Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 04.04.2019


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Bølgelængden, DGI-huset

STARTTIDSPUNKT

04-04-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-04-2019 11:30:00


PUNKTER

1.0. SSF-sager

1.1. Præsentation af regeringens Psykiatrihandlingsplan 2025 og drøftelse af Region Syddanmarks Psykiatriplan (DAK)

1.2. Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK)

1.3. Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organisering af det tværsektorielle samarbejde (DAK)

1.4. Temadrøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark (DAK)

1.5. Drøftelse af fælles udbud af hjælp til personer med kronisk respirationsinsufficiens

1.6. Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

1.7. Udvidet Round Table under Sammen om Velfærd

1.8. Drøftelse af fælles indkøb af borgerløsning i KOL-programmet

1.9. Etablering af fælles ledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

1.10. Fælles fokus på rekrutteringsudfordringer

1.11. Almen orientering

2.0. DAK-sager

2.1. Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023

2.2. Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organisering af det tværsektorielle samarbejde

2.3. Orientering om Praksisplanen 2019-2023

2.4. Temadrøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark

2.5. Drøftelse af regeringens handlingsplan frem mod 2025 og Region Syddanmarks nye psykiatriplan

2.6. Tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

2.7. Status fra følgegrupperne

2.8. Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark (DAK)

2.9. Orientering om lokalaftaler om særlige hjemmebesøg

2.10. Godkendelse af punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

2.11. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.12. Øvrig gensidig orientering


1.0. SSF-sager

SSF-sager

1.1. Præsentation af regeringens Psykiatrihandlingsplan 2025 og drøftelse af Region Syddanmarks Psykiatriplan (DAK)

Præsentation af regeringens Psykiatrihandlingsplan 2025 og drøftelse af Region Syddanmarks Psykiatriplan (DAK)

Præsentation af regeringens Psykiatrihandlingsplan 2025 og drøftelse af Region Syddanmarks Psykiatriplan (DAK)

Referat

Gitte Østergaard indledte drøftelsen med at fortælle om Formandskabets tanker om at blive involveret i psykiatriplanen. Der er planlagt et møde mellem Forretningsudvalget for Socialdirektørforum, Formandskabet for SSF og Kurt Espersen og Charlotte Josefsen efter dagens DAK-møde, hvor kommunernes involvering i regionens psykiatriplan skal drøftes.

Det blev drøftet, at psykiatrien har en så fremtrædende rolle i Sundhedsaftalen 2019-2023, at det væsentlige er, at målsætningerne herom indgår i psykiatriplanen. Det bør endvidere fremgå tydeligt, hvilke elementer i psykiatriplanen, som ikke er indeholdt i sundhedsaftalen.

Det overordnede budskab til regionen er, at kommunerne bakker op om planen og gerne inddrages i processen med udarbejdelsen.

 

Kommunale bemærkninger

Udover Regeringens Psykiatrihandlingsplan 2025, som præsenteres i DAK-sagen, kan KL’s udspil, som kom i foråret 2018 også inddrages i drøftelsen (https://www.altinget.dk/misc/styrket-indsats-til-mennesker-med-psykiske-vanskeligheder.pdf ).

Der opstilles i regeringens psykiatriudspil seks pejlemærker, hvoraf særligt to pejlemærker flugter med målsætninger i Sundhedsaftalen: Andelen af unge, der har dårlig mental sundhed, skal senest i 2025 være faldet med 25 % og ”I dag er 47 % af de patienter, som var i beskæftigelse 1 måned inden indlæggelse i psykiatrien, i beskæftigelse 6 måneder efter udskrivning. Den andel skal frem mod 2025 stige med 10 pct.

Der kan derfor argumenteres for, at det særligt er indenfor de to områder, at der skal fokuseres de kommende år. Særligt målsætningen om at sikre, at flere med psykiske lidelser kommer i arbejde/uddannelse/fastholdes i beskæftigelse kræver et samarbejde mellem mange parter.

Området er fælleskommunalt bredt ud over Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum. Men arbejdsmarkedsområdet har også en stemme ind i området, ligesom øvrige områder som børn og ungeområdet. Som en følge af dette, er der også samarbejde med forskellige afdelinger i Region Syddanmark ligesom samarbejdet med almen praksis har stor betydning.

Socialdirektørforum skal ligeledes drøfte regionens psykiatriplan på deres møde den 24. maj 2019.

Der lægges i Regeringens psykiatriudspil op til, at der afsættes penge til et kompetenceløft i den kommunale socialpsykiatri, men der afsættes ikke penge til drift og kapacitetsudvidelse i kommunerne. Der er derfor ikke umiddelbart udsigt til nye, flere midler på området. Optimering og ændringer i samarbejdet på psykiatriområdet skal derfor ske indenfor de eksisterende rammer.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har drøftet sagen sammen med Lise Willer, Formand for Socialdirektørforum.

Da psykiatriområdet fylder meget i Sundhedsaftalen, er det væsentligt, at kommunerne inddrages i videst muligt omfang i Regionens psykiatriplan, da det er nødvendigt med et stærkt tværsektorielt samarbejde på området, hvis den mentale sundhed skal forbedres og målsætningerne i Sundhedsaftalen opfyldes.

Det kunne være hensigtsmæssigt med et forløbsprogram på psykiatriområdet som helhed (forløbsprogram for depression er under udarbejdelse), evt. som en opfølgning på arbejdet med psykiatriens handlingsplan.

Formandskabet vil tage initiativ til et fællesmøde i nærmeste fremtid mellem Formandskabet for SSF, Forretningsudvalget for Socialdirektører, Kurt Espersen og Charlotte Josefsen, hvor udviklingen på psykiatriområdet og mulige fælles handlinger drøftes.

Region Syddanmark afholder en temadag den 8. maj, hvor kommunerne inviteres til at komme med input til regionens kommende psykiatriplan. Formandskabet vurderer, at programmet for dagen forekommer meget regionstungt, men opfordrer kommunerne til at deltage og komme med kommunale perspektiver på området.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter, hvad vi skal lykkes med i det tværsektorielle samarbejde, hvis målsætningerne på psykiatriområdet i Sundhedsaftalen 2019-2023 skal kunne opnås

 • Drøfter input til Region Syddanmarks kommende psykiatriplan

Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter, hvad vi skal lykkes med i det tværsektorielle samarbejde, hvis målsætningerne på psykiatriområdet i Sundhedsaftalen 2019-2023 skal kunne opnås
 • Drøfter input til Region Syddanmarks kommende psykiatriplan

 

 

Sagsfremstilling

Stadig flere mennesker rammes kort eller langvarigt af psykiske problemer og har brug for professionel hjælp til at blive raske eller leve et godt liv med deres sygdom. Dette stiller store krav til udviklingen af psykiatriområdet og til samarbejdet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne.

Regeringsudspillet: Vi løfter i fællesskab

Regeringen fremlagde i efteråret 2018 en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 med overskriften: Vi løfter i fællesskab (https://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Psykiatriplan-Vi-loefter-i-faellesskab-sept-2018/Vi-loefter-i-faellesskab-tilgaengelig-pdf.pdf )

 

Regeringens visioner for psykiatrien frem mod 2025 er, at der skal være:

 • Indsatser af høj kvalitet
 • Flere tidlige og lettilgængelige indsatser
 • Et sammenhængende forløb med hjælp til de svære overgange

I planen er beskrevet seks indsatsområder:

 • Flere gribes med en tidligere og lettilgængelig indsats
 • Personalets kompetencer skal styrkes og bruges bedre
 • Kvaliteten i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder
 • De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling
 • Bedre sammenhæng i borgerens behandlingsforløb
 • Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder

De seks indsatsområder indeholder i alt 43 nye initiativer. Regeringen vil prioritere 2,1 mia. kr. i perioden 2019-2022 til et løft af psykiatrien, heraf er ca. 1,6 mia. kr. varige midler, som svarer til et permanent løft på ca. 420 mio. kr. årligt.

 

Ny psykiatriplan i Region Syddanmark

Syddanmark besluttede i forbindelse med deres budgetforlig for 2019, at regionsrådet skal udarbejde en ny psykiatriplan. Regeringens handlingsplan ”Vi løfter i fællesskab” og finansloven 2019 er en del af fundamentet for udviklingen af en ny psykiatriplan i Region Syddanmark.

Udviklingen af en ny psykiatriplan er indledt i Regionsrådet i januar 2019 med en temadrøftelse. Parallelt med den politiske proces gennemføres en administrativ proces med bred inddragelse af centrale aktører på psykiatriområdet og i form af en større konference med deltagelse af de samme centrale aktører fra både sygehuse, kommuner og almen praksis mv.

Konkret vil der frem mod konferencen, der afholdes den 8. maj 2019, blive samlet input fra patient- og pårørendeorganisationer, ansatte i psykiatrisygehuset, kommuner og praksissektor angående psykiatriens udfordringer og de væsentligste temaer. Input fra de indledende drøftelser med centrale aktører samt fra konferencen vil indgå i udarbejdelse af et udkast til psykiatriplan, der sendes i høring fra august til oktober 2019. Efter planen forventes det endelige forslag til en ny psykiatriplan forelagt regionsrådet til godkendelse i december 2019.

 

Fokus på psykiatriområdet i Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedskoordinationsudvalget har i deres arbejde med Sundhedsaftalen 2019-2023 haft et særligt fokus på psykiatriområdet. I Sundhedskoordinationsudvalget er der enighed om en række målsætninger, der stiller krav om klare rammer omkring det tværsektorielle samarbejde og en fælles indsats målrettet børn og unge, reducering i overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser og fastholdelse af borgere med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.

 

Temadrøftelsen i Det Administrative Kontaktforum indledes med et oplæg ved administrerende sygehusdirektør i psykiatrisygehuset, Charlotte Rosenkrantz Josefsen. Oplægget vil omhandle snitfladerne mellem psykiatriplanen, regeringens handlingsplan og den kommende sundhedsaftale og vil tage udgangspunkt i følgende temaer:

 • Patienter og pårørende
 • Sammenhæng og forebyggelse
 • Kapacitet og organisering
 • Ulighed i sundhed
 • Forskning, kvalitet og udvikling
 • Psykiatriens personale – fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling.

Der lægges efter oplægget op til en drøftelse af strukturelle udfordringer i det tværsektorielle samarbejde og mulige løsninger på disse i sundhedsftalesamarbejdet. Herudover lægges op til en drøftelse af mulige input til Region Syddanmarks kommende psykiatriplan.

dak 4. april 2019858c5b5c-4e10-4894-b09f-69fcd89553c0.pptx

Bilag

DAK 4. april 2019.pptx

1.2. Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK)

Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK)

Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK)

Referat

Sekretariatet præsenterede de indkomne forslag til indsatser, som kan hjælpe med opfyldelse af målsætningerne.

Der var efterfølgende en drøftelse af indsatserne, hvor følgende bemærkninger kan fremhæves:

 • Det er væsentligt med opmærksomhed på, at følgegrupperne ikke har for mange driftsopgaver, så der er ressourcer til udviklingsopgaverne

 • Der lægges op til, at monitoreringsopgaverne lægges i én følgegruppe

 • Det fremgår ikke tilstrækkelig tydeligt, hvilke forpligtelser regionen har ind i målene, det bør der være større opmærksomhed på

 • Det er væsentligt, at der ikke igangsættes for meget, da der også skal være kræfter til øvrigt arbejde, som f.eks. arbejdet med nye kvalitetskrav på sundhedsområdet

 • De opstillede indsatser af politisk karakter bør ikke indgå i Sundhedsaftalen

 • De indsatser som ikke igangsættes nu, skal fungere som en bruttoliste, som følgegrupperne kan prioritere fra løbende.

   

Følgende blev fremhævet i forhold til det kommende arbejde:

 • Følgegrupperne bedes prioritere i de indmeldte indsatser, så der kun vælges 1-2 indsatser pr. målsætning.

 • Indsatserne skal have et tydeligt tværsektorielt fokus

 • Indsatser, som vurderes at have den største effekt på målopfyldelse af målsætningerne, skal prioriteres

Inden arbejdet med målsætningerne igangsættes, skal det forelægges til godkendelse i DAK.

 

Kommunale bemærkninger

Prioritering i forslag til indsatserne

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum anbefaler, at der i første omgang prioriteres i de indsatser, der kobles direkte til en målsætning. Det betyder, at forslag til indsatsområder eller indsatser, som ikke kan kobles direkte til målsætninger, ikke prioriteres igangsat ved sundhedsaftalens opstart.

Det begrundes særligt i det samlede ressourcetræk, der skal til for dels at sikre målopfyldelse på de politiske målsætninger men ligeledes for, at følgegrupperne har mulighed for at arbejde med de eksisterende opgaver (som blev godkendt på mødet den 24. januar 2019). I den sammenhæng er det vigtigt at have for øje, at det administrative tillæg og følgegruppernes porteføljer er et agilt værktøj og et udtryk for, hvad der er prioriteret igangsat. Det Administrativt Kontaktforum vil løbende få mulighed for at prioritere yderligere indsatser iht. den løbende målopfyldelse på Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

Det anbefales, at Sundhedsstrategisk Forum er opmærksom på, at der vil være behov for en prioritering i indsatserne for følgende målsætninger (da der her er foreslået mere end to indsatser):

 • Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder

 • Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær overvægt

 • Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til 35 per 1000 ældre

 • Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 10 % for somatiske og 15 % for psykiatriske patienter

 

Formandskabet anbefaler i forlængelse heraf, at følgende forslag, der kræver politisk behandling i den enkelte kommune, ikke prioriteres igangsat. Det drejer sig om følgende:

 • Røgfri offentlige arbejdspladser

 • Røgfri skoletid

 • Ekstra idrætstimer i folkeskolen

 

Forslag til nye indsatser, der allerede er indarbejdet i det administrative tillæg

Følgende forslag til nye indsatser vurderes ikke at skulle indarbejdes i det administrative tillæg, da indsatserne allerede er igangsat i den nuværende sundhedsaftale og fremgår derfor under øvrige opgaver i følgegruppernes porteføljeoversigter. Det drejer sig om følgende:

 • Styrket implementeringsindsats i forhold til anvendelsen af video

 • Grundig implementering af Børne- og Ungeaftalen samt de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

 • SATS-pulje projektet vedr. afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

 • Fortsat fokus på implementering af tværsektorielt forløbsprogram for KOL og diabetes

 • Implementering af det nationale projekt telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

 • Styrket implementering af ”Strategi for forebyggelse af livsstilsygdomme blandt borgere med sindslidelser”.

 • SAM:BO og audit af SAM:BO

 • Telemedicinsk sårvurdering

 • Styrket samarbejde om medicinhåndtering på tværs af sektorer

 • Styrket samarbejde om medicinhåndtering på tværs af sektorer

 

Såfremt de kommunale bemærkninger giver anledning til spørgsmål, anbefaler Formandskabet, at der tages kontakt til Sekretariatet – gerne forud for mødets afholdelse. Det er væsentligt for drøftelsen på Sundhedsstrategisk Forum, at medlemmerne oplever at være klædt på til drøftelsen af det administrative tillæg, herunder særligt følgegruppernes forslag til indsatser og forslaget til den justerede organisering af sundhedsaftalesamarbejdet.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter følgegruppernes forslag til konkrete indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

Drøfter følgegruppernes forslag til konkrete indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023

Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet den 19. november 2018, at følgegrupperne, i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, skal komme med forslag til konkrete indsatser og indsatsområder, der kan medvirke til at indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

Følgegrupperne har i udarbejdelsen af deres forslag haft fokus på, hvordan indsatserne kan bidrage til at understøtte den overordnede vision om at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, samt hvordan sundhedsaftalens virkemidler kan bringes i spil.

 

På dagens møde drøftes følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder på baggrund af nedenstående oversigt og de vedlagte bilag. Under punkt 2 vil Det Administrative Kontaktforum drøfte et forslag til fordeling af ansvaret for indsatserne og indsatsområderne.

 

Af bilagene fremgår for hver følgegruppe en uddybende beskrivelse af:

 

 • Indsatsen/indsatsområdet
 • Hvilken målsætning indsatsen/indsatsområdet retter sig i mod
 • Hvornår indsatsen mest hensigtsmæssigt udvikles i aftaleperioden
 • Hvilke ressourcer det forventes, at indsatsen kræver fx i tid, involvering af fagpersoner etc.)

 

Oversigt over følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder

 

 

Følgegruppen for forebyggelse

 

Indsats

Målsætning

VBA indsats

Vi vil reducere andelen af daglige rygere til maksimalt 13 %

Røgfrie offentlige arbejdspladser

 

 

Røgfri skoletid

Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) til maksimalt 10 %

Rygestopindsats ift. unge

Udvidet Røgfri Fremtid

 

 

Forløbsprogram/samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt

 

Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær overvægt

Ekstra idrætstimer i skolen

Aktiv transport

 

 

ABC for mental sundhed

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder

Grundig implementering af Børne- og Ungeaftalen samt de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

SATS-pulje projektet vedr. afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Kompetenceløft af undervisere

Kortlægning af tilbud

Fælles syddanske tilbud til børn og unge i sårbare situationer

Udbredelse af mentorordninger til børn og unge

Unge, mental sundhed og seksuel sundhed

Analyseprojekt om mental sundhed i sundhedsaftalen

 

 

Følgegruppen for opgaveoverdragelse

 

Indsats

Målsætning

Ændret samarbejde om behandling med Uracyst/Laluril

 

Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til maksimalt 35 per 1000 ældre

Kommunikation til læger på sygehuse og i almen praksis (inkl. vagtlæger) om kommunale akutfunktioner

 

 

Ændret samarbejde om behandling med Furix til hjerte- og lungepatienter

Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL-patienter

Ændret samarbejde om behandling med Salbutamol

 

 

Følgegruppens forslag til øvrige indsatser, som rummer et potentiale for et ændret samarbejde, men som ikke kan kobles direkte til en målsætning

Optimering af samarbejdet om IV-behandling med antibiotika

Ændret samarbejde om kemoterapi i eget hjem

Samarbejdsaftale om blodtransfusioner i eget hjem

Ændret samarbejde om behandling af osteoporose

 

 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

 

Indsats

Målsætning

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 82 %

 

 

Kobling til arbejdet med SAM:BO på beskæftigelsesområdet

Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 82 % / Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 51 %

 

 

Rådgivning til psykisk sårbare unge

Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er steget til minimum xx %

 

 

Samarbejde om rehabilitering og recovery vedrørende psykiatrien

Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er steget til minimum xx % / Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 51 %

Samarbejde mellem psykiatrien og uddannelsesområdet – “En af Os” ambassadører – inklusion af psykisk sårbare borgere

 

 

Indsatsområde

Målsætning

Beskæftigelse som sundhedsfremmer

Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 82 % / Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 51 %

 

 

Samarbejde mellem psykiatrien, uddannelsesområdet og almen praksis – forberedende grunduddannelse (FGU)

Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er steget til minimum xx %

 

 

Følgegruppens forslag til øvrige indsatser/indsatsområder, som ikke kan kobles direkte til en målsætning

Velfærdsteknologiske løsninger ift. genoptræning, rehabilitering og telepsykiatri

 

 

 

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

 

Indsats

Målsætning

Udbredelse af koncept for GERI-kufferten

Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til maksimalt 35 per 1000 ældre

 

 

Følgegruppens forslag til øvrige indsatser/indsatsområder, som ikke kan kobles direkte til en målsætning

Digital understøttet genoptræning

Digital løsning til graviditetsforløb

Konceptafprøvning for nye teknologiske muligheder for datadeling

Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

Initiativer på baggrund af serviceeftersyn

Udarbejdelse af POV (Proof of Value) ift. anvendelsen af kunstig intelligens

Styrket implementeringsindsats i forhold til anvendelsen af video

 

 

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

 

Indsats

Målsætning

Plan for udvikling af datafundament for Sundhedsaftalen 2019-2023

 

 

 

Følgegruppen for behandling og pleje

 

Indsats

Målsætning

Mit tværsektorielle forløb (App)

Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL patienter

Videreudvikling af Aktiv patientstøtte – KOL

 

 

Mit tværsektorielle forløb (App)

Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af diabetes type 2-patienter til maksimalt 270 per 1000 diabetes type 2-patienter

Videreudvikling af Aktiv patientstøtte – diabetes

 

 

Dosisdispensering

Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til 35 per 1000 ældre

Fleksible indlæggelser

Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagende indlæggelser

Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner.

GERI-kuffert-konceptet

 

 

“Vi løfter i fællesskab – en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025”

Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 10 % for somatiske og 15 % for psykiatriske patienter

Fleksible indlæggelser

Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagende indlæggelser

Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner

Generisk model for deling af kompetencer

 

 

Fokus på registreringspraksis

Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til 1 dag for både somatiske og psykiatriske patienter

Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagende indlæggelser

 

 

 

bilag pkt. 1.5a2e33731-7b3b-4bda-a4e9-7c22630111f7.pdf
bilag pkt. 1.46c572005-fd82-4afc-aaf1-6da3d3d453c3.pdf
bilag pkt. 1.39bb14edd-c36f-4fad-9734-3b81ca46a1a7.pdf
bilag pkt. 1.277b3e0e7-99da-4215-9a48-cf7c644ffe2a.pdf
bilag pkt. 1.11d88ef22-7780-4d48-82c8-9c4c24c86ae0.pdf
bilag pkt. 1.6 ny følgegruppen for behandling og pleje forslag til indsatser (områder)7bb51585-7d94-494c-8b13-0167385f8c1d.pdf

Bilag

Følgegruppen for Velfærdsteknologi og telemedicin
Følgegruppen for Økonomi, kvalitet og effekt
Følgegruppen for Genoptræning og rehabilitering
Følgegruppen for Opgaveoverdragelse
Følgegruppen for forebyggelse
Følgegruppen for behandling og pleje

1.3. Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organisering af det tværsektorielle samarbejde (DAK)

Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organisering af det tværsektorielle samarbejde (DAK)

Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organisering af det tværsektorielle samarbejde (DAK)

Referat

Sekretariatet fremlagde indledningsvist de væsentligste ændringer i Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af de indkomne høringssvar, hvorefter tankerne bag det administrative tillæg blev præsenteret.

Der var efterfølgende en drøftelse af tillægget, hvor følgende pointer tages med i den videre proces:

 • Det bør overvejes, om de kommunalt lægelige udvalg kan skrives ind i organisationsoversigten

 • Det bør indskrives i organisationsoversigten, hvor der foregår udvikling, og hvor der er fokus på implementering

 • Det er væsentligt, at repræsentanterne i DAK kan repræsentere alle fagområder i sundhedsaftalen

 • Det kan overvejes, om følgegrupperne i højere grad bør navngives efter visionsområderne. Dette kan dog medføre nogle meget arbejdstunge grupper, som kan være svære at få bemandet

 

Kommunale bemærkninger

Udkastet til det administrative tillæg vil blive præsenteret og gennemgået på mødet. Det er relevant at fremhæve følgende fokusområder til drøftelse:

 • Der foreslåes fem bærende principper for samarbejdet:
  • Kvalitet

  • Datadrevet udvikling og monitorering

  • Øknonomi

  • Sundhedsteknologi og datadeling

  • Implementering

 • Der foreslås nedsættelsen af syv følgegrupper

  1. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

  2. Følgegruppen for opgaveoverdragelse

  3. Følgegruppen for forebyggelse

  4. Følgegruppen for mental sundhed, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet (ny)

  5. Følgegruppen for kvalitet, monitorering og ledelsesinformation

  6. Følgegruppen for sundhedsteknologi og digitalisering

  7. Følgegruppen for behandling og pleje

 • Der foreslås en justeret organisering, hvori der blandt andet ligges op til, at

  • samarbejdet mellem følgegrupperne og de lokale samordningsfora styrkes.

  • alle politisk prioriterede områder i Sundhedsaftalen 2019-2023 er repræsenteret i Det Administrative Kontaktforum. Det indebærer ikke nødvendigvis fysisk deltagelse, men kan også være et styrket fokus på sammenhæng mellem fagområder.

  • Koordinationsgruppens rolle som koordinerende funktion tydeliggøres

 • Slutteligt skal det drøftes, hvorvidt der bør arbejdes for, at de somatiske og psykiatriske lokale samordningsfora sammenlægges, som det er tilfældet i SOF-Sønderjylland.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Tager den tilrettede politiske aftale til orientering

 • Drøfter udkastet til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organiseringen med syv fremtidige følgegrupper og det videre samarbejde med de lokale samordningsfora

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager den tilrettede politiske aftale til orientering

 • Drøfter udkastet til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organiseringen med syv fremtidige følgegrupper og det videre samarbejde med de lokale samordningsfora

 

Sagsfremstilling

Status på den politiske aftale

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i en politisk aftale og et administrativt tillæg. Den politiske aftale har været i høring i perioden fra den 10. december 2018 – den 4. februar 2019. Der er i høringsperioden indkommet 48 høringssvar. På baggrund af høringssvarene har Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 8. februar 2019 godkendt, at den politiske aftale rettes til. Det drejer sig særligt om følgende justeringer:

 

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ ændres til ’Vi arbejder for bedre overgange for’

 • Der tilføjes målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:

  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:

   • Mennesker med psykiske lidelser

   • Ældre borgere

   • Mennesker med kronisk sygdom

  • ’Vi sikrer sammenhæng til’:

   • Uddannelsesområdet

   • Arbejdsmarkedet

 • Der tilføjes en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).

 • Der tilføjes et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)

 • Det tilføjes til virkemidlet ’Sæt borgeren først’, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.

Der tilføjes et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

Der er ligeledes udarbejdet en beskrivelse af udgangspunktet for valg af målsætninger samt et målopfyldelsesbillede, som kan bruges i forbindelse med den årlige opfølgning på sundhedsaftalens målsætninger.

Sundhedskoordinationsudvalget skal på deres møde den 24. april 2019 godkende den tilrettede aftale. Umiddelbart herefter sendes aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd, inden den skal endelig godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019.

 

Det administrative tillæg

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 beskriver rammerne for det tværsektorielle samarbejde på administrativt niveau, herunder de konkrete indsatser og indsatsområder, som skal indfri de politiske visioner og målsætninger. Det administrative tillæg har samme forpligtende karakter som den politiske aftale.

Det Administrative Kontaktforum godkendte på deres møde den 27. september 2018, at indholdet i det administrative tillæg skal afspejle den politiske aftale. Det blev fremhævet i drøftelsen, at der er gode argumenter for at videreføre den nuværende organisering og bygge videre på de gode erfaringer. Det blev derudover besluttet på mødet, at det administrative tillæg skal indeholde en oversigt over følgegruppernes portefølje samt en implementeringsplan, der tydeliggør de lokale samordningsforas ansvar og rolle.

På baggrund af den tilrettede politiske aftale samt drøftelserne i Det Administrative Kontaktforum har Koordinationsgruppen udarbejdet et udkast til et administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Tillægget indeholder en:

 • Beskrivelse af den administrative ramme og sammenhængen til den politiske aftale

 • Oversigt over følgegruppernes portefølje (opdateres efter dagens møde grundet særskilt drøftelse vedr. nye indsatser/indsatsområder)

 • Uddybende beskrivelse af den administrative organisering

 • Omsætning af de politiske virkemidler til administrative principper for samarbejdet

 • Oversigt over kommunikationsgange mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupper og lokale samordningsfora

Implementeringsplan

Det Administrative Kontaktforum vil på dagens møde blive præsenteret for de strategiske dispositioner i udkastet, herunder forslag til organisering af det tværsektorielle samarbejde.

Præsentationen vil særligt fokusere på følgende områder:

Organisering med syv følgegrupper

Med udgangspunkt i den politiske aftale og de mange eksisterende indsatser, som videreføres, foreslås det, at følgende syv følgegrupper etableres:

 

 • Følgegruppen for behandling og pleje

 • Følgegruppen for forebyggelse

 • Følgegruppen for opgaveoverdragelse

 • Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

 • Følgegruppen for sundhedsteknologi og digitalisering

 • Følgegruppen for kvalitet, monitorering og ledelsesinformation

Følgegruppen for mental sundhed, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

 

Det er Koordinationsgruppens vurdering, at de foreslåede syv følgegrupper vil kunne dække det spænd af såvel nye som eksisterende indsatser og indsatsområder, som sundhedsaftalearbejdet reelt dækker over. Det er ligeledes Koordinationsgruppens vurdering, at hver af de syv følgegrupper kan tildeles en reel opgaveportefølje, og at de hver især bør tildeles et tilpasset kommissorium, som beskriver den enkelte følgegruppes mandat, sammensætning, opgaveportefølje mv.

På dagens møde skal Det Administrative Kontaktforum drøfte, hvorvidt de foreslåede syv følgegrupper er dækkende for indsatserne og indsatsområder i Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder om følgegrupperne er tildelt et retvisende navn samt en passende opgaveportefølje. I den sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at det administrative tillæg indeholder et forslag til en omfordeling af eksisterende opgaver mellem de fremtidige syv følgegrupper.

 

De lokale samordningsfora

Det foreslås, at der bygges videre på den nuværende organisering af de lokale samordningsfora. Dog med to væsentlige ændringer:

 • Kvartalsvise møder mellem følgegruppesekretærer, Koordinationsgruppen og sekretariaterne fra de lokale samordningsfora

 • Udvidede muligheder for koordinering, videndeling, erfaringsudveksling samt spørgsmål af afklarende karakter mellem følgegrupper og lokale samordningsfora.

 

Ændringerne skal dels sikre, at de lokale samordningsfora i højere grad får mulighed for at kommunikere direkte med følgegrupperne, og dels medvirke til at Koordinationsgruppen får til opgave at sikre en bedre og løbende videndeling mellem følgegrupperne og de lokale samordningsfora med henblik på at styrke implementeringen og opfølgningen på sundhedsaftalens indsatser.

Det Administrative Kontaktforum skal herudover drøfte, hvorvidt der bør arbejdes for, at de somatiske og psykiatriske lokale samordningsfora sammenlægges, som det er tilfældet i SOF-Sønderjylland.

 

Den videre proces for det administrative tillæg

Det administrative tillæg vil blive tilrettet i henhold til drøftelserne på dagens møde og forelagt Det Administrative Kontaktforum til godkendelse på mødet den 7. juni 2019, hvorefter Sundhedskoordinationsudvalget vil godkende den samlede Sundhedsaftale 2019-2023 på deres møde den 26. juni 2019.

sundhedsaftalen 2019-2023 – 050319 – klar til grafisk opsætningb8fb5267-77cd-45c3-b525-f88400335f4a.pdf
beskrivelse af målsætninger for sundhedsaftalen 2019-2023 – dak april (3)fc5499d2-60db-4354-b6e7-6d2c7409a90d.docx
sa1923 – målopfyldelse – overblik – dak april7a47623c-d918-4ce7-845e-644122a436cd.pdf

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023 – 050319 – klar til grafisk opsætning.pdf
Beskrivelse af målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023 – DAK april (3).docx
SA1923 – målopfyldelse – overblik – DAK april.pdf

1.4. Temadrøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark (DAK)

Temadrøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark (DAK)

Temadrøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark (DAK)

Referat

Irene Rossavik, kommunal formand for følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, indledte drøftelsen med kort at fortælle, at præsentationen på DAK vil tage afsæt i muligheder for fokusområder indenfor udbredelse og implementering, telemedicinske løsninger og video, datadeling og kunstig intelligens.

 

Følgende kan fremhæves fra drøftelsen i SSF:

 • Der er et nationalt gennemførelsesprojekt vedrørende digitalisering af vandrejournalen på vej, så det behøver ikke være et spydspidsprojekt i Syddanmark

 • Kunstig intelligens kunne være relevant at arbejde tværsektorielt med, da området er under hastig udvikling og har tværsektorielle perspektiver

 • KOL-projektet får også betydning for den videre udvikling på velfærdsteknologiområdet

 • Der er gode perspektiver i at arbejde mere med impementering og udbredelse af videokommunikation og telemonitorering

 • De etiske aspekter i anvedelsen af teknologi kan også være et fokusområde

 • Understøttende pleje/behandling vedhjælp af dataopsamling er der gode perspektiver i (f.eks. gerikufferten)

 • E-læring kunne også være et særligt fokusområde

 • Det er væsentligt, at der tages afsæt i Sundhedsaftalen, når der prioriteres i indsatser på tværs af region, kommuner og almen praksis.


Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet forventer, at drøftelsen på Det Administrative Kontaktforum (DAK) vil forsøge at forme et antal indsatsområder/spor, der rummer den retning, som sundhedsaftalen sætter for områdets udvikling samt inspiration fra de øvrige strategier. Det forventes, at DAK med udgangspunkt i områderne skal drøfte både eksisterende og nye spydspidsprojekter.

Det kunne eksempelvis med udgangspunkt i baggrundsmaterialet være følgende mulige områder med tilhørende spydspidsprojekter:

 1. Borgeren som aktiv part og medbestemmer

  • Det nære sundhedsvæsen i lommen

  • Telemedicinske løsninger for flere kronikergrupper

 2. Afstanden mellem aktører kortes

  • Videreudvikling af SAM:BO

  • Fælles tvæsektoriel data

  • E-læring som kompetenceudvikling

 3. Investering i den tidlig og nære indsats

  • Digital patientuddannelse

  • VUK – videoudskrivelseskonference

Formandskabet ønsker en drøftelse på dagens møde af mulige spydspidsprojekter, som de kan byde ind med i den efterfølgende drøftelse på DAK. Der kan tages afsæt i ovenstående projekter, men det er også muligt at byde ind med andre projekter.

Dagens drøftelse vil blive indledt med et oplæg, som Irene Rossavik, kommunal medformand i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin holder. Det vil tage udgangspunkt i samme oplæg, som DAK vil blive præsenteret for.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter ambitionerne for det fremadrettede sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark, herunder mulige indsatsområder og eventuelle spydspidsprojekter, der skal være med til at indfri målsætningerne for den kommende sundhedsaftale.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum med udgangspunkt i de nationale strategier og Sundhedsaftalen 2019-2023:

Sagsfremstilling

Region, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark skal i de kommende år håndtere og finde løsninger på de udfordringer, som fortsat vil presse sundhedsvæsenet og sundhedsaftalesamarbejdet. Der er derfor behov for at tænke innovativt og i fællesskab anvende ressourcerne klogt og til størst mulig gavn for borgerne i Syddanmark.

Vi skal i fællesskab skabe mere lighed i sundhed og udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det kræver, at vi afprøver og udbreder nye integrerede samarbejdsmodeller, at sundhedsteknologi bruges til at samarbejde smartere og tilbyde mere til flere, at der sker en styrkelse af kompetencer med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt at der sker en tilrettelæggelse af de nære sundhedstilbud, så de lokale udfordringer og forhold tilgodeses.

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med Sundhedsaftalen 2019-2023 at styrke det digitale samarbejde og anvendelse af sundhedsteknologi og telemedicin. Det eksisterende samarbejde om elektronisk kommunikation og koordinering af patientforløb skal styrkes, med det formål at sikre trygheden for den enkelte borger.

Det Administrative Kontaktforum skal på den baggrund drøfte, hvordan det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark kan være med til at skabe et fælles afsæt for de indsatser, der skal være med til at indfri de politiske målsætninger for Sundhedsaftale 2019-2013.

På møde i Det Administrative Kontaktforum den 24. januar 2019 blev det besluttet at udskyde teamdrøftelsen af det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark. Følgegruppen fik således til opgave at konkretisere drøftelsen yderligere, således at Det Administrative Kontaktforum på dagens møde skal drøfte muglige indsatsområder og eksempler på sundhedsteknologiske indsatser, som rummer et potentiale for udvikling i den kommende sundhedsaftaleperiode.

Det blev endvidere besluttet, at drøftelsen udvides, så den udover at tage udgangspunkt i udspillet “Digital service i verdensklasse” også tager udgangspunkt i “Et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022“.

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin vil indlede temadrøftelsen med en præsentation af, hvor de nationale strategier matcher ambitionerne i Sundhedsaftalen 2019-2023, samt komme med mulige forslag til overordnede indsatsområder og eksempler på spydspidsprojekter, som kan danne grundlag for et styrket digitalt tværsektorielt samarbejde.

1.5. Drøftelse af fælles udbud af hjælp til personer med kronisk respirationsinsufficiens

Drøftelse af fælles udbud af hjælp til personer med kronisk respirationsinsufficiens

Drøftelse af fælles udbud af hjælp til personer med kronisk respirationsinsufficiens

Referat

Gitte Østergaard indledte med at skitsere den forudgående proces og adskillelsen af kommunernes ansvar og regionens ansvar i samarbejdet om borgere kronisk respirationsinsufficiens.

Det blev drøftet, at nogle kommuner vil få øgede udgifter til området med den nye ordning. Det er særligt de kommuner, som har deres egen ordning i dag, som vil opleve dette. Alle nye ordninger som opstartes vil høre under udbuddet, så det er kun gamle aftaler, som kan fortsætte som hidtil, hvis en kommune vælger at stå udenfor udbuddet.

Det blev drøftet, at der har været en meget uheldig proces for hele sagen, og at både kommuner og region bør drage læring af den til en anden gang. Det blev endvidere pointeret, at det er vigtigt, at ændringerne i samarbejdet omkring respirationsinsufficiens tydeliggøres, når samarbejdsaftalen om respirationsinsufficiens revideres.

Alle 22 kommuner pånær Haderslev Kommune ønsker at gå med i udbuddet, dog er Sønderborg, Fredericia og Esbjerg Kommuner nødt til at tage forbehold for en politisk behandling af sagen.

 

Sundhedsstrategisk Forum besluttede den 24. januar 2019, at Sekretariatet skulle indkalde medlemmerne af Sundhedsstrategisk Forum til ét fælles møde. Formålet med mødet var at drøfte følgende:

 • Hvilken rolle kommunerne tildeles i indgåelse af kontrakt med den leverandør, der vinder udbuddet
 • Hvorvidt leverandøren skal stille med personale, der allerede besidder kvalifikationer til at levere ydelser i henhold til Serviceloven.
 • Hvad de økonomiske konsekvenser er ved at indgå udbuddet

På mødet deltog over 40 chefer, ledere og fagpersoner, og der var repræsentanter med fra 21 kommuner.

Formålet med mødet var derudover at blive enige om en fælleskommunal ramme for indgåelse i udbuddet med regionen. Det var desværre ikke muligt, da de 22 kommuner har meget forskellige opfattelser af, hvilken rolle og muligheder de er blevet givet i udbuddet.

Det blev derfor konkluderet, at der var behov for en drøftelse af følgende opmærksomhedspunkter med Region Syddanmark:

 • Aftalepart
  • Hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at de syddanske kommuner er aftalepart i udbuddet samt afklare, hvorvidt kommunerne kan stille krav om at være aftalepart
 • Leverandør/vikarbureau
  • Hvorvidt den eksterne leverandør i udbuddet skal betragtes som en reel ‘leverandør’ eller et ‘vikarbureau’.

 

Møde med regionens koncerndirektør

Gitte Østergaard og Arne Nikolajsen mødtes den 20. marts 2019 med Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, og drøftede den videre proces for indgåelse af et fælles udbud på området.

Parterne på mødet blev parterne enige om følgende:

 • Aftalepart
  • Regionen er den officielle aftalepart, men kommunernes muligheder for blandt andet at opsige en leverandør specificeres i udbuddet. Regionen er meget opmærksomme på, at kommunerne er myndighed på servicelovsydelserne, og at de skal have rettigheder derefter.
  • Konklusionen blev, at det ikke er nødvendigt for de syddanske kommuner at være decideret aftalepart, da regionen vil rette udbudsmaterialet til, så ovenstående tydeliggøres.
 •   Leverandør
  • Der indgås aftale med en ‘leverandør’. Det ændrer dog ikke ved, at kommunerne ikke kan pålægge leverandøren at oplære medarbejderne i servicelovsydelserne, såfremt de ikke er sundhedsfagligt uddannet. Det er en opgave, som kommunerne selv skal håndtere. Det må forventes, at en del af de kommende medarbejdere i ordningerne ikke vil være sundhedsfagligt uddannet, da det ikke er et krav, som regionen ønsker at stille. Det begrundes særligt i, at over 70 % af medarbejderne i de nuværende ordninger ikke er sundhedsfagligt uddannet.
  • Konklusionen blev, at en del af drøftelsen på dagens møde i Sundhedsstrategisk Forum bliver, hvordan den kommunale oplæring kan sikres mest hensigtsmæssigt.

 

Justeringer i udbudsmaterialet

På mødet med Kurt Espersen blev det præciseret, at Regionen derudover skulle tilrette udbudsmaterialet i henhold til følgende:

 1. Hvordan kan en kommune trække sig fra en fælles hjælperordning, hvis pågældende kommune ikke er tilfreds med den leverede kvalitet

 2. Tydeliggøre at serviceniveauet i kommunerne er forskellige

 3. En borgers frie valg af § 83 leverandør

 4. Journalføring af kommunale opgaver i en fælles hjælperordning

 5. Principper for overgang fra eksisterende hjælperordninger til vinderne af udbuddet, samt opstart af nye fælles hjælperordninger

 

Det fremgår af bilaget, hvordan ovenstående er sikret i materialet.

 

Tilretning af den eksisterende samarbejdsaftale

Da en del af ovenstående justeringer i udbudsmaterialet vedrører samarbejdet mellem regionen og de syddanske kommuner blev man på mødet med Kurt Espersen ligeledes enige om, at når udbudsprocessen er gennemført, skal der igangsættes et arbejde med at revidere den eksisterende samarbejdsaftale for området. Det vil blive aftalt nærmere på Det Administrative Kontaktforum.

 

Konsekvenser ved ikke at indgå i udbuddet

For de kommuner der ikke ønsker at indgå i udbuddet betyder det, at regionen fremadrettet stiller med ét hjælperhold i borgerens hjem, der skal løse de respiratoriske opgaver, mens kommunen stiller med eget personale, der skal yde hjælp i henhold til serviceloven. Det vil således betyde, at parterne ikke overholder bekendgørelsen for området, og derved heller ikke lever op til vores fælles samarbejdsaftale.   

Region Syddanmark kan ikke, men ønsker heller ikke, at tvinge nogle kommuner med i udbuddet, men de vil gennemføre udbuddet med de kommuner, der ønsker at være en del af det. Deres samlede ressourcetræk i de nuværende ordninger er for store sammenlignet med de øvrige regioner, og derfor skal de gennemføre udbuddet.

Der er ingen parter, der har “serve-retten” til ordningerne, og derfor står det den enkelte kommune frit for, hvorvidt de ønsker at indgå i udbudsprocessen eller ej.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Drøfter det tilrettede udbudsmateriale
 • Drøfter muligheder for fælleskommunal oplæring af nye medarbejdere i ordningerne
 • Tilkendegiver hvorvidt egen kommune ønsker at gå med i udbuddet eller ej.

opsamling på møde den 20. marts mellem regionen og kommunerne i region syddanmark vedr. udbud af hjælp til borgere med kronisk respirationsinsufficiens318fbfe1-8b06-44f3-bbcd-94f70f4611ea.docx
svar på henvendelse fra region hovedstaden3f8bdd21-dce3-4224-94ae-2ab3aa99fdef.pdf
kontraktbilag 2 samarbejde mellem region kommune og leverandør05db70db-7e96-42fb-ba31-289ca9778bf8.docx

Bilag

Opsamling på møde den 20. marts mellem Regionen og kommunerne i Region Syddanmark vedr. udbud af hjælp til borgere med kronisk respirationsinsufficiens.docx
Svar på henvendelse fra Region Hovedstaden.pdf
Kontraktbilag 2 Samarbejde mellem Region Kommune og Leverandør.docx

1.6. Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Referat

Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkendte regnskab og årsrapport for 2018
 • Godkendte forslag til budget for 2020 samt revideret budget for 2019
 • indstiller budget 2020, regnskab 2018 og årsrapport 2018 til godkendelse hos K22 og KKR

 

Sagsfremstilling

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2018, der indeholder en kort gennemgang af de opgaver, sekretariatet har løst i 2018. Endvidere fremgår årsregnskabet for 2018.

Herudover er der vedhæftet et forslag til budget 2020.

 

Regnskab 2018

Regnskabet for 2018 viser, at der er brugt færre midler til løn og efteruddannelse. En del af forklaringen på dette er, at Sekretariatet ikke har benyttet sig af den tilgængelige sekretærfunktion i det forventede omfang. Lønkronerne til sekretæren ligger herudover i posten administration. Sekretariatet har herudover ikke haft mulighed for at prioritere tid til efteruddannelse.

Grundet forskellige kontoplaner i Vejen Kommune, hvor Sekretariatet lå indtil marts 2018, og Haderslev Kommune, er udgifterne ikke fordelt helt på samme måde som tidligere år. Der er et opsamlet resuttat for 2018 på 764.732 kr.

 

Budget 2020

Det foreslås, at budget 2020 skal udarbejdes med udgangspunkt i niveauet for budget 2019. Dog med forbehold for justering i posterne på baggrund af regnskabet for 2018, så der rykkes lidt rundt på et par poster. Herudover øges posten med lønninger til 322.000 kr. grundet ansættelse af en fælles leder (se punkt 1.8 på dagens møde). Af samme grund er budget 2019 revideret, så udgifterne til lederen fremgår af budgettet. De ekstra midler til lederens løn tages af den opsparede kapital i 2019.

Bemærk at det opsamlede resultat anvendes til merudgifterne til aflønning af den fælles leder i budget 2019 og 2020.

 

Videre proces

Årsrapport og regnskab 2018 og budget 2020 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles efter godkendelse i Sundhedsstrategisk Forum på mødet i Kommunaldirektørkredsen den 6. juni og i KKR den 21. juni 2019.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • godkender regnskab og årsrapport for 2018
 • godkender forslag til budget for 2020 samt revideret budget for 2019
 • indstiller budget 2020, regnskab 2018 og årsrapport 2018 til godkendelse hos K22 og KKR

regnskab 2018budget 2019 og b 2020 og b 2021 færdigb3719050-5761-41a6-8def-d7763a153e18.xlsx
a°rsrapport for fælleskommunalt sundhedssekretariat 20188938f5b1-5541-4d70-9a66-7c0d97afbb5c.doc

Bilag

Regnskab 2018 og budget 2020
Å°rsrapport for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 2018.doc

1.7. Udvidet Round Table under Sammen om Velfærd

Udvidet Round Table under Sammen om Velfærd

Udvidet Round Table under Sammen om Velfærd

Referat

Det blev drøftet, at der er gode perspektiver i samarbejdet, og at kvalitetsdagsordenen, rekrutteringsudfordringer, simulering og læring på tværs er områder, som der med fordel kan ses nærmere på i samarbejdet omkring Sammen om Velfærd. Dog er det væsentligt at have opmærksomhed på, at der sker paralle drøftelser i mindre samarbejder på tværs. Feks. Omkring den enkelte uddannelsesinstitution.

E-læring kunne være et muligt emne for Sammen om Velfærd at fokusere særligt på.

Der er behov for en strategisk drøftelse af, hvad kommunerne ønsker med Sammen om Velfærd. Det sættes på dagsordenen på det kommende møde i Direktørnetværket den 7. juni. Der er opbakning til et et udvidet Round Table, men der deltager formentlig ikke en direktør fra hver kommune på mødet.

Styregruppen bag Sammen om Velfærd ønsker at udvide kredsen af deltagere for Round Table 2019 med henblik på at brede drøftelsen af retningen og indholdet i samarbejdet i Sammen om Velfærd fremadrettet ud til flere. Det er tid til at stoppe op og se fremad: Hvordan holdes der energi i samarbejdet, og hvordan skabes der interesse omkring Sammen om Velfærd i en bredere kreds?

Normalt deltager der ca. 5 kommunale direktører i Round Table, men der lægges op til, at kommunerne kan deltage med to deltagere pr. kommune.

 

Baggrund:

Sammen om Velfærd er et tværsektorielt samarbejde mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner, UC Syddanmark og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, de fire social- og sundhedsskoler og Syddansk Universitet i Syddanmark. I Sammen om Velfærd har parterne forpligtet sig til at lave kompetenceudvikling på tværs af sektorerne. Det betyder at der lige fra uddannelsesstart til arbejdet i praksis er fokus på faglighed og tværfaglighed i forhold til borgerne. Visionen er at uddanne ledere og medarbejdere til at skabe sammenhæng mellem sektorer og arbejde mere tværfagligt til gavn for borgeren.

I 2015 blev man enige om en strategi for Sammen om Velfærd, som beskriver, hvordan parterne i fællesskab sætter fokus på et tættere og bedre samarbejde om tværsektoriel kompetenceudvikling for medarbejdere/studerende inden for social- og sundhedsområdet.

For at understøtte implementeringen af den fælles strategi for Sammen om Velfærd har parterne underskrevet en partnerskabsaftale, som beskriver hovedlinjerne og målet med samarbejdet. Med partnerskabsaftalen forpligter de 22 syddanske kommuner, Region Syddanmark, UC Syd og UCL , Social- og Sundhedsskolerne og Syddansk Universitet i Syddanmark sig til lokalt at bakke op om strategien og indgå i aktiviteter forbundet med strategien. Partnerskabsaftalen udløber med udgangen af 2020.

Under Sammen om Velfærd har der indtil nu været stort fokus på målgruppen vejledere, undervisere og uddannelseskoordinatorer, og der er afholdt kurser og konferencer for denne målgruppe omkring det tværgående samarbejde. Der er ligeledes samlet værktøjer og inspirationsmaterialer, som kan understøtte vejledere, koordinatorer, undervisere og andre som arbejder med planlægning og gennemførsel af praktik for elever og studerende inden for sundheds- og socialområdet. Materialet har til formål at styrke mulighederne for at elever og studerende træner kompetencer til tværgående samarbejde i forbindelse med praktikopholdet.

Der er også i regi af Sammen om Velfærd udviklet et nyt digitalt understøttende materiale til ansatte i region, kommuner og uddannelsesinstitutioner i Syddanmark. Materialet indeholder øvelser, E-tivities (E-tivity = Elektronisk aktivitet) og praksisfortællinger med refleksionsspørgsmål, som man kan anvende direkte rundt omkring på arbejdspladserne.

Det overordnede beslutningsorgan omkring Sammen om Velfærd er Round Table, hvor direktører fra alle parter mødes én gang om året for at drøfte den fortsatte retning for samarbejdet i Sammen om Velfærd.

Samarbejdet har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om aktiviteter, indhold på de seneste års Round Table m.m.: www.sammenomvelfaerd.nu

Som skrevet udløber partnerskabsaftalen i 2020, men Sammen om Velfærd er stadig aktuelt. Som eksempel taler Sammen om Velfærd direkte ind i kvalitetsdelen i Sundhedsaftalen 2019-2023, hvor det netop beskrives, at fælles mål, fælles sprog og gensidigt kendskab på tværs af sektorer og fagområder fremmer gensidig respekt og forståelse og bidrager til sammenhæng og kvalitet. Det er netop det overordnede formål med Sammen om Velfærd at bidrage til dette.

Round Table 2019 løber af stabelen fredag d. 20. september kl. 12-15 på Scandic Hotel i Kolding.

Forberedelse til Round Table 2020

For at have det bedste grundlag at træffe beslutninger ud fra, er det besluttet, at der afholdes en workshop forud for Round Table, hvor repræsentanter fra alle organisationer i fællesskab skaber afsæt for udbredelse af ogøget commitment til Sammen om Velfærd. Deltagere på workshoppen vil være Styregruppen, deltagere i arbejdsgruppen for ledere og udvalgte kommunale repræsentanter.

For at sikre at deltagerne på workshoppen har det bedste grundlag at drøfte den fremtidige udbredelse og mulighed for commitment ud fra, lægges der op til en indledende drøftelse af emnet i Sundhedsstrategisk Forum. Drøftelsen vil tage afsæt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke ønsker er der i din kommune til det fremtidige samarbejde i Sammen om Velfærd?

 • Hvad skal Sammen om Velfærd lykkes med for at skabe udbredelse?

Deltagerne bedes forud for mødet koordinere internt i egen kommune, så besvarelser på mødet både dækker social- og sundhedsområdet.

Indstilling:

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter kommunale ønsker til fremtidig udbredelse og commitment til Sammen om Velfærd

 • Godkender, at hver kommune deltager med 1-2 direktører (alternativt chefer) på Round Table i september

1.8. Drøftelse af fælles indkøb af borgerløsning i KOL-programmet

Drøftelse af fælles indkøb af borgerløsning i KOL-programmet

Drøftelse af fælles indkøb af borgerløsning i KOL-programmet

Referat

Arne Nikolajsen indledte sagen med at uddybe, hvorfor han er trådt ud af FUT-Styregruppen. Esbjerg Kommune bakker fortsat op om projektet, men ønsker ikke at være med i den fælles borgerløsning. Fanø Kommune ønsker heller ikke at være med i den fælles borgerløsning.

De øvrige 20 kommuner bakker op om en fælles borgerløsning, men Varde og Vejen Kommuner vælger muligvis også at gå med på Esbjerg Kommunes løsning.

 

Som det fremgår af punkt 2.8 ‘Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark’ er der indkøbt én fælles medarbejderløsning med landsdelsprogrammerne i Midt- og Nordjylland.

Der er nu brug for, at der tages stilling til, hvorvidt der ligeledes skal indkøbes én fælles borgerløsning i Syddanmark i fællesskab med de øvrige landsdelsprogrammer i Jylland.

 

Styregruppen for KOL-programmet i Syddanmark anbefaler, at Syddanmark indkøber én fælles borgerløsning. Det besluttede man på seneste møde i Styregruppen den 19. februar 2019. Det sker blandt andet på baggrund af processen for indkøb af én fælles medarbejderløsning men ligeledes grundet drøftelserne mellem de 22 syddanske kommuner i Middelfart den 30. august 2018.

Styregruppen anbefaler ligeledes, at Landsdelsprogrammet i Syddanmark indgår i samarbejde med Landsdelsprogrammer Nord- og Midtjylland vedrørende indkøb af borgerløsningen.

Styregruppen anbefaler desuden, at i vægtning og evaluering af leverandører af borgerløsning lægges stor vægt på fleksibilitet i borgerløsning, særligt når det gælder tilknytning og brug af devices til løsningen. Dette sikrer at kommuner og regionen stadig har en vis portion selvbestemmelse og plads til individualitet.

 

Den 9. april 2019 afholdes forhandlingsmøde, hvor vægtningskriterier for valg af borgerløsning i KOL-programmet skal foretages. Det betyder, at Syddanmarks repræsentanter i det arbejde på dagens møde i Sundhedsstrategisk Forum har brug for en tilkendegivelse af, hvorvidt de  22 syddanske kommuner bakker op om indkøbet af én fælles borgerløsning med de øvrige landsdele i Jylland.  

Valget af leverandør meldes først ud, når den valgte leverandør er blevet orienteret.

 

Det forventes, at aftalen om borgerløsningen skal indgås ultimo juni måned 2019. Det betyder, at der primo juni 2019 skal indgåes en bilateral samarbejdsaftale som den, de 22 syddanske kommuner har tilsluttet sig for indkøb af en fælles medarbejderløsning.

 

Kommunerne kan vælge at stå uden for aftalen, men står således selv for hele processen herunder integration til den nationale infrastruktur.

 

Såfremt der er brug for at læse uddybende om indkøb af en borgerløsning henvises til mail, der er sendt til alle 22 sundhedsdirektører og sundhedschefer den 14. december 2018 (fra Cæcilie Lumby). Den indeholder materiale, der beskriver valg af både medarbejder- og borgerløsning.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • drøfter fælles indkøb af én borgerløsning med de øvrige landsdelsprogrammer i Jylland
 • tilkendegiver hvorvidt egen kommune tilslutter sig fælles indkøb af én borgerløsning med de øvrige landsdelsprogrammer i Jylland

referat programstyregruppemøde 19. februar 201977a96d60-1989-4d85-bde8-b33d9a777ed0.docx

Bilag

Referat programstyregruppemøde 19. februar 2019.docx

1.9. Etablering af fælles ledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

Etablering af fælles ledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

Etablering af fælles ledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

Referat

Sundhedsstrategisk godkendte ansættelsen af en fælles leder for de to fælleskommunale sekretariater fra 1. juni 2019 samt den delte finansiering mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum.

Det blev bemærket, at det havde været hensigtsmæssigt med en fælles drøftelse af sagen på tværs af de 22 kommuner, inden stillingsopslaget blev opslået.


Baggrund

Siden oprettelsen af henholdsvis Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i 2009 og Fælleskommunalt Socialsekretariat i 2011 er der sket væsentlige ændringer i sekretariaternes opgaveporteføljer og kompleksiteten i opgaverne:

 • Både Den sociale Rammeaftale og Sundhedsaftalen breder sig mere og mere over andre områder og bliver mere omfattende (arbejdsmarked og Børn og Uddannelse)
 • Flere og flere opgaver går på tværs af kommuner og region, hvorfor flere opgaver placeres i fællessekretariaterne
 • Øget krav om at understøtte udviklingen og implementeringen af opgaver og indsatser på tværs af kommuner og region

Ændringerne er sket, uden at det har medført justeringer i organiseringen af sekretariaterne. De ændrede vilkår betyder således, at der er behov for at revurdere organiseringen af de to fællessekretariater med henblik på i endnu højere grad at gøre brug af synergier, herunder samarbejdet med KKR sekretariatet, samt sikre en klar fælles prioritering og retning i opgaveløsningen.

På den baggrund har Haderslev Kommune som KKR kommune efter drøftelser med formanden for henholdsvis Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum, besluttet at oprette en lederstilling, der dækker begge sekretariater. Dette både med henblik på at tilføre sekretariaterne ressourcer til opgaveløsningen samt ledelseskraft. Muligheden for at lave én samlet leder for også de to KKR konsulenter har været afprøvet i KL, men har ikke været en mulighed.

Lederen vil have personalemæssig reference til den relevante fagdirektør i KKR formandskommunen. For lederen af sekretariaterne ligger der fremadrettet en vigtig opgave i – sammen med sekretariaternes medarbejdere – at videreudvikle og kvalificere sekretariaternes opgaveløsning. Nogle af de væsentlige indsats- og udviklingsområder fremadrettet er udover at forestå den daglige personaleledelse af sekretariatets medarbejdere:

· At skabe et fælles billede af sekretariaternes ressourcer og udfordringer samt prioritere hvilke udviklingsmæssige indsatser, der er behov for.

· At opbygge en fælles kultur i sekretariaterne, som både befordrer effektivitet og kvalitet i arbejdet samt har fokus på at fremme medarbejdernes trivsel

 • Synliggøre og udvikle synergierne mellem de tidligere to sekretariater
 • Styrke de tætte relationer til og samarbejde med KKR-sekretariatet, som sekretariatet deler kontor med
 • Sikre en effektiv og professionel betjening af de forskellige mødefora, som sekretariatet indgår i eller betjener
 • Indgå i sekretariatets opgaveløsning som medarbejdende sekretariatsleder, hvor tiden fordeles på cirka 30 % ledelse og 70 % medarbejdende leder

Udgifterne til den fælles leder deles ligeligt mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum. Finansieringen af lederen i 2019 og 2020 tages af Sekretariatets indestående på 746.000 kr.(se sag 1.6 med budget og regnskab).

Der er igangsat en rekrutteringsproces, og det er forhåbningen at have stillingen besat pr. 1. juni 2019.

 

Indstilling

Det indstilles, Sundhedsstrategisk Forum:

 • godkender ansættelsen af en fælles leder for de to fælleskommunale sekretariater fra 1. juni 2019

 • godkender en delt finansiering af stillingen mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum

1.10. Fælles fokus på rekrutteringsudfordringer

Fælles fokus på rekrutteringsudfordringer

Fælles fokus på rekrutteringsudfordringer

Referat

Sundhedsstrategisk Forum besluttede, at drøftelsen opdeles i temaer og drøftes på kommende møder.


Kommunerne står overfor for store rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. KL lancerede i oktober 2018 udspillet “Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren – en handlingsplan for øget rekruttering i kommunerne”. Udspillet indeholder forslag til initiativer og indsatser, der kan understøtte kommunerne i fortsat at levere lokal velfærd med høj kvalitet. Handlingsplanen sætter et rekrutteringsfokus, der skal sikre, at kommunerne fortsat kan levere velfærd på et ældre- og sundhedsområde med en stigende efterspørgsel. Handlingsplanen kan ses her: https://www.kl.dk/media/16539/flere-haender-i-aeldre-og-sundhedssektoren.pdf

Handlingsplanen anslår en række temaer under følgende overskrifter:

 • Tilgangen til ældre- og sundhedsområdet skal øges

Under dette tema opstilles forslag til, hvordan der kan sikres et øget rekrutteringsgrundlag. Herunder er der forslag til forbedringer af de strukturelle rammer, et større optag af studerende/elever, mindre frafald og øvrige indsatser.

 • Styrket praktikvejledning og kompetenceudvikling

Her foreslås der blandt andet indsatser om målrettet praktikvejledning, bedre efteruddannelsestilbud, hensigtsmæssig opgavefordeling samt udbredelse af velfærdsteknologi.

 • En drøftelse af generelle vilkår i ansættelserne

Her foreslås der blandt andet initiativer til, at flere kan komme op i arbejdstid, initiativer til nedbringelse af sygefraværet og forslag til, hvordan der kan ske en bedre arbejdstidstilrettelæggelse mv.

 

KL vil løbende følge op på initiativer i handlingsplanen, og de har f.eks. den 13. marts præsenteret en materialepakke, som har til formål at understøtte det lokale arbejde med at få flere elever til at gennemføre uddannelserne.

KKR Syddanmark og kredsen af kommunaldirektører har primo 2019 drøftet rekrutteringsudfordringerne og har anmodet Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum om at tage en bredere arbejdsgiverdrøftelse om vilkårene for beskæftigelse i velfærdsfagene.

Socialdirektørforum drøftede sagen på deres møde den 21. marts. Her blev muligheden for en fælles drøftelse mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum blandt andet vendt. Herudover besluttede Socialdirektørforum at indsamle kommunale eksempler på, hvordan kommunerne arbejder med området, som evt. kan videreformidles til KKR.

Området indeholder flere væsentlige temaer, som har potentiale for fælleskommunalt samarbejde og en højere grad af videndeling. Formandskabet ønsker derfor, at Sundhedsstrategisk Forum har en indledende drøftelse, der tager afsæt i væsentlige fælleskommunale perspektiver på området, med det formål at finde de rette vinkler for en temadrøftelse på et kommende møde.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • har en indledende drøftelse af rekrutteringsudfordringerne med det formål at sikre det rette afsæt for en kommende temadrøftelse

1.11. Almen orientering

Almen orientering

Almen orientering

Referat

Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tog sagerne til orientering
 • Tog til efterretning, at der udsendes en ny udpegning til arbejdsgruppen for kronisk sygdom via hjemmesiden

Billund Kommune har meldt sig som kommune til at indgå i projektet omkring kultur, natur og sundhed og de vil ligeledes gerne sidde med i Styregruppen. Der udsendes derfor ikke en udpegning via hjemmesiden. Såfremt flere kommuner har ønske om at deltage i arbejdet, kan de rette henvendelse til Sekretariatet.


Orientering om status på de særlige psykiatripladser

Pr. 6. februar 2019 er der 7 borgere indskrevet i Vejle og dermed 8 ledige pladser. I Esbjerg er der 1 borger indskrevet og 6 ledige pladser.

1. maj 2019 åbner yderligere 10 pladser i Esbjerg.

Den gennemsnitlige indlægningstid er 90,5 dage.

KommuneAntal anmodninger
Assens Kommune1
Faaborg-Midtfyn Kommune3
Kolding Kommune1
Mariagerfjord Kommune1
Middelfart Kommune1
Nordfyns Kommune1
Odense Kommune3
Svendborg Kommune1
Sønderborg Kommune2
Varde Kommune1
Vejen Kommune1
Vejle Kommune4
Vesthimmerland Kommune2
Aabenraa Kommune6
I alt28

Tvang

 AntalCpr numre
Tvangstilbageholdelser154
Beroligende medicin297
Fastholden22
Remme127

Der gøres opmærksom på, at da tvangsforanstaltningerne sker med udgangspunkt i sundedsloven  orienteres kommunen ikke automatisk hvis der har været foranstaltet tvang mod en borger men det er muligt at få dette oplyst ved henvendelse til psykiatrisygehuset.

Årsværk i gennemsnit oktober – december 2018

Læger2,99
Psykologer1,00
Sygeplejersker6,86
SOSU10,1
Socialrådgiver1,00
Pædagoger6,40
Fys-Ergo4,92
Anden sundhedsgruppe0,41
I alt34,29

Hvor kommer borgeren fra og hvad bliver de udskrevet til

Patienten kommerfra Patienten kommer til 
§1082§1073
§1077ABL§1051
ALB 1051Eget hjem +§851
Hjemløs7Retspsykiatrisk3
Andet socialt tilbud1Ved ikke3
Eget hjem4  
Psykiatrisk afdeling7  
Retspsykiatrisk afdeling3  

 

Der blev i januar 2019 afholdt møde med deltagelse af kommunerne og de særlige pladser. På mødet blev den gode indskrivning og den gode udskrivning drøftet. Der var en god og konstruktiv drøftelse som vil munde ud i skriftlige retningslinjer. Det blev besluttet, at de mødes igen i august med henblik på at drøfte indholdet på de særlige pladser.

 

Orientering om KKR Syddanmarks henvendelse til KL vedr. KMF

På baggrund af en drøftelse om kommunal medfinansiering valgte KKR Syddanmarks formandskab den 13. februar at sende et brev til KL´s formandskab. Der efterspørges i brevet brugbare prognoseværktøjer, en klar incitament struktur, der kan understøtte det kommunale handlingsrum, og en klar dokumentation for de omkostninger kommunerne har. Der skal være gennemsigtighed, og der er brug for en fordelingsmodel, så Danmark ikke bliver endnu mere skævt.

 

Organisering om SATS-puljeprojektet “Implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiatriske lidelser”.

Der blev på Sundhedsstrategisk Forum den 24. januar 2019 orienteret om, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forholde sig til, hvordan arbejdet med SATS-puljeprojektet om forløbsprogrammer for børn med psykiatriske lidelser kunne organiseres. Der er nu truffet beslutning om, at en medarbejder fra Afdelingen for tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark, Alice S.Jepsen, ansættes som projektleder (deltids) for projektet. Projektlederen vil udarbejde et kommissorium, der beskriver det videre arbejde, herunder organisering.

 

Projekt sundhed, natur og kultur

Region Syddanmark er ved at udarbejde en udviklingsstrategi, bl.a. i dialog med kommunerne, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Et af fokusområderne i strategien forventes at blive ’Et sundt og aktivt liv for alle’. For at modne et senere initiativ har Region Syddanmark besluttet at igangsætte et forprojekt om ’Sundhed, Natur, Kultur’. Målene er at afdække eksisterende viden, erfaringer og aktiviteter inden for sundhed, kultur og natur, og at udvikle, afprøve og evaluere koncepter og metoder til initiativer, der kan bidrage til at give borgerne i de udvalgte målgrupper mulighed for et sundt og aktivt liv. Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, og Designskolen indgår i forprojektet. Det planlægges på baggrund af forprojektet at søge eksterne fonde til det senere projekt, som forventes at involvere flere kommuner, frivillige organisationer, foreninger m.fl.

Partnerne i projektet vil gerne invitere kommunerne ind i dette arbejde på flere måder:

 1. En kommunal repræsentant inviteres til at indgå i styregruppen for projektet

 2. En eller flere kommuner, som har interesse i området, inviteres til at indgå i en arbejdsgruppe sammen med bl.a. Designskolen, SDU og Region Syddanmark.

 3. I eftersommeren vil der blive organiseret en workshop, hvor de foreløbige resultater præsenteres og diskuteres – og hvor repræsentanter for alle 22 kommuner får mulighed til at deltage.

Der udsendes snarest en udpegning via hjemmesiden. Der orienteres om sagen her, da Kurt Espersen kort vil orientere om sagen på mødet i DAK d.d.

 

Udpegning til arbejdsgruppen for kronisk sygdom

Den tidligere kommunale sekretær i arbejsgruppen for kronisk sygdom har fået nyt arbejde, og der skal findes en ny kommunal sekretær til arbejdsgruppen. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har sendt en forespørgsel ud via hjemmesiden til alle kommuner, men ingen kommuner indmeldte repræsentanter. Sekretariatet har efterfølgende prikket til konsulenter i to forskellige kommuner, men deres ledere kunne ikke afse, at de brugte ressourcer på opgaven. Arbejdsgruppen står derfor uden en kommunal sekretær. Alle kommuner bedes overveje, om de har mulighed for at indmelde en sekretær til arbejdsgruppen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager orienteringerne til efterretning
 • Drøfter en mulig sekretær til arbejdsgruppen for kronisk sygdom

kommunal medfinansiering655ef43b-81ad-4f23-87cd-a3d6dc7df464.pdf

Bilag

Kommunal medfinansiering.pdf

2.0. DAK-sager

DAK-sager

2.1. Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023

Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023

Sagen behandles under SSF-sager på dagsordenen.

2.2. Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organisering af det tværsektorielle samarbejde

Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organisering af det tværsektorielle samarbejde

Sagen behandles under SSF-sager på dagsordenen.

2.3. Orientering om Praksisplanen 2019-2023

Orientering om Praksisplanen 2019-2023

Orientering om Praksisplanen 2020-2023 (DAK)

Referat

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering.


Kommunale bemærkninger

På mødet i Praksisplanudvalget den 12. marts var der enighed om, at de i sagen opstillede pointer var de væsentligste fra drøftelserne den 4. marts. Administrationen arbejder herefter videre med de foreslåede indsatser, inden der foretages en første prioritering på mødet i Praksisplanudvalget den 6. maj.

Brugen af VBA-metoden (very-brief-advice) i forhold til rygestop fik megen omtale på mødet den 4. marts. Som en følge af dette opfordrede de kommunale politikere i Praksisplanudvalget PLO Syd til, at metoden blev indskrevet i Partnerskabsaftalen omkring røgfri fremtid, som blev godkendt på mødet i Praksisplanudvalget den 12. marts. PLO Syd ville dog ikke diktere, hvilke metoder lægerne skal bruge i deres arbejde med rygestop, og metoden blev derfor ikke indskrevet i aftalen omkring røgfri fremtid.

Partnerskabsaftalen med PLO omkring Røgfri fremtid er vedhæftet SSF-dagsordenen til orientering, men er ikke et bilag til sagen i DAK.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Tager orienteringen til efterretning


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager orienteringen til efterretning

 

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget afholdte den 4. marts 2019 en faglig temadrøftelse som et første led i udviklingen af den kommende Praksisplan 2020-2023. Formålet med temadrøftelsen var at samle praktiserende læger samt sundhedspolitiske og administrative nøglepersoner fra både regionen og de syddanske kommuner, for at de kunne drøfte og give input til indsatser og indsatsområder i praksisplanen for 2020-2023.

Praktiserende læger er ifølge lovgivning forpligtiget til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med Sundhedsaftalen. Praksisplanen er således den ramme, der sikrer grundlaget for Sundhedsaftalens gennemførsel i forhold til almen praksis.

Praksisplanudvalget godkendte på møde den 26. september 2018, at visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 også skal danne rammen for visionerne for den kommende Praksisplan. Som følge heraf dannede visioner for sundhedsaftalen afsæt for den faglige temadrøftelse den 4. marts 2019, hvor i alt ca. 50 repræsentanter for almen praksis, sygehuse, kommuner og patientforeninger deltog.

Opsamlingen fra temadrøftelsen viser, at der blandt deltagerne generelt var stor opbakning til temaerne, og at almen praksis har en vigtig rolle at spille i forhold til at indfri de politiske visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

De temaer, der vakte særlig genklang i temadrøftelsen var:

 • Mental sundhed med særligt fokus på børn og unge

 • Anvendelse af ”Very Brief Advice”-metoden i almen praksis i forhold til at anspore til rygestop

 • Fokus på en helheds-/familieorienteret indsats til forebyggelse af både overvægt, rygning og mistrivsel

 • Styrket kommunikation mellem især almen praksis og kommunerne

 • Bedre udnyttelse af kompetencer på tværs af sektorer, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem almen praksis og de kommunale akutfunktioner

 

Blandt de mere nytænkende forslag til indsatser i almen praksis var:

 • Fokus på rygning ved 12-års vaccine (HPV), kørekort, graviditets- og børneundersøgelser og ved henvisning til operative indgreb på sygehuse

 • Fokus på tidlige tegn på mistrivsel blandt børn og unge bl.a. gennem et særligt fokus på sårbare familier ved graviditets- og børneundersøgelser, og via et tættere samarbejde mellem bl.a. almen praksis og Psykologisk-Pædagogisk-Rådgivning (PPR) i kommunerne

 • Vurdering af patienter ved akutsygeplejersker, inden en evt. akut indlæggelse, dvs. akutsygepleje og akutpladser skal være første alternativ

 • Større fokus på kontrol af kronikere, herunder også blandt de, der ikke kommer til kontrol af sig selv. Dette med henblik på at forebygge indlæggelser

 • Udarbejdelse af demensplan for alle patienter i samarbejde med den praktiserende læge, inden patienten bliver dement

 • Mulighed for ansættelse af sygeplejersker i almen praksis til varetagelse af kronikeromsorg, og evt. indsats for sårbare patienter, med aftale om særligt honorar for indsatsen.

Forslagene fra temadagen vil blive bearbejdet og fremlagt for Praksisplanudvalget på møde den 12. marts 2019 med henblik på prioritering af fokus og evt. indsatser i Praksisplan 2020 – 2023.

På mødet i Det administrative Kontaktforum giver Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i praksisafdelingen i Region Syddanmark, en mundtlig opsamling på det faglige opstartsmøde den 4. marts 2019 og på mødet i Praksisplanudvalget den 12. marts 2019.

partnerskabsaftale røgfrihed92fe2aca-7079-40c1-82ac-77b8dfb80fd4.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale røgfrihed.pdf

2.4. Temadrøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark

Temadrøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark

Sagen behandles under SSF-sager på dagsordenen.

2.5. Drøftelse af regeringens handlingsplan frem mod 2025 og Region Syddanmarks nye psykiatriplan

Drøftelse af regeringens handlingsplan frem mod 2025 og Region Syddanmarks nye psykiatriplan

Sagen behandles under SSF-sager på dagsordenen.

2.6. Tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

Tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

Tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

Referat

Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tog oversigtsskemaet med selvdeklareringer fra leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau til orientering;

 • Godkendte, at oversigtsskemaet udsendes med henblik på videndeling og videre drøftelse i regi af de lokale samordningsfora.

 

Bemærkninger fra den kommunale formand for følgegruppen

Sagen belyser hvilke leverandører, der er på området ”Rehabilitering på specialiseret niveau” herunder, hvilke kriterier der er opstillet for at kunne levere rehabilitering på specialiseret niveau.

Ud fra kommunernes besvarelser af hvilke leverandører de benytter, vidner det om, at langt de fleste kommuner benytter leverandører, der opfylder kriterierne. Der er dog enkelte kommuner, hvor der sås tvivl om dette.

I forhold til at give borgere med behov for rehabilitering på specialiseret niveau den behandling, træning og pleje de er berettiget til, er det kommunernes ansvar at tilbyde leverandører, der leverer op til kriterierne.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager oversigtsskemaet med selvdeklareringer fra leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau til orientering;

 • Godkender, at oversigtsskemaet udsendes med henblik på videndeling og videre drøftelse i regi af de lokale samordningsfora.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 • Tager oversigtsskemaet med selvdeklareringer fra leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau til orientering;

 • Godkender, at oversigtsskemaet udsendes med henblik på videndeling og videre drøftelse i regi af de lokale samordningsfora.

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 en aftale, som beskriver målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau, krav til leverandørerne af en sådan rehabilitering samt sygehusenes ansvar og opgaver.

For yderligere at facilitere arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 en række hjælpedokumenter, som skulle gøre det lettere at efterleve aftalen i det tværsektorielle samarbejde, herunder en oversigt over krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau. Disse krav omhandler:

 • Tilstedeværelsen af en række forskellige faggrupper med sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund

 • Det sundhedsfaglige personales specialisering i forhold til at arbejde med neurologiske lidelser

 • Det socialfaglige personales erfaring i at arbejde med hjerneskaderehabilitering i fase III (rehabilitering efter udskrivelse) og adgang til supervision ved specialistgodkendt neuropsykolog

 • Medarbejdernes adgang til vidensmiljøer på specialiserede områder og deltagelse i udviklingsarbejde

 • Indgåelse af samarbejdsaftaler om adgang til lægelig behandling/konsulentbistand

Indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, der bedriver udvikling og forskning

 

Endelig godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017 en model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau med to faser.

I første fase besvarer kommunerne et spørgeskema, som alene sigter på at afklare, hvilke leverandører kommunerne benytter i relation til rehabilitering på specialiseret niveau.

I anden fase besvarer de relevante leverandører (som er identificeret i fase 1) et spørgeskema, som sigter på at afklare deres efterlevelse af de kvalitetskrav, som er opstillet i tværsektorielt regi.

Begge faser blev gennemført i 2018, og leverandørernes besvarelser er sammenfattet i et oversigtsskema.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering og den faglige arbejdsgruppe behandlede den 6. februar 2019 besvarelserne fra leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau og afgav ved denne lejlighed nogle rettelser til oversigtsskemaet. Følgegruppen tog derefter leverandørernes selvdeklarering til efterretning og godkendte den til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum.

Det blev i denne forbindelse bemærket, at processen omkring den tværsektorielle opfølgning havde vist, at der stadig ikke overalt er en fælles opfattelse af, hvad rehabilitering på specialiseret niveau er. Således blev der i flere tilfælde peget på nogle enheder som leverandører, hvor det efterfølgende blev afklaret, at disse enheder ikke opfatter sig selv som sådan. Ligeledes angav enkelte kommuner, at de havde valgt at løfte opgaven med rehabilitering på specialiseret niveau ved at benytte egne fagprofessionelle i kommunen, lokale hjerneskadecentre og andre tilbud på området. I sådanne tilfælde kan det være ekstra svært at vurdere, om kravene til rehabilitering på specialiseret niveau er opfyldt, og tilbagemeldinger om sådanne løsninger er derfor heller ikke inkluderet i oversigtsskemaet.

På denne baggrund drøftede Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering behovet for øget information om indholdet i og kravene til rehabilitering på specialiseret niveau. Konklusionen på denne drøftelse var, at informationsbehovet ville kunne håndteres ved:

 • At problemstillingen tages op på de informationsmøder, Neurorehabilitering Grindsted og OUH-Svendborg afholder for deres kommunale samarbejdspartnere 1-2 gange årligt

 • At oversigtsskemaet med leverandørernes selvdeklareringer efter behandling i Det Administrative Kontaktforum udsendes sammen med et kort notat til de lokale samordningsfora med henblik på drøftelse og vidensdeling lokalt.

I forhold til volumen i henvisning til rehabilitering på specialiseret niveau har der i 2018 været 36 borgere i Region Syddanmark, som er henvist til rehabilitering på specialiseret niveau, hvilket er væsentligt lavere end det estimerede antal, som Sundhedsstyrelsen oprindeligt offentliggjorde (80 borgere pr. år).

aftale om afgrænsning specialiseret rehab – revideret 301115 (2)a55b7364-6bab-4f9e-a80f-f7478ea2c6af.pdf
rehabilitering på specialiseret niveau – spørgeskemabesvarelser fra leve.._a97f647b-f519-4f69-b56f-82f843ee9220.pdf

Bilag

Aftale om afgrænsning specialiseret rehab – revideret 301115 (2).pdf
Rehabilitering på specialiseret niveau – spørgeskemabesvarelser fra leve.._.pdf

2.7. Status fra følgegrupperne

Status fra følgegrupperne

Status fra følgegrupperne

Referat

Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkendte at følgegruppen for forebyggelse kan indstille anvendelsen af ”lead-modellen” til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom og som konsekvens heraf undersøge mulighederne for en anden model
 • Godkendte følgegruppernes status

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunle bemærkninger

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender at følgegruppen for forebyggelse kan indstille anvendelsen af ”lead-modellen” til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom og som konsekvens heraf undersøge mulighederne for en anden model
 • Godkender følgegruppernes status

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender at følgegruppen for forebyggelse kan indstille anvendelsen af ”lead-modellen” til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom og som konsekvens heraf undersøge mulighederne for en anden model

 • Godkender følgegruppernes status

 

Sagsfremstilling

Der er fra følgegrupperne for:

 • Behandling og pleje
 • Velfærdsteknologi og telemedicin
 • Økonomi, kvalitet og effekt
 • Genoptræning og rehabilitering

 

ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad der fremgår af porteføljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

Følgegruppen for forebyggelse

Aftale om kompetenceudvikling og vidensdeling – vedr. ”lead”-model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer

Følgegruppen forslår, at afprøvning af ”lead”-modellen i forbindelse med implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom ophører, idet den ikke har fungeret efter hensigten ved implementering af hverken KOL eller diabetesforløbsprogrammet. Følgegruppen for forebyggelse lægger derfor op til, at der kan udvikles og afprøves en anden model. Såfremt Det Administrative Kontaktforum godkender, at en anden model kan afprøves, vil de lokale samordningsfora blive adspurgt om ønsker til, hvorledes en model for implementering af de kommende forløbsprogrammer kan se ud. Herunder om der med fordel kan afholdes et opstartsmøde med repræsentation fra de lokale samordningsfora samt fra de afdelinger, der skal arbejde med forløbsprogrammerne med henblik på at nå til enighed om rammerne for implementeringsarbejdet og behov for kompetenceudvikling.

 

Forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom

Det Administrative Kontaktforum besluttede den 24. januar 2019, at implementeringen af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom først iværksættes, når Følgegruppen for forebyggelse har afholdt den planlagte temadag om det ændrede samarbejde om patientuddannelse og genoptræning, som er en del af forløbsprogrammet.

Følgegruppen for forebyggelse vil afholde en temaeftermiddag om Forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom mandag den 27. maj kl. 13-16. Planlægningen af temaeftermiddagen er i gang, og der vil i løbet af marts blive udsendt en ”early warning” til relevante parter.

 

Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Anvendelsen af samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem, med det formål at ensarte samarbejdet på området og sikre ens vilkår for borgerne i Syddanmark. Samarbejdsaftalen evalueres i foråret 2019, og resultaterne heraf forventes at kunne præsenteres for Det Administrative Kontaktforum på næste møde.

 

Det Administrative Kontaktforum efterspurgte på mødet den 24. januar 2019 en oversigt over, hvor mange sygehuse og kommuner, som har indgået samarbejdsaftalen. I alt har 15 ud af 22 syddanske kommuner indgået samarbejdsaftalen.

 

Kommunenavn

Har indgået samarbejdsaftalen

Aabenraa

X

Assens

X

Billund

X

Nordfyns

 

Esbjerg

X

Faaborg-Midtfyn

X

Fanø

 

Fredericia

X

Haderslev

 

Kerteminde

X

Kolding

X

Langeland

X

Middelfart

X

Nyborg

X

Odense

X

Svendborg

X

Sønderborg

 

Tønder

 

Varde

 

Vejen

 

Vejle

X

Ærø

X

I alt

15 ud af 22

 

Herudover har Følgegruppen for forebyggelse og Følgegruppen for opgaveoverdragelse ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljerne, end hvad der fremgår af porteføljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

porteføljestyringsværktøj – forebyggelse8a036b09-6726-4fd7-a4c0-0881c9301439.pdf
porteføljestyringsværktøj – velfærdsteknologi og telemedcin – april 201.._e662d48b-45a3-4da4-93c6-52d149f233aa.pdf
porteføljestyringsværktøj – behandling og pleje – marts1bd93f38-b925-45d6-a257-9081b8cb64dd.pdf
porteføljestyringsværktøj – genoptræning og rehabilitering2a751d4e-f7d5-4c45-84e6-4e5a71af3228.pdf
porteføljestyringsværktøj – opgaveoverdragelse – april 2019911c7b70-1663-443b-88c0-ffa8e99d4fa1.pdf
porteføljestyringsværktøj – økonomi kvalitet og effektc8816084-22a8-4645-ab21-ead2b64045b0.pdf

Bilag

Porteføljestyringsværktøj – Forebyggelse.pdf
Porteføljestyringsværktøj – Velfærdsteknologi og telemedcin – April 201.._.pdf
Porteføljestyringsværktøj – Behandling og Pleje – marts.pdf
Porteføljestyringsværktøj – Genoptræning og Rehabilitering.pdf
Porteføljestyringsværktøj – Opgaveoverdragelse – april 2019.pdf
Porteføljestyringsværktøj – Økonomi Kvalitet og Effekt.pdf

2.8. Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark (DAK)

Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark (DAK)

Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark

Referat

Sundhedsstrategisk Forum tog status til efterretning.


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • tager status til efterretning

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • tager status til efterretning

 

Sagsfremstilling

Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)
I samarbejde med Landsdelsprogrammerne Nord- og Midtjylland har vi indkøbt fælles medarbejderløsning. Efter fælles evaluering af de tre tilbud er CGI udpeget som leverandør. Region Nord er udpeget som Indkøbsansvarlig Myndighed i Vestdanmark.

Styregruppen anbefaler, at Syddanmark indkøber en fælles borgerløsning og samtidig indgår i samarbejde med Landsdelsprogrammer Nord- og Midtjylland vedrørende indkøb af borgerløsningen.

 

Økonomi
Styregruppen har besluttet, at fordelingsnøglen for Landsdelsprogram for KOL i Syddanmark er 65/35 for henholdsvis region og kommuner.

Styregruppen igangsætter på ny økonomigruppen, som skal udarbejde et estimat for udgifterne i de enkelte kommuner ud fra den valgte fordelingsnøgle og indbyggertal.

Implementering
Programledelsen er på nuværende tidspunkt på besøg hos de fire lokale somatiske samordningsfora. Der skal på baggrund af besøgene udarbejdes en plan for det videre samarbejde mellem de lokale samordningsfora og KOL-programmet, om den kommende implementeringsopgave.

Faglige instrukser/retningslinjer
Med afsæt i det sundhedsfaglige indhold har en gruppe bestående af regionale og kommunale sygeplejersker udarbejdet et første udkast til de sygeplejefaglige instrukser, som skal understøtte implementeringen og anvendelsen af telemonitorering af KOL patienter. Det videre arbejde med instrukser pågår i foråret 2019, KOL arbejdsgruppen har tovholderrollen.

Produktion af nationale KOL film
Den nationale porteføljestyregruppe besluttede på et møde i juni 2018, at der skulle laves en fælles national film til borgere med KOL. Region Syddanmark har været tovholder på opgaven.

Arbejdet har pågået i efteråret 2018 og resultatet er fem små film, målrettet forskellige grupper (patient, pårørende og sundhedsfaglige). Filmene distribueres, så snart de er officielle.

2.9. Orientering om lokalaftaler om særlige hjemmebesøg

Orientering om lokalaftaler om særlige hjemmebesøg

Orientering om lokalaftaler om særlige hjemmebesøg

Referat

Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til efterretning.


Kommunale bemærkninger

Der vil i foråret blive opstartet en forhandlingsproces om en ny række aftaler. Det drejer sig om følgende:

Somatisk helbredsundersøgelse af mennesker med en sindslidelse

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse (godkendt i 2013) indeholder forslag til et projekt i almen praksis vedr. forebyggende helbredsundersøgelser for mennesker med en sindslidelse. Emnet har ligeledes været berørt i tidligere forhandlinger, men der mangler fortsat afklaring om målgruppe, og omfang af den konkrete indsats i almen praksis.

 

Helbredstjek for borgere på de sociale tilbud i regionen

Socialområdet i Region Syddanmark har rettet henvendelse til Praksisafdelingen med henblik på etablering af en model for gennemførelse af ”sundhedstjek” for borgere på de sociale institutioner i regionen. Socialområdets ”Vidensteam for Sundhed” er sammen med praksiskonsulenten i praksisafdelingen ved at udarbejde et forslag til indhold i- og tilrettelæggelse af indsatsen for almen praksis. Forslaget skal drøftes og afstemmes med PLO S, men også med kommunerne, særligt i forhold til et evt. spredningsperspektiv.

 

Krisesamtale og samtaleterapi i almen praksis

Forhandlingerne tager udgangspunkt i udkast til aftale, der blev udarbejdet med afsæt i Overenskomst om almen praksis 2014, hvori det var en bunden opgave at indgå en lokalaftale om samtaleterapi i almen praksis. Parterne var på daværende tidspunkt enige om en fremtidig model for samtaleterapi i almen praksis, omfattende to indsatser: ”Krisesamtaler” og Samtaleterapi”.

De nuværende forhandlinger tager afsæt i det tidligere forslag, men der mangler afklaring af honorering for indsatsen, samt stillingtagen til en model for supervision af lægerne i forbindelse med samtaleterapi

 

E-kommunikation med PPR

PLO Syddanmark har rejst forslag om en aftale, der skal sikre lægerne honorering for skriftlig kommunikation med de kommunale PPR-funktioner (udkast vedlagt). Aftalen skal sikre mulighed for let og smidig informationsudveksling om f.eks. sårbare børn og unge.

Aftalen ligger godt i tråd med de temaer, der ønskes prioriteret i f.eks. den kommende sundhedsaftale.

Der er dog behov for en nærmere undersøgelse af, hvornår det er muligt at etablere en direkte ”indgang”

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager orienteringen til efterretning

 


Det Administrative Kontaktforum

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager orienteringen til efterretning

 

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget har revideret to eksisterende aftaler og udarbejdet to nye lokalaftaler om særlige hjemmebesøg. Aftalerne har til formål at understøtte, at de praktiserende læger yder en særlig indsats for svage og udsatte borgere i eget hjem.

Aftalerne understøtter herudover lægerne i at indgå i et tværsektorielt samarbejde med især kommunerne om indsatsen for de svageste borgere.

 

Aftalerne omhandler:

 • Revision af aftale om alvorligt syge og døende patienter.
 • Revision af aftale vedrørende opfølgning og koordination efter udskrivelse.
 • Aftale om socialmedicinsk indsats.
 • Aftale om forebyggelse af akutte indlæggelser eller uhensigtsmæssige genindlæggelser.

 

Indhold i aftalerne
I de nye aftaler forudsættes det, at lægen yder en særlig indsats under hjemmebesøgene, der rækker ud over indholdet i et almindeligt sygebesøg. Der forventes en større grad af observation af hjemmets påvirkning af patientens helbred og funktionsevne, tid til uddybende samtale med patienten og undersøgelse af patientens generelle helbredstilstand og funktionsevne, medicingennemgang og ajourføring af FMK, samt en særlig grad af koordinering med den kommunale sygepleje eller andre kommunale instanser. Samlet set indsatser, der ligger udover behandling af konkret sygdom som i almindelige sygebesøg. Den samlede indsats i hjemmebesøgene betyder, at det forventes, at lægen bruger op mod en time på et besøg.

For de to reviderede aftaler gælder, at revisionen af aftalerne primært er begrundet i, at taksterne i de eksisterende aftaler ikke afspejler de nye højere takster for ”almindelige” sygebesøg. Aftalerne er derfor primært blevet opdateret sprogligt og i forhold til takster for ydelserne.

Baggrunden for ”Aftale om socialmedicinsk indsats” er et ønske om at give den praktiserende læge et bedre udgangspunkt for forståelse af eksempelvis fysiske eller psykiske lidelser, der kan opstå på baggrund af dårlige boligforhold, henholdsvis belastende forhold i hjemmet, ligesom aftalen skal medvirke til opsporing af- og indsats for psykisk og fysisk mistrivsel hos børn og unge.

Aftalen skal ligeledes understøtte, at lægen i de relevante tilfælde kontakter de kommunale myndigheder som opfølgning på hjemmebesøget for at sikre, at der iværksættes en koordineret indsats for patienten/borgeren.

Med ”Aftale om forebyggelse af akutte indlæggelser og uhensigtsmæssige genindlæggelser” ønskes et særligt fokus i almen praksis på diagnostik,

behandling og pleje af patienter i eget hjem, hvor det vurderes, at en særlig, koordineret og akut indsats fra egen læge og den kommunale sygepleje kan forebygge, at en patient indlægges akut eller genindlægges kort tid efter udskrivelse fra sygehus.

Aftalerne taler således ind i målsætningerne for Sundhedsaftalen 2019 – 2023 om reduktion i antal akutte indlæggelser og genindlæggelser, samt opsporing af mistrivsel hos børn og unge.

Implementering

Det er i aftalerne bestemt, at de lokale Kommunalt Lægelige Udvalg skal drøfte, hvordan aftalerne bedst implementeres lokalt og hvordan det lokale samarbejde om aftalerne skal tilrettelægges. For at sikre den ønskede effekt i det tværsektorielle samarbejde anmodes de lokale samordningsfora om at drøfte, hvordan aftalerne kan anvendes til at understøtte det lokale samarbejde om sårbare borgere/patienter, inden aftalerne behandles i de Kommunalt Lægelige Udvalg.

Den koordinerende indsats mellem praktiserende læge, kommunen og evt. sygehuset, der er en del af alle aftalerne, understøttes af den tidligere indgåede ”Aftale om anvendelse af telemedicin i almen praksis”, der blandt andet sikrer mulighed for videobaseret dialog med den praktiserende læge, f.eks. til afholdelse af planlægningsmøder eller udskrivningskonferencer.

Aftalerne trådte i kraft pr. 1. marts 2019 og der er udsendt orientering til almen praksis, kommuner og sygehuse om aftalernes indgåelse og betydning for samarbejdet mellem parterne.

Aftalerne er vedlagt til orientering.

bilag 9 – 1 lokalaftale om forebyggelse af akutte indlæggelser eller uhe…e12d8ad9-9e75-4e7a-87f0-9fbf5fdc754e.pdf
bilag 9 – 2 lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstr…e6950e05-f315-4852-a9bd-6a16b57dcf66.pdf
bilag 9 – 3 lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse_…e1ee288a-3db0-4418-975c-4e1f20b2a788.pdf
bilag 9 – 4 lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse_…e3a6fa5e-7ca8-4dfd-841b-628602acc234.pdf

Bilag

Lokalaftale om Forebyggelse af akutte indlæggelser eller uhe….pdf
Lokalaftale om Indsats for patienter med uhelbredelig livstr….pdf
Lokalaftale om Opfølgning og koordination efter indlæggelse_….pdf
Lokalaftale om Opfølgning og koordination efter indlæggelse_….pdf

2.10. Godkendelse af punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Godkendelse af punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Godkendelse af punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Referat

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019.

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019

 

Sagsfremstilling

Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019:

 • Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

 • Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi

 • Drøftelse af kommunernes mulighed for at anvende ét lokationsnummer til G-GOP og XREF15

 • Evaluering af samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem

 • Afklaring af mulighed for løbende aktivitets- og monitoreringsrapport til de syddanske kommuner

 • Kommunikation til læger på sygehuse og i almen praksis (inkl. vagtlæger) om kommunale akutfunktioner

 • Status på implementering af overenskomst for almen praksis

 • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp

 • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid

 • Orientering om arbejdet med Region Syddanmarks udviklingsstrategi

 • Status fra følgegrupperne

 • Status for KOL-programmet af Syddanmark

2.11. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Referat

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at dagsordenspunkterne sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019.

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender, at dagsordenspunkterne sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at dagsordenspunkterne sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019

 

Sagsfremstilling

Mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019 afholdes i Esbjerg og indledes med et oplæg om Akuttemaet i Esbjerg bl.a. på baggrund af en nylig evalueringsrapport udarbejdet af VIVE.

Kommunale akutfunktioner er et tema med stor interesse og relevans i det tværsektorielle opgavefelt. Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er det målet at reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene samt antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter og mennesker med kronisk sygdom og psykisk sygdom. Desuden vil vi i den kommende sundhedsaftaleperiode rette et særligt fokus på nye samarbejdsformer, herunder fælles ledelse, hvilket Esbjerg Akutteam blandt andet er kendetegnet ved.

Udover mødetemaet forventes følgende punkter forelagt Sundhedskoordinationsudvalget:

 • Godkendelse af tilrettet aftaleudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af høringsrunden

 • Orientering om status for udarbejdelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

 • Orientering om Praksisplanen 2020-2023 samt nylige lokalaftaler, som sikrer sammenhæng for sårbare borgere

 • Præsentation og drøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark

 • Næste møde, herunder en præsentation af mødetemaet

2.12. Øvrig gensidig orientering

Øvrig gensidig orientering

Øvrig gensidig orientering