Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 24.01.2019


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Bølgelængden, DGI-huset

STARTTIDSPUNKT

24-01-2019 10:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2019 12:00:00


PUNKTER

1.0. SSF-sager

1.1. Godkendelse af midlertidig organisering af SATS-puljeprojekt

1.2. DAK-sag: Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

1.3. DAK-sag: Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

1.4. Drøftelse af tværsektorielt udbud af fælles hjælperordning til personer med respirationsinsufficiens

1.5. Orientering om FUT og Landsdelsprogram Syd

1.6. Almen orientering

2.0. DAK-sager

2.1. Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

2.2. Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

2.3. Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Syddanmark- forebyggelse og tidlig opsporring af mental mistrivsel blandt børn og unge

2.4. Formandskabsbehandlet: Forklaring på uventede stigninger i den kommunale medfinansiering

2.5. Opfølgning på handleplan vedrørende tværsektoriel anvendelse af video

2.6. Formandskabsbehandlet: Opfølgning på handleplan vedrørende videndeling

2.7. Drøftelse af regeringens udspil “digital service i verdensklasse”

2.8. Revision af samarbejdsaftalen omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

2.9. Formandskabsbehandlet: Implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug

2.10. Formandskabsbehandlet: Undersøgelse vedr. afdækning af effekterne af genoptræning

2.11. Formandskabsbehandlet: Orientering om ny psykiatriplan for Region Syddanmark

2.12. Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet i Syddanmark

2.13. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af følgegruppernes status

2.14. Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

2.15. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.16. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering


1.0. SSF-sager

SSF-sager

1.1. Godkendelse af midlertidig organisering af SATS-puljeprojekt

Godkendelse af midlertidig organisering af SATS-puljeprojekt

Godkendelse af midlertidig organisering af SATS-puljeprojekt

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at der udpeges 2 repræsentanter fra Fredericia og Odense, der indgår i en arbejdsgruppe, som skal komme med et bud på, hvordan projektet kan organiseres fremadrettet samt tager hånd om de opgaver, som ikke kan vente.

Følgende kommuner mangler at indmelde en repræsentant til netværksgruppen: Haderslev, Kerteminde, Svendborg, Tønder, Vejle og Ærø.

Kommunerne bedes snarest muligt melde til Sekretariatet, hvem de melder til netværksgruppen.

 


Sundhedsstrategisk Forum har i sommeren 2018 fået godkendt en SATS-puljeansøgning under Sundhedsstyrelsen for’ Implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiatriske lidelser’.

Der var i udarbejdelsen af ansøgningen lagt op til en sammenkobling med et SATS-puljeprojekt i regi af Socialdirektørforum og psykiatrien i regionen. Det har vist sig at være mindre hensigtsmæssigt end først antaget, og derfor lægges der op til, at der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et nyt oplæg til organisering af projektet samt implementering af børne- og ungeaftalen ( punkt 2.3).   

Der er behov for 1-2  kommunale repræsentanter, der kan være med til at udarbejde et oplæg til ny organisering (kommissorium).

 

Uddybende beskrivelse af SATS-puljeprojektet ‘Implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiatriske lidelser’

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har fået bevilget 6.433.500 mio. kr. til projektet, som har til formål at sikre en tidlig opsporing og forebyggelse af psykiatrisk sårbare børn og unge, så de får hurtigt hjælp i nærmiljøet og oplever at samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne fungerer samt, at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Kommunerne forpligter sig til at finde én nøgleperson, der skal indgå i et netværk drevet af projektlederen. De skal mødes ca. 3-4- gange om året, og derudover være med til at sikre videndeling og forankring af projektet i egen kommune.

Det er i projektbeskrivelsen for projektet om ”Implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiatriske lidelser”, som Sundhedsstyrelsen har godkendt, beskrevet, at den tværsektorielle aftale for børn og unge skal kobles til projektet.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender den midlertidige organisering af SATS-puljeprojektet

1.2. DAK-sag: Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

DAK-sag: Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

DAK-sag: Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

Referat

Ad 1)

Følgegruppernes forslag til, hvilke opgaver, som skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023, blev godkendt med følgende bemærkninger:

Følgegruppen for behandling og pleje

Det er væsentligt, at der fortsat er fokus på ajourføring af FMK, hvilket flere kommuner forventes at bemærke i deres høringssvar af Sundhedsaftalen 2019-2023.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
Understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter er beskrevet som afsluttet. Det er fortsat stor forksel på, hvor gode sygehuset er til at spotte, de psykiatriske patienter der har brug for en genoptræningsplan, når de udskrives. Vurderingen er, at det er der fortsat brug for fokus på, og det bør derfor ikke stå som afsluttet.

Det er stadig aktuelt med et forskningsprojekt omkring effekten af genoptræning, men det er ikke muligt for følgegruppen at komme med forslag til et projekt. Det forventes, at der med lovkravet om opstart af genoptræning indenfor 7 dage kommer øget fokus på genoptræning, og det er forventeligt, at der i denne sammenhæng vil komme fokus på effekten.

Følgegruppen for forebyggelse

Aftalen om regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse blev drøftet. Kommunene vurderer ikke, at de har fået den faglige rådgivning, som der er behov for. Der er ikke behov for rådgivning omkring forebyggelse. Der er større behov for rådgivning omkring nye behandlingsmetoder, medicin mv.

Generelle bemærkninger

Flere af følgegruppens opgaver ligger i SOF´erne, og det er væsentligt, at der i den kommende sundhedsaftale bliver en tydeligere rollefordeling mellem SOF´erne og følgegruppernes opgaver.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, med forbehold for ovensående samt Sekretariatets bemærkninger (bilaget), at følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023

 


Kommunale bemærkninger

Koordinationsgruppen har udarbejdet et bilag, der fremhæver enkelte indsatser, som bør drøftes. Det drejer sig primært om forståelsesspørgsmål i forhold til det indstillede. Koordinationsgruppen har været i dialog med følgegrupperne om spørgsmålene, og deres tilbagemeldinger er skrevet ind i oversigten.

Derudover fremhæves det i bilaget, at der er enkelte indsatser fra den nuværende sundhedsaftale, som mangler at blive behandlet, da de ikke er blevet prioriteret af Det Administrative Kontaktforum.

Formandskabet vurderer, at der overordnet er gode argumenter for de forslag, som følgegrupperne indstiller, der skal videreføres i den kommende sundhedsaftale. De er enige i de opmærksomhedspunkter, der er fremhævet i bilaget.  

Som det ligeledes fremgår af sagen, er de enige i, at der bør være en særlig opmærksomhed på det samlede ressourcetræk, da der fremadrettet vil være mange opgaver, der skal findes ressourcer til, udover det, der skal indfri de politiske målsætninger.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Drøfter bemærkningerne til de indsatser, som er fremhævet i bilaget
 2. Godkender følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet den 19. november 2018, at følgegrupperne, i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, skal gennemgå deres eksisterende opgaveporteføljer med henblik på at vurdere hvilke opgaver/indsatser, der skal videreføres.

 

På dagens møde præsenteres følgegruppernes forslag til, hvilke opgaver/indsatser, der skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023. Af bilagene fremgår for hver følgegruppe en uddybende beskrivelse af:

 

 • Hvorfor en indsats skal videreføres eller afvikles
 • Hvornår i aftaleperioden en indsats forventes at kræve et særligt fokus
 • Hvilke ressourcer det forventes, at en videreførelse kræver

 

 

Følgegruppen for behandling og pleje

 

Navn på indsatsen

Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

Videreudvikling af SAM:BO ift. socialpsykiatri

 

Videreudvikling af SAM:BO ift. arbejdsmarkedsområdet

 

Tværsektoriel FMK arbejdsgruppe

 

Samarbejdsaftalen om patienter med

uhelbredelig livstruende sygdom og forventet

kort levetid i Region Syddanmark

 

Elektronisk kommunikation mellem psykiatri og hjemmepleje

 

Revision af forløbene for SAM:BO (Somatik og psykiatri)

 

Audit/evaluering af SAM:BO

 

Casekataloget vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler

 

Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet

 

Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

 

Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem

 

Samarbejdsaftale om borgere, der skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr

 

Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp

 

Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område

 

Aftale om sårbare gravide

 

Samarbejdsaftale om gravide med et risiko­forbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet PLUS

 

Ammepolitikken

 

Samarbejdsaftale om FMK

 

Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19 samt tillæg til Sundhedsaftalen herom

 

Undersøgelse af underrepræsentation af indvandrere på demensenhederne

 

Oplæg til kompetenceudvikling vedr. demens

 

Revision af Demenssyd.dk

 

Samarbejdsaftale for det psykiatriske område

 

Samarbejdsaftale for udviklingshæmmede med psykiske lidelser (oligofreni)

 

Nye sygehus-hjemmepleje­standarder

 

Patientoplevet kvalitet – pilotprojekt

 

 

 

Følgegruppen for forebyggelse

 

 

Navn på indsatsen

Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

Opdatering af den eksisterende regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område

 

Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom

 

Arbejdsgruppen for sundhedsprofilen 2017

 

Arbejdsgruppe: Ny aftale på børne- og ungeområdet

 

Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning

 

Aftale om Regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse

 

Arbejdsgruppe for monitorering

 

Styre- og projektgruppe for projekt ”Livsstilsguide i praksis” Jf. Strategi for forebyggelse af livsstilsygdomme hos mennesker med en sindslidelse

 

Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. ”lead” model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer

 

Arbejdsgruppe vedr. Syddansk Børne- og Ungesundhedsprofil

 

Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. samarbejde med Sammen om Velfærd

 

Arbejdsgruppe: Implementering af nationale kliniske retningsliner for knæartrose

 

Arbejdsgruppe: Monitorering af ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark”.

 

Afdækning af kommunale erfaringer med indsatser for mental sundhed blandt børn og unge.

 

Kortlægning af mental sundhed

 

 

 

Følgegruppen for opgaveoverdragelse

 

Navn på indsats

Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere

 

Intravenøs og subcutan medicinadministration

 

Samarbejdsaftale om IV behandling med væske

 

Samarbejdsaftale om IV behandling med antibiotika

 

Samarbejdsaftale om sondeernæring

 

Samarbejdsaftale om parenteral ernæring

 

Samarbejdsaftale om akutte bed-side blodprøver og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser

 

Samarbejdsaftale om pasning af dræn

 

Samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og pleje

 

Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem

 

Modellen for planlagt og aftalt overdragelse

 

Samarbejdsaftale for patienter i behandling med lavpotent kemoterapi i eget hjem

 

 

 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

 

Navn på indsatsen

Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof – eller alkoholmisbrug

 

Opfølgning på indgåede aftaler med leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau

 

Nationalt projekt vedr. brugertilfredshed på hjerneskadeområdet

 

Opfølgning på understøttelsen af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

 

Evaluering af samarbejdsaftale mellem region og kommuner om ventetid forud for genoptræning

 

Implementering af G-GOP ny teknisk standard for genoptræningsplaner

 

Fortsat implementering af forløbsprogram-met for rehabilitering og palliation på kræftområdet

 

Understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

 

Understøttelse af arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau, herunder udarbejdelse af hjælpemateriale

 

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

 

Oplæg til et forskningsprojekt med fokus på effekten af genoptræning

 

 

 

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

 

Navn på indsatsen

Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde

 

Videndeling på tværs af SOF’er

 

Telemedicinsk sårvurdering

 

Tværsektoriel anvendelse af video

 

 

 

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

 

Navn på indsatsen

Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

Bidrage til udvikling af det samlede ledelsesinformations-grundlag

 

Præsentation af resultater i forhold til de 8 nationale mål

 

Overordnet afklaring af monitoreringsopgaver

 

Beregning af lokal business case – KOL-landsdelsprogrammet i Syddanmark

 

Levering af behovsbestemt tværsektoriel ledelsesinformation

 

 

 

Den videre proces for udarbejdelsen af den samlede sundhedsaftale (koblingen mellem den politiske aftale og det administrative tillæg)

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at Sundhedsaftalen 2019-2023 skal bygge videre på det eksisterende samarbejde fra den nuværende aftaleperiode. Derfor skal følgegruppernes forslag til, hvilke opgaver, der skal videreføres ses i sammenhæng med de nye indsatser, som skal indfri de politiske målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Følgegrupperne vil på næste møde i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019 præsentere forslag hertil.

 

Det Administrative Kontaktforum skal ligeledes på april-mødet drøfte et udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 samt drøfte organiseringen af samarbejdet under den kommende sundhedsaftale.

 

Det vil i forbindelse med drøftelserne den 4. april 2019 være helt centralt, at Det Administrative Kontaktforum forholder sig til det samlede ressourcetræk, som den kommende sundhedsaftaleperiode kalder på.

bilag pkt. 1.1045565bc-2fb6-4e7c-9de8-f738e3d7226b.pdf
bilag pkt. 1.3a46c1023-55a4-4ce1-a9c9-4bbf43f389ee.pdf
bilag pkt. 1.2c1b5da2b-20fe-4ae1-a47c-c725cb3f5bf2.pdf
bilag pkt. 1.4d75ecec1-9363-485b-b4bd-a4ff8ff19696.pdf
bilag pkt. 1.55303f802-de8c-46eb-bad0-d93d4fb6c05f.pdf
bilag pkt. 1.6827f4537-4b0c-418b-9e4e-9fd744ddf25d.pdf
opmærksomhedspunkter fra koordinationsgruppen på samarbejdsaftaler og in.._2fd66794-c1f3-4e81-855d-916dbded2e91.docx

Bilag

Følgegruppen for behandling og pleje
Følgegruppen for opgaveoverdragelse
Følgegruppen for forebyggelse
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
Opmærksomhedspunkter fra Koordinationsgruppen på samarbejdsaftaler og in.._.docx

1.3. DAK-sag: Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

DAK-sag: Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

Referat

Ad 1)

Sundhedsstrategisk Forum godkendte det reviderede forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, kommunikationspakke og og implementeringsplan med følgende bemærkninger:

 • Det er vigtigt, at implementeringen afventer temamødets afholdelse

 • Når kommende forløbsprogrammer sendes til godkendelse, er det vigtigt, at der medsendes en oversigt over, hvordan indkomne høringssvar er indarbejdet i programmet.

Der var efterfølgende en drøftelse af, hvorvidt antallet at genoptræningsplaner, som Sundhedsstyrelsen stemmer overens med det reelle antal genoptræningsplaner. Tønder Kommune har en nøjagtig optælling af antallet af planer, og de står gerne til rådighed for at hjælpe, hvis andre kan have gavn af deres erfaringer.

Det blev endvidere drøftet, at der i forbindelse med overdragelse af patientuddannelsen i kommunerne kan hentes erfaringer fra kommunerne i Midtjylland, hvilket bør præciseres overfor arbejdsgruppen.

 


Kommunale bemærkninger

Bemærkninger fra sekretariatet

Sekretariatet har gennemgået det justerede forløbsprogram med udgangspunkt i det fælleskommunale høringssvar. Mange af de fælleskommunale bemærkninger er indarbejdet i det justerede forløbsprogram, men det har været svært at få det fulde overblik, da der ikke er udarbejdet en oversigt over, hvordan de indkomne høringssvar er behandlet. Det kan påpeges, at det vil være en stor fordel, at det udarbejdes i forbindelse med tilretningen i de næste forløbsprogrammer.

Sekretariatet er bekendt med, at en del kommuner er bekymret for overdragelsen af opgaver i implementeringen, da det ikke fremstår helt klart i selve forløbsprogrammet. Det er vendt med Følgegruppen, og de fremhæver, at det er beskrevet i implementeringsplanen. Arbejdsgruppen vil forud for den lokale implementering afholde et tværgående temamøde/kick off, hvor den nye opgavefordeling vil være i centrum.

Tilsvarende er der planlagt en erfaringsudveksling på tværs af SOF’erne et år efter igangsættelsen.

Det anbefales, at det præciseres i drøftelsen på DAK, at implementeringen først iværksættes, når temamødet har været afholdt.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender det reviderede forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, inklusive kommunikationspakke og implementeringsplan

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • godkender det reviderede forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, inklusive kommunikationspakke og implementeringsplan
 • godkender, at forløbsprogrammet sendes til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse.
   

Forløbsprogrammet
Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom har været i offentlig høring i perioden d. 7. september – 26. oktober. I alt er der indkommet 12 høringssvar fra følgende parter:
– Samarbejdsudvalget for almen praksis
– Hjerteforeningen
– Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark
– Sundhed og Træning, Nyborg Kommune
– Danmarks Apotekerforening
– Sygehus Sønderjylland
– SLB/formand for det regionale sygeplejefaglige råd
– De 22 syddanske kommuner
– Sundhedsstyrelsen
– Terapeutfagligt Raad, Region Syddanmark
– Sygehus Lillebælt
– Kristian Korsgaard Thomsen, Hjertemedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

 

Alle høringssvarene kan læses på https://www.regionsyddanmark.dk/wm510424

 

Følgegruppen for Forebyggelse har godkendt de ændringer, som er blevet foretaget i forløbsprogrammet, og indstiller hermed det reviderede program til endelig godkendelse.
De væsentligste ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene, er oplistet nedenfor.

 • Kapitel 1: Begreberne rehabilitering, forebyggelsestilbud og funktionsevne er nu klart defineret. Det er sket med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
 • Kapitel 1: Det er tydeliggjort, at patienterne kan henvises til henholdsvis genoptræning jf. Sundhedsloven §140 og til et rehabiliterings– og forebyggelsestilbud jf. Sundhedsloven § 119. Henvisning til genoptræning foregår via GGOP, og henvisning til et rehabiliterings- og forebyggelsestilbud sker via XREF15 (tidligere REF01). Har patienten behov for både genoptræning og et rehabiliterings- og forebyggelsestilbud, skal der udarbejdes både XREF15 og GGOP.
 • Kapitel 6: Her er det tydeliggjort, at det som udgangspunkt er det sygehus, der udskriver patienten til eget hjem, der skal gennemføre en behovsvurdering. Behovsvurderingen skal sikre, at patienten får en individuel tilrettelagt rehabilitering, palliation og behandlingsopfølgning.
 • Kapitel 8: Under afsnittet om genoptræning er der tilføjet to patientkategorier, der som udgangspunkt er risikopatienter, og som derfor skal vurderes af en kardiolog inden opstart af træning. Det er hjertetransplanterede patienter og patienter med genetiske/sjældne hjertesygdomme.
 • Kapitel 8: Det er skrevet ind, at patienter efter CABG og klapoperation først kan få vurderet genoptræningsbehovet ved arbejdstesten efter 6 uger. I den situation udarbejdes i første omgang en specialiseret genoptræningsplan på udskrivningstidspunktet. Patienten overgår til genoptræning i kommunalt regi, hvis arbejdstesten efterfølgende viser, at dette er muligt.
 • Kapitel 8: Niveauerne for basal og avanceret genoptræning er forklaret.
 • Kapitel 9: I afsnittet om påbegyndelse og afslutning af rehabiliterings- og forebyggelsestilbud er det skrevet ind, at kommunens sundhedsprofessionelle bør have et fokus på, om patienten kan have gavn af at deltage i aktiviteter i privat og/eller foreningsregi.
 • Kapitel 10: Afsnittet om fysisk træning, som en del af det rehabiliterende og forebyggende tilbud, har fået sit eget kapitel på lige fod med fx ernæring og rygning.
 • Kapitel 10: Det er gjort tydeligt, at sygdomsmestringen kan foregå på tværs af diagnoser inden for hjertesygdom. Dette med henblik at sikre, at sygdomsmestringen er målrettet hjertesygdom.
 • Kapitel 12: Det er skrevet ind, at diætister på sygehuset fortsat har relevans i forhold til fx familiær hyperkolesterolæmi.
 • Kapitel 13: Et nyt kapitel om den forebyggende samtale om alkohol. Her er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til form og behov for kompetencer beskrevet.

 

Kommunikationspakke
Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende med det formål at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation.

Kommunikationspakken (se vedlagte bilag), er udviklet som en del af workshoppen og er efterfølgende kvalificeret af arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom, med assistance fra udvalgte deltagere i workshoppen.

 

Implementeringsplan
For at sikre en ensartet implementering på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis er der udviklet en implementeringsplan, se vedlagte bilag. Implementeringsplanen er udviklet med baggrund i Det Administrative Kontaktforums beslutning om sags- og kommunikationsgange samt Sundhedsaftalens organisation. Det betyder, at en stor del af det lokale tværsektorielle implementeringsansvar er placeret ved de lokale samordningsfora. Arbejdsgruppen og Følgegruppen vil, jf. implementeringsplanen, understøtte dette arbejde med generiske sagsfremstillinger og informationsmateriale.

Monitorering
Det Administrative Kontaktforum besluttede den 19. november 2018 den model, der skal anvendes for monitorering af forløbsprogrammet for mennesker med KOL.
Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil Det Administrative Kontaktforum tage stilling til, om undersøgelsen og metoden skal bruges på de øvrige forløbsprogrammer.

bilag pkt. 2.1eedf0169-5e30-44a5-8096-75fff45de2ca.pdf
bilag pkt. 2.258fac679-5c17-4cb9-bcf6-65032da01e35.pdf
implementeringsplan – til dak 24011913403722-dd1a-45fe-9bb9-2acb41869a64.docx

Bilag

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom
Kommunikationspakke
Implementeringsplan – til DAK 240119.docx

1.4. Drøftelse af tværsektorielt udbud af fælles hjælperordning til personer med respirationsinsufficiens

Drøftelse af tværsektorielt udbud af fælles hjælperordning til personer med respirationsinsufficiens

Drøftelse af tværsektorielt udbud af fælles hjælperordning til personer med respirationsinsufficiens

Referat

Ad 1)

Kommunerne ser generelt positive elementer i udbudsmaterialet, og der er opbakning til at forsøge at lande et udbud, hvor alle parter indgår. Fordi det ellers vil betyde, at vi ikke kan overholde lovgivningen på området, og det vil ramme den enkelte borger, som i forvejen er i en vanskelig situation. Men det kræver, at kommunerne i højere grad oplever at blive lyttet til, og at særligt de fælleskommunale interesser varetages i udbuddet.

Det drejer sig særligt om følgende:

 • Det skal afklares med regionen, hvilke rolle kommunerne tildeles i indgåelse af kontrakt med den leverandør, der vinder udbuddet

 • Det skal afklares med regionen, hvorvidt leverandøren skal stille med personale, der allerede besidder kvalifikationer til at levere ydelser i henhold til Serviceloven.

  • Hvis dette ikke er en mulighed, skal det afklare med regionen hvordan det sikres på en hensigtsmæssig måde, at personalet opnår disse kvalifikationer, så kommunerne ikke efterlades med opgaven i egen kommune

 • Det skal afklares med regionen, hvad de økonomiske konsekvenser er ved at indgå udbuddet

Det blev besluttet, at medlemmerne af Sundhedsstrategisk Forum indkaldes til ét fælles møde med regionen samt de kommunale fagpersoner, som den enkelte kommune finder det relevant at medbringe.

Sundhedsstrategisk Forum var i forlængelse heraf enige om, at den enkelte kommune først forholder sig endeligt til udbuddet, når mødet har været afholdt. Regionen blev derfor umiddelbart efter mødet orienteret om, at deadline for tilkendegivelse fra kommunerne den 29. januar 2019 ikke kan overholdes.

Ad 2)

Sagen drøftes i Det Administrative Kontaktforum, hvor kommunerne vil bede om udsættelse på tilslutning samt fremføre ønsket om behovet for et fællesmøde.

 


Sagsfremstilling

Sundhedsstrategisk Forum godkendte den 27. september 2018, at Sønderborg, Nyborg, Fredericia og Esbjerg skulle repræsentere de syddanske kommuner ind i det fælles udbud af hjælp til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, som Respirationscenter Syd, Region Syddanmark, har taget initiativ til.

Høringsprocessen

Der er lagt op til en proces, hvor Respirationscenteret kommer på besøg i alle 22 kommuner, hvor udbudsmaterialet vil blive gennemgået. Møderunderne startede den 14. januar, og i følge Respirationcenter Syd, er der arrangeret møde med de syddanske kommuner, der ønsker at mødes.

De fire kommuner har givet input til udbudsmaterialet, som er sendt ud til de 22 kommuner som forberedelse til de lokale møder.

Der er i udbudsmaterialet lagt op til, at kommunerne har deadline for at indgå i udbuddet den 29. januar 2019.

 

Fælleskommunale bemærkninger til udbudsmaterialet

De kommunale repræsentanter i udbudsprocessen ser mange positive genvinster ved et fælles udbud af hjælpen. De er ligeledes enige om, at vurderingen af udbudsmaterialet afhænger af, hvilket organisatorisk udgangspunkt den enkelte kommune har for ordningen i dag. På trods af kommunernes forskellige udgangspunkter, er det vurderingen, at der er behov for en fælleskommunal drøftelse af følgende:

 • Hvorvidt leverandøren skal stille med personale, der allerede besidder kvalifikationer til at kunne levere ydelser i henhold til § 83 i Serviceloven.
 • Hvorvidt den enkelte kommune indgår som aftalepart med den/de leverandører, der vinder udbuddet
 • Hvad de økonomiske konsekvenser ved at indgå udbuddet er.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 1. gør status på udbudsprocessen, herunder en tilkendegivelse af, hvor langt de syddanske kommuner er på til- eller fravalg.
 2. drøfter hvorvidt de kommunale bemærkninger til udbudsmaterialet giver anledning til en drøftelse med Det Administrative Kontaktforum

tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere i region syddanmark med respirationsinsufficiensb0c0e87c-f84c-4af7-a62c-7695e36840e5.pdf

Bilag

Tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere i region syddanmark med respirationsinsufficiens.pdf

1.5. Orientering om FUT og Landsdelsprogram Syd

Orientering om FUT og Landsdelsprogram Syd

Orientering om FUT og Landsdelsprogram Syd

Referat

Ad 1)

Det blev drøftet i Sundhedsstrategisk Forum, at der igennem projektperioden har været tidspunkter, hvor der har manglet information i den enkelte kommune. Det var der fuld forståelse for fra de kommunale repræsentanter i styregruppen. En del af forklaringen til den manglende information er, at projektet har skiftet karakter en del gange undervejs, og det har vist sig at være mere kompleks end først antaget at skulle købes ind på de fælles løsninger.

Det forventes, at indkøb af borgerløsningen har en lidt mere realistisk tidsplan, hvor kommunerne får bedre tid til at forholde sig til mulige valg og løsninger.  

Sundhedsstrategisk Forum var enige om, at når først indkøbene er faldet på plads, vil man gerne rettet fokus mod, hvad projektet giver af yderligere udviklingsmuligheder set ud fra et borgerperspektiv.

Sundhedsstrategisk Forum blev slutteligt orienteret om, at en bilateral samarbejdsaftale er igang med at blive udarbejdet. Den indeholder blandt andet en exitstrategi for den enkelte aftalepart. Den forventes færdig snarest, da den skal underskrives af alle kommuner inden deadline for indkøb af den fælles medarbejderløsning.  

 


Sagsfremstilling

De 22 syddanske kommuner, Region Syd samt Region Midt, Region Nord og tilhørende kommuner er blevet enige om at gå sammen om indkøb af en fælles medarbejderløsning.

Region Hovedstaden og Region Sjælland og deres kommuner går ligeledes sammen om indkøb af medarbejderløsning.

For at kunne løfte opgaven har kommunerne styrket ressourcerne ind i Landsdelsprogram Syd. Der er derfor nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe i stedet for kun én kommunal programleder. I gruppen er der deltager fra Aabenraa, Haderslev, Odense og Esbjerg kommuner. Tovholder for gruppen/kommunal programleder er Irene Ravn Rossavik, Esbjerg kommune.

Tovholder for Regionen er stadig regional programleder Lise Døj-Bendixen fra SDSI.

 

Lige nu forgår der et meget intens arbejde omkring udvælgelsen af medarbejderløsningen idet denne skal være bestilt den 14. februar. Der har i den forbindelse været afholdt følgende møder:

 • 20.12.2018 – 1. møde i den nye arbejdsgruppe for Landsdelsprogram Syd. Formål – Vægtning af de tre medarbejdertilbud inden fællesmøde med Region Midt og Region Nord den 4.1.2019

 • 04.01.2019 – Fællesmøde mellem Region Syd, Region Midt og Region Nord. Formål – Fælles vægtning af de tre medarbejderløsninger

 • 17.01.2019 – Evalueringsmøde medarbejderløsning internt i Landsdelsprogram Syd.                                                                            Formål – Intern evaluering af de tre medarbejderløsninger inden fælles evalueringsmøde med Region Midt og Region Nord den 28.01.2019

 • 23.01.2019 – Fæles møde mellem Region Syd, Region Midt og Region Nord. Formål – Drøftelse af bilateral samarbejdsaftale der efterfølgende fremsendes til kommunerne

 • 28.01.2019 – Fælles evalueringsmøde mellem Region Syd, Region Midt og Region Midt.                                                                                              Formål – Her vælges den endelige medarbejderløsning med efterfølgende orientering til kommunerne

 

Som det kan ses af ovenstående aktiviteter sker der rigtig meget på nuværende tidspunkt omkring FUT. Den meget pressede tidsplan i forbindelse med medarbejderløsningen skyldes den forsinkelse, der var omkring infrastrukturen i november/december 2018. Når der skal kigges på borgerløsningen, bliver tidsplanen ikke så presserende, da bestillingen først skal være foretaget inden den 6. juni 2019.

 

Bilateral samarbejdsaftale:

Når kommuner og Regioner vælger at gå fælles om indkøb af medarbejderløsningen, skal der underskrives en bilateral aftale. Indholdet af denne drejer sig bla om, hvordan samarbejder vi. Hvad forpligtiger vi os på? Hvad sker der hvis en samarbejdspartner vælger at trække sig ud af fællesskabet? M.m.

Denne er udarbejdet af Holst Advokaterne, som har kvalificeret FUT udbudsmaterialet. Den kommer rundt til de 22 syddanske kommuner i slutningen af januar, idet den skal være underskrevet af samtlige parter i Region Syd, Region Midt og Region Nord inden bestillingen af medarbejderløsningen den 14. februar 2019.

 

Økonomi:

Vi ved ikke endnu, hvad løsningen kommer til at koste, idet medarbejderløsningen ikke er valgt endnu. I bliver informeret når valget af løsning må offentliggøres. Med det fælles indkøb vil der dog være tale om begrænsede økonomiske udgifter for den enkelte kommune, da udgifterne først fordeles mellem kommuner og regioner, herefter fordeles den kommunale andel af udgifter i forhold til indbyggertal i kommunerne.

Vælger man som kommune at stå udenfor den fælles medarbejderløsning, vil økonomien blive omkostningsfuld idet den enkelte kommune/Region selv skal afholde hele udgiften.

 

I forhold til infrastrukturen afventes der et udspil fra KL omkring den endelige fordelingsnøgle relateret til merudgiften. I hører nærmere herom, når vi har modtaget udspillet fra KL.

 

Ved spørgsmål kontakt da:

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager orienteringen til efterretning

seneste information fra fut3e42344f-f02d-4406-9b8d-0bb8110d712e.docx

Bilag

Seneste information fra FUT.docx

1.6. Almen orientering

Almen orientering

Almen orientering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog sagerne til orientering.

 


Udarbejdelse af Praksisplan for almen praksis

Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde skal koordineres med Praksisplanudvalgets arbejde jf vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Der lægges i vejledningen op til, at der skal ske en tæt koordination af arbejdet mellem de to udvalg, og at arbejdet skal ses i sammenhæng med hinanden. Almen praksis indgår ikke som en forpligtende part i Sundhedsaftalen, men det gør de i Praksisplanen for almen praksis.

Praksisplanudvalget godkendte på deres møde i september 2018, at visionerne for Sundhedsaftalen 2019-2023 også skal danne rammerne for visionerne i Praksisplanen for almen praksis, og der var en drøftelse omkring samarbejdet mellem de to ‘aftaler’ på et fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget den 6. december 2019. Her blev det blandt andet fremhævet, at almen praksis spiller en rolle for målopfyldelse af de fleste målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.

PLO Syddanmark har efter deres konstituering den 13. december 2018 meddelt, at de indmelder repræsentanter til følgegrupperne for velfærdsteknologi og telemedicin, behandling og pleje, forebyggelse, genoptræning og rehabilitering samt opgaveoverdragelse.

Hvor Sundhedsaftalen består af en politisk aftale og et administrativt tillæg, består praksisplanen af en udviklingsaftale samt afsnit der forholder sig til kapacitet og lægedækning. Udviklingsaftalen i Praksisplanen vil både bestå af visioner, målsætninger samt administrativ beskrivelse af organisering, indsatser mv. Der lægges op til, at nogle af målsætningerne i Praksisplanen vil være de samme, som målene i Sundhedsaftalen 2019-2023, mens der også vil være andre målsætninger, som enten er delmålsætninger til sundhedsaftalens målsætninger, eller som er selvstændige målsætninger affødt af f.eks. Overenskomsten for almen praksis.

Det blev på mødet i Praksisplanudvalget den 6. december 2018 besluttet, at der skal afholdes et fagligt opstartmøde i begyndelsen af marts 2019. Mødet afholdes den 4. marts og inviterede deltagere på mødet er kommunale og regionale praksiskonsulenter og koordinatorer, PLO Syd- repræsentanter og PLO K-repræsentanter, Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget samt medlemmer af Det Administrative Kontaktforum. Herudover er det muligt for interesserede kommuner at byde ind med en kommunal repræsentant, f.eks. formanden for det kommunalt lægelige udvalg i kommunen. Formålet med dagen er at få faglige input til det videre arbejde med praksisplanen.

 

Status på udarbejdelsen af en ‘mini’ sundhedsprofil

Sundhedskoordinationsudvalget har udtrykt ønske om, at det skal undersøges, hvorvidt den nationale sundhedsprofil kan udarbejdes hvert andet år i en komprimeret udgave, som tager udgangspunkt i målsætninger fra Sundhedsaftalen 2019-2023.

De meget målbare mål, der bygger på data fra sundhedsprofilen, efterlader politikerne med et behov for, at de mere end hvert fjerde år kan få en status på, i hvilken vej vi udvikler os.

Det er væsentligt at understrege, at der ikke eftersørges et fuldt spørgebatteri. Mini-versionen vil primært skulle bygges op om de spørgsmål, som målsætningerne er bygget op omkring, men ligeledes kun de spørgsmål, som det giver mening at måle på hvert andet år.

Idéen om en minisundhedsprofil har været drøftet på et møde i KL i Sundhedsstrategisk Gruppe. Umiddelbart var der opbakning fra de øvrige direktører, og flere gav udtryk for at det var en spændende idé. KL ville undersøge muligheden nærmere ind i den nationale gruppe for sundhedsprofilundersøgelserne, og pt afventes en tilbagemelding her fra.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager sagerne til orientering

2.0. DAK-sager

DAK-sager

2.1. Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale

Sagen behandles under SSF-sager

2.2. Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

Godkendelse af forløbsprogram for hjerte

Sagen behandles under SSF-sager

 

2.3. Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Syddanmark- forebyggelse og tidlig opsporring af mental mistrivsel blandt børn og unge

Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Syddanmark- forebyggelse og tidlig opsporring af mental mistrivsel blandt børn og unge

Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i region Syddanmark– forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge

Referat
Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte aftaleudkastet til Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Syddanmark. Herunder med særlig opmærksomhed på, at implementeringen sker i samspil med SATS-pujleprojektet omkring forløbspgrogrammer for børn.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at aftalen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse.

 


Formandskabets bemærkninger

Enkelte kommuner har givet udtryk for, at der i børne- og ungeaftale ligges op til en del nye opgaver i kommunerne.

Det er blevet drøftet i formandskabets, og de har præciseret, at det skal der tages højde for i implementeringen. Det vil der blive gjort opmærksom på i drøftelsen med Det Administrative Kontaktforum.

Men samtidig gøres der opmærksom på, at selve implementeringen af børne- og ungeaftalen er koblet sammen med implementeringen af SATS-puljeprojektet (punkt 1.1). Gennem implementeringen af SATS-puljeprojektet (som der er givet midler til fra Sundhedsstyrelsen) vil man kunne skabe synergier, som forventes at gøre det lettere at implementere børne- og ungeaftalen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender aftaleudkastet til Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i region Syddanmark – Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge

 • godkender at aftalen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • godkender aftaleudkastet til Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i region Syddanmark – Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge

 • godkender at aftalen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse

Sagsfremstilling

Aftalen

Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i region Syddanmark har været i offentlig høring i perioden den 1. oktober – 1. november 2018. I alt er der indkommet 25 høringssvar fordelt på følgende:

 • 16 kommuner

 • PLO Syddanmark

 • Lægeforeningen

 • Sygehus Lillebælt

 • Odense Universitetshospital

 • Sygehus Sønderjylland

 • Sydvestjysk sygehus

 • Psykiatrisygehuset

 • Socialområdet i Region Syddanmark

 • Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere (TUBA)

   

Alle høringssvarene kan læses på https://www.regionsyddanmark.dk/wm510959

 

Følgegruppen for Forebyggelse har den 10. december 2018 godkendt den reviderede samarbejdsaftale og indstiller den til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum.

 

De væsentligste ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene, er oplistet nedenfor.

 • Juridiske præciseringer: Aftalen er blevet gennemlæst og gjort skarpere i henhold til juridiske forhold.

 • Rollefordelinger internt i kommunen: Det er blevet gjort tydeligere, at den rollefordeling, der i aftalen er lagt op til internt i kommunerne, er en anbefaling – det væsentlige er, at opgaverne bliver løst og ikke hvem, der gør det.

 • Sundhed.dk: Flere høringssvar har stillet spørgsmålstegn ved Sundhed.dk som informationshjemmeside, idet hver enkel kommune har egen hjemmeside, hvor informationer om tilbud til målgruppen er tilgængelige. Det er dog tidligere besluttet i regi af Det Administrative Kontaktforum, at Sundhed.dk er en fælles tværsektoriel informationsplatform, som parterne skal sikre opdatering af, hvorfor dette er bibeholdt i aftalen.

 • Henvisning til PPR fra almen praksis og somatiske sygehuse: Idet der ikke kan henvises til PPR, er dette omformuleret, således at det nu anbefales, at relevante aktører, f.eks. almen praksis, skal have mulighed for at kommunikere med PPR om specifikt barn.

 • Aftalens titel: Der blev stille forslag til at udvide aftalens titel, så det blev mere tydeligt, hvad den drejer sig om, og dette er taget til efterretning. Således at aftalen nu hedder: Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark – Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge.

 • Benævnelsen Kontaktperson: Idet benævnelsen Kontaktperson kommer på tværs af lovbestemte benævnelser, er kontaktperson i aftalen omdøbt til tovholder.

 • Inkludering af familier, hvor der er psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse i afsnit 4.3 og 4.4: Der har i høringssvarene været givet udtryk for, at man udover at have særligt fokus på familier, hvor der alvorlig psykisk eller somatisk sygdom ligeledes ønsker fokus på fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. Dette er derfor tilføjet.

 

I bilagene fremgår en oversigt over, hvordan høringssvarerne er behandlet.

bilag pkt. 3.1a8d8900c-6078-4dbc-ad0b-8fe5c5de9a07.pdf
bilag pkt. 3.29d5dd311-cfa2-41bc-a92b-16439d1e9cfd.pdf
bilag pkt. 3.3f8e8f78c-4a7a-48d8-8546-903a9137dfd6.pdf

Bilag

Tværsektoriel aftale på børn- og ungeområdet i Syddanmark
Afviste høringssvar
Medtagne høringssvar

2.4. Formandskabsbehandlet: Forklaring på uventede stigninger i den kommunale medfinansiering

Formandskabsbehandlet: Forklaring på uventede stigninger i den kommunale medfinansiering

Formandskabsbehandlet: Forklaring på uventede stigninger i den kommunale medfinansiering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering, herunder at der først kommer et oplæg på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Tager følgegruppens orientering til efterretning

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager følgegruppens orientering til efterretning

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. september 2018, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal dykke ned i eksisterende data, der kan forklare de uventede stigninger i kommunal medfinansiering. Dataene skal bidrage til en øget grad af gennemsigtighed i forhold til niveauet for kommunernes aktivitetsbaserede medfinansiering.

Fra opgaven blev stillet i Det Administrative Kontaktforum har Sundheds- og Ældreministeriet efterfølgende udarbejdet en analyse af den kommunale medfinansiering, der har tilfredsstillet det umiddelbare kommunale behov for viden om aktivitets- og medfinansieringsdata i 2018.

Om end der er store variationer mellem de syddanske kommuner, peger Sundheds- og Ældreministeriets analyse blandt andet på følgende tendenser, som forklaring på de uventede stigninger i kommunal medfinansiering i Syddanmark:

– Behandlingsaktiviteten er faldet fra 2017 til 2018
– Flere borgere i aldersgrupperne med differentieret medfinansiering (børn og ældre), modtager behandlinger på sygehusene end på landsplan
– Den somatiske behandling fylder mere i det samlede behandlingsbillede i Region Syddanmark i 2018 end 2017

Følgegruppen vil på mødet præsentere de overordnede resultater af ministeriet analyse af de tre analyseområder: aktivitet, konsekvenser af nye aldersgrupperede lofter og forskydning af behandling. Ministeriets analyse er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Afklaring af mulig aktivitets- og monitoreringsrapport til de syddanske kommuner
De syddanske kommuner har forespurgt Region Syddanmark om muligheden for løbende ledelsesinformation ift. den kommunale medfinansiering og behandlingsaktivitet. Der er enighed om, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal undersøge, om det er muligt at trække regionale data, der kan bidrage til en øget gennemsigtighed. Som en del af afklaringen, skal følgegruppen forholde sig til kommunernes behov for ledelsesinformation sammenholdt med de ressourcer, det kræver at opbygge, udføre og vedligeholde et system.

Følgegruppen vil præsentere Det Administrative Kontaktforum for et beslutningsoplæg på mødet den 4. april 2019.

sundheds- og ældreministeriets analyse af kmf i 2018dd49775c-bd2f-48fb-828c-ec289151d7f1.pdf

Bilag

Sundheds- og Ældreministeriets analyse af KMF i 2018.pdf

2.5. Opfølgning på handleplan vedrørende tværsektoriel anvendelse af video

Opfølgning på handleplan vedrørende tværsektoriel anvendelse af video

Opfølgning på handleplan vedrørende tværsektoriel anvendelse af video

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte vejledning og anbefaling, herunder bilag i forhold til tværsektoriel anvendelse af video.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at temadagen afholdes med fokus på tværsektoriel anvendelse af video, som optakt til implementering i SOF regi.

Ad 3+4) Sundhedsstrategisk Forum kunne ikke godkende, at der oprettes en fælles supportfunktion samt at der tages kontakt til Hotline Syddanmark med henblik på samarbejde i forhold til support til borger og pårørende. Kommunerne har selv forskellige supportfunktioner i forvejen, som det er mere hensigtsmæssigt at anvende.

Ad 5) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at medarbejderne henvender sig hos den lokale it-afdeling, hvis de har brug for hjælp (model 1).

 


Kommunale bemærkninger

Det er væsentligt at bemærke, at der er mange forskellige løsninger i kommunerne, som supporteres af de enkelte kommuner, så det er vanskeligt at forestille sig et fælles setup til support, som det foreslåes, der kan arbejdes mod på længere sigt.

Vejledning og anbefaling i forhold til tværsektoriel anvendelse af video forventes at kunne understøtte brugen af ”Rammeaftalen for anvendelse af telemedicinske løsninger i almen praksis”, som blev indgået i marts 2018 i Praksisplanudvalget.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. godkender vejledning og anbefaling, herunder bilag i forhold til tværsektoriel anvendelse af video.

 2. Godkender, at temadagen afholdes med fokus på tværsektoriel anvendelse af video, som optakt til implementering i SOF regi.

 3. godkender, at der tages kontakt til Hotline Syddanmark med henblik på samarbejde i forhold til support til borgere og pårørende.

 4. godkender en oprettelse af en fælles supportfunktion til at løse udfordringer ved den tværsektorielle anvendelse af video.

 5. godkender, at model 1 vælges vedr. support til medarbejdere i Syddanmark.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • godkender vejledning og anbefaling, herunder bilag i forhold til tværsektoriel anvendelse af video.

 • Godkender, at temadagen afholdes med fokus på tværsektoriel anvendelse af video, som optakt til implementering i SOF regi.

 • godkender, at der tages kontakt til Hotline Syddanmark med henblik på samarbejde i forhold til support til borgere og pårørende.

 • godkender en oprettelse af en fælles supportfunktion til at løse udfordringer ved den tværsektorielle anvendelse af video.

 • godkender, at model 1 vælges vedr. support til medarbejdere i Syddanmark.

Sagsfremstilling

På et møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 blev det besluttet at igangsætte et initiativ om en styrket indsats i forhold til tværsektoriel anvendelse af video. Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin fik i den forbindelse i opdrag at udarbejde et kortfattet, konkret forslag til en handlingsplan for tværsektoriel anvendelse af video.

 

En handleplan for tværsektoriel anvendelse af video blev, sammen med en handleplan for vidensdeling, fremlagt på et møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018. Handleplanens initiativer blev foreslået organiseret i de fire følgende spor: Best practice, infrastruktur, kompetenceudvikling og vedligeholdelse samt support. Sporene skulle arbejdsgruppen arbejde videre med, og resultatet heraf er blevet et sæt vejledninger og anbefalinger i forhold til tværsektoriel anvendelse af video.

Best practice
I forhold til best practice identificeres indledningsvist de oplagte fordele ved tværsektoriel anvendelse af video, der følges op af en beskrivelse af det vejledningsmateriale, som arbejdsgruppen har udarbejdet. Det drejer sig om ”Anbefalinger – kom godt i gang med videomøder”, ”Gode råd, når du holder videomøder”, ”Gode råd til dig som borger”, ”Gode råd til dig som mødedeltager”, ”Gode råd til dig som mødeleder” samt ”Anbefalinger til teknisk udstyr”.

Infrastruktur og teknisk udstyr

I forbindelse med infrastruktur og teknisk udstyr har arbejdsgruppen udarbejdet et vejledningsmateriale med anbefalinger til anvendelse af teknisk udstyr under et videomøde. En overordnet anbefaling i arbejdsgruppen er, at der som udgangspunkt altid anvendes et virtuelt møderum, idet denne løsning kan bidrage til at reducere den tekniske kompleksitet, der kan være ved at anvende flere forskellige løsninger i samme videomøde. Praksisplanudvalget har som redegjort for i vejledningen og anbefalingen, ligeledes besluttet at udbrede anvendelse af video ved hjælp af virtuelle møderum.

Kompetenceudvikling og vedligeholdelse
For at sikre anvendelse af video er der behov for kompetenceudvikling målrettet fagmedarbejdere, så de digitale løsninger bliver en naturlig del af den faglige værktøjskasse. I Syddanmark er der allerede gjort en række erfaringer i forhold til kompetenceudvikling og vedligeholdelse heraf, der kan anvendes i den fremadrettede anvendelse af video.

Support

Den vejledende anbefaling indeholder afslutningsvis en nærmere beskrivelse af, hvad der allerede findes af supportenheder. Arbejdsgruppen har groft skitseret support flowet, der skal ses som en inspiration til det videre arbejde. Flowet indeholder ”support til borgere og pårørende” og ”support til medarbejdere”.

 

I forhold til support til borgere og pårørende, anbefaler arbejdsgruppen, at nummeret til Hotline Syddanmark benyttes. Hotline Syddanmark er åben overfor muligheden for at telefonnummeret kan anvendes og går gerne i dialog herom. Hotline Syddanmark blev oprettet som en regional, tværsektoriel supportfunktion til borgere i Syddanmark i forbindelse med introduktionen af Digital post fra det offentlige i 2016. Hotline Syddanmark eksisterer stadig og bemandes på skift af næsten alle kommuner i regionen. Odense Kommune er tovholder og ligger IT-supportplatform til. Ledelsesmæssigt refererer Hotline Syddanmark til en styregruppe, der refererer til en referencegruppe, hvor samtlige kommuner i regionen deltager.

I forhold til support til medarbejdere, anbefaler arbejdsgruppen, at der etableres en fælles supportfunktion, som kan organiseres ud fra nedenstående modeller:

 

 • Model 1: Medarbejderne henvender sig altid til deres lokale IT-afdeling. IT afdelingen løser opgaven, hvis de kan, ellers viderestiller de til den fælles supportfunktion, som løser sagerne vedr. tværsektoriel videokommunikation.

 • Model 2: Medarbejderne ringer direkte til den fælles supportfunktion, når deres henvendelse drejer sig om tværsektoriel videokommunikation. Hvis henvendelsen drejer sig om videokommunikation i eget regi, henvender medarbejderen sig til den lokale IT afdeling.

 • Model 3: Der etableres en fælles hotline, som alle medarbejdere ringer til både ved behov for lokal support og ved behov for support til tværsektoriel videokommunikation. Fra hotlinen viderestilles til enten den lokale IT afdeling eller til fælles supportfunktion alt efter behov. Dette kan ske ved en automatiseret viderestilling eller ved en visiterende supporter.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der på kort sigt arbejdes videre med Model 1. På længere sigt kunne der være store fordele ved at have et fælles setup til support, som er beskrevet sidst i vejledningsmaterialet.

Den videre implementering
SOF’erne kommer til at spille en afgørende rolle i den videre implementering – sammen med en ledelsesopbakning, der er forudsætningsskabende for, at kulturen omkring anvendelse af video ændres til at ske i mere udbredt grad, end det er gældende i dag.
 

Som en del af handleplan for tværsektoriel anvendelse af video, har der været et ønske om at have fokus på, hvordan opfølgningen på arbejdsgruppens arbejde sker. Det foreslås, at emnet omkring tværsektoriel anvendelse af video dagsordenssættes på temadagen omkring vidensdeling, hvor fokus vil være på implementering af vejledningsmaterialet. Oplæg til temadagen behandles i anden sag på dagsordenen.

bilag pkt. 5.1eb619e34-63e7-43a8-a5d8-6f0fecc336cc.pdf
bilag pkt. 5.2fd8bcac4-f8ea-47b1-bc3f-7c6567178a66.pdf
bilag pkt. 5.3a423eb57-3e64-436e-beac-a28cc8c6b448.pdf
bilag pkt. 5.480fc4d99-583c-4742-a356-bd12c42bd526.pdf
bilag pkt. 5.52549a270-08bb-4be9-89c5-d16dd4410863.pdf
bilag pkt. 5.60172d7fb-a5ad-4ffd-933a-4d5fde8b6d54.pdf
bilag pkt. 5.726f5ae39-ce5b-490e-a3e7-940dd18929dd.pdf
bilag pkt. 5.8d6536763-e470-4518-9a3f-92598ea80b78.pdf

Bilag

Vejledning og anbefaling i forhold til tværsektoriel anvendelse af video
Anbefalinger om videomøder- kom godt i gang
Anbefalinger om videomøder- teknisk udstyr
Gode råd om videomøder generelt
Gode råd om videomøder til borgere
Gode råd om videomøder- til mødelederen
Gode råd om videomøder til deltagere
GOde råd om videomøder- visuelt overblik

2.6. Formandskabsbehandlet: Opfølgning på handleplan vedrørende videndeling

Formandskabsbehandlet: Opfølgning på handleplan vedrørende videndeling

Formandskabsbehandlet: Opfølgning på handleplan vedrørende videndeling

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte budget for afholdelse af en temadag med fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte en fordelingsnøgle på 50/50 til kommuner og region i forbindelse med afholdelse af temadagen.

 


Kommunale bemærkninger

Formålet med temadagen er at få sat ordentlig skub i implementeringen af den tværsektorielle anvendelse af video, derfor er målgruppen meget bred.

Målgruppen for temadagen er medlemmer af SOF´erne, medlemmer i implementeringsgrupperne, og medarbejdere der generelt har interesse på tværs af sektorer.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender budget for afholdelse af en temadag med fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video.

 • Godkender en fordelingsnøgle på 50/50 til kommuner og region i forbindelse med afholdelse af temadagen.

 


Det Administrative Kontaktforum
 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 

 • Godkender budget for afholdelse af en temadag med fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video.

 • Godkender en fordelingsnøgle på 50/50 til kommuner og region forbindelse med afholdelse af temadagen.

 

Sagsfremstilling

På møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 blev det besluttet at igangsætte en styrket indsats om organisatorisk implementering, herunder modeller for øget videndeling, som varetages af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Følgegruppen fik i opdrag at udarbejde et kortfattet, konkret forslag til handlingsplan for videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin.

Handleplanen blev, sammen med handleplan for tværsektoriel anvendelse af video, fremlagt på møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018. Heri indgik en række anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes henimod en større videndeling på tværs, herunder fx vedligeholdelse af hjemmesiden og sikring af medarbejderkompetencer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

 

Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen vedrørende videndeling, herunder at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin kan arrangere en temadag med fokus på videndeling. Følgegruppen planlægger således gennemførelse af en temadag i foråret 2019, hvor der vil blive sat fokus på videndeling på tværs af SOF’erne. Dette sker med udgangspunkt i vejledninger og anbefalinger vedr. den tværsektorielle anvendelse af video.

 

Nedenfor er udarbejdet et budget med de økonomiske udgifter, der forventes at være i forbindelse med afholdelse af en temadag på tværs af de 22 syddanske kommuner og regionen. Temadagen kan afholdes i Syddansk Sundhedsinnovations lokaler i Forskerparken, Odense eller i en af de syddanske kommuner, som har kapacitet til at huse ca. 80 deltagere.

 

Tekst

Detaljer

Faste udgifter kr.

Diverse

Servietter, blomster og navneskilte

700

Forplejning (80 deltagere)

Drikkevarer

1.000

Forplejning (80 deltagere)

Mad 150 kr./ person

12.000

Gaver til oplægsholdere

 

1.000

I alt faste udgifter

 

14.700

 

Følgegruppen anser temadagen som et element i implementering af den tværsektorielle anvendelse af video og anbefaler derfor, at udgiften fordeles mellem kommuner og region efter fordelingsnøglen 50/50.

2.7. Drøftelse af regeringens udspil “digital service i verdensklasse”

Drøftelse af regeringens udspil “digital service i verdensklasse”

Drøftelse af regeringens udspil “digital service i verdensklasse”

Referat

Ad 1+2+3)

Sundhedsstrategisk Forum godkendte Formandskabets forslag om, at der kommer et oplæg omkring digitalisering på et senere møde, da der er grundlag for en bredere drøftelse end blot drøftelse af “Digital service i verdensklasse”. Det anbefales derfor, at Sundhedskoordinationsudvalget får “Digital service i verdensklasse” til orientering på det kommende møde for at sikre, at der holdes gang i det politiske fokus. De vil dog først på et senere tidspunkt får et oplæg til reel drøftelse.

 


Formandskabets bemærkninger

Formandskabet vil præsentere Sundhedsstrategisk Forum for en kommende drøftelse, de skal have om sundhedsteknologi og digitalisering, herunder en overordnet strategiske retning for udviklingen af området i Syddanmark.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Drøfter hvordan det Det Administrative Kontaktforum understøtter digital nytænkning i udviklingsprojekter.

 2. Drøfter hvordan man kan nedbryde silotænkningen indenfor og mellem sektorer.

 3. Drøfter hvordan man i Syddanmark kan understøtte ambitionen om at skabe digital service i verdensklasse, herunder hvordan kompetenceudvikling målrettet fagmedarbejdere kan understøtte målet.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter hvordan det Det Administrative Kontaktforum understøtter digital nytænkning i udviklingsprojekter.

 • Drøfter hvordan man kan nedbryde silotænkningen indenfor og mellem sektorer.

 • Drøfter hvordan man i Syddanmark kan understøtte ambitionen om at skabe digital service i verdensklasse, herunder hvordan kompetenceudvikling målrettet fagmedarbejdere kan understøtte målet.

 

Sagsfremstilling

Regeringen har som en del af sammenhængsreformen i oktober 2018 lanceret reformsporet ”Digital service i verdensklasse”. Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin har i den forbindelse fået til opgave at forberede en temadrøftelse på møde i Det Administrative Kontaktforum d. 24. januar 2019.”Digital service i verdensklasse” har flere indsatsområder. Følgegruppen har valgt at lægge vægt på de indsatsområder, som også afspejles i den politiske aftale af sundhedsaftalen 2019-2023, der lige nu er i høring.

 

Reformsporet om digital service er særligt orienteret mod målet om, at Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet. Et af indsatsområderne er, at teknologi og velfærdsløsninger skal gavne flere og den digitale service skal foregå på borgernes præmisser, hvor borgerne skal opleve at de får bedre viden, overblik og gennemsigtighed. Borgeren skal have mulighed for at se de mest relevante data, som myndighederne anvender, og de skal opleve at møde én samlet offentlig sektor, hvor der ikke er behov for at aflevere de samme oplysninger flere gange. Hvis vi fremover skal forbedre den offentlige service og gøre den mere effektiv, tidssvarende og sammenhængende, må vi derfor gøre op med silotænkningen. Her er vi pt. begrænset af lovgivningen. Regeringens udspil ”Sundhed i fremtiden – ansvarlig brug af data til gavn for patienten” fra juni 2018, har et indsatsområde om tryg og tidssvarende lovgivning, hvor målsætningen er en lovgivning, der understøtter bedre digitalt samarbejde.

 

Regeringen ønsker med reformsporet også at sætte fokus på hurtigere udbredelse af digitale velfærdsløsninger og understreger i den forbindelse, at der er behov for kompetenceudvikling målrettet fagmedarbejdere, så digitale løsninger bliver en naturlig del af den faglige værktøjskasse.

I forbindelse med reformsporet vil regeringen etablere en ny investeringsfond på 410 mio. kr. fra 2018-2022, som målrettes både afprøvning af teknologi lokalt og landsdækkende udbredelse af velafprøvede løsninger. Investeringerne skal bidrage til udviklingen af innovative løsninger, der kan frigøre hænder til mere borgernær service. Der lægges op til, at indsatserne forankres lokalt, og at kommuner og regioner medfinansierer indsatserne.

 

De dele af reformsporet, som er beskrevet ovenfor, spejler sig rigtig godt iSundhedsaftalen 2019-2023. Med sundhedsaftalen skal udvikles et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der gør det muligt at imødegå de udfordringer, vi står overfor. I fremtidens sundhedsvæsen, skal borgerne i Syddanmark tilbydes indsatser af høj kvalitet, og der skal sikres en let og lige adgang for alle. Således skal forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i højere grad tilbydes tættere på borgerens hverdag med et særligt fokus på mestring af egen sygdom. Det vil betyde, at der skal ske en tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene ud fra individuelle behov, ressourcer og mål, hvilket nødvendiggør både nye og innovative løsninger og samarbejdsformer. Udviklingen vil således også stille krav om et endnu stærkere samarbejde om borgerens forløb og dermed en tydeligere dialog og rådgivning samt den rette brug og deling af informationer.

 

Den overordnede vision for sundhedsaftalen udfolder sig i tre visionsområder, herunder
 

 • Vi samarbejder om forebyggelse

 • Vi arbejder for sømløse overgange

 • Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

   

  For at visionen kan omsættes til konkrete indsatser og initiativer, vil der blive sat fokus på følgende virkemidler:
   

 • Sæt borgeren først. Når indsatser i sundhedsaftalen udvikles og implementeres sker det i tæt samarbejde med borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle. Civilsamfundet og de frivillige inddrages, hvor det giver værdi for samarbejdet og borgeren
 • Tænk nyt nye samarbejdsformer. Det eksisterende samarbejde om elektronisk kommunikation og koordinering af patientforløb videreudvikles med det formål at styrke trygheden for den enkelte borger. Nye samarbejdsformer og samarbejdsaftaler udvikles, som muliggør, at borgere kan tilbringe mindre tid på sygehusene og mere tid i eget nærmiljø og hverdag.

 

Temadrøftelsen vil blive indledt med et kort oplæg fra følgegruppen.

reformspor_digital_service_i_verdensklasse_23101886a225e5-fc80-4760-a819-91b5b0ff87ab.pdf

Bilag

reformspor_digital_service_i_verdensklasse_231018.pdf

2.8. Revision af samarbejdsaftalen omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Revision af samarbejdsaftalen omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Revision af samarbejdsaftalen omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner ikke revideres.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at samarbejdsaftalen indgår i den samlede porteføljeoversigt for følgegruppen, og derfor skal vurderes med de øvrige opgaver i følgegruppen. Det er i denne sammenhæng væsentligt, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har et særligt ansvar for, at opgaven medtages.

 


Kommunale bemærkninger

Bemærkninger fra den kommunale formand:

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger, da samarbejdsaften ikke revideres. Det anbefales, at der fremadrettet er en opmærksomhed på de to målgrupper i sundhedsaftalen, og at de samtænkes med arbejdsmarkedsområdet.

 

Bemærkninger fra Formandskabet:

Da traumatiserede flygtninge og krigsveteraner ikke har et selvstændigt fokus i den politiske del af Sundhedsaftalen 2019-2023 anbefaler Formandskabet, at samarbejdsaftalen i første omgang ikke sammenkobles med visioner og målsætningerne, som der lægges op til i sagen. Formandskabet anbefaler, at aftalen indgår i Følgegruppens overordnede portefølje, og at den dermed indgår i den samlede vurdering af opgaver, som skal videreføres til Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender, at samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner ikke revideres

 2. Godkender at samarbejdsaftalen indgår i den samlede porteføljeoversigt for følgegruppen, og derfor skal vurderes med de øvrige opgaver i følgegruppen

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum godkender:

 • at samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner ikke revideres

 • at temaer vedrørende flygtninge og krigsveteraner forsøges sammenkoblet med relevante visioner og målsætninger i den kommende sundhedsaftale, herunder i særdeleshed visionen om sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

   

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum behandlede den 22. juni 2017 en afrapportering om status på arbejdet med samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner samt overvejelser om den videre indsats. Det fremgik bl.a.:

 • at der manglede kendskab til samarbejdsaftalen

 • at der er meget stor forskel på krigsveteraner og flygtninge, hvilket gjorde det svært at anvende samarbejdsaftalen på begge grupper

 • at psykiatrien på daværende tidspunkt afventede et nationalt pakkeforløb på området samt en ny specialeplan, som ville få betydning for behandlingsforløbene

Psykiatrisygehuset udarbejdede efterfølgende et notat med status på nationale pakkeforløb og specialeplan samt beskrivelse af en mulig tilgang til revision af samarbejdsaftalen. Der blev i notatet også peget på, at et alternativ til en aftalerevision kunne være at lade området indgå som et prioriteret indsatsområde i den kommende sundhedsaftale. Det blev efterfølgende præciseret, at dette alternativ var Psykiatrisygehusets primære anbefaling.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering behandlede efterfølgende sagen den 4. december 2018 med henblik på at afklare, om der også blandt kommunerne var opbakning til denne anbefaling.

Efter drøftelse af sagen anbefaler Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering på baggrund af erfaringerne med samarbejdsaftalen, at den ikke revideres. Derimod er det følgegruppens anbefaling, at temaer vedrørende krigsveteraner og traumatiserede flygtninge indarbejdes i det administrative tillæg til den kommende sundhedsaftale. Temaerne kan eventuelt sammentænkes med delvisionen omkring øget sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet, jf. den foreliggende høringsversion til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering bidrager gerne til yderligere at beskrive en evt. kobling til relevante politiske visioner og målsætninger i den nye sundhedsaftale.

samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteranerc11d4767-4e75-4239-a88c-edd02793f5af.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner.pdf

2.9. Formandskabsbehandlet: Implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug

Formandskabsbehandlet: Implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug

Formandskabsbehandlet: Implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at opgaven med registrering af antallet af koordinerende indsatsplaner forankres i de lokale samordningsfora;

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at en følgegruppe på baggrund af indberetninger fra de lokale samordningsfora tilvejebringer et årligt overblik over udviklingen i antallet af koordinerede indsatsplaner i Syddanmark

 


Kommunale bemærkninger

Bemærkninger fra den kommunale formand:

Praksis omkring udarbejdelse af koordinerede indsatser/indsatsplaner fortsætter i regional og kommunal regi; videndeling og netværk fortsættes; fællessekretariaterne for P-SOF vil stå for en årlig afrapportering til en følgegruppe.

 

Sekretariatets bemærkninger:

Det kan overvejes, om det alene er antallet af koordinerede indsatsplaner, som er relevant at belyse fremover, eller om der kan være øvrige aspekter f.eks. fra konferencens input, som kan være relevant at medtænke i den årlige afrapportering.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum godkender:

 1. At opgaven med registrering af antallet af koordinerende indsatsplaner forankres i de lokale samordningsfora;

 2. At en følgegruppe på baggrund af indberetninger fra de lokale samordningsfora tilvejebringer et årligt overblik over udviklingen i antallet af koordinerede indsatsplaner i Syddanmark

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum godkender:

 • At opgaven med registrering af antallet af koordinerende indsatsplaner forankres i de lokale samordningsfora;

 • At en følgegruppe på baggrund af indberetninger fra de lokale samordningsfora tilvejebringer et årligt overblik over udviklingen i antallet af koordinerede indsatsplaner i Syddanmark

   

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 28. oktober 2014 en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner om borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. Siden blev der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som via seks implementeringsgrupper skulle sikre, at aftalen blev godt implementeret.

Samarbejdsaftalen skal bidrage til, at de relevante parter indgår i en hensigtsmæssig og tydelig arbejdsdeling til gavn for borgeren og dennes netværk, herunder pårørende, venner mm. En måde, hvorpå samarbejdet på tværs kan dokumenteres, er ved at udarbejde en koordineret indsatsplan. I andre sammenhænge pågår en koordineret indsats, som er en koordination sektorer imellem, hvor borgerens situation ikke er så vanskelig, at der skal etableres et formelt samarbejde i form af en skriftlig indsatsplan.

Antallet af koordinerende indsatsplaner og koordinerede indsatser ligger i perioden fra 2015 til medio 2018 på hhv. 1007 koordinerende indsatsplaner og yderligere 767 koordinerede indsatser, som ikke har resulteret i en decideret indsatsplan. Det er en betragtelig stigning i antallet siden samarbejdsaftalens start.

Fremdriften af implementeringen af samarbejdsaftalen er blevet monitoreret gennem fire tracerforløb i perioden 2015-2018. Center for Kvalitet har stået for gennemførelsen af tracerforløbene i samarbejde med Administrationen i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Som et afsluttende led i arbejdet med implementeringen af samarbejdsaftalen, blev der den 7. juni 2018 afholdt en konference med overskriften ”Borgere med psykisk sygdom og misbrug – hvordan hjælper vi dem bedst?”. Konferencen var en kombination af faglige input, personlige beretninger og workshop. I alt deltog 170 personer i konferencen, der var finansieret af deltagerbetaling.

På konferencen blev deltagerne bl.a. bedt om at bidrage med gode ideer til initiativer, der kan understøtte indsatsen fremadrettet. Der blev i denne sammenhæng peget på:

 • Øge viden og kendskab til forløbskoordinatorernes rammesættende og inddragende rolle i forhold til borgerne

 • Netværk for både de kommunale medarbejdere og de regionale forløbskoordinatorer

 • Rykke nogle af fællesmøderne ud af psykiatrien, eksempelvis for også at give andre interessenter et øget ejerskab i processen

 • Opsøgende indsats overfor de overforbrugende borgere

 • Øge psykiatriens udkørende aktiviteter, der kan hjælpe borgeren i nærmiljøet og være opsøgende/forebyggende, inden borgeren får det så dårligt, at en indlæggelse kan blive nødvendig

 • Åbne pladser i psykiatrien for at undgå ventetid, når borgeren er klar til at starte på udredning og behandling.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering anbefaler, at det videre arbejde med opfølgning på samarbejdsaftalen forankres i de lokale samordningsfora indenfor psykiatrien. Følgegruppen anerkender vigtigheden af, at begge parter (kommuner og region) har et fælles ansvar for registrering af de koordinerede indsatsplaner. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering foreslår endvidere, at en følgegruppe i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023 fremadrettet følger udviklingen i antallet af koordinerede indsatsplaner gennem årlige afrapporteringer fra de lokale samordningsfora indenfor psykiatrien, og at samarbejdsaftalen indgår i den administrative del af Sundhedsaftalen 2019-2023. Sidstnævnte behandles sammen med Følgegruppen for Genoptræning og Rehabiliterings øvrige opgaver i anden sag på dagsordenen.

bilag pkt. 9.2f14c1ebe-4b70-4876-8f10-8ac47f79758b.pdf
samarbejdsaftale_stof-eller-alkoholmisbrug_a4_jan2015_web56d90ea9-b158-4c90-8826-0ff498df0f03.pdf

Bilag

Tracerforløb
Samarbejdsaftale_stof-eller-alkoholmisbrug_A4_jan2015_web.pdf

2.10. Formandskabsbehandlet: Undersøgelse vedr. afdækning af effekterne af genoptræning

Formandskabsbehandlet: Undersøgelse vedr. afdækning af effekterne af genoptræning

Formandskabsbehandlet: Undersøgelse vedr. afdækning af effekterne af genoptræning

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes med bemærkning om, at det fortsat er et område, som det er væsentligt, at der forskes i.

Såfremt der skal forskes videre i området, skal det ske via Sundhedsstrategisk Forum eller Det Administrative Forum, da vurderingen for følgegruppen er, at den slags arbejde ikke passer ind i gruppens kommissorium.


 

Kommunale bemærkninger

Bemærkninger fra den kommunale formand:

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Sekretariatets bemærkninger:

Der har tidligere været fremsendt et bilag til sagen, som redegør for nogle overordnede projekttanker i forhold til at igangsætte et forskningsprojekt omkring effekten af genoptræning. Følgegruppen har vurderet, at det ikke skal vedhæftes sagen til DAK, men det er vedhæftet sagen til SSF til orientering.

Sekretariatet har vendt sagen med de kommunale fagpersoner, som sidder med i arbejdsgruppen og fået uddybet de faglige argumenter for, at det ikke anbefales at igangsætte et forskningsprojekt.

Effekterne af genoptræning vil være meget komplekse at måle på, da genoptræning kan foregå på mange niveauer og målrettes mange forskellige målgrupper. Desuden vil effekten i væsentlig grad afhænge af borgernes compliance, hvorfor resultaterne meget nemt kan blive biased. Hvis der skal måles en reel effekt og være rimelig sikkerhed om, at der er en klar årsagssammenhæng mellem genoptræningen og outcome, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i en afgrænset og veldefineret målgruppe, men derved vil resultaterne ikke vise noget om den overordnede effekt af genoptræning.

 

Indstillling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 22. juni 2017 en rapport udarbejdet af Center for Kvalitet (CfK) med en kvantitativ afdækning af antallet af genoptræningsplaner i Syddanmark på baggrund af senest tilgængelige data. I den forbindelse bad Det Administrative Kontaktforum Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt om et oplæg til et forskningsprojekt med fokus på effekten af genoptræning. Denne opgave overgik efterfølgende til Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har igennem længere tid været i dialog med både Center for Kvalitet og VIVE omkring rammerne for et eventuelt fremtidigt ph.d.-projekt med fokus på effekten af genoptræning.

Det anslås, at finansieringen af ét ph.d-studie beløber sig til 2,5 mio. kr.

Det bemærkes, at regionsrådet den 29. oktober 2018 besluttede at nedlægge Center for Kvalitet som selvstændig enhed. Forskningsfunktionen flytter herefter til OPEN (Odense Patient data Explorative Network) på Odense Universitetshospital. OPEN understøtter på en række felter sundhedsvidenskabelige forskere med deres forskningsprojekter.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har behandlet et oplæg fra Center for Kvalitet ved flere lejligheder, senest på et følgegruppemøde den 4. december 2018. På baggrund af drøftelsen her anbefaler Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes, da der ikke i det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark er finansiering og organisation til at gennemføre et studie af denne art.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering anbefale, at opgaven alternativt vil skulle løftes i en forskningsmæssig sammenhæng på nationalt plan.

cfk rapport om genoptræning9cb342e2-1b4d-467e-ab7d-0714c1c3c941.pdf

Bilag

CFK rapport om genoptræning.pdf

2.11. Formandskabsbehandlet: Orientering om ny psykiatriplan for Region Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Orientering om ny psykiatriplan for Region Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Orientering om ny psykiatriplan for Region Syddanmark

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering.

 


Kommunale bemærkninger

Den nuværende psykiatriplan er nogle år gammel, og samtidig er der over de senere år kommet en række nationale initiativer og konkrete finanslovsaftaler, der har betydning for psykiatriområdet, og som også skal være en del af rammerne for udviklingen af psykiatrien i Region Syddanmark, hvilket er baggrunden for, at Regionen udarbejder en ny psykiatriplan.

Invitationer til konferencen forventes at blive udsendt i februar måned 2019. Kommunerne, PLO Syd mv. forventes at blive høringspart, når psykiatriplanen sendes i høring.

Formandskabet har besluttet at drøfte psykatriområdet som et strategisk tema forud for udformning af dagsordenen til DAK-mødet den 4. april. Dette gøres for at sikre, at kommunerne i højere grad kan  bidrage til rammerne for drøftelsen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager sagen til orientering

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager sagen til orientering

 

Sagsfremstillng

I Regionsrådets budgetforlig for 2019 er det besluttet, at regionen i løbet af 2019 skal udarbejde en ny psykiatriplan. Baggrunden er blandt andet den kommende finanslov og øvrige nationale udspil på psykiatriområdet.

Som en vigtig del af arbejdsprocessen skal der være en dialog med regionens samarbejdspartnere, som på den måde kan bidrage med deres synspunkter og indsigt til arbejdet med psykiatriplanen. Herunder også de kommunale samarbejdspartnere og almen praksis.

På den baggrund afholder regionen en konference i foråret, hvor der er mulighed for at drøfte centrale temaer og indsatsområder med repræsentanter fra kommuner, bruger- og pårørendeorganisationer, faglige fora og andre væsentlige interessenter.

Konferencen vil blive afholdt den 8. maj 2019 kl. 15.00-19.00.

Ligeledes vil der blive gennemført en høring i efteråret 2019, når der foreligger et forslag til psykiatriplan.

2.12. Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet i Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet i Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet i Syddanmark

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger – der henvises til ‘Status på KOL-programmet’ under SSF-sager.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 1. Tog status til efterretning

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 • tager status til efterretning

 

Sagsfremstilling

Organisationen Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) har nu fuldført det landsdækkende udbud og stilstandsperioden for de to rammeaftaler (infrastruktur og løsninger) er afsluttet.
Systematic vandt udvikling af infrastruktur for hele landet og der kan på rammerne for de to løsninger indgås aftale med nedenstående leverandører:
Medarbejderløsning (bestilles den 7. februar 2019)
• CGI
• Ewii Telecare
• KMD
Borgerløsning (bestilles den 6. juni 2019)
• CGI
• KMD
• MedWare
• Tunstall
• Ewii Telecare
Medarbejderløsningen er den første af de to løsninger, der skal indkøbes. Der skal indgås aftale med leverandør senest den 7. februar 2019. I landsdelsprogrammet pågår der således i januar 2019 proces for valg af leverandør til medarbejderløsningen.
De leverandører, der vælges til henholdsvis medarbejderløsning og borgerløsning(er) har færdigudviklet og pilottestet løsningerne, så de er klar til fuld implementering med udgangen af april 2020.

Review 2018
PA Consulting har i efteråret 2018 foretaget review af alle landsdelsprogrammer og fremlagt resultatet for porteføljestyregruppen i december 2018. Reviewet foretages en gang årligt og har til formål at rapporterer om den overordnede status herunder fremdrift, aktiviteter, styring og anbefalinger. Desuden skal reviewet give blik for tværgående forskelligheder, læringer, succeser og risici i landsdelsprogrammerne. Reviewet for Syddanmark er vedlagt som bilag. 

bilag pkt. 12.1a3094d87-f89e-4ce9-b377-7d58489c2911.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt KOL-programmet

2.13. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af følgegruppernes status

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af følgegruppernes status

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af følgegruppernes status

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte følgegruppernes status.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 1. Godkender følgegruppernes status

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender følgegruppernes status

 

Sagsfremstilling

Der er fra Følgegrupperne for:

• Behandling og pleje
• Velfærdsteknologi og telemedicin
• Økonomi, kvalitet og effekt
• Forebyggelse
• Opgaveoverdragelse
• Genoptræning og rehabilitering

ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porte-føljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

følgegruppen for opgaveoverdragelse input til eksisterende opgaver (2)e2421342-5a04-4a50-a53d-8061b8105002.pdf
følgegruppen for genoptræning og rehabilitering – input til eksisterende.._ (2)11ef4931-593a-4be6-ad69-551019e2c1af.pdf
følgegruppen for forebyggelse – nuværende indsatser (videreføres eller a.._ (2)f259f311-b940-468f-a73f-31a1b27c6b44.pdf
følgegruppen for behandling og pleje input til eksisterende opgaver (2)6e79c90d-4a7f-468c-ba46-4694dbfa0062.pdf
følgegruppen for økonomi kvalitet og effekt input til eksisterende opgav.._ (2)bb289a8d-e0fd-4fcc-bcc5-89d8cb82623d.pdf
følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin – input til eksisteren.._ (2)06436e2f-d16b-49e1-96e6-efe62cffba48.pdf

Bilag

Følgegruppen for opgaveoverdragelse input til eksisterende opgaver (2).pdf
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering – input til eksisterende.._ (2).pdf
Følgegruppen for forebyggelse – nuværende indsatser (videreføres eller a.._ (2).pdf
Følgegruppen for behandling og pleje input til eksisterende opgaver (2).pdf
Følgegruppen for økonomi kvalitet og effekt input til eksisterende opgav.._ (2).pdf
Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin – input til eksisteren.._ (2).pdf

2.14. Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstratgeisk Forum

 1. Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019

 

Sagsfremstilling

Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019:

 • Drøftelse af forslag til indsatser og indsatsområder i Sundhedsaftalen 2019-2023

 • Drøftelse af organisering af samarbejdet under Sundhedsaftalen 2019-2023

 • Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

 • Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi

 • Drøftelse af regeringens Psykiatrihandlingsplan 2025

 • Drøftelse af temaer i Region Syddanmarks Psykiatrihandlingsplan

 • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp

 • Status på aftaler om rehabilitering på specialiseret niveau

 • Orientering om arbejdet med Region Syddanmarks udviklingsstrategi

 • Status fra følgegrupperne

 • Status for KOL-programmet af Syddanmark

2.15. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 8. februar 2018.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 8. februar 2018

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 8. februar 2018

 

Sagsfremstilling

Temaet for mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 8. februar 2019 er sundhedsteknologi. Mødet afholdes hos Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på Odense Universitetshospital. Her vil udvalget blive præsenteret for et oplæg om sundhedsteknologi og udvalgte tværsektorielle projekter, eksempelvis GERI-kuffert projektet.

 

Udover mødetemaet forventes følgende punkter forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på mødet:

 

 • Præsentation og drøftelse af regeringens udspil ”Digital service i verdensklasse”

 • Drøftelse af indkomne høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

 • Godkendelse af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom

 • Godkendelse af Børn- og ungeaftalen

 • Orientering om mulige forklaringer på uventede stigninger i kommunal medfinansiering

 • Næste møde, herunder en præsentation af mødetemaet

2.16. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstraetgisk Forum

 1. Tager orienteringen til efterrening

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • tager orienteringen til efterretning

 

Sagsfremstilling