Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 07.06.2019


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Bølgelængden, DGI-huset

STARTTIDSPUNKT

6/7/2019 11:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

6/7/2019 1:30:00 PM


PUNKTER

1.0. SSF-sager

1.1. Fælles ansøgning til midler til Forskningsprojekt om overvægt med Steno Diabetescenter Odense

1.2. Drøftelse af service, support og logistik

1.3. Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

1.4. Samarbejdet med almen praksis

1.5. Kommunal deltagelse i forskningsprojekt om rehabilitering af ældre med lymfekræft

1.6. Opfølgning på studieturen til London med fokus på psykiatriområdet

1.7. Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021

1.8. Almen orientering

2.0. DAK-sager

2.1. Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

2.2. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid

2.3. Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi

2.4. Drøftelse af en revidering af samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem

2.5. Orientering om Region Syddanmarks udviklingsstrategi

2.6. Status på implementering af OK 18 for almen praksis

2.7. Status fra følgegrupperne

2.8. Status på KOL-programmet

2.9. Godkendelse af punkter til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019

2.10. Godkendelse af dagordenspunkter på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019


1.0. SSF-sager

SSF-sager

p-billet5addab75-011d-4eaa-a3b3-fd350f59e401.pdf

Bilag

P-billet.pdf

1.1. Fælles ansøgning til midler til Forskningsprojekt om overvægt med Steno Diabetescenter Odense

Fælles ansøgning til midler til Forskningsprojekt om overvægt med Steno Diabetescenter Odense

Fælles ansøgning til midler til Forskningsprojekt om overvægt med Steno Diabetescenter Odense

Referat

Arne Gårn præsenterede kort tankerne bag et forskningsprojekt, og i den efterfølgende drøftelse fremkom følgende:

 • Det er vigtigt, at der ikke kun er fokus på symptombehandling, men på det hele menneske, når der ses på indsatser mod overvægt

 • Mange kommuner arbejder i forvejen efter Holbæk-modellen, eller andre modeller og metoder, og de kan have betænkeligheder ved at gå med i forskningsprojektet, hvis det indebærer for store ændringer i deres nuværende organisering af arbejdet

 • Nogle få kommuner er klar til at indgå i en ansøgning nu, men generelt er der er behov for at vide noget mere konkret om budget, rammer mv., inden flere kommuner vil binde sig til at deltage i projektet.

 • Projektet kunne også indebære børn i førskolealderen, da problemerne med overvægt ofte starter, før børnene begynder i skole

 • Det er væsentligt, at skoleområdet bliver inddraget på et tidligt tidspunkt i forskningsprojektet. Det anbefales Steno Diabetes Center Odense at involvere Børne- og Kulturchefforeningens regionale afdeling

 • Det kunne være relevant med et forskningsprojekt med fokus på, hvilke initiativer, indsatser og projekter, som har en dokumenteret effekt

Alle kommunerne bakker som udgangspunkt op om projektet, men der er behov for en nærmere beskrivelse af projektet og de kommunale forpligtelser, før kommunerne kan forpligte sig på at deltage i det. Steno Diabetes Center Odense forventer på den baggrund ikke at søge puljen til et interventionsforskningsprojekt. Det blev besluttet, at Steno Diabetes Center Odense lægger op til en proces for konceptudvikling og udarbejdelse af en beskrivelse for et pilotprojekt. I processen skal der sikres input fra flere kommuner, ligesom skoleområdet skal involveres. Herefter lægges der op til fundraising til en grundig pilotafprøvning og evt. senere fundraising til en fase 2 med et forskningsprojekt i form af fx et randomiseret, kontrolleret studium.


Programleder ved Steno Diabetes Center Odense (SDCO), Arne Gårn, vil på mødet kort præsentere tankerne bag forskningsprojektet og kommunernes mulige involvering i projektet.

Sundhedsstrategisk Forum blev i november 2018 præsenteret for SDCO, og her gav kommunerne en tilbagemelding om, at de gerne ser SDCO tage en rolle i projekter inden for den borgerrettede forebyggelse. SDCO har nu henvendt sig til Sekretariatet, da de foreslår at lave et interventionsprojekt omkring overvægt blandt børn.

Danske Regioner slået en pulje op til forskning i forebyggelse (med frist den 15. juli 2019): https://www.regioner.dk/services/nyheder/2019/april/regionerne-uddeler-27-5-millioner-kr-til-forskning-i-forebyggelse. Puljen kan være en god anledning til at sætte skub i et samarbejde om emnet. Da overvægt blandt børn og unge er et prioriteret område i Sundhedsaftalen 2019-2023 vurderes projektet at have en aktuel interesse for de syddanske kommuner. SDCO har drøftet ideen med Statens Institut for Folkesundhed (SIF), der har udtrykt stor interesse i at være forskningspartner i en ansøgning.

SDCO vurderer, at det vil styrke en ansøgning væsentligt, hvis der dels i ansøgningen kan vedlægges en tilkendegivelse af, at alle 22 syddanske kommuner står bag ansøgningen, dels er anført navngivne kommuner som deltagere i projektet. Der er derfor behov for, at alle kommuner, som ønsker at indgå i projektet, giver et bindende tilsagn på mødet den 7. juni 2019. Kommunerne skal være opmærksomme på, at projektet rækker ind over både sundhedsområdet og børne-/skoleområdet. Det forventes, at kommunernes bidrag i projektet vil bestå af mandetimer på skoleområdet, til lokal koordinering af indsatsen og til at indgå i konceptudvikling mv. Det er udgangspunktet, at der skaffes ekstern finansiering til forskning/evaluering og øvrige fælles udgifter i projektet, og at projektledelse løftes af SDCO.

SDCO har iværksat en fælles, hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der frem mod sommeren skal udarbejde en ansøgning. Ud over deltagelse fra SIF og SDCO deltager konsulenter fra Vejle og Svendborg kommuner med input til projektansøgningen.

 

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

– Tilkendegiver hvorvidt de vil stå bag ansøgningen og deltage i projektet

1.2. Drøftelse af service, support og logistik

Drøftelse af service, support og logistik

Drøftelse af service, support og logistik i KOL-programmet

Referat

Stine Falk, Kommunal programleder for KOL-programmet, præsenterede kort status for service, support og logistik (SSL) på landsplan samt de valg kommunerne står over for på området. Herefter præsenterede Britt Kronbøge, leder af Telemedicinsk Center i Esbjerg, hvordan Esbjerg Kommune har organiseret service, support og logistik i Esbjerg Kommune.

Det blev herefter drøftet, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at organisere sig i Landsprogramdel Syd ud fra det vilkår, at det i første omgang kun drejer sig om et mindre antal borgere. Om nogle år vil situationen formentlig være anderledes, og set-uppet kan måske bygges op omkring f.eks. Nexus.

Det blev drøftet, at der skal arbejdes med at nedsætte en fælles SPOC (Single Point of Contact) for de syddanske kommuner. Derudover at support og service organiseres og varetages fælles i klynger fx under SOF´erne. Når flere borgere i andre målgrupper kommer på, kan det overvejes, om det giver mening, at supporten foregår lokalt i den enkelte kommune.

Det blev ligeledes drøftet, at der skal arbejdes med en decentral logistikløsning, hvor den lokale hjælpemiddelcentral eller IT-afdeling kan forestå opgaven.

Det er væsentligt, at der kommer tilstrækkelig information ud fra Styregruppen omkring valgene i kommunerne, så kommunerne har de nødvendige informationer til arbejdet.

Økonomigruppen arbejder på et estimat på udgifterne i de enkelte kommuner som følge af implementeringen af KOL-programmet. Dette udsendes til kommunerne, når det foreligger. Kommunerne ønsker endvidere en drøftelse af ”Bring-your-own-device”-tilgang og udstyrspakker, hvor der også er lavet et bud på økonomien i de forskellige løsninger.


Stine Falk, kommunal programleder for KOL-programmet, holder et kort oplæg på mødet, hvor hun præsenterer status for service, support og logistik på landsplan. Trine P. Clausen, som tidligere har været en del af programsekretariatet, vil herudover supplere præsentationen med et praksiseksempel på, hvordan service, support og logistik kan organiseres lokalt.

Implementeringen af tele-KOL programmet er forbundet med en række opgaver på support, service og logistik. Det er tidligere besluttet i Styregruppen (møde januar 2018), at opgaven med service, support og logistik skal løses enten decentralt, eller ved at kommunerne og regionen går sammen i klynger. På det seneste møde i Styregruppen var sagen til drøftelse igen, og konklusionen blev, at der er behov for en kommunal drøftelse af sagen.

Opgaveløsningen er forankret forskelligt i Region Midt og Nord, men primært løst centralt. I Nord varetager en kommune al 2. leds support, når problemet ikke kan løses lokalt. I Region Midt er det regionens fælles servicecenter.

Logistik

Udstyret til selvmonitorering skal bringes ud til borgeren og sættes op eller det modsatte. Der vil også være opgaver med klargøring, vedligehold og rengøring af udstyr. Der vil være forskel på belastningen i logistikopgaven afhængig af afstande i kommunen, hvis man vælger en decentral løsning. Logistikopgaven afhænger også af, om man vil sikre ens udstyrspakker til borgerne eller bruge en ”bring-your-own-device”-tilgang.

Support og service

Support og service-funktionen handler om support af udstyr, sikre forbindelse mellem enheder, fejlmelding osv. Opgaven vil blive større med en ”bring-your-own-device”-tilgang, da de vil skulle forhold sig til mange forskellige typer enheder, software, kommunikation mellem enheder osv. Funktionen skal arbejde sammen med den overordnede support på app-løsningen, hvis der er problemer som ikke kan løses lokalt og skyldes fejl i systemet.

Der er flere forskellige muligheder for at løse opgaverne på support, service og logistik. Et yderpunkt er en fast fælles udstyrpakke med fælles syddansk support, service og logistik. Et andet yderpunkt er alle kommuner selv bestemmer deres devicetilgang og selvstændigt sikrer support, service og logistik. En mellemvej kunne være fælles udstyrspakke med fælles support og service men decentral logistik.

Udgifterne til support, service og logistik følger fordelingsnøglen 65% betaling fra regionen og 35% fra kommunerne.

På baggrund af drøftelserne vil der blive udarbejdet scenarier for opgaveløsningen på support, service og logistik i Syddanmark til senere beslutning.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter support, service og logistik i tele-KOL programmet

1.3. Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK-sag)

Referat

Cæcilie Lumby præsenterede ændringerne i det administrative tillæg og skitserede processen for det oplæg til organisering, som foreligger nu. Der var efterfølgende en drøftelse af mulighederne i det foranliggende udkast til organisering.

Det blev pointeret, at det er væsentligt, at der er opmærksomhed på bemandingen, når der skal udpeges til følgegrupperne. Da der skal oprettes en følgegruppe for arbejde og uddannelse er der behov for, at udpegningen rækker udover de områder, som udpegninger på sundhedsområdet normalt dækker over. Det er i denne sammenhæng nødvendigt med en nærmere drøftelse af ressourcer fra kommunerne til det tværsektorielle samarbejde.

Den nye organisering kalder på en drøftelse af, hvordan samarbejdet mellem SOF´erne, følgegrupperne og Det Administrative Kontaktforum organiseres. Herunder er det væsentligt med opmærksomhed på sammenhængen til psykiatriområdet, socialområdet mv.

Der er syv eksisterende indsatser, som ikke er placeret i en følgegruppe på nuværende tidspunkt. Disse indsatser skal Det Administrative Kontaktforum håndtere. Der var en drøftelse af, hvordan dette håndteres mest hensigtsmæssigt, så der også frigives mulighed for strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum.

Sammenhængen mellem Koordinationsgruppen og Det Administrative Kontaktforum skal tydeliggøres, så det ikke ser ud som om, at Koordinationsgruppen kan indstille sager til Det Administrative Kontaktforum.

Drøftelsen endte med en beslutning om, at der afholdes et ekstra møde mellem de syddanske kommuner i slutningen af august, hvor ovenstående sager kan drøftes nærmere. Der udmeldes en dato før sommerferien.


Kommunale bemærkninger

Formandskabet introducerer forslaget til organisering på mødet.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
 • Godkender følgegruppernes forslag til indsatser

Det administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

 • Godkender følgegruppernes forslag til indsatser

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum drøftede på mødet den 4. april 2019 et første udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023. På baggrund af udvalgets drøftelser er følgende ændringer foretaget:

Afsnit om bærende principper for samarbejdet:

 • Sprogbruget er gjort mere ”levende”

 • Borgerperspektivet er fremhævet

 • Der er sat yderligere fokus på samarbejdet

 • Vigtigheden af implementering er fremhævet

 • Der er tilføjet et bærende princip om forebyggelse og tidlig opsporing

 

Afsnit om uddybende organisering:

 • Det er tilføjet, at de lokale samordningsfora også spiller en central rolle i udviklingen og ikke kun implementeringen af samarbejdsaftaler mv.

Der er tilføjet et afsnit om de kommunalt lægelige udvalg.

 

 

Organisering under Sundhedsaftalen 2019-2023

Det Administrative Kontaktforum afholdte den 13. maj 2019 et ekstraordinært møde, hvor der blev truffet beslutning om den administrative organisering under Sundhedsaftalen 2019-2023.

Det blev besluttet, at der skal etableres en strategisk følgegruppe, der har til opgave at sikre, at de politiske virkemidler sættes i spil i arbejdet med indsatser, der kan sikre målopfyldelse. Den strategiske følgegruppe skal ligeledes sikre en fælles retning og et bredt samarbejde om anvendelsen af bl.a. sundhedsteknologi, dataunderstøttelse, monitorering, opgaveoverdragelse samt udvikling, afprøvning og udbredelse af nye samarbejdsformer.

Foruden følgegruppen for strategisk udvikling etableres fire følgegrupper, der hver især, og på tværs, skal udvikle, afprøve og evaluere forskellige indsatser, der tilsammen skal indfri de politiske målsætninger. De fire underliggende følgegrupper har ligeledes til opgave at vedligeholde og videreudvikle det eksisterede samarbejdsaftalegrundlag.

De fem følgegrupper er:

 • Følgegruppen for strategisk udvikling

 • Følgegruppen for forebyggelse

 • Følgegruppen for bedre overgange

 • Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

 • Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppernes mandat, ansvarsområder, sammensætning mm. uddybes i kommissorier. Det samme gør sig gældende for Det Administrative Kontaktforum og de lokale samordningsfora. Disse behandles på kommende møde.

Følgegruppernes forslag til indsatser, der kan indfri de politiske målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 4. april 2019, at der for hver målsætning i Sundhedsaftalen 2019-2023 indledningsvist skal igangsættes én indsats(eventuelt to hvis der er særligt gode argumenter herfor).

Med udgangspunkt i fordelingen af de politiske målsætninger mellem følgegrupperne, har følgegrupperne for ´forebyggelse´, ´behandling og pleje´ samt ´genoptræning og rehabilitering´ haft til ansvar at foretage prioriteringen.

Det giver følgende opdeling af målsætninger med tilhørende indsatser med udgangspunkt i den nye organisering:

Følgegruppen for forebyggelse

Målsætning

Indsatser

Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) der ryger til maksimalt 10 %

 

 

Vi vil reducere andelen af daglige rygere til makismalt 13 %

Implementering af partnerskabsprojektet ”Røgfri fremtid”

Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær overvægt:

 

 • 6-8 år
 • 9-13 år
 • 14-16 år

 

Vi vil reducere andelen af unge og voksne (16 år+) med moderat og svært overvægt til maksimalt 43 % for kvinder og 58 % for mænd

Samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt samt overvægtige gravide (familie orienteret tilgang)

Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder

Implementering af partnerskabsprojektet ”ABC for mental sundhed”

 

Følgegruppen for bedre overgange

Målsætning

Indsatser

Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 15 % for psykiatriske patienter

 

Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til 1 dag for psykiatriske patienter

 

Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af diabetes type 2-patienter til maksimalt 270 per 1000 diabetes type 2-patienter

 

Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL-patienter

 

Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 10 % for somatiske patienter

 

Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til 1 dag for somatiske patienter

 

Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til 35 per 1000 ældre

Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagne indlæggelser

 

Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner

 

Fleksible indlæggelser

 

 

 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Målsætning

Indsats

Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er steget til minimum xx %

Samarbejde mellem psykiatrien, uddannelsesområdet og almen praksis – Forberedende grunduddannelse (FGU)

Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 82 %

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 51 %

Samarbejde om rehabilitering og recovery vedrørende psykiatrien

Vi vil reducere overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser til maksimalt XX %

Samarbejde om rehabilitering og recovery vedrørende psykiatrien

 

Af bilag til dagsordenpunktet fremgår følgegruppernes beskrivelse af de udvalgte indsatser, hvor i de tydeliggør den forventede gevinst/effekt for borgerne samt det tværsektorielle perspektiv i den prioriterede indsats.

 

Den videre proces

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i en politisk aftale og et administrativt tillæg. Den politiske aftale er på nuværende tidspunkt til godkendelse regionsrådet og de 22 kommunal bestyrelser i Syddanmark.

Sundhedskoordinationsudvalget skal endeligt godkende både den politiske aftale og det administrative tillæg på deres møde den 26. juni 2019. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Umiddelbart herefter træder Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft.

sundhedsaftalen 2019-2023 (til godkendelse)bfd5696f-a121-4f89-884b-e4c64a8b195c.pdf
beskrivelse af indsatser til den kommende sa 2019-23 følgegruppen for fo…f372ce68-b27a-42b5-8598-97d6f5aff0a6.pdf
indsatser fra behandling og plejee2efe17a-68de-4de8-8446-2115afd10cf7.pdf
oversigt over prioriterede indsatser i sundhedsaftale 2019-2023 – 8. apr…fefe9095-780f-42b7-98de-9279f3e871e7.pdf
indsatser indlæggelser23dba474-0609-46da-89cc-038cdc021ac3.pdf
adm tillæg3c8106f0-4cff-4e41-843c-b4cf49884c77.pdf

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023 (til godkendelse).pdf
Beskrivelse af indsatser til den kommende SA 2019-23 Følgegruppen for fo….pdf
Indsatser fra behandling og pleje.pdf
Oversigt over prioriterede indsatser i Sundhedsaftale 2019-2023 – 8. apr….pdf
Indsatser indlæggelser.pdf
Adm tillæg.pdf

1.4. Samarbejdet med almen praksis

Samarbejdet med almen praksis

Forberedelse af møde mellem PLO Syd og de syddanske sundhedsdirektører

Referat

Det blev besluttet, at temaerne i Sundhedsaftalen 2019-2023 bør være omdrejningspunkt for drøftelsen med PLO Syd, og herudover kan implementeringen af OK18 inddrages.

 

Næste møde i Netværket for sundhedsdirektører er kalendersat til den 19. september 2019. På dette møde skal der være en drøftelse af samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne, hvor repræsentanter fra PLO Syd vil deltage i drøftelsen. PLO Syd har selv givet udtryk for, at de ønsker et møde med kommunerne.

Formandskabet har drøftet, at der er mange emner, som kan være relevante at drøfte med PLO Syd, men for at sætte en ramme omkring drøftelserne, anbefaler Formandskabet, at der tages afsæt i områderne under Sundhedsaftalen 2019-2023. Det vil sige, at det kan være relevant at drøfte:

 • Samarbejdet omkring forebyggelse. Herunder henvisninger til de kommunale forebyggelsestilbud.

 • Samarbejdet omkring forebyggelse af indlæggelser. Her kan samarbejdet omkring akutfunktionerne evt. inddrages

 • Samarbejdet omkring borgere på kanten af arbejdsmarkedet/uddannelse. Herunder evt. samarbejdet omkring deltidssygemeldinger

Der lægges op til en drøftelse i Sundhedsstrategisk Forum af, hvilke 1-2 temaer det vil være relevant særligt at dagsordenssætte på mødet med PLO Syd.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter mulige temaer til mødet mellem de syddanske sundhedsdirektører og PLO Syd

 

1.5. Kommunal deltagelse i forskningsprojekt om rehabilitering af ældre med lymfekræft

Kommunal deltagelse i forskningsprojekt om rehabilitering af ældre med lymfekræft

Kommunal deltagelse i forskningsprojekt om rehabilitering af ældre med lymfekræft
 

Referat

Følgende kommuner ønsker at deltage i forskningsprojektet: Kolding, Vejen, Fredericia, Middelfart, Langeland, Fanø, Assens, Odense, Haderslev og Ærø.


Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra Quality of Life Research Center, OUH, da de ønsker at få kommunerne inddraget i et forskningsprojekt om rehabilitering af ældre med lymfekræft.

Forskningsgruppen ønsker at udbygge viden om den påvirkning af livskvalitet og funktion, som den medicinske kræftbehandling har af denne gruppe patienter. Medicinsk cancerbehandling hos patienter med lymfekræft er ofte ret effektiv, men med tiltagende alder og komorbiditet tåles behandlingen dårligere og lægerne oplever jævnligt, at disse patienter får et stort funktionstab i et sådant behandlingsforløb.

Formålet med projektet er derfor at udbygge den eksisterende viden om den påvirkning af livskvalitet og funktion som den medicinske kræftbehandling har på denne gruppe patienter. Den indsats sygehuset yder i form af rehabilitering når borgerne er indlagte, indholdet i genoptræningsplanerne, samt rehabilitering i den primære sektor vurderes ikke at være systematisk beskrevet. Herudover mangler der viden om, hvordan forløbet påvirker borgernes livskvalitet.

Afdelingen ønsker at gennemføre forskningsprojektet som et phd projekt. Målgruppen i projektet er borgere på 70 år og derover, som er behandlet i regionen over en 2-årig periode. Forskergruppen vurderer, at det vil være muligt at inkludere ca. 80-100 borgere. Projektskrivningen er netop startet, men der er en meget stram deadline. Afdelingen regner med, at projektet vil omfatte dataopsamling under hele sygehusdelen af behandlingsforløbet ,og at den primært kommunale del af datamængden vil være mindre.

 

Kommunernes rolle

Kommunernes involvering i projektet indebærer, at de inkluderede borgere får foretaget fysiske funktionstests 2-3 gange over 6-12 måneder. Herudover vil der muligvis blive behov for at lave interviews med involverede terapeuter eller sygeplejersker. Hver af regionens 22 kommuner vil skønsmæssigt have 1-max 10 patienter i forløbet. Afdelingen forventer at finde midler til at aflønne kommunernes personale. Der vil blive udarbejdet egentlige kontrakter mv på et senere tidspunkt.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tilkendegiver, hvorvidt de ønsker at indgå i forskningsprojektet

1.6. Opfølgning på studieturen til London med fokus på psykiatriområdet

Opfølgning på studieturen til London med fokus på psykiatriområdet

Opfølgning på studieturen til London med fokus på psykiatriområdet

Referat

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering.

 

Socialdirektørforum havde arrangeret en studietur til London den 27.-29. marts 2019, hvor hovedfokus var kvalitetsudvikling indenfor psykiatriområdet.

De syddanske sundhedsdirektører var inviteret til at deltage på turen, da psykiatriområdet går på tværs af social- og sundhedsområdet. I alt deltog 8 syddanske direktører med ansvaret for sundhedsområdet på turen.

På de tre dage blev der holdt spændende oplæg om blandt andet:

 • Hvordan kvalitetsforbedringsprojekter kan implementeres i praksis

 • Datadrevne kvalitetsforbedringer med fokus på baselinemålinger

 • Simulationstræning af medarbejdere på social- og sundhedsområdet

 • Hvordan en række forskellige indsatser har betydning for overgange mellem sektorerne

 • Hvordan der i et projekt er sat særligt fokus på somatiske lidelser hos psykiatriske patienter

 

Et af de områder, som gjorde størst indtryk på flere af deltagerne på turen var brugen af simulationstræning i forbindelse med kompetenceudvikling. Der blev i et oplæg vist video af, hvordan medarbejdere i simulationstræning udsættes for borgere med udadreagernede adfærd, hvorved de trænes i at kunne håndtere sådanne borgere/situationer i virkeligheden.

Socialdirektørforum skal på deres møde den 24. maj besluttet, at de i første omgang vil undersøge mulighederne for simulering indenfor psykiatriområdet i Danmark nærmere.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager orienteringen til efterretning

opsamk0408f460-4210-4251-af5f-530cc41abe19.pdf

Bilag

Opsamling fra Studieturen til London

1.7. Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021

Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021

Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU dimensionering 2020-2021

Referat

Det blev bemærket, at der er udfordringer i den økonomiske kompensation i aftalen. Disse vil blive videreformidlet til KKR Syddanmark, når sagen behandles der. Herefter tog Sundhedsstrategisk Forum sagen til orientering.

 

Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL er blevet enige om en praktikpladsaftale, der bidrager til at imødegå rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området. Aftalen er et nødvendigt skridt for at sikre det fremtidige arbejdskraftsbehov på ældre- og sundhedsområdet.

De væsentligste elementer i aftalen er følgende:

 • Minimum 6.000 praktikpladser til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2020 og 2021, dvs. et løft på 1.300 pladser (fra 4.700 til 6.000).
 • Minimum 3.000 praktikpladser til elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2020 og 2021, dvs. et løft 800 pladser (fra 2.200 til 3.000).
 • Kommunerne vil fra 1. januar 2020 overtage det fulde arbejdsgiveransvar for social- og sundhedsassistenteleverne. Regionerne har fortsat uddannelsesansvaret under den regionale praktiktid.
 • Der fastsættes en målsætning om at reducere frafaldet på hovedforløbet til maksimalt 10 pct. Der arbejdes samtidig for et reduceret frafald mellem grundforløb og hovedforløb.

 

Derudover er parterne blevet enige om, at det i perioden undersøges, hvordan praktikken på uddannelsen til social- og sundhedsassistent kan tilrettelægges, så det både understøtter en øget kapacitet samt en høj kvalitet. Det er derudover aftalt, at parterne i perioden vil arbejde for at nedbringe frafaldet på uddannelserne, hvilket for kommunerne på kort sigt er ét af de vigtigste fokusområder.

Udover praktikpladsaftalen har parterne løbende drøftet et dataspor på uddannelsesområdet, herunder betydningen af, at alle parter har et ensartet, grundigt, kvantitativt billede af uddannelsesområde. Dette inkluderer blandt andet retvisende nøgletal, løbende data og en baseline, der sikrer, at kommuner og skoler løbende kan følge udviklingen og sætte ind konkret, herunder ift. frafald.

Der er i finanslovsaftalen afsat 30 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021, som fordeles over bloktilskuddet til at dække eventuelle udgifter i forbindelse med det øgede optag, herunder forbedret praktikvejledning og styrket indsats mod frafald.

Fordelingen mellem de fem KKR

Ansvaret for fordeling af praktikpladserne ligger hos KKR. KL har udarbejdet en overordnet fordelingsnøgle til brug for fordelingen mellem de fem KKR. Den eksisterende nøgle fra 2015 vægter den historiske fordeling med 50 pct. og demografien med 50 pct. Nøglen skulle delvist tage højde for, at de demografiske forskelle allerede i 2015 afveg fra den historiske fordeling af optaget på uddannelserne.

Med denne nøgle bibeholdes den tidligere KKR fordeling for så vidt angår den eksisterende bestand, men dog således at den demografiske komponent opdateres med seneste data.
For så vidt angår tilvæksten på området, fordeles disse udelukkende med den demografiske nøgle. Dette kan begrundes med, at fordelingen således vil medvirke til en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og mellem udbuddet af uddannelser i hele landet.

 

Overtagelsen af arbejdsgiveransvaret

Praktikpladsaftalen indeholder udover en øget dimensionering også en kommunal overtagelse af det fulde arbejdsgiveransvar for de regionale sosu-assistentelever. Isoleret set øger dette ikke kommunernes praktikforpligtelser, men vedrører alene etablering af ansættelsesforhold, udbetaling af løn mv. Disse udgør i dag 1.360 pladser, hvis dimensioneringen var fuldt udfyldt. Pladserne indgår i tabellen ovenfor.

Disse pladser er ligeledes fordelt mellem de fem KKR med den demografiske nøgle, jf. bilag

Videre proces

KL’s fordelingsnøgle er blevet behandlet af Syddanmarks dimensioneringsudvalg der besluttede at opfordre KKR til at følge fordelingsnøglen. Herefter skal sagen behandles af kommunaldirektørforum, hvorefter det endelige dimensioneringsniveau besluttes af KKR.

Den fremadrettede dimensionering på pædagogisk assistentuddannelsen drøftes blandt de centrale parter i foråret 2019

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager sagen til orientering

dimensioneringsaftale 2020-2021bf8ec34f-cb66-437d-b2a3-426a5925eb3c.pdf
referat dimensioneringsudvalget 29 04 199be17be3-014f-452b-bbe8-8ba664248336.docx
syd fordelingsnøgle sosu4fa06b65-6719-4c91-82e2-86360813371e.pdf

Bilag

Dimensioneringsaftale 2020-2021.pdf
Referat Dimensioneringsudvalget 29 04 19.docx
Syd fordelingsnøgle SOSU.PDF

1.8. Almen orientering

Almen orientering

Orientering fra KL vedrørende Kommunal medfinansiering

Referat

Gitte Østergaard orienterede om, at regionerne ønsker at lave et udbud omkring flash-glukosemålere til diabetes-patienter. Da måleren ikke giver patienterne en større kvalitet, vil Gitte meddele Region Syddanmark, at kommunerne ikke ønsker at indgå i udbuddet. Hvis det er muligt, vil kommunerne gerne have mulighed for på et senere tidspunkt, men de ønsker ikke at binde sig.


KKR Syddanmark sendte i marts måned en henvendelse til KL, hvor de anerkendte initiativet med den udmeldte budgetgaranti, men udtrykte utilfredshed med, at fastfrystningen sker på 2019 niveau. Analysearbejdet er sat i gang med en anerkendelse af, at det nuværende system både er uoverskueligt og har indbyggede skævheder. Ved fastfrysning i 2019 fastfryses skævhederne også.

Der er den 14. maj kommet svar fra KL på KKR Syddanmarks henvendelse. KL svarer, at de ikke har haft mulighed for at påvirke valget af modellen- at fastfrysningen af KMF’en i 2019 baseres på de vedtagne budgetter. KL skriver, at de forskellige modeller formentlig alle ville have været en ulempe for nogle kommuner. KL orienteret endvidere om, at arbejdet med analysearbejdet aktuelt er sat på stand-by på grund af folketingsvalget.

De to breve er vedhæftet.

 

Orientering om arbejdet i det nationale netværk for diabetes

Gitte Østergaard er kommunal repræsentant i det nationale netværk for diabetes og vil på mødet kort orientere om seneste status fra arbejdet i gruppen.

 

Oplæg til strategiske drøftelser i SOF´erne

Formandskabet havde på deres seneste møde en snak om, at det vil være relevant med lokale drøftelser/dialog i SOF´erne omkring ønsker og visioner for udviklingen på sundhedsområdet med afsæt i udvalgte områder. Et område kan f.eks. være akutfunktionerne i kommunerne. Formandskabet udarbejder et oplæg/notat, som de tager med til de enkelte SOF´er.

 

Udpegning til reference- og arbejdsgruppe

Sekretariatet udsender snarest en efterspørgsel efter en-to repræsentanter fra hver kommune til en referencegruppe, som skal understøtte arbejdet med implementering af Børn og unge-aftalen samt projektet med forløbsprogrammer for børn og unge. Fra referencegruppen skal seks repræsentanter endvidere indgå i en arbejdsgruppe.

Herudover udsendes der snart en samarbejdsaftale, som skal underskrives af hver kommune. Aftalen kan evt. medbringes underskrevet på SSF-mødet.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager orienteringerne til efterretning

brev fra kl til kkr syd9dbcea0e-62b7-43da-bd93-a8315471bb93.pdf
brev til kl33861716-00a6-442d-abd7-29ebf4cd642b.pdf

Bilag

Brev fra KL til KKR SYd.pdf
Brev til KL.pdf

2.0. DAK-sager

DAK-sager

2.1. Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

Sagen behandles under SSF-dagsordenen.

2.2. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid

Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid

Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid

Referat

Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkendte arbejdsgruppens udkast til revideret samarbejdsaftale for tværsektorielt samarbejde om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i Region Syddanmark
 • Godkendte arbejdsgruppens udkast til implementeringsplan

 

Kommunale bemærkninger

Bemærkninger fra den kommunale sekretær for følgegruppen:

Revisionen af samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region Syddanmark er overordnet set af redaktionel karakter, baseret på de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Den væsentligste ændring er, at det er tydeliggjort, at samarbejdsaftalen omhandler alle patienter med livstruende sygdom og forventet kort levetid, der har behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats. Det vil sige alle aldersgrupper, uanset diagnose.

Formandsskabet for arbejdsgruppen, der har forestået revisionen, stiller sig til rådighed for præsentation af samarbejdsaftalen på SOF-møder.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender arbejdsgruppens udkast til revideret samarbejdsaftale for tværsektorielt samarbejde om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i Region Syddanmark

 • Godkender arbejdsgruppens udkast til implementeringsplan


Det administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Godkender arbejdsgruppens udkast til revideret samarbejdsaftale for tværsektorielt samarbejde om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i Region Syddanmark

 • Godkender arbejdsgruppens udkast til implementeringsplan

 

Sagsfremstilling

På anmodning fra Det Administrative Kontaktforum har Følgegruppen for behandling og pleje i efteråret 2018 haft til opgave at revidere samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i Region Syddanmark. En tværsektoriel arbejdsgruppe har nu udarbejdet udkast til en revideret samarbejdsaftale med afsæt i gældende lovgivning på området samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats og for palliative indsatser specifikt for børn, unge og deres familier.

Overordnet set er der tale om en redaktionel revidering, hvor en række formuleringer er præciseret, og der er indarbejdet en opdateret og udvidet beskrivelse af indsatserne på børne- og ungeområdet. Ligeledes er referencerne opdateret i forhold til de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

 

Med revideringen er det også blevet tydeliggjort, at samarbejdsaftalen omhandler alle patienter, uanset alder og diagnose, med livstruende sygdom og kort forventet levetid, der har behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats. Det er forsøgt defineret, hvornår i patientens forløb, at aftalen gælder fra, med følgende formulering: ”Nærværende samarbejdsaftale vedrører patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid, som har palliative problemstillinger med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats. I praksis svarer det til tidspunktet, hvor patienten opfylder kriterier for terminalerklæring/LÆ165.”

Arbejdsgruppen bakker op om tidlig intervention i den palliative indsats og anerkender, at en tidlig palliativ indsats kan have værdi og effekt for kvaliteten af hele patientforløbet. Arbejdsgruppen har dog valgt at fastholde, at samarbejdsaftalen ikke omhandler det tidlige palliative arbejde, da dette vil kræve en langt mere omfattende tværsektoriel analyse og proces, end den der har været berammet i arbejdsgruppens kommissorium.

Som en del af revideringen har arbejdsgruppen også drøftet Sundhedsstyrelsens anbefaling om et fælles vurderingsskema på tværs af sektorer. Arbejdsgruppen anbefaler, at EORTC skemaet anvendes i forbindelse med den specialiserede palliative indsats til voksne. Arbejdsgruppen er dog i fællesskab nået til enighed om, at det er elementerne i EORTC-skemaet, som det er vigtigt, at alle forholder sig til. I samarbejdsaftalen er der derfor formuleret følgende anbefaling: ”Kommunikation om voksne patienters egen vurdering af aktuelle problemstillinger og dermed patientens palliative behov anbefales at ske ud fra elementerne i det validerede redskab EORTC QLQ-C15-PAL skema”.

Med afsæt i den redaktionelle revidering af samarbejdsaftalen vurderer arbejdsgruppen, at den reviderede samarbejdsaftale ikke medfører betydende ændringer for den specifikke opgavevaretagelse i de berørte sektorer.

 

 1. bemærker, at der – i lighed med den tidligere samarbejdsaftale – ikke er formuleret minimums tidsfrister til iværksættelse af aktiviteter som fx levering af hjælpemidler i hjemmet i den reviderede samarbejdsaftale. Det er gjort ud fra den betragtning, at en forudsætning for implementering af samarbejdsaftalen er, at alle handler straks for at iværksætte individuelt tilpassede og rettidige indsatser for målgruppen i samarbejdsaftalen. Arbejdsgruppen vurderer, at det også er den praksis, der opleves på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen understreger ligeledes, at det er vigtigt, at aktørerne er opmærksomme på, at en åben indlæggelse ikke nødvendigvis er den bedste løsning for de mange patienter, der ønsker at dø i eget hjem. Arbejdsgruppen opfordrer derfor til, at der er øget fokus på de muligheder, der er for, at patienten kan få den nødvendige behandling i hjemmet. De ovennævnte bemærkninger påtænker arbejdsgruppen at medtage i det implementeringsbrev, der udsendes til de aktører, der skal implementere den reviderede samarbejdsaftale.

Den reviderede samarbejdsaftale vil efter behandling i Det Administrative Kontaktforum blive grafisk opsat hos regionens Grafisk Service med et layout svarende til den nuværende samarbejdsaftale.

Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til implementeringsplan, der fremgår af bilag. Arbejdsgruppen anbefaler, at den reviderede samarbejdsaftale træder i kraft 1. september 2019. Samarbejdsaftalen bør revideres indenfor fire år eller i forbindelse med nye nationale anbefalinger eller lignende.

arbejdsgruppemedlemmer197e6fe9-416f-46b0-802f-f998dcfc6b61.pdf
implementeringsplan for den reviderede samarbejdsaftale20e128e1-11df-48c5-9c4a-ffdbe54114a9.pdf
udkast til revideret samarbejdsaftale om den palliative indsats til daka83aa2e6-154b-48e3-bd7c-b6b2cd71b27d.pdf

Bilag

Arbejdsgruppemedlemmer.pdf
Implementeringsplan for den reviderede samarbejdsaftale.pdf
Udkast til revideret samarbejdsaftale om den palliative indsats til DAK.pdf

2.3. Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi

Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi

Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi (DAK-sag)

Referat

Kommunerne ønsker at bidrage med arbejdskraft og data, men kan ikke garantere midler til tværsektorielle forskningsprojekter.

 

Kommunale bemærkninger

Kommunerne har tidligere tilkendegivet at være interesseret i at indgå i forskning. Det blev i det fælleskommunale høringssvar på strategien blandt andet fremhævet:

 • Overordnet bør det være en forudsætning for et fælles, udbytterigt samarbejde om forskning, at samarbejdet indgår i den kommende sundhedsaftale.

 • Det er positivt, at der i strategien lægges op til en højere involvering af kommunerne i forskningen. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen indebærer et stigende antal opgaver i kommunerne på sundhedsområdet, hvilket medfører et øget behov for forskning i de kommunale opgaver. Kommunerne har derfor et stadigt stigende fokus på forskning.

 • Kommunerne vil meget gerne indgå samarbejde med regionen om tværsektorielle forskningsprojekter.

Det beskrives i strategien, at hvert sygehus skal tage initiativ til mindst to større tværsektorielle forskningsprojekter i samarbejde med både kommuner og praksissektor inden 2020. Det fremgår ikke af sagen, hvilke projekter, det drejer sig om, eller hvordan samarbejdet nærmere påtænkes at blive organiseret.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter muligheder for tværsektoriel forskning med udgangspunkt i Strategi for Sundhedsforskning

Det administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Drøfter muligheder for tværsektoriel forskning med udgangspunkt i Strategi for Sundhedsforskning

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum har på et tidligere møde bedt om en præsentation af Region Syddanmarks Strategi for Sundhedsforskning.

Strategi for Sundhedsforskning er godkendt af regionsrådet i januar 2019 og resultatet af en bred og inddragende proces.

Strategien fokuserer på kliniknær forskning for til gavn for patienten, og har tre hovedområder:

 1. Forskning for patienten
 2. Forskning for klinikken
 3. Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen

Strategien er vedlagt som bilag.

 

Koncerndirektør Kurt Espersen præsenterer på mødet i Det Administrtaive Kontaktforum Strategi for Sundhedsforskning.

strategi for sundhedsforskning endelig 22111860858b6f-c049-46eb-a906-de464eac661d.pdf

Bilag

Strategi for sundhedsforskning endelig 221118.pdf

2.4. Drøftelse af en revidering af samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem

Drøftelse af en revidering af samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem

Drøftelse af en revidering af samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem

Referat

Det blev bemærket, at samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem er dyrere end tidligere ordninger var for nogle kommuner, mens andre kommuner oplever at betale mindre, end de tidligere har gjort. Det er vigtigt, at det i revideringen af aftalen stadig fremgår tydeligt, at det er frivilligt for kommunerne, om de ønsker at indgå aftalen.

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse på baggrund af evalueringens resultater kan igangsætte arbejdet med at revidere samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem

 

Kommunale bemærkninger

Bemærkninger fra den kommunale sekretær i følgegruppen:

Nogle kommuner oplever, at udgifterne til om­rå­det er steget markant efter indgåelse af sam­ar­bejdsaftalen, men det afhænger bl.a. af den ordning, som kommunen tidl. havde på området. Nu er der én aftale med ét serviceniveau for alle kommuner, der er tilsluttet aftalen, og det opleves naturligvis forskelligt. Taksterne er dog beregnet ud fra, at sygehusenes aktivitet i medfør af aftalen skal kunne hvile i sig selv.

Det er altid en læge, enten på sygehus eller i prak­sis, der rekvirerer en blodprøve, men det er alene kommunen, der afgør, om blodprøven skal tages i eget hjem ved den regionale bioanalytikerordning. Men ordningen administreres forskelligt, og nogle kom­muner oplever, at aftalen skrider, så de ikke reelt får mulighed for at tage stilling til, om en bor­ger skal omfattes af tilbuddet. Der skal således være fokus på afgrænsning af målgruppen, og kommunikationen omkring den enkelte borger.

Såfremt samarbejdsaftalen udvides til at omfatte EKG-målinger, så er der alene tale om borgere, hvor der samtidig er godkendt blodprøvetagning i eget hjem. Det giver ikke mening at bestille blodprøve til eget hjem, for derefter at sende samme borger på sygehuset til EKS-måling.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender, at følgegruppen for opgaveoverdragelse på baggrund af evalueringens resultater kan igangsætte arbejdet med at revidere samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem


Det administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender at følgegruppen for opgaveoverdragelse på baggrund af evalueringens resultater kan igangsætte arbejdet med at revidere samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem. I den sammenhæng blev det aftalt, at samarbejdsaftalen skulle evaluereres to år efter implementering. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. januar 2017.

Følgegruppen for opgaveoverdragelse har, med udgangspunkt i de i samarbejdsaftalen (rammeaftalen) beskrevne kriterier for evalueringen, samlet en tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål at evaluere samarbejdsaftalen to år efter implementering. Vedhæftet er et dataark, som belyser de områder, som arbejdsgruppen har fundet relevante, og i dagsordenspunktet beskrives arbejdsgruppens og følgegruppens bemærkninger og anbefalinger til en eventuel revidering af den nuværende samarbejdsaftale.

Kort om samarbejdsaftalen

Formålet med samarbejdsaftalen var at ensarte vilkår og muligheder for samarbejdet mellem sygehusenheder og kommuner i Syddanmark om blodprøvetagning i eget hjem. Samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem erstattede derfor en række lokale samarbejdsaftaler.

Grundprincippet, som fastlægges i rammeaftalen, er, at regionen stiller en mobil bioanalytikerordning til rådighed, som kommunen har mulighed for at købe anvendelse af. Det er altid en læge, enten på sygehus eller i praksis, der rekvirerer en blodprøve, men det er alene kommunen, der afgør, om blodprøven skal tages i eget hjem ved den regionale bioanalytikerordning.
På baggrund af rammeaftalen har de syddanske kommuner mulighed for at indgå en standardaftale med det relevante sygehus. Standardaftalen beskriver primære målgrupper, proces for bestilling, kommunikation og planlægning samt taksterne for ordningen. Taksterne er beregnet ud fra, at sygehusenes aktivitet i medfør af aftalen skal kunne hvile i sig selv, og der har været enighed om en evaluering af taksterne efter et år.

 

Evalueringsresultater

16 ud af 22 kommuner har indgået samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem.

 

Samarbejdsaftalen vurderes ikke at have medført en generel stigning i antallet af blodprøvetagning i eget hjem, der er dog lokale forskelle. På tværs af kommunerne i Svendborg Sygehus OUH’s optageområde ses et mindre fald i antallet af blodprøvetagninger i eget hjem, mens der ses en lille stigning for kommunerne i optageområderne for Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt. Det er ikke muligt at konkludere noget på baggrund af aktivitetsdata for Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. Det bemærkes, at der i tolkning af data skal tages forbehold for, hvornår samarbejdsaftalerne er indgået og implementeret.

Ambulatorier på Region Syddanmarks sygehusenheder og praktiserende læger står for ca. 90 % af alle rekvisitioner af blodprøver i eget hjem. Det samlede henvisningsmønster viser en stigning på omkring 5 % i antallet af henvisninger fra Region Syddanmarks ambulatorier, mens der ses et fald på 5 % i henvisningerne fra praktiserende læger.

Samarbejdsaftalen vurderes ikke at have haft indflydelse på antallet af blodprøveydelser, der leveres af praktiserende læger i Syddanmark. Generelt vurderes antallet af blodprøver taget af praktiserende læger at ligge stabilt i perioden 2015-2018. Det samme gør sig gældende for antallet af blodprøver, som tages, håndteres og analyseres på Region Syddanmarks sygehusenheder. Der dog en stigning i anvendelsen af POCT-målinger – dvs. målinger foretaget på udstyr, typisk i borgeren eget hjem.

 

Evalueringen har ikke givet kendskab til utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelsen af samarbejdsaftalen.

 

Anbefaling om revidering af samarbejdsaftalen

Følgegruppen og den tværsektorielle arbejdsgruppe anbefaler, at følgende overvejelser indgår i en revidering af samarbejdsaftalen:

Samarbejdsaftalen anvendes i dag både i forbindelse med blodprøvetagning i eget hjem, men også på institutioner (herunder plejecentre, fængsler mv.), selv om det er samme afregning ved besøg hos borgere i eget hjem. Det anbefales, at samarbejdsaftalen udvides med differentieret takster – én takst for prøver i borgerens eget hjem og én for prøver på institutioner. Det vurderes muligt at lave en reduceret takst for blodprøver på institutioner, da de marginale omkostninger ved flere prøver samme sted alt andet lige vil være lavere.

Det vurderes ligeledes relevant at undersøge muligheden for at udvide samarbejdsaftalen med EKG-undersøgelser på institutioner, i forbindelse med godkendt blodprøvetagning. EKG-undersøgelser kræver sikker og tilstrækkelig strømforsyning, hvorfor det ikke er alle hjem, der egner sig. EKG-undersøgelser indgår ofte som en del af et udrednings- eller kontrolforløb, hvor der ligeledes tages blodprøver, og derfor vil tilføjelsen af EKG-undersøgelse kunne spare flere svage borgere for en tur på sygehuset.

Der er behov for at opdatere samarbejdsaftalen iht. til den beskrevne procedure for elektronisk kommunikation. Ligeledes bør det i samarbejdsaftalen præciseres, at behandlingsansvaret ligger hos rekvirenten, såfremt det ikke er muligt at tage prøven i eget hjem, eller kommunen vurderer, at borgeren ikke er omfattet af målgruppen. I så fald skal rekvirenten sende en henvisning til et andet blodprøvetagningstilbud.

De bemærkes, at der blandt de syddanske kommuner opleves forskel på, hvordan samarbejdsaftalen er implementeret på sygehuse og i almen praksis. Det vurderes, at der nogle steder er behov for, at lægernes kendskab til samarbejdsaftalens målgruppe styrkes, samtidig med, at de kommunale medarbejdere, som håndterer forespørgslerne om blodprøvetagning i eget hjem, får bedre muligheder for at vurdere, om det er relevant for borgeren. Der bør i forbindelse med revidering af samarbejdsaftalen være fokus på en styrket kommunikation om dens omfang og anvendelse.

Det bør i den sammenhæng undersøges, om det er muligt årligt eller halvårligt at udtrække data på samarbejdsaftalens anvendelse med henblik på drøftelse i de kommunalt lægelige udvalg og i de lokale samordningsfora. Kommunerne har i den forbindelse et særligt fokus på økonomien i aftalen, som opleves meget forskelligt, bl.a. afhængigt af den aftale, som de enkelte kommuner tidligere har haft på området.

Generelt vurderes samarbejdsaftalen at understøtte det tværsektorielle samarbejde og være til fordel for borgere i Syddanmark. Aftalen er vigtig for planlægningen af blodprøvetagning i eget hjem på Region Syddanmarks sygehusenheder. De seks kommuner, som endnu ikke har tilsluttet sig aftalen, opfordres til at gøre det.

dataark – evaluering af samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjemd6cd141a-5393-43f4-89fb-d83053161c79.pdf

Bilag

Dataark – Evaluering af samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem.pdf

2.5. Orientering om Region Syddanmarks udviklingsstrategi

Orientering om Region Syddanmarks udviklingsstrategi

Drøftelse af Region Syddanmarks udviklingsstrategi

Referat

Sundhedsstrategisk Forum

 • Tog sagen til  orientering
 • Anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at udmøntningen af strategien på sundhedsområdet samtænkes med Sundhedsaftalen 2019-2023

 

Kommunale bemærkninger

Bemærk, at udkastet til udviklingsstrategi ikke er medsendt som et bilag til DAK-dagsordenen, da den eftersendes efter godkendelse i regionen. Vedhæftede bilag er derfor kun et udkast, som er hentet fra regionens hjemmeside.

Regionen har gennemført en meget åben og involverende proces omkring udarbejdelse af udviklingsstrategien. Der har således været drøftelser i RAR (Regionalt Arbejdsmarkeds Råd), afholdt fire politiske møder lokalt i regionen, sagen har været på dagsorden i Koordinationsforum mv.

Der lægges i sagen ikke op til en drøftelse af udmøntningen, men det kan overvejes, om der er særlige kommunale ønsker, som med fordel kan drøftes med regionen forud for udmøntningen.

Bemærkninger fra Formandskabet

Det er væsentligt, at udmøntningen af strategien tænkes sammen med Sundhedsaftalen 2019-2023, da flere temaer går igen. Det er som beskrevet i sagen særligt indsatser under strategisporet ”Sunde levevilkår”, som vurderes at have sammenhæng til Sundhedsaftalen 2019-2023. Herunder indgår verdensmålene 3) Sundhed og trivsel og 10) Mindre ulighed.

Det beskrives under dette strategispor, at regionen vil have fokus på nye, innovative løsninger på sundheds- og velfærdsområdet, fx digitale løsninger og velfærdsteknologi. Herudover sættes der fokus på det stigende antal ældre, overvægtige samt det stigende antal unge i mistrivsel.

Det er endvidere væsentligt at være opmærksom på strategisporet ”Kompetencer til fremtiden”, da rekrutteringsudfordringerne de kommende år adresseres her.

 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager sagen til  orientering

 • Anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at udmøntningen af strategien på sundhedsområdet samtænkes med Sundhedsaftalen 2019-2023


Det administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Tager sagen til orientering

 • Drøfter muligheder for sampsil med Sundhedsaftalen 2019-2023

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at der skal udarbejdes en regional udviklingsstrategi gældende for 2020 – 2023, og at FN’s verdensmål skal udgøre den overordnede ramme for strategien.

Der har i forbindelse med udarbejdelse af det foreliggende forslag til en ny regional udviklingsstrategi været gennemført en bred involvering af nøgleaktører og borgere. Som en del af inputprocessen har der været afholdt dialogmøder med kommunale politikere og samarbejdspartnere og interessenter i regionen. Det foreliggende første strategiudkast er desuden blevet drøftet med repræsentanter for kommunerne i Koordinationsudvalget for den regionale udviklingsstrategi på et møde den 26. april 2019.

Der har været en god dialog på møderne, hvor kommuner og andre samarbejdspartnere har tilkendegivet deres ideer og ønsker til strategien, herunder deres ønsker til samarbejdsflader på tværs af kommuner, region og andre samarbejdspartnere. De konkrete indspil er inddraget i arbejdet med strategien og vil indgå i udarbejdelsen af delstrategier på de enkelte strategispor.

Forslaget til den regionale udviklingsstrategi er bygget op omkring FN’s verdensmål og følgende seks strategispor:

 • Grøn omstilling, klima og ressourcer

 • Rent vand og jord

 • Kompetencer til fremtiden

 • Sunde levevilkår

 • En attraktiv og oplevelsesrig region

 • Mobilitet for alle

Viden og analyser, digitalisering, det dansk-tyske og internationale samarbejde samt udvikling i hele regionen er tværgående elementer, der indgår i de enkelte strategispor.

Der er desuden beskrevet retningsgivende regionale mål for strategisporene, som bidrager til de valgte FN-verdensmål. Strategien skal i henhold til lovgrundlaget være visionspræget, og der udarbejdes derfor mere detaljerede og konkrete delstrategier inden for de enkelte strategispor.

Strategisporet om sunde levevilkår berører blandt andet indsatser, der skal bidrage til:

 • at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel

 • at styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle, og

 • at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation.

Herudover er der i strategien fokus på synergier på tværs af strategiens områder, herunder hvordan aktiviteter i samspil mellem kultur, natur og sundhed kan medvirke til at skabe bedre forudsætninger for borgernes aktive liv og fremme trivslen i Syddanmark, eller hvordan uddannelsesmiljøer kan være med til at fremme unges trivsel og sundhed.

Strategiudkastet forelægges regionsrådet i juni 2019, hvorefter den skal i høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i offentlig høring. Strategien forventes forelagt til endelig vedtagelse på regionsrådets møde den 16. december 2019.

udviklingsstrategi i udkast00dd5484-cd5d-4f7b-8bc2-cdfbe490db07.pdf

Bilag

Udviklingsstrategi i udkast.pdf

2.6. Status på implementering af OK 18 for almen praksis

Status på implementering af OK 18 for almen praksis

Status på implementering af OK18 for almen praksis (DAK)

Referat

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering.

 

Kommunale bemærkninger

Intet at bemærke.

 

Indstiling

Formandskabet indstiler, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager sagen til orientering

Det administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Tager sagen til orientering

 

Sagsfremstilling

Der blev i oktober 2017 indgået aftale om Overenskomst om almen praksis i perioden 2018-2020. Siden er der pågået et arbejde med at implementere de opgaver, som er aftalt som led i overenskomsten. Med deltagelse fra PLO-Syd og de syddanske kommuner er arbejdet organiseret i en styregruppe med tilhørende to temagrupper: ”Temagruppe for samordning og patientforløb” og ”Temagruppe for kvalitet og data”. Der gives nedenfor en status for temagruppernes arbejde med implementering af OK 2018 om almen praksis.

 

Status for temagruppe for samordning og patientforløb

Der er udarbejdet og udsendt implementeringsplaner i september 2018 for overdragelse af:

  1. Behandlingsansvar til almen praksis fra sygehusene for patienter med KOL og diabetes type 2 og dels
  2. Opfølgningen [DHN1] over for patienter med nyre-, blære-, urinvejs- og prostatakræft.

 

Der er desuden udarbejdet og offentliggjort pixi-udgaver for selve implementeringsplanerne, inkl. vejledning om specialistrådgivning, og for kompetenceudvikling i almen praksis.

 

Temagruppen er pt. ved at undersøge, i hvor stort et omfang almen praksis anvender den etablerede specialistrådgivning, samt hvilke spørgsmål der typisk stilles til sygehusets specialister. Undersøgelsen skal blandt bruges til at kortlægge, hvilke kompetenceudviklingsbehov [DHN2] der eventuelt er i almen praksis i forbindelse med overtagelsen af opgaveansvar for patienter med KOL og diabetes 2.

 

På baggrund af udtræk fra Cosmic og E-sundhed er de udarbejdet skøn over antal patienter med KOL og diabetes type-2, der overdrages til almen praksis fra sygehusene. Det skønnede antal patienter ligger væsentlig lavere end det estimerede i overenskomsten.

 

 1. set kan det konstateres, at omlægning af arbejdsdeling mellem sygehuse og almen praksis forløber planmæssigt, dog har der været få uoverensstemmelser vedrørende arbejdsdeling indenfor urologien, som dog afklares lokalt via dialog mellem relevant sygehusafdeling og almen praksis.

 

Status for temagruppe vedr. kvalitet og data

Ved udgangen af april 2019 har KiAP [DHN3] registreret 24 klynger i Region Syddanmark. Flere af klyngerne er væsentligt større end forventet.

 

Der er etableret et regionalt klyngeteam, der understøtter etablering og drift af klyngerne, herunder vejleder om og hjælper med brug af data, samt yder bistand til at udvikle klyngepakker.

Temagruppen er ved at udarbejde et forslag til, hvordan den regionale kvalitetsenhed bedst muligt kan understøtte arbejdet med kvalitet og data i almen praksis, herunder etablering og drift af netværk omkring klyngekoordinatorerne, samt organiseringen af de enkelte kvalitetsenheder.

 

Igangværende og kommende opgaver

Foruden ovenstående arbejde i temagrupperne er der i øjeblikket særligt fokus på:

 • at opsætte metode for systematisk opfølgning på udfoldelse af indsatserne i OK 2018 om almen praksis
 • etablering og drift af netværk omkring klyngekoordinatorer
 • undersøgelse blandt almen praksis om kendskab til DSAM´s vejledningen om kræftopfølgning, samt behov for efteruddannelse.

 

Det vurderes, at de disse tre hovedindsatsområder i OK 2018 nu er ved at være grundigt forberedt og igangsat, og at temagruppe for samordning og patientforløb derfor kan igangsætte og/eller sætte fokus på overenskomstens øvrige prioriterede område. Det drejer sig om følgende

 

Opfølgning ved sektorovergange

Her er der særligt fokus på den faglige vejledning for brug af ”trafiklys” til markering af behov for opfølgning af praktiserende læge efter udskrivelse. Vejledningen inddrages ligeledes i det arbejde, der pt. foregår med udarbejdelse af ny epikrisestandard. Dette arbejde varetages nationalt. Arbejdet følges af det regionale kliniske journaludvalg.

Herudover er der i regi af den regionale Praksiskonsulentordning igangsat arbejde med etablering af årshjul for revision af de forløbsbeskrivelser og sundhedstilbud, som præsenteres på sundhed.dk. Hertil kommer, at det mellem sygehusenes kvalitetschefer og den regionale Praksiskonsulentordning er aftalt, at der skal igangsættes revision af aftaler om den gode e-kommunikation med de tilhørende aftaler.

Sikre alle borgere adgang til de nødvendige sygebesøg

Af forligsteksten for overenskomsten fremgår følgende af stykke 14

”Parterne er enige om, at der er behov for at sikre alle borgere adgang til de nødvendige sygebesøg gennem en generel opprioritering af området blandt andet for at skabe sammenhæng i den sundhedsindsats borgerne møder og for at medvirke til forebyggelse af (gen)indlæggelser, herunder tiltagende behov for sygebesøg hos multisyge, patienter med kronisk sygdom, ældre medicinske patienter med akutte/subakutte/komplekse problemstillinger og psykisk syge.”

 

Som opfølgning herpå vil temagruppe 2 drøfte behovet for en nærmere tilrettelæggelse/beskrivelse af besøgene. Udgangspunktet for drøftelsen vil være oversigt over udvikling i antal besøg og aldersfordeling.

 

Opsporing af lungesygdom

Den nærmere tilrettelæggelse af den tidligere opsporing af lungesygdom skal drøftes. Udgangspunktet for drøftelsen vil være oversigt over udvikling i gennemførte lungefunktionsundersøgelser i almen praksis.

 

Astma hos børn og unge

Pt. pågår en nærmere afklaring af denne opgave, hvor det vurderes, om opgaven bør håndteres i regi af Følgegruppen for behandling og pleje eller i de lokale Samordningsfora.

 

Mennesker med kronisk sygdom

Denne opgave forudsætter, at der nationalt foretages en nærmere beskrivelse af indholdet i basishonoraret. Det er i forligsteksten anført, at det forventes, at denne opgave løses af aftaleparterne i løbet af overenskomstperioden.


[

2.7. Status fra følgegrupperne

Status fra følgegrupperne

Status fra følgegrupperne

Referat

Sundhedsstrategisk Forum godkendte følgegruppernes status.

 

Kommunale bemærkninger

Intet at bemærke.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender følgegruppernes status

 

Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Godkender følgegruppernes status

 

Sagsfremstilling

Der er fra Følgegrupperne for:

 

 • Forebyggelse
 • Behandling og pleje
 • Opgaveoverdragelse
 • Velfærdsteknologi og telemedicin

 

ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad der fremgår af porteføljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering ser behov for at udskyde godkendelsen af den reviderede samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp af den grund, at kommentarer fra arbejdsgruppens medlemmer har givet anledning til yderligere faglige drøftelser mv., inden et endeligt udkast til samarbejdsaftale kan forelægges Det Administrative Kontaktforum – forventeligt på mødet i september 2019.

 

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt (FØKE)

Følgegruppen har fået til opgave at undersøge muligheden for løbende ledelsesinformation til de syddanske kommuner i forhold til den kommunale medfinansiering og behandlingsaktivitet. Følgegruppen skal således undersøge, om det er muligt at trække de af kommunerne ønskede data sammenholdt med de ressourcer, det kræver at opbygge, udføre og vedligeholde et system. Det var planlagt, at følgegruppen på DAK-mødet d. 7. juni skulle præsentere en generisk dataramme, pilotdatatræk fra Aabenraa Kommune og et bud på ressourceforbrug. Status er dog, at der p.t. ikke kan leveres et datatræk, på grund af overgangen til LPR3 (Landspatientregisteret version 3). Følgegruppen forventer derfor først at kunne levere et oplæg med en generisk dataramme og med træk fra Aabenraa Kommune på et DAK-møde i 4. kvartal 2019.

 

Herudover har følgegruppen for genoptræning og rehabilitering samt følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt ingen yderligere bemærkninger til deres respektive opgaveportefølje, end hvad der fremgår af porteføljestyringsværktøjerne.

porteføljestyring – behandling og pleje – maj 20196599e671-b5c8-4a54-a321-a625db4cf5f1.pdf
porteføljestyring – føke – maj 201969261520-fdf8-406e-8497-099279c90b24.pdf
porteføljestyring – genoptræning og rehabilitering – maj 2019c73359a8-3c3e-4ba8-a47e-2d62db9501e0.pdf
porteføljestyring – opgaveoverdragelse – maj 201913e47037-ca3e-4cb2-83f5-9418fdddf25d.pdf
porteføljestyring – velfærdsteknologi og telemedicin – juni 20196358d204-2be1-4d0c-ad71-56022fafba00.pdf
porteføljestyring – forebyggelse – maj 20198d4d1cca-02af-4547-8797-7b45efc196a5.pdf

Bilag

Porteføljestyring – Behandling og Pleje – maj 2019.pdf
Porteføljestyring – FØKE – maj 2019.pdf
Porteføljestyring – Genoptræning og rehabilitering – maj 2019.pdf
Porteføljestyring – Opgaveoverdragelse – maj 2019.pdf
Porteføljestyring – Velfærdsteknologi og telemedicin – juni 2019.pdf
Porteføljestyring – Forebyggelse – maj 2019.pdf

2.8. Status på KOL-programmet

Status på KOL-programmet

Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark

Referat

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering.

 

Kommunale bemærkninger

Der er ingen bemærkninger til sagen.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager sagen til efterretning

 

Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

• tager status til efterretning

 

Sagsfremstilling

Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

Landsdelsprogrammet i Syd har primo 2019 evalueret de fem tilbud på rammen for borgerløsninger. I april 2019 er vi indgået i den fælles evalueringsproces med landsdelsprogrammerne i Vestdanmark (Midt, Nord og Syd).

Der pågår nu en proces omkring indgåelse af en samarbejdsaftale for borgerløsningen.

På nuværende tidspunkt påtænker alle 23 parter i landsdelsprogrammet Syd at indkøbe en fælles borgerløsning med landsdelsprogrammerne Nord og Midt.

Gennemførselsprojektet for FUT er på nuværende tidspunkt sammen med landsdelsprogrammerne ved at planlægge de to pilotindsatser og herunder fordeling af de 1.000 borgere mellem landsdelsprogrammerne.

Pilotafprøvning med ca. 1.000 borgere pågår fra marts 2020 og 2 måneder frem.

 

Økonomi

Arbejdsgruppen for økonomi er gendannet og vil i den kommende tid arbejde på et notat, der præsenterer de økonomiske konsekvenser, der opstår i forbindelse med KOL programmet fordelt på organisationsniveau.

Fordelingsnøglen på de fælles udgifter i KOL-indsatsen er 65/35 til henholdsvis region og kommuner.

 

Implementering

Programstyregruppen afventer den forstående drøftelse i DAK vedrørende organisering af sundhedsaftalen for perioden 2019 til 2023 før næste skridt i implementeringsindsatsen besluttes.

 

Faglige instrukser/retningslinjer

Med afsæt i det sundhedsfaglige indhold har en gruppe, bestående af regionale og kommunale sygeplejersker, udarbejdet 10 instrukser. Instrukserne skal godkendes i regi af programstyregruppen i august 2019 og vil herefter skulle endelig godkendes på DAK-møde i september 2019.

 

Produktion af nationale KOL film

De fem film, som er produceret for landsdelsprogrammerne, er nu officielt godkendt af den nationale porteføljestyregruppe. Det er de fem regioner og 98 kommuner, der ejer filmene.

I den nationale tværgående kommunikationsgruppe arbejdes der på at udarbejde en kommunikationsstrategi for udbredelsen af filmene. Så snart dette arbejde er gennemført udsendes film og materialer til alle landsdelsprogrammerne med henblik på videredistribution.

Filmene bliver distribueret til alle parter i juni 2019.

 

2.9. Godkendelse af punkter til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019

Godkendelse af punkter til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019

Godkendelse af punkter til mødet i Det administrative Kontaktforum den 19. september 2019

Referat

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det administrative Kontaktforum den 19. september 2019.

 

Kommunale bemærkninger

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det administrative Kontaktforum den 19. september 2019

Det administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum:

 • Godkender at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det administrative Kontaktforum den 19. september 2019

 

Sagsfremstilling

Følgende punkter forventes dagsordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019:

 • Godkendelse af kommissorier for nye følgegrupper
 • Godkendelse af program for Kick-off møde ift. opstart af Sundhedsaftalen 2019-2023
 • Præsentation af data for de 8 nationale kvalitetsmål
 • Kommunikation til læger på sygehuse og i almen praksis (inkl. vagtlæger) om kommunale akutfunktioner
 • Opsamling på Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom i Syddanmark
 • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp
 • Status på praksisplanen 2019-2023
 • Status for følgegrupperne
 • Status for KOL-programmet i Syddanmark

2.10. Godkendelse af dagordenspunkter på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019

Godkendelse af dagordenspunkter på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019

Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Referat

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at nedenstående sager sendes videre til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019.


Kommunale bemærkninger

Intet at bemærke.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender, at nedenstående sager sendes videre til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019

Det adminstrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, Det administrative Kontaktforum:

 • godkender, at nedenstående sager sendes videre til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019

Sagsfremstilling

Mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019 afholdes på Vejle Sygehus og indledes med et oplæg om patientinddragelse i praksis ved Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt.

Baggrunden for mødetemaet er det særlige fokus på patienter og pårørende som medskabende og ligeværdige parter i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling, jf. virkemidlet ”Sæt borgeren først” i Sundhedsaftalen 2019-2023.

Patientinddragelsesudvalget deltager under mødets første to dagsordenspunkter.

Følgende punkter forventes forelagt Sundhedskoordinationsudvalget:

 • Introduktion til Center for Fælles Beslutningstagning

 • Orientering om status for Røgfri Fremtid i Region Syddanmark

 • Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 og det tilhørende administrative tillæg

 • Orientering om arbejdet med Region Syddanmarks udviklingsstrategi

 • Næste møde, herunder en præsentation af mødetemaet