende kommuner:
Assens, Billund, Egedal, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Kolding, Nordfyns, Nyborg, Odense, Randers, Svendborg, Varde, Vejen, Ærø og Aarhus.
Københavns Kommune indgår i projektet Sundhed Sammen Hjemmefra.
 
 

12. Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK)

Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021 (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021.

RESUMÉ

 
Oplistning af de dagsordenspunkter som forventes at blive behandlet på det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum.
 
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Ingen bemærkninger.
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021
______________________________________________________________________
 

INDSTILLING

Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021
 
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021:
 
 
Strategiske drøftelser
 • Strategisk drøftelse i Det Administrative Kontaktforum om Akutplanen
 • Strategisk drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget om Akutplanen
 • Gensidig orientering om Corona-situationen
 
Enkeltsager
 • Godkendelse af ny IV-aftale
 • Organisering af hjemmemonitorering af patienter med hjertesvigt
 • Den kontrollerede opgaveoverdragelse – oplæg på model for nye opgaver fra kompetencegruppen
 • Godkendelse af ny samarbejdsaftale for stomiområdet
 • Årlig status Sundhedsaftalen 2019/2023 til SKU (afrapportering på de regionale data, der findes)
 • Godkendelse af midtvejsstatus
 • Status på arbejdet med ABC for mental sundhed
 • Evaluering af Rammeaftalen for Infektionshygiejnisk rådgivning
 • Orientering om Kick-off dag for forløbsprogram for mennesker med depression
 
Skriftlige orienteringer
 • Orientering om status på TeleKOL Landsdelsprogrammet
 • Orientering om formandskabsgodkendte sager
 
 

13. Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (DAK)

Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (DAK)

Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at dagsordenspunkterne sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj 2021.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Ingen bemærkninger.
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Godkender, at nedenstående dagsordenspunkter sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj 2021.
______________________________________________________________________
 

INDSTILLING

Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj 2021.
 
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Følgende punkter forventes forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 5. maj 2021:
 
 • Strategisk drøftelse om ensomhed
 • Gensidig orientering om corona-situationen
 • Status på ny IV aftale og evt. drøftelse heraf
 • Drøftelse af input til midtvejsstatus med oplæg fra følgegruppeformændene
 • Godkendelse af evaluering af akutte bedside analyser
 
 

14. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt­­­­­­­­­­­­­­­­­­

REFERAT

Det blev drøftet hvordan kommunerne forholder sig til Kommunalt PRO. Der blev i den forbindelse orienteret om at Sundhedsdirektørerne i den kommen uge, er indkaldt til møde af styregruppen for Kommunal PRO, hvor gruppen vil svare på eventuelle spørgsmål. Derudover er fristen for tilslutningen udskudt. Flere kommuner gav udtryk for at være i tvivl om hvorvidt de ville tilslutte sig, idet der er flere forhold i kontrakten som bør ændres, herunder muligheden for at opsige aftalen. Det blev bemærket at man eventuelt kan indkalde til et ekstraordinært møde i Sundhedsstrategisk Forum efter mødet med styregruppen, hvor kommunerne kan tilkendegive om de påtænker at tilslutte sig eller ikke, da der kan være fordele ved en fælles retning.
 
Eventuelle øvrige punkter?
 
Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer?
 
 

15. Orienteringer fra KKR Syddanmark

Orienteringer fra KKR Syddanmark

Orienteringer fra KKR Syddanmark­­­­­­­­­­­­­­­­­­

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ

Der gives her orienteringer fra relevante drøftelser i kommunaldirektørkredsen og i KKR Syddanmark.
 

INDSTILLING

Det indstilles, at Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Tager orienteringen til efterretning
 
 • Indstiller at Sundhedsstrategisk Forum tager orienteringen til efterretning.
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
På mødet i kommunaldirektørkredsen den 22. januar 2021 drøftede kommunaldirektørerne sammen med regionsdirektør, Jane Kraglund, samarbejdet om praktikpladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
 
Drøftelsen er aktuel, fordi kommunerne i Syddanmark oplever stor mangel på kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet og derfor ønsker at ansætte flere social- og sundhedsassistentelever end aftalt i den nuværende dimensioneringsaftale.
 
Det blev besluttet, at der findes en løsning for de ekstra social- og sundhedsassistentelever kommunerne har ansat, uden Regionens ønske, i 2020, og at der må findes løsninger i fællesskab for de ekstra elever, kommunerne måtte ønske at ansætte i 2021.
 
Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag.
 
 

BILAG

 • Samarbejdet om praktikpladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen K22 januar 2021

Bilag

Samarbejdet om praktikpladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen K22 januar 2021.pdf

16. Orientering om regional opsamling på kommunerunden ift. Psykiatriplan 2020-2024

Orientering om regional opsamling på kommunerunden ift. Psykiatriplan 2020-2024

Orientering om regional opsamling på kommunerunden ift. Psykiatriplan 2020-2024­­­­­­­­­­­­­­­­­­

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ

Regionens Psykiatri- og socialudvalg gennemførte i august og september 2020 en møderunde med de 22 kommuner i regionen. Den endelige opsamling fra møderne er blevet præsenteret og godkendt på regionsrådsmødet 25. januar 2021. I sagen fra regionsrådsmødet blev den endelige opsamling fra møderne fremlagt sammen med oversigt over kommunale initiativer og informationsmateriale vedrørende de regionale tilbud i psykiatrien.
 
 

INDSTILLING

 
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Tager orienteringen til efterretning
 
 

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Som opfølgning på psykiatriplan 2020-2024 gennemførte Regionens psykiatri- og socialudvalg i perioden august til september 2020 en møderunde hos de 22 kommuner i Region Syddanmark.
 
Formålet med møderunden var en drøftelse sammen med kommunerne af psykiatriplanens anbefalinger, kommunernes ønsker og prioriteringer samt fælles indsatsområder i lyset af psykiatriplanen. Dette med henblik på kvalificering og understøttelse af implementering af psykiatriplanen. Runden skulle desuden løfte videns- og indsigtsniveauet generelt for kommuner og region med hensyn til, hvad der sker i psykiatrien både i regionen og i kommunerne.
 
Den endelige opsamling som Regionsrådet godkendte kan læses her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm529296#punktnavn14.
 
 
 

17. Status på TeleKOL-programmet (DAK)

Status på TeleKOL-programmet (DAK)

Status på TeleKOL-programmet (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ

Programledelsen giver hermed en status for arbejdet med TeleKOL i Landsdelsprogrammet i Syddanmark.
 
 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Ingen bemærkninger.
 
 
 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum
 
 • Tager status til efterretning
 

 

INDSTILLING

Programstyregruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum
 
 • Tager status til efterretning
 
 
 

SAGSFREMSTILLING

 

Baggrund
TeleKOL-programmet i Syd er klar til at starte en pilotproces. Konceptet for undervisning af monitoreringsansvarlige – både klinisk og teknisk – er udarbejdet, og det igangsættes, så snart vi modtager IT-løsningerne fra leverandøren.
 
Status for det nationale FUT-projekt
Den nationale leverance er delt i to; en national infrastruktur til brug for samtlige 98 kommuner og 5 regioner, samt løsninger til henholdsvis. medarbejdere og borgere, indkøbt i fællesskaber i Vest- og Østdanmark.
 
Infrastrukturen er leveret og klar. I øjeblikket venter vi på frigivelse af de medarbejder- og borgerløsninger, som skal bygges ovenpå infrastrukturen.
 
På baggrund af en central udmelding fra FUT, KL og Danske Regioner er der pt. en pausering i arbejdet med TeleKOL som følge af en forsinkelse på udvikling medarbejder- og borgerløsningerne. Landsdelsprogrammerne afventer derfor fortsat en ud-melding fra FUT-projektet og den nationale porteføljestyregruppe vedr. ny tidsplan.
 
Der kommer en revideret tidsplan for landsdelsprogrammet i Syd, så snart vi modtager nyt fra nationalt hold.
 
 

18. Orientering om formandsgodkendte sager (DAK)

Orientering om formandsgodkendte sager (DAK)

Formandskabsgodkendte sager siden møde i Det Administrative Kontaktforum den 28. januar 2021 (DAK)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

SAGSFREMSTILLING

 
Baggrund
Formandskabet har siden mødet i Det Administrative Kontaktforum den 28. januar 2021 ikke behandlet nogen skriftlige sager.