Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 21.03.2018


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, Vejle

STARTTIDSPUNKT

21-03-2018 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-03-2018 13:30:00


PUNKTER

0. SSF-sager

1. Formandskabsbehandlet: Konstituering af Formandskabet

2. Status på lovforslaget vedr. ‘frit valg på genoptræning’

3. Formandskabsbehandlet: Drøftelse af hvornår der skal afgives fælleskommunale høringssvar

4. Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

5. Formandskabsbehandlet: Drøftelse af den administrative understøttelse af de politiske udvalg i regi af sundhedsaftalesamarbejdet

6. Godkendelse af fremtidig bemanding i de seks følgegrupper

7. Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK-sag)

8. Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordnings konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde (DAK-sag)

9. Lærings- og kvalitetsteams (DAK-sag)

10. Status på de særlige psykiatripladser

11. Almen orientering

2. DAK-sager

2.1. Drøftelse af ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

2.2. Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022

2.3. Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordning konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde

2.4. Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om anlæggelse og pleje af kateter i kommunale akutfunktioner

2.5. Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner

2.6. Lærings- og kvalitetsteams

2.7. Formandskabsbehandlet: Status for følgegrupperne

2.8. Formandskabsbehandlet: Status for KOL programmet i Syddanmark

2.9. Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrud

2.10. Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

2.11. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.12. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering


0. SSF-sager

SSF-sager

1. Formandskabsbehandlet: Konstituering af Formandskabet

Formandskabsbehandlet: Konstituering af Formandskabet

Formandskabsbehandlet: Konstituering af Formandskabet

Referat

Jakob Kyndal orinterede Sundhedsstrategisk Forum om konstitueringen af nyt Formandskab.

Herefter overtog Gitte Østergaard, som ny formand for Sundhedsstrategisk Forum, mødeledelsen.

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog konstitueringen til efterretning.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager konstitueringen til efterretning

 

Sagsfremstilling

Det nyvalgte Formandskabsmødet har på deres første møde d. 8. marts 2018 konstitueret sig.

Formandskabet består af følgende:

 • Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg Kommune
 • Gitte Østergaard, direktør, Odense Kommune
 • Jakob Kyndal, direktør, Aabenraa Kommune
 • Annemarie Zachoe-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune
 • Rolf Dalsaard Johansen, direktør, Haderslev Kommune

 

Formandskabet har besluttet en ny fordeling af ansvarsområder, der vil løbe over de næste to år. Det drejer sig om følgende:

 • Arne Nikolajsen fortsætter som næstformand for kommunerne i Det Administrative Kontaktforum, og han fortsætter ligeledes som den ansvarlige kommunale direktør i hhv. Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.
 • Gitte Østergaard er blevet udpeget som ny formand for Sundhedsstrategisk Forum.
 • Jakob Kyndal er udpeget som den ansvarlige direktør for Netværket for sundhedsdirektører.

2. Status på lovforslaget vedr. ‘frit valg på genoptræning’

Status på lovforslaget vedr. ‘frit valg på genoptræning’

Status på lovforslaget vedr. ‘frit valg på genoptræning’  

Referat

Inger Marie Ditlevsen, Rehabiliteringsleder Esbjerg Kommune, holdt et oplæg vedr. lovforslaget “frit valg på genoptræning”. Oplægget sendes ud med referatet.

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

Det blev drøftet, at det vil være vanskeligt for de syddanske kommuner at være klar til implementering af lovforslaget i juli 2018.

Det blev derfor aftalt, at Sekretariatet udformer et brev til Sundhedsministeriet, hvor der gøres særligt opmærksom på vanskelighederne ved at kunne leve op til loven allerede i juli 2018.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • tager orienteringen til efterretning

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstrategisk Forum vil på dagens møde blive præsenteret for seneste status på regeringens lovforslag vedr. frit valg på genoptræning inden for syv hverdage.

Det forventes, at lovforslaget godkendes i april 2018 og igangsat i juli 2018.

KL har derfor bedt repræsentanter fra den nationale arbejdsgruppe, der følger lovforslaget tæt, om at videreformidle seneste status til de øvrige kommuner i den pågældende region.

 

Esbjerg Kommune vil på dagens møde holde et kort oplæg, der indeholder en seneste status på lovforslaget, da de har sidder med i den nationale arbejdsgruppe.

frit valg genoptræning 21.3.2018c07fae2f-6f3b-43e6-bec9-02b1e60760da.pptx

Bilag

Frit valg genoptræning 21.3.2018.pptx

3. Formandskabsbehandlet: Drøftelse af hvornår der skal afgives fælleskommunale høringssvar

Formandskabsbehandlet: Drøftelse af hvornår der skal afgives fælleskommunale høringssvar

Drøftelse af hvornår der skal afgives fælleskommunale høringssvar

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at der som hovedregel udarbejdes fælleskommunale høringssvar på regionale udspil og lign.

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at det vil afhænge af en individuel vurdering af natinale udspil og lign., og at Formandskabet i tvivlstilfælde tager ansvaret for at vurdere.

Det blev i drøftelsen understreget, at den enkelte kommune altid har mulighed for at udarbejde eget høringssvar.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender at der som hovedregel udarbejdes fælleskommunale høringssvar på regionale udspil og lign.
 2. Godkender at det vil afhænge af en individuel vurdering af nationale udspil og lign., som Formandskabet i tvivlstilfælde tager ansvaret for at vurdere.  

 

Sagsfremstilling

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat udarbejder løbende fælleskommunale høringssvar i forbindelse med nye eller ændrede forløbsplaner, samarbejdsaftaler, vejledninger mv. Det kan dreje sig om både regionale og nationale høringsprocesser, men der har inden for de seneste år primært være tale om regionale høringssvar.

Som eksempler på, hvad Sekretariatet har udarbejdet fælleskommunale høringssvar på indenfor de seneste måneder kan nævnes:

 • Praksisplaner for speciallægeområdet

 • Region Syddanmarks sundhedsplan

 • Tværsektorielt forløbsprogram for diabetes

 • Samarbejdsaftale for sårbare gravide

 

Følgende har Sekretariatet overvejet at give høringssvar på, men efterfølgende besluttet, at det ikke var relevant at udarbejde fælles høringssvar på:

 • Revideret samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark

 • Videreudviklingen af SAM:BO i relation til Socialpsykiatrien

 • Administrativ høring af vejledning vedr. UTH i sektorovergange

 • Forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen på børne- og unge-området (angst/depression, spiseforstyrrelser, ADHD)

 

Nuværende kriterier

Følgende kriterier overvejes i forbindelse med beslutning af, hvorvidt der skal udarbejdes fælleskommunale høringssvar.

 • Der er væsentlige fælleskommunale perspektiver i en given sag

 • Det giver et stærkt strategisk signal, at kommunerne indgiver et fælles svar

 • Det kan give mindre arbejde i den enkelte kommune, at der kommer et høringssvar, som man skal forholde sig til, i stedet for at kommunen selv skal udarbejde et svar fra begyndelsen

 

Konsekvenser ved den nuværende “procedure” for udvælgelse

Udvælgelsen af hvilke høringer det er relevant at afgive fælleskommunale høringssvar på foregår ikke systematisk, og der opstår ofte tvivl blandt både Sekretariat og kommunerne om, hvorvidt det er relevant at give et fælleskommunalt høringssvar ud fra ovenstående kriterier, som er meget brede. Det er ofte en meget tidskrævende proces at udarbejde høringssvar, og der er derfor behov for en klar prioritering af, hvornår det giver værdi.

Formandskabet har derfor drøftet, hvorvidt det er muligt at skærpe kriterierne for, hvornår der skal udarbejdes høringssvar. Formandskabet vurderer, at det er svært at sætte faste kriterier for dette, men udgangspunktet bør være, at der udarbejdes høringssvar på regionale udspil, projekter og lignende, mens det kræver en individuel vurdering ift. nationale udspil og lign., da KL ofte også er høringspart.

Det vil således fortsat være en individuel vurdering ift. det nationale, hvorvidt det skal prioriteres at lave et fælles høringssvar. Formandskabet vil gerne påtage sig ansvaret for den individuelle vurdering, når der opstår tvivl.

4. Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte årsrapporten for 2017

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte budget 2019 til videre behandling

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender årsrapporten for 2017

 • Anbefaler budget 2019 godkendt til videre behandling

 

Sagsfremstilling

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2017, der indeholder en kort gennemgang af de opgaver, sekretariatet har løst i 2017. Endvidere fremgår årsregnskabet for 2017.

Forslag til budget for 2019 er vedlagt.

 

Regnskab 2017

Regnskabet for 2017 viser, at der er brugt færre midler til løn, kørsel og efteruddannelse. En del af forklaringen på dette er, at den ene stilling i Sekretariatet har været vakant i to måneder. Herudover er der brugt flere midler på fælleskommunal medfinansiering end budgetteret. Disse midler er blandt andet brugt til udviklingen af forløbsprogrammet for KOL, udgifter under Sammen om Velfærd, aflysning af det politiske midtvejsmøde samt mindre beløb til oplægsholdere på møder i Sundhedskoordinationsudvalget. Endvidere er der brugt flere midler til drift af hjemmesiden, hvilket skyldes, at der løbende er sket udvikling af siden samt at KOL-programmet i Syd er blevet tilknyttet.

Der har været udgifter på i alt 1.480.427 kr. i 2017, hvilket giver et samlet overskud på 672.684 kr. (saldo ved udgangen af 2017).

 

Budget 2019

Det foreslås, at budget 2019 skal udarbejdes med udgangspunkt i niveauet for budget 2018. Dog med forbehold for justering i posterne på baggrund af regnskabet for 2017, så der afsættes 150.000 kr. til fælleskommunal medfinansiering og færre midler til mødeafholdelse, da der er brugt færre midler i 2017 end budgetteret. Det forventes, at der vil blive brug for fælleskommunale midler til finansiering af de resterende forløbsprogrammer, finansiering af de to politiske møder i tværsektorielt regi, hvor kommunerne betaler halvdelen af udgifterne samt til det fælleskommunale opstartsmøde. Herudover er der løbende mindre beløb, som det er hensigtsmæssigt at Fælleskommunalt Sundhedssekretariat finansierer, så der ikke skal indhentes betaling i alle 22 kommuner.

 

Videre proces

Årsrapport og regnskab 2017 og budget 2019 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles efter godkendelse i Sundhedsstrategisk Forum på mødet i Kommunaldirektørkredsen den 6. juni 2018 og KKR den 19. juni 2018.

bilag 1 – årsrapport 2017 – fælleskommunalt sundhedssekretariat4e6effc5-5ed6-45ba-9f6c-efa00c77358c.pdf
bilag 2 – budget7cd76eeb-0a70-4365-9165-57341f0b957c.pdf

Bilag

Bilag 1 – Årsrapport 2017 – Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.pdf
Bilag 2 – budget.pdf

5. Formandskabsbehandlet: Drøftelse af den administrative understøttelse af de politiske udvalg i regi af sundhedsaftalesamarbejdet

Formandskabsbehandlet: Drøftelse af den administrative understøttelse af de politiske udvalg i regi af sundhedsaftalesamarbejdet

Formandskabsbehandlet: Drøftelse af den administrative understøttelse af de politiske udvalg i regi af sundhedsaftalesamarbejdet

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte den administrative understøttelse af de politiske udvalg i regi af sundhedsaftalesamarbejdet.

Det blev i forlængelse godkendt, at Judith Poulsen, sundhedchef, Nordfyns Kommune, træder ind i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. Dette for dels at understøtte de to kommunale politikere, men ligeledes for at sikre sammenhængen til Sundhedsstrategisk Forum.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender den administrative understøttelse af de politiske udvalg i regi af sundhedsaftalesamarbejdet

 

Sagsfremstilling

På mødet i Formandskabet i november 2017 blev det besluttet, at man på bagkant af den politiske konstituering ønsker en drøftelse af understøttelsen af de kommunale politikere i div. udvalg. Dette blandt andet for at sikre en bedre kobling til KKR Syddanmark, herunder politikernes forståelse for, hvem de repræsenterer i udvalget, og hvad holdningen til det pågældende område er blandt de 22 syddanske kommuner.

Der har i sidste valgperiode været en del politikere, der “kun” er blevet betjent af egen kommune. Det kan der være god værdi i, men i nogle tilfælde har det gjort det svært at sikre koblingen til arbejdet med Sundhedsaftalen og KKR Syddanmark. Derudover har det ligeledes været svært for Fællessekretariatet/KKR Sekretariatet at blive bekendt med evt. udfordringer/uenigheder i udvalgene. Oplevelsen er, at politikerne ikke har kendskab til det setup, der er nedsat til at understøtte dem i deres arbejde.

Formandskabet har besluttet følgende understøttelse:  

Udvalg

Fremtidig administrativ understøttelse

Medlemmer

Sundhedskoordinationsudvalget, 5 møder om året

Arne Nikolajsen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat samt KKR Sekretariatet.

Politikere fra hhv. Esbjerg (næstformandsposten), Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Ærø og Odense Kommune er udpeget.

Praksisplanudvalget, 4 møder om året

Arne Nikolajsen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat samt KKR Sekretariatet.

Politikere fra hhv. Esbjerg (næstformandsposten), Vejen, Varde, Langeland og Aabenraa Kommune er udpeget.

Samarbejdsudvalget for fysioterapi, 4 møder om året

Understøttelse fra enten Faaborg-Midtfyn eller Nordfyns Kommune samt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

Nordfyns Kommune har tilkendegivet, at de gerne stiller sig tilrådighed ift. den administrative understøttelse.

Politikere fra hhv. Faaborg-Midtfyn og Nordfyns Kommune er udpeget.

Lægedækningsgruppen, 4 møder om året

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og KKR Sekretariatet

Politikere fra hhv. Esbjerg, Aabenraa og Vejen Kommune er udpeget til at sidde i udvalget.

Samarbejdsudvalget for almen praksis, 4 møder om året

Politikerne bliver klædt på i egen kommune.

Der vil én gang årligt blive indhentet en status fra det enkelte udvalg, som vil blive forelagt SSF.

 

Politikere fra hhv. Vejen og Haderslev Kommune er udpeget til at sidde i udvalget.

Samarbejdsudvalget for kiropraktorer, 2 møder om året

En politiker fra Svendborg Kommune er udpeget til at sidde i udvalget.

Samarbejdsudvalget for psykologer, 2 møder om året

En politiker fra Assens Kommune er udpeget til at sidde i udvalget.

Samarbejdsudvalget og Koordinationsudvalget for tandlæger, 2 møder om året

En politiker fra Haderslev Kommune er udpeget til at sidde i udvalget.

 

 

6. Godkendelse af fremtidig bemanding i de seks følgegrupper

Godkendelse af fremtidig bemanding i de seks følgegrupper

Drøftelse af bemandingen i de seks følgegrupper

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at der ved udpegning fremadrettet sikres, at der er mindst én repræsentant i følgegrupperne, som også er medlem af Sundhedsstrategisk Forum. 

Det blev fremhævet, at Michael Skriver, Sønderborg Kommune, fortsætter som kommunal formand for Følgegruppen for behandling og pleje.

Det blev besluttet, at der skal findes en ny formand til Følgegruppen for forebyggelse. Medlemmer af Sundhedsstrategisk Forum blev opfordret til at byde ind, da der skal sikres en kobling til Sundhedsstrategisk Forum i gruppen fremadrettet. Sekretariatet vil forestå udpegningen, såfremt der ikke kommer nogle bud ind på bagkant af mødet.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender, at der ved nye udpegninger fremadrettet sikres, at der er mindst én repræsentant i følgegrupperne, som også er medlem af Sundhedsstrategisk Forum

 

Sagsfremstilling

Den forholdsvis store udskiftning i følgegrupperne har blandt andet medført, at der i mange af grupperne ikke længere er et overlap til SSF og/eller DAK, som det beskrives i kommissorierne, at der skal være. Det kan blandt andet være årsagen til, at der på det seneste har været drøftelser i DAK, hvor regionen og kommunerne har været meget langt fra hinanden.

Der er pt. tre følgegrupper, som står overfor en udskiftning:

 • Følgegruppen for forebyggelse skal have udpeget en vikar for formanden
 • Følgegruppen for behandling og pleje skal have udpeget en ny formand
 • Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal have udpeget et nyt menigt medlem

 

Formandskabet har som følge af disse udskiftninger drøftet, hvordan den mest hensigtsmæssige bemanding af grupperne skal være. Formandskabet indstiller som følge heraf, at formanden, eller det menige medlem, af følgegruppen skal være repræsenteret i Sundhedsstrategisk Forum.

Der kan dog afviges fra dette, hvis én af repræsentanterne kommer fra en af formandskabskommunerne, da Formandskabet dermed kan sikre repræsentationen og uddybe sagerne på møder i Formandskabet, Sundhedsstrategisk Forum og i Det Administrative Kontaktforum.

Det skal pointeres, at dette kun gælder for organiseringen af  den nuværende sundhedsaftale og ikke nødvendigvis har betydning for organiseringen af den kommende sundhedsaftale.

 

 

Følgegruppe

Nuværende bemanding

Behandling og pleje

Formand: Michael Skriver, Sønderborg, ønsker grundet intern organisationsændring at videregive formandsposten til Charlotte Gjørup fra Sønderborg, der ikke er medlem af SSF.

 

Mening medlem: Inger-Marie Hansen, Faaborg Midtfyn, ikke medlem af SSF.

Forebyggelse

Formand: Lis Huge, Middelfart. Lis har været sygemeldt siden sommer 2017. Der efterspørges en vikar. Lis Huge har ikke tidligere været medlem af SSF.

 

Menigt medlem: Karen Skønager, Tønder, ikke medlem af SSF.

Opgaveoverdragelse

Formand: Jan Lindegaard, Odense, ikke medlem af SSF. Gitte Østergaard sikrer sammenhæng til SSF, Formandskabet og DAK.

 

Menigt medlem: vakant

Økonomi, kvalitet og effekt

Formand: Jakob Kyndal, Aabenraa, medlem af FMS og SSF.

 

Menigt medlem: Allan Vittrup, Odense, ikke medlem af SSF.

Genoptræning og rehabilitering

Formand: Dorte Lykke Jensen, Faaborg Midtfyn, medlem af SSF.

 

Menigt medlem: Jan Lindegaard, Odense, ikke medlem af SSF.

Velfærdsteknologi og telemedicin

Formand: Irene Rossavik, Esbjerg, deltager på FMS og medlem af SSF.

 

Menigt medlem: Bente Christensen, Kolding, ikke medlem af SSF.

 

7. Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK-sag)

Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK-sag)

Referat

Ad 1-4)

Et af de vigtigste opmærksomhedspunkter fra den nuværende sundhedsaftale er, at det er vigtigt med få mål i den kommende sundhedsaftale. Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at de ønsker at besøge de kommuner, som er interesseret i et besøg i sensommeren 2018. Det er i den sammenhæng væsentligt, at der er en fælles opmærksomhed på, at besøgene ikke giver anledning til en lang række nye mål og indsatser til den kommende sundhedsaftale, men at der tages afsæt i de fælles visioner og målsætninger, som er besluttet på det tidspunkt. 

Sundhedsstrategisk Forum drøftede, at det er særlig vigtigt med fokus på forebyggels, rygning, overvægt og mental sundhed i den kommende sundhedsaftale. Det er endvidere relevant at fokusere på børn og unge og social ulighed. Emnerne viser, at flere af visioner i KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner stadig er aktuelle at arbejde efter. 

 

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum drøfter:

 • Ad 1) Erfaringer fra den nuværende Sundhedsaftale 2015-18

  • Herunder hvad har virket, hvad skal vi gøre mere/mindre af, hvordan vurderer vi hvilke indsatsområder, vi skal arbejde videre med?

 • Ad 2) Hvordan vejledningen omsættes i en syddansk sundhedsaftale

  • Herunder hvordan kan vi understøtte SKU ift. det styrkede politiske råderum?

 • Ad 3) Hvorvidt resultaterne fra Sundhedsprofilen ”hvordan har du det? 2017” giver anledning til nye og/eller videreførelse af eksisterende fokusområder
  • Herunder rygning, mental sundhed, overvægt, fysisk inaktivitet og/eller alkohol
 • Ad 4) Hvorvidt der på baggrund af de nyeste sundhedspolitiske udspil, skal knyttes yderligere fokusområder til overleveringspapiret

Ad 3 og 4 skal ses i sammenhæng med de fokusområder, som SKU har drøftet som supplement til overleveringspapiret.

Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK-sag)

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte 1) erfaringer fra den nuværende sundhedsaftale, 2) hvordan vejledningen omsættes i en syddansk sundhedsaftale, 3) hvorvidt resultaterne fra Sundhedsprofilen giver anledning til nye/og eller videreførelse af eksisterende fokusområder, 4) hvorvidt der på baggrund af de nyeste sundhedspolitiske udspil skal knyttes yderligere fokusområder til overleveringspapiret.

 

Kommunale bemærkninger

Der er på drøftelsen i DAK brug for, at deltagerne forholder sig til formen på den kommende sundhedsaftale. Der er særligt brug for en forholden sig til, om man ønsker en administrativ sundhedsaftale eller ej. Såfremt man ikke ønsker en administrativ aftale, er der brug for en første drøftelse af, hvad det medfører for de nuværende samarbejdsaftaler/indsatser, der er koblet op på den administrative del af den nuværende sundhedsaftale.

I den nuværende aftale periode er der udarbejdet følgende samarbejdsaftaler:

2015201620172018
2594
 • Der er beskrevet 31 indsatsområder, hvoraf der er igangsat arbejde inden for de 26.
 • Derudover er der igangsat arbejde inden for 5 indsatsområder på baggrund af nationale initiativer

 

Input fra Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget drøftede på deres første møde d. 28. februar 2018 mulige tilføjelser til overleveringspapirets fokusområder. Af relevante emner kan nævnes:

 • De kommunale akutfunktioner med fokus på en større koordinering (tydelighed for de øvrige parter ift. samarbejdet)
 • Større fokus på koblingen til arbejdsmarkedsområdet, herunder fokus på fastholdelse af de unge ved brug af mentorer
 • Generelt fokus på samarbejde og koordinering – sammenhæng mellem indsatser igennem egne og på tværs af systemer
 • Fokus på borgeren
 • Fokus på ‘hvorfor’ – hvorfor er der så mange unge, der mistrives? Hvis vi ikke kender diagnosen, kan vi ikke behandle.
 • Styrke det nære sundhedsvæsen
 • Få mål og fokus på at nå i mål.
 • Telemedicin i et bredt perspektiv – der findes ikke kun én løsning
 • Fokus på evidens – vi skal gøre det, der kan måles og vejes

 

Nyeste version af vejledningen

Vurderingen fra Sekretariatet er, at høringsversionen af vejledningen fortsat mangler at forholde sig til følgende:

 • Hvordan udviklingen i retning af et mere integreret samarbejde sikres, når man ikke har forholdt sig til de velkendte finansieringsproblematikker.
 • Præcisere ansvaret for at sikre videndeling mellem SKU’erne.
 • Hvordan de praktiserende læger i højere grad bliver en forpligtende samarbejdspart.
 • Hvordan sammenhængen mellem hhv. sundhedskoordinationsudvalget og praksisplansudvalget understøttes.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum drøfter:

 • Ad 1) Erfaringer fra den nuværende Sundhedsaftale 2015-18

  • Herunder hvad har virket, hvad skal vi gøre mere/mindre af, hvordan vurderer vi hvilke indsatsområder, vi skal arbejde videre med?

 • Ad 2) Hvordan vejledningen omsættes i en syddansk sundhedsaftale

  • Herunder hvordan kan vi understøtte SKU ift. det styrkede politiske råderum?

 • Ad 3) Hvorvidt resultaterne fra Sundhedsprofilen ”hvordan har du det? 2017” giver anledning til nye og/eller videreførelse af eksisterende fokusområder
  • Herunder rygning, mental sundhed, overvægt, fysisk inaktivitet og/eller alkohol
 • Ad 4) Hvorvidt der på baggrund af de nyeste sundhedspolitiske udspil, skal knyttes yderligere fokusområder til overleveringspapiret

Ad 3 og 4 skal ses i sammenhæng med de fokusområder, som SKU har drøftet som supplement til overleveringspapiret.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum drøfter:

 1. Erfaringer fra den nuværende Sundhedsaftale 2015-18

 2. Hvordan vejledningen omsættes i en syddansk sundhedsaftale

 3. Hvorvidt resultaterne fra Sundhedsprofilen ”hvordan har du det? 2017” giver anledning til nye og/eller videreførelse af eksisterende fokusområder
 4. Hvorvidt der på baggrund af de nyeste sundhedspolitiske udspil, skal knyttes yderligere fokusområder til overleveringspapiret

 

Sagsfremstilling

Mødets temadrøftelse har dels til formål at gøre status på arbejdet i indeværende sundhedsaftaleperiode og dels at forberede Det Administrative Kontaktforum på det politiske opstartsmøde d. 24. april 2018.

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i:

 • En status for arbejdet med den nuværende sundhedsaftale, hvor der ligges op til en drøftelse af, hvilke erfaringer vi ønsker at tage med i arbejdet med den nye sundhedsaftale. En drøftelse af, hvordan den nye vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler omsættes i en syddansk kontekst

 • En præsentation af data fra Sundhedsprofilen “Hvordan har du det? 2017” med efterfølgende drøftelse af resultaternes anvendelse i Sundhedsaftalen 2019-2022

 • En drøftelse af Sundhedskoordinationsudvalgets overleveringspapir med fokus på, om de nyeste politiske udspil og strategier giver anledning til supplerede bemærkninger

 

Status på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018
Det Administrative Kontaktforum vil på mødet blive præsenteret for en status på arbejdet med den nuværende sundhedsaftale. Præsentationen tager udgangspunkt i følgegruppernes porteføljestyringsværktøjer og overleveringspapiret fra det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg samt den præsentation, som Karsten Vrangbæk fra Københavns Universitet holdt for Det Administrative Kontaktforum på mødet den 23. november 2017 om evaluering af sundhedsaftalerne.

Præsentationen vil lægge op til en drøftelse af både opgaveløsningen og det tværsektorielle samarbejde. Det sker med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad har virket?

 • Hvad skal vi gøre mere af?

 • Hvad skal vi undlade at gøre?

 • Hvordan kan vi forbedre samarbejdet yderligere?

Drøftelsen bør have et indholdsmæssigt fokus, da Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at organiseringen af sundhedsaftalesamarbejdet drøftes på mødet den 27. september 2018.

 

Vejledning og bekendtgørelse for Sundhedsaftalen 2019-2022
Det Administrative Kontaktforum drøfter som det første punkt på dagens møde et fælles syddansk høringssvar til den nye vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Selvom vejledningen endnu ikke er endelig, forventes det, at vejledningen indeholder færre krav end den nuværende og giver større rum til lokale politiske prioriteringer. Det medfører, at Sundhedskoordinationsudvalget vil få et større råderum ift. at formulere mål og indsatser for den kommende sundhedsaftale.

Det Administrative Kontaktforum drøfter på den baggrund, hvordan vi kan understøtte de syddanske politikere ift. at formulere mål for den kommende sundhedsaftale. Herudover drøftes, om det fortsat vurderes, at der skal udarbejdes en administrativ del af sundhedsaftalen.

 

Resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen
Peter Lund Kristensen, Lektor, Region Syddanmark, vil på mødet præsentere data fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”.

Præsentationen har for det første til formål at klæde medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum på til det politiske opstartsmøde d. 24. april 2018. Her vil politikerne blive præsenteret for resultaterne fra Sundhedsprofilen.

Præsentationen har for det andet til formål at inspirere Det Administrative Kontaktforum til en drøftelse om mulige målgrupper/indsatsområder i den kommende sundhedsaftale.

 

Sundhedskoordinationsudvalgets overleveringspapir
Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdede overleveringspapiret i efteråret 2017. Sundhedsområdet er i konstant udvikling, og siden udarbejdelsen af overleveringspapiret er der udsendt en række politiske udspil og strategier, der er relevante at forholde sig til. Det drejer sig særligt om følgende udspil:

 • Sundheds- og Ældreministeriets udspil ”Sundhed, hvor du er” (december 2017)

 • KL’s udspil om sundhedsfremme og forebyggelse (januar 2018)

 • Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL’s strategi for digital sundhed 2018-2022 (januar 2018)

Det Administrative Kontaktforum vil blive præsenteret for et sammendrag af udspillene med særligt fokus på, om der er relevante fokusområder, der bør fremhæves, udover de oplistede i overleveringspapiret.

8. Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordnings konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde (DAK-sag)

Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordnings konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde (DAK-sag)

Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordnings konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde (DAK-sag)

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog Marie Broddes præsentation til orientering. 

Ad 2) Der var særlig opmærksomhed på, at kommunerne fremover i højere grad er nødt til at indhente samtykke i forbindelse med datadeling. Herudover er det væsentligt, at kommunerne fremover skal dokumentere, at behandlingsprincipperne bliver overholdt. 

Oplægget vedlægges referatet.

 

Kommunale bemærkninger

Marie Brodde, databeskyttelsesrådgiver og projektleder for implementering af databeskyttelsesforordningen fra Esbjerg Kommune, vil ligeledes holde oplæg for Sundhedsstrategisk Forum, da den nye forordning kan medføre fælleskommunale aspekter, som er relevant at drøfte i fællesskab.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum  

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) tager oplægget til orientering
 • Ad 2) drøfter om den nye forordning giver anledning til ændrede praksis for det tværkommunale og/eller tværsektorielle samarbejde.
 •  

Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. tager oplægget til orientering

 2. drøfter om den nye forordning giver anledning til ændrede praksis for det tværsektorielle samarbejde

 

Sagsfremstilling

Persondataloven erstattes pr. 25. maj 2018 af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og derfor skal de nye regler på området implementeres og forankres i kommuner og region.

Databeskyttelsesforordningen svarer grundlæggende til de nuværende regler i den danske persondatalov, men stiller desuden væsentlige nye krav til både private og offentlige organisationers arbejde med persondatasikkerhed.

Implementeringen af databeskyttelsesforordningen i kommuner og region kræver væsentlige ressourcer og stor ledelsesopmærksomhed i de kommende år.

 

På dagens møde vil Marie Brodde, databeskyttelsesrådgiver og projektleder for implementering af databeskyttelsesforordningen i Esbjerg Kommune, holde et oplæg, hvor hun kort vil ridse op, hvad den nye forordning indebærer, og hvilken betydning den har for offentlige forvaltninger.

 

Nærmere information kan ses på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/, hvor der blandt andet ligger en vedledning omkring databeskyttelsesforordningen. Vejledningen er en introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger.

orientering om databeskyttelsesforordningen sundhedsstrategisk forum 21. marts 2018e9ff34dc-4484-47d5-987b-06a218dfca92.pptx

Bilag

Orientering om databeskyttelsesforordningen Sundhedsstrategisk Forum 21. marts 2018.pptx

9. Lærings- og kvalitetsteams (DAK-sag)

Lærings- og kvalitetsteams (DAK-sag)

Lærings- og kvalitetsteams (DAK-sag)

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum drøftede, at det er relevant, at arbejdet med lærings- og kvalitetsteams forankres i en af følgegrupperne.  

Det blev pointeret, at det vil være relevant, at Sundhedsstrategisk Forum på et senere møde drøfter arbejdet med kvalitet i kommunerne. 

 

Kommunale bemærkninger

Der er brug for en drøftelse af området, fordi det er forholdsvist uklart fra national niveau, hvordan viden kan omsættes/bredes ud i både region og kommuner lokalt.

Fra de syddanske kommuner er følgende udpeget til at sidde med i de to teams:

 • ADHD: Susanne Buhl, Odense Kommune
 • Hoftebud: Trine Knudsen, Fredericia Kommune og Karin Kappel, Nordfyns Kommune

 

Det foreslås, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt får til opgave at følge området, da det er et arbejde, der udspringer af de otte nationale mål. Forventningen er, at det i højere grad vil sikre sammenhæng, samt et større fokus på arbejdet i de enkelte teams, hvis følgegruppen får til opgave løbende at holde sig orienteret.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Drøfter, hvordan regionen og kommunerne i Syddanmark i fællesskab kan optimere udbyttet af, at der etableres lærings- og kvalitetsteams for henholdsvis hoftebrud og ADHD

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum drøfter

 1. – Hvordan kan regionen og kommunerne i Syddanmark i fællesskab optimere udbyttet af, at der etableres lærings- og kvalitetsteams for henholdsvis hoftebrud og ADHD

 

Sagsfremstilling

Der gives en status på arbejdet med lærings- og kvalitetsteams med henblik på en drøftelse af, hvilke tanker kommunerne har gjort sig om det kommunale medejerskab til arbejdet.

 

I det Nationale Kvalitetsprogram, som er søsat af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Regeringen, indgår lærings- og kvalitetsteams. Et lærings- og kvalitetsteam er et nationalt netværk af fagfolk og ledere fra relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, som skal arbejde med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område. Målet med et lærings- og kvalitetsteam er, at forbedre kvaliteten på det konkrete område.

 

Et lærings- og kvalitetsteam vil som udgangspunkt fungere og arbejde med forbedringerne i to år. I løbet af de to år mødes de teams, som indgår i lærings- og kvalitetsteamet, ca. tre gange til læringsseminarer. Imellem læringsseminarerne arbejder de enkelte teams med at skabe forbedringer lokalt. Teamene arbejder altså med, hvilke lokale organisatoriske processer og arbejdsgange, der skal forbedres for at opfylde målene for det enkelte LKT.

 

Der er indtil videre igangsat tre lærings- og kvalitetsteams. I løbet af 2018 igangsættes to nye lærings- og kvalitetsteams som involverer det tværsektorielle patientforløb.

 

Det ene område er den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud. Det tværsektorielle samarbejde er væsentligt i forhold til at sikre en god overgang mellem indlæggelse og udskrivelse – særligt i forhold til patientens træning efter udskrivelse. I dette lærings- og kvalitetsteam indgår 1-2 kommuner fra hver region. Udpegningen er sket via KKR Syddanmark og det er Fredericia Kommune og Nordfyns Kommune, der deltager fra Region Syddanmark.

 

Det andet område er det børne- og ungdomspsykiatriske område med fokus på ADHD. Det er i forhold til ADHD besluttet i første omgang at igangsætte et forberedende arbejde for at afgrænse en indsats for et lærings- og kvalitetsteam nærmere og afklare, hvordan man kan etablere et regionalt-kommunalt samarbejde om at drive dette lærings- og kvalitetsteam. Til det forberedende arbejde vil der blive behov for at involvere eksperter på området fra regioner, kommuner, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab m.fl. Odense Kommune har i første omgang tilbudt at indgå i arbejdet.

bilag 1 – lkt6de90cc2-92d6-4a7d-97e7-968f1849178f.pdf

Bilag

Bilag 1 – LKT.pdf

10. Status på de særlige psykiatripladser

Status på de særlige psykiatripladser

Status på de særlige psykiatripladser

Referat

Ad 1) Der blev orienteret om, at Socialdirektørforum er indkaldt til et ekstra møde den 5. april, hvor de vil drøfte status på de særlige pyskiatripladser. Sundhedsstrategisk Forum bakker op om dette initiativ. 

Sagen sættes på dagsordenen igen til det næste møde i Sundhedsstrategisk Forum den 14. maj 2018.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • drøfter om sagen giver anledning til handling fra enten Formandskabet eller SSF/de syddanske sundhedsdirektører

 

Sagsfremstilling

Som de fleste er bekendt med, har forligskredsen bag satspuljen 2017-2020 besluttet at oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud.

Ud af de 150 pladser skal der oprettes 32 pladser i Syddanmark. Etableringen og driften af de 32 psykiatriske pladser i Syddanmark drøftes og aftales i en Styregruppe i regi af Region Syddanmark. Styregruppen består af repræsentanter fra Region, kommuner og tre patient- og pårørenderepræsentanter. Lise Willer, Esbjerg Kommune, er udpeget som repæsentant for Socialdirektørforum, mens Anne Mette Lund, Vejle Kommune, er udpeget som repræsentant for SSF. 

Den 1. marts åbnede 15. pladser i Vejle og 16 pladser følger efter i Esbjerg ultimo 2018. Visitationsforum har pt. ikke viden om der er nogle borgere på vej til indlæggelse fra kommunerne.

 

Da Syddanmark er den første region i landet hvor pladserne åbner, vil alles øjne givetvis rette sig mod kommunerne i Syd, og der vil ganske givet blive holdt øje med, hvordan de syddanske kommuner håndterer /ikke håndterer visitationen til pladserne.

 

Lise Willer har sendt en mail ud til Socialdirektørforum, hvori hun skriver, at det forventes, at der vil blive stillet spørgsmål til syddanske kommuner om årsagen til den manglende visitation, og at kommunerne kan risikere, at der kan/vil komme kritik fra flere sider. Dette begrundes sæligt i, at kommunerne generelt selv har opfordret til løsninger på de særligt udadreagerende borgere. Socialdirektørerne opfordres til, at kommunerne i fællesskab forbereder sig på de indre linjer i fællesskab og foreslår at alle er opmærksomme på følgende i den kommende tid:

 1. At drøfte med myndighedsfolk i kommunen om der er aktuelle borgere, der er i målgruppen for pladserne lokalt, og om der evt. arbejdes på en motivering af borgerne til et ophold på De særlige pladser
 2. At kommunerne orienterer om muligheden for de særlige pladser ud i alle led i vores organisation
 3. At kommunerne sikrer at de politiske udvalg er godt informeret om sagen
 4. At kommunerne får signaleret at de er positive overfor etableringen af pladserne, men at al opstart at noget nyt tager tid.

11. Almen orientering

Almen orientering

Almen orientering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog sagerne til orientering

Bemærkninger til udvalgte sager:

– Respirationsområdet: Regionen har bedt om at få udpeget to kommunale repræsentanter, som hurtigt kan træde ind i regionens arbejde med de ændrede arbejdsgange i forbindelse med respiratoraftalen. 

– Aktiv patientstøtte: Det er svært at rekruttere borgere til at deltage i Aktiv Patientstøtte, men det er den kommunale oplevelse, at Regionen gør et godt stykke arbejde med projektet. 

– Fællesmøde mellem praksiskonsulenter: Sekretariatet orienterede om, at der afholdes fællesmøde mellem de kommunale praksiskonsulenter og nøglepersoner i kommunerne den 7. juni. 

– Aftaler i Praksisplanudvalget: Der blev på det første møde i Praksisplanduvalget i marts 2018 indgået aftaler om en rammeaftale for telemedicin og en aftale om GERI-kufferten. 

– Netværksmøde: Sekretariatet orienterede om, at der blev afholdt netværksmøde mellem konsulenter fra kommunerne og Sekretariatet den 16. marts. Her var der blandt andet oplæg omkring KOL-programmet i Syd og gruppedrøftelser omkring samarbejdet i SOF´erne. Oplægget er vedhæftet referatet.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager nedenstående sager til orientering

 

Sager

Respirationsområdet

Regionen orienterede på mødet i DAK d. 25. januar 2018 om, at de har samlet administrationen af området i Respirationscenter Syd. I tillæg til den organisatoriske ændring, har de ligeledes besluttet at justere en intern aftaleskabelon. Det har de gjort i et forsøg på at nedbringe de stigende udgifter til respirationsområdet, som er blevet tydeliggjort i en MTV undersøgelse på tværs af de fem regioner. Den interne aftaleskabelon skal ses som en udbygning af den ”Tjekliste”, som kommunerne og regionen har udarbejdet i fællesskab. Den nye aftaleskabelon er gældende pr. 1. januar 2018. Det blev understreget fra regionens side, at det ikke vil få betydning for den kommunale praksis, men derimod sikre en løbende vurdering af det lægefaglige niveau fir de enkelte ordninger.

Regionen har varslet, at de vil sende et brev til de 22 kommuner, hvori de vil informerere om de ændrede indsatsområder. Formandskabet vil på DAK udtrykke forståelse for den controlling samt den løbende vurdering af det lægefaglige niveau, som Regionen har indført på området. Formandskabet vil dog samtidig præcisere, at man ser frem til at blive inviteret ind i arbejdet ift. optimeringen af det generelle aftalekompleks.

 

Status på Projekt ‘Aktiv Patientstøtte’

Gitte Østergaard og Jakob Kyndal, kommunale repræsentanter i projektgruppen, vil give Sundhedsstrategisk Forum en kort status på arbejdet.

 

Orientering om aktiviteter under Sammen om Velfærd

Der afholdes konference under Sammen om Velfærd den 29. maj 2018. Der er udsendt invitation til konferencen til alle kommuner, som opfordres til at sende invitationen bredt ud i den enkelte kommune.

 

Status på indgåelse af aftale om fasttilknyttede læger på botilbud

Arne Nikolajsen vil på mødet orientere om nyeste status for at kunne indgå en aftale.

 

telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med kol – status kol programmet marts 20188fb3970e-b8d5-4f10-b4c0-be8c03aa268e.pptx
telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med kol – status kol programmet marts 20187ff7e8bc-a5da-4066-809e-13e802b8aeb2.pptx

Bilag

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL – Status KOL programmet marts 2018.pptx
Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL – Status KOL programmet marts 2018.pptx

2. DAK-sager

DAK-sager

2.1. Drøftelse af ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Drøftelse af ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Drøftelse af ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Referat

Ad 1-2) Der var opbakning til de to høringssvar og ikke behov for at få yderligere bemærkninger med. 

KL’s høringssvar er til orientering vedhæftet referatet.

 

Kommunale bemærkninger

Sundhedsstyrelsen sendte i januar et vejledningsudkast til høring blandt deltagerne på de to workshops omkring de kommende sundhedsaftaler. Koordinationsgruppen udarbejdede i den sammenhæng et fælles høringssvar til vejledningen. Herudover havde Fælleskommunalt Sundhedssekretariat nogle ekstra bemærkninger, som blev sendt til KL, så de kunne inddrage dem i deres høringssvar.

En del af de centrale bemærkningerne fra det første høringssvar er ikke indarbejdet i den nyeste version af vejledningen, og Koordinationsgruppen har derfor indarbejdet dem i et nyt høringssvar.

 

Derudover er vurderingen fra Sekretariatet, at det fortsat også er relevant at sende nogle særskilte fælleskommunale bemærkninger til KL’ høringssvar. Disse er ligeledes vedhæftet sagen.  

 

Der gøres opmærksom på, at deadline for høringssvar er d. 23. marts 2018, og der er derfor brug for, at Sekretariatet er bekendt med evt. væsentlige ændringer til de to høringssvar forud for mødet.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Formandskabet:

 • Ad 1) Drøfter udkast til et fælles syddansk høringssvar til den nye vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
 • 2) Drøfter bemærkninger til KL’s høringssvar til den nye vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter udkast til et fælles syddansk høringssvar til den nye Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har den 23. februar 2018 sendt en ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring.

 

Den nye vejledning udspringer af regeringens sundhedspolitiske udspil ”Sundhed, hvor du er” og ”Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. Anbefalingen herfra er blandt andet, at sundhedsaftalerne bliver mindre bureaukratiske og administrativt tunge og i stedet har fokus på klare politiske mål for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde.

 

Vejledningen, som nu er sendt i høring, fokuserer overordnet på:

 • At regioner og kommuner i regi af sundhedskoordinationsudvalgene opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet
 • At aftaler om konkrete indsatser bliver indgået med afsæt i en ramme, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen
 • At en populations- og databaseret tilgang udgør grundlaget for samarbejdet
 • At fokusområder og målgrupper i sundhedsaftalen besluttes lokalt af sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af data og viden om borgerne
 • At regioner og kommuners opfølgning på sundhedsaftalerne sker systematisk og databaseret samt forankres lokalt for at styrke det politiske ejerskab, og at sundhedskoordinationsudvalgene aktivt deler viden og erfaringer med sundhedsaftalerne
 • At sundhedsaftalerne anvendes som ramme for etablering af nye samarbejdsmodeller, fx fælles ledelse og fælles finansiering

Det Administrative Kontaktforum er løbende blevet holdt orienteret om vejledningens tilblivelse og har besluttet, at der skal udarbejdes et fælles syddansk høringssvar, som drøftes under dette punkt. Høringsfristen er den 23. marts 2018.

 

I den efterfølgende temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022 udfoldes drøftelsen om vejledningen yderligere med fokus på, hvordan den omsættes i en syddansk kontekst.

bilag – 1 – vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler_høringsversion 230218a59dfffd-23c1-4498-a923-d4173b193b61.pdf
fælles høringssvar til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 060318c80423b1-c750-4986-ae0b-dd384ae7e60e.docx
bemærkninger fra de syddanske kommuner til kl’s høringssvar567ee9d6-9c1d-426d-a479-a424a74dac0f.docx
kl’s høringssvar om bekendtgørelse og vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler700d753f-64c4-4981-a452-26ae7baece80.pdf

Bilag

Bilag 1 – Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler_høringsversion 230218.pdf
Bilag 2 – Fælles høringssvar til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 060318.docx
Bilag 3 – Bemærkninger fra de syddanske kommuner til KL’s høringssvar.docx
KL’s høringssvar om bekendtgørelse og vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.pdf

2.2. Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022

Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022

Sagen behandles på SSF-dagsordenen.

2.3. Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordning konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde

Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordning konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde

Sagen behandles på SSF-dagsordenen

2.4. Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om anlæggelse og pleje af kateter i kommunale akutfunktioner

Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om anlæggelse og pleje af kateter i kommunale akutfunktioner

Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om anlæggelse og pleje af kateter i kommunale akutfunktioner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner.

Det blev bemærket, at der er behov for, at arbejdet med modellen for opgaveoverdragelse  drøftes på et senere møde. 

 

Kommunale bemærkninger

Det fremhæves af den kommunale del af Følgegruppen, at opgaven ikke burde give anledning til udfordringer i kommunerne. Det er en opgave, som de fleste kommuner løser i forvejen, og hvor der i dag er et velfungerende samarbejde. Samarbejdsaftalerne skal blot understøtte dette arbejde.

Det eneste kommunale forbehold der kan være, er at det af anatomiske årsager er vanskeligt at anlægge kateter på mænd, og det er måske ikke alle kommuner, der i dag kan varetage denne opgave! Det skal de kunne fremover, og det vil kræve oplæring. Dette kan med fordel ske på sygehusene og aftales i regi af SOF.

Der gøres opmærksom på at  evt.bemærkninger til opgaven skal bringes frem på dette møde, inden der udarbejdes en egentlig samarbejdsaftale. Det begrundes i, at selve samarbejdsaftalen (Trin 3) bygger på det faglige indhold fra Trin 1 og Trin 2.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner.

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder foreskriver, at de kommunale akutfunktioner fra 2018 skal løse. I kvalitetstandarderne er kateteranlæggelse og -pleje angivet som opgaver, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner, og at der lokalt, i regi af Sundhedsaftalen, skal indgås en samarbejdsaftale herom.

 

Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

 

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved en samarbejdsaftale

 

 • Følgegruppen bemærker, at der allerede eksisterer et veludviklet samarbejde mellem de syddanske kommuner og sygehuse/almen praksis om kateteranlæggelse og -pleje. Således angiver 20 ud af 22 kommuner i en rundspørge fra 2017, at de allerede i dag løser opgaverne.

   

 • Følgegruppen bemærker dog, at der er forskelle mellem kommuner i forhold til om de varetager kateteranlæggelse på mænd. Kateteranlæggelse på mænd kan være sværere end på kvinder, men sygeplejersker kan kompetenceudvikles til at kunne løse opgaven. Følgegruppen anbefaler, at samarbejdsaftalen gøres gældende for både mænd og kvinder, og at kommuner og sygehuse lokalt samarbejder om eventuelt nødvendig kompetenceudvikling.

 

Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at følgegruppen udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner.

bilag 1 – trin 1 anlæggelse og pleje af kateter7c0355e3-cae3-42e5-9eb0-0f379d11e8cc.pdf
bilag 2 – trin 2 anlæggelse og pleje af kateter568e082d-e288-46bd-b482-e5612f2fef55.pdf

Bilag

Bilag 1 – Trin 1 Anlæggelse og pleje af kateter.pdf
Bilag 2 – Trin 2 Anlæggelse og pleje af kateter.pdf

2.5. Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner

Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner

Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkende, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner.

 

Kommunale bemærkninger

Det fremhæves af den kommunale del af Følgegruppen, at opgaven ikke burde give anledning til udfordringer i kommunerne. Det er en opgave, som de fleste kommuner løser i forvejen, og hvor der i dag er et velfungerende samarbejde. Samarbejdsaftalerne skal blot understøtte dette arbejde.

Der gøres opmærksom på at  evt.bemærkninger til opgaven skal bringes frem på dette møde, inden der udarbejdes en egentlig samarbejdsaftale. Det begrundes i, at selve samarbejdsaftalen (Trin 3) bygger på det faglige indhold fra Trin 1 og Trin 2.

 

Indstilling til Sundhedstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner.

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder foreskriver, at de kommunale akutfunktioner fra 2018 skal løse. I kvalitetstandarderne er pasning af dræn angivet som en opgave, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner, og at der lokalt, i regi af Sundhedsaftalen, skal indgås en samarbejdsaftale herom.

 

Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

 

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved en samarbejdsaftale

 

 • Følgegruppen bemærker, at der allerede eksisterer et veludviklet samarbejde mellem de syddanske kommuner og sygehuse/almen praksis om pasning af dræn. Således angiver 18 ud af 22 kommuner i en rundspørge fra 2017, at de allerede i dag løser opgaven.

   

 • Følgegruppen bemærker dog, at fordelingen af udgifter til remedier i forbindelse med pasning af dræn i patientens eget hjem, kan være genstand for uenighed. Derfor er det vigtigt, at en kommende samarbejdsaftale skaber klarhed over dette område.

   

Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at følgegruppen udarbejder et udkast til

bilag 1 – trin 1 pasning af dræneb95a2aa-7bf0-44a3-9b78-d91aaacc08af.pdf
bilag 2 – trin 2 pasning af dræn98de5f5f-d12b-42c3-8bf5-7a978d294320.pdf

Bilag

Bilag 1 – Trin 1 Pasning af dræn.pdf
Bilag 2 – Trin 2 Pasning af dræn.pdf

2.6. Lærings- og kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams

Sagen behandles på SSF-dagsordenen.

2.7. Formandskabsbehandlet: Status for følgegrupperne

Formandskabsbehandlet: Status for følgegrupperne

Formandskabsbehandlet: Status for følgegrupperne

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status fra følgegrupperne. 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Godkender følgegruppernes status

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender følgegruppernes status

 

Sagsfremstilling

Der er fra Følgegrupperne for:

 • Opgaveoverdragelse
 • Forebyggelse
 • Velfærdsteknologi og telemedicin
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Økonomi, kvalitet og effekt

ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjet. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

 

Følgegruppen for behandling og pleje

Følgegruppen for behandling og pleje bemærker, at:

Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 godkendte, at der ikke længere er behov for en særskilt Samarbejdsaftale for det psykiatriske område, når SAM:BO for Socialpsykiatrien er implementeret. Godkendelsen skete med det forbehold, at de seks underaftaler til samarbejdsaftalen kan stå alene, inden de udfases.

 

Følgegruppen har den 19. februar 2018 godkendt redaktionelle justeringer af følgende tre underaftaler:

 • Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter
 • Samarbejdsaftalen om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser – oligofreniområdet
 • Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug og alkoholmisbrug

Da justeringerne alene er af redaktionel karakter, forelægges de ikke Det Administrative Kontaktforum til godkendelse.

De resterende tre underaftaler revideres inden for den kommende tid.

SAM:BO for Socialpsykiatrien træder i kraft pr. 23. oktober 2018 og ved samme lejlighed udfases Samarbejdsaftalen for det psykiatriske område iht. Det Administrative Kontaktforums beslutning.

bilag – 7 – opgaveporteføljestyringsværktøj – følgegruppen for behandling og pleje – 22-2-18bbaff7c1-a597-474e-bc19-aa63bf4521e8.pdf
bilag – 7 – porfeføljestyring – velfærdsteknologi og telemedcin – marts 20181f599f73-e558-43ad-9d18-bdc3d83f8a97.doc
bilag – 7 – porfeføljestyring_februar_2018 (2)564e2587-1d24-4580-99f3-1bac08bc6acb.doc
bilag – 7 – porteføljestyringsværktøj – følgegruppen for opgaveoverdragelse – 210318330ce9dc-33a2-4cca-90e3-378ac8be6b7e.doc
bilag – 7 – porteføljestyringsværktøj fff, dak møde den 21. marts7e9bca1d-b3d2-4a22-b2c4-e852017aa6ab.doc
bilag – 7 – porteføljestyringsværktøj_føke_mar1871d9f06d-e058-4a9a-b4d2-b4495c3844a1.doc

Bilag

Bilag 1 – Følgegruppen for behandling og pleje .pdf
Bilag 2 – Velfærdsteknologi og telemedcin.doc
Bilag 3 – Genoptræning og rehabilitering.doc
Bilag 4 – Følgegruppen for opgaveoverdragelse.doc
Bilag 5 Følgegruppen for forebyggelse.doc
Bilag 6 Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.doc

2.8. Formandskabsbehandlet: Status for KOL programmet i Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Status for KOL programmet i Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Status for KOL programmet i Syddanmark

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status for KOL-programmet

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Godkender programmets status

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender programmets status

 

Sagsfremstilling

Programstyregruppemøde den 18. januar 2018 blev aflyst, næste møde afholdes 9. april 2018.

 

Workshop vedrørende service, support og logistik

Første workshop blev afholdt den 5. februar 2018 med regionale og kommunale deltagere. På workshoppen blev der alene taget udgangspunkt i en decentral organiseringsmodel samt drøftet i hvilket omfang denne understøtter det sundhedsfaglige indhold og organisering i Syddanmark. Næste workshop afholdes den 19. marts 2018.

 

Arbejdsgruppe vedrørende økonomi

Programstyregruppen for KOL har i november 2017 henvendt sig til Følgegruppen for effekt, økonomi og kvalitet for at få nedsat en arbejdsgruppe vedrørende økonomi. Følgegruppen har bemandet og nedsat arbejdsgruppen i december 2017, men anbefaler, at arbejdsgruppen refererer direkte til styregruppen for KOL-programmet i Syddanmark. Arbejdsgruppen er dog fortsat formelt organiseret under følgegruppen. På nuværende tidspunkt har der været afholdt to møder i gruppen.

bilag – 8 – porfeføljestyringsværktøj – kol programmet – dak marts 20184a63db35-a028-4c89-94a1-dfd6eccfecf1.doc

Bilag

Bilag – 8 – KOL programmet – DAK marts 2018.doc

2.9. Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrud

Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrud

Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrud

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte den reviderede aftale om “Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud” med bemærkninger om, at det i nogle kommuner kræver omlægning af eksisterende arbejdsgange ved diverse nedbrud at melde tilbage med kontaktoplysninger, som Regionen kan bruge ved EDI-nedbrud. Der er derfor forsinkelse på at få indhentet disse oplysninger fra alle kommuner. 

 

Kommunale bemærkninger

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har bedt de 22 kommuner melde en e-mailadresse ind til Sekretariatet, som kan bruges ved kontakt omkring nedbrud.

Status ved udsendelse af dagsordenen er, at otte kommuner har meldt tilbage; Odense, Sønderborg, Tønder, Vejle, Langeland, Nyborg, Esbjerg og Fredericia. Frist for indmeldelse var d. 7. marts 2018. Sekretariatet har sendt en reminder ud via hjemmesiden.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Godkender revideret aftale om “Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud”

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. godkender revideret aftale om ”Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud”.

 

Sagsfremstilling

Med indførelsen af SAM:BO- aftalen i 2009 viste der sig et behov for en fælles meldeprocedure ved it-nedbrud. Aftalen gælder for de elektroniske meddelelser, der udveksles mellem sygehuse og kommuner i patientforløb, eksempelvis advis, indlæggelsesrapport og plejeforløbsplan. Aftalen er senest revideret i 2014.

 

Region Syddanmarks sygehusenheder har fundet behov for en gennemgang af det regionale indhold af aftalen, da der har været utilsigtede hændelser, fordi meddelelserne om EDI-nedbrud (Electronic Data Interchange) ikke har indeholdt de relevante oplysninger. Manglende oplysninger har medført unødigt tidsforbrug og frustration i kommunerne og på sygehusene og potentielt utilsigtede hændelser.

 

Region Syddanmark har revideret det regionale indhold i aftalen. Arbejdsgange og procedurer er ved hjælp af flowbeskrivelser gjort tydeligere, og der er udarbejdet en ny formular til anvendelse ved EDI-nedbrud eller planlagte nedlukninger.

I forhold til kommunerne ligger der en opgave i at få etableret funktionspostkasser, hvorfra meddelelser om nedbrud skal videreformidles til relevante aktører i kommunen. Denne opgave er efter aftale med Følgegruppen for behandling og pleje sat i gang via Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

 

Kommunerne og sygehusene skal sikre viden om meldeprocedure og håndtering af heraf til relevante medarbejdere samt afstemme distributionslisten 1 – 2 gange om året.

 

Den reviderede aftale er godkendt af formandskabet i Følgegruppen for behandling og pleje.

bilag – 9 – aftale om meldeprocedure_201867d9f33b-bbff-49eb-aade-dc06530137ce.pdf

Bilag

Bilag – 9 – Aftale om Meldeprocedure_2018.pdf

2.10. Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Formandskabsbehandlet: Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj. 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018

 

Sagsfremstilling

Det forventes, at følgende punkter vil blive forelagt Det Administrative Kontaktforum på mødet den 14. maj 2018:

 • Opsamling på det politiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
 • Revideret samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid
 • Revideret samarbejdsaftale om peritonealdialyse
 • Program for temaeftermiddag om læringsinitiativer i forhold til utilsigtede hændelser i sektorovergange
 • Handleplan for tværsektoriel anvendelse af videokommunikation
 • Handleplan for organisatorisk implementering og videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin
 • Samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
 • Samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og –pleje i kommunale akutfunktioner
 • Afrapportering på de 8 nationale kvalitetsmål
 • Status på projekt Livsstilsguide i praksis
 • Patient Rapporteret Oplysninger (PRO)
 • Høringsudkast til aftale på børne- og ungeområdet

2.11. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Referat

Ad 1) Formandskabet godkendte, at punktet sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 11. april.

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) Godkender, at punktet sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 11. april 2018.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. godkender, at punktet sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 11. april 2018

 

Sagsfremstilling

Det forventes, at følgende punkter vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 11. april 2018:

 

 • Forberedelse af politisk opstartsmøde

 

Øvrige punkter afventer en drøftelse med Sundhedskoordinationsudvalget på udvalgets første møde den 28. februar 2018.

2.12. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til orientering. 

 

Kommunale bemærkninger

Status for syddansk satspuljeansøgning vedr. børn og unge med psykiske lidelser

Sekretariatet har gjort de 22 kommuner opmærksom på processen for udarbejdelsen af ansøgningen. Dette er gjort i tæt samspil med arbejdsgruppen for at sikre, at kommunerne kan nå at afgive et høringssvar inden for den korte deadline.

Der gøres opmærksom på, at Kommunaldirektørkredsen på deres møde d. 5. marts skal forholde sig til forløbsprogrammerne. Denne drøftelse sker på baggrund af et ønske fra KL, men der vil blive lagt op til en beslutning om, at forløbsprogrammerne håndteres hensigtsmæssigt i sundhedsaftalesamarbejdet.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Revision af Region Syddanmarks frivillighedsstrategi

Regionen efterspørg 3-4 kommunale ledelsesrepræsentanter til en arbejdsgruppe, der skal revidere regionens strategi for frivillighedsområdet. Formandskabet har besluttet, at Arne Nikolajsen indgår i arbejdsgruppen.

Sundhedsstrategisk Forum skal således finde 2-3 ledelsesrepræsentanter til arbejdsgruppen. Sekretariatet forestår en udpegning via hjemmesiden.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at SundhedsstrategiskForum

 • Ad 1) Tager orienteringen til efterretning

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. tager orienteringen til efterretning

 

Sagsfremstilling

Introduktionsdag for politikere i samarbejdsudvalg på praksisområdet og Praksisplanplanudvalget

Praksisafdelingen i Region Syddanmark afholdte den 23. februar 2018 en introduktionsdag for kommunale og regionale politikere i samarbejdsudvalgene for praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer samt Praksisplanudvalget.

 

Formålet med dagen var at introducere de nyvalgte medlemmer til arbejdet i samarbejdsudvalgene og Praksisplanudvalget. Herudover fik politikerne mulighed for at drøfte samarbejdet mellem region, kommuner og de praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter samt de udfordringer der er forbundet hermed.

 

Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen Region Syddanmark, vil på dagens møde give en kort orientering om dagen.

 

Status for syddansk satspuljeansøgning vedr. børn og unge med psykiske lidelser

Den regionale formand for arbejdsgruppen om børne- og ungeaftalen giver på mødet en status for arbejdet med en fælles syddansk ansøgning af satspuljemidler til implementering af de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.

 

Politisk opstartsmøde og roller på dagen

Den 24. april 2018 afholdes politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022. Det er besluttet, at medlemmer af Det Administrative Kontaktforum skal varetage referentrollen på dagen. Der gives på mødet en kort introduktion hertil.

 

Revision af Region Syddanmarks frivillighedsstrategi

Region Syddanmarks budgetaftale for 2018 er det besluttet, at der skal ske en revision af regionens strategi for frivillighed, hvor der bl.a. skal være særligt fokus på samarbejdet med frivillige i sektorovergange. Der gives en kort orientering om det kommende arbejde, herunder samarbejdet med de syddanske kommuner.

kommissorium for arbejdsgruppe vedr. revision af frivillighedsstrategien6fb9d06c-0d1e-4191-b7cd-d88bc8e0ddcd.docx

Bilag

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. revision af Frivillighedsstrategien.docx