Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 23.11.2017


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, Vejle

STARTTIDSPUNKT

23-11-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-11-2017 11:30:00


PUNKTER

1.1. Aftale om ny overenskomst for almen praksis (DAK)

1.2. Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg (DAK)

1.3. Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien (DAK)

1.4. Syddansk Børne- og ungesundhedsprofil (DAK)

1.5. Monitoreringsoplæg for Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL (DAK)

1.6. Politiske udpegninger i KKR-regi

1.7. Orientering

2. DAK-sager

2.1. Aftale om ny overenskomst for almen praksis

2.2. Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg

2.3. Revision af sundhedsaftalesystemet

2.4. Formandskabsbehandlet: Evaluering af sundhedsaftaler

2.5. Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien

2.6. Formandskabsbehandlet: Videreudvikling af SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet

2.7. Syddansk børne- og ungesundhedsprofil

2.8. Monitoreringsoplæg om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

2.9. Ændret samarbejde om samtalestøtte

2.10. Parenteral ernæring og sondeernæring i kommunale akutfunktioner

2.11. Akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner

2.12. Formandskabsbehandlet: Opfølgning på aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser

2.13. Forslag til tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

2.14. Formandskabsbehandlet: Samarbejdsaftale om sårbare gravide

2.15. Formandskabsbehandlet: Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

2.16. Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark

2.17. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

2.18. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

2.19. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

2.20. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

2.21. Status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

2.22. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

2.23. Formandskabsbehandling: Nye rammer for kronisk sygdom – forslag til emne for næste forløbsprogram, tids- og procesplan samt budget for udarbejdelsen af forløbsprogrammet

2.24. Formandskabsbehandlet: Mødedatoer 2018

2.25. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

2.26. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.27. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering


1.1. Aftale om ny overenskomst for almen praksis (DAK)

Aftale om ny overenskomst for almen praksis (DAK)

Aftale om ny overenskomst for almen praksis (DAK)

Referat

Ad 1)  Annemarie Zachoe-Broe og Arne Nikolajsen er udpeget til at sidde i Projektstyregruppen for implementering af den nye overenskomst for almen praksis. De vil løbende holde de øvrige kommuner orienteret om arbejdet heri.

Det er væsentligt for kommunerne at være opmærksomme på, at der i forbindelse med implementering af overenskomsten vil blive lavet generiske aftaler i regi af Praksisplanudvalget.

Sundhedsstrategisk Forum besluttede, at samarbejdet med almen praksis skal dagsordensættes som en temadrøftelse på et kommende møde.


Kommunale bemærkninger

Set fra kommunal side kunne det have været ønskeligt med et højere ambitionsniveau i overenskomsten i forhold til at understøtte samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. Følgende særlige kommunale opmærksomhedspunkter kan fremhæves:

 1. Det ses som positivt med nye tiltag for at sikre bedre lægedækning i yderområder og andre lægedækningstruede områder.

 2. Der er ikke aftalt decentrale midler ved den nye overenskomst. Det betyder, at det lokale samarbejde mellem læger, kommuner og region kan suppleres med lokale aftaler. Aftalerne skal dog godkendes i Praksisplanudvalget. Fra kommunal side er det vigtigt, at der på tværs af kommunerne er koordination, så der sikres gode betingelser for lokale aftaler på tværs af kommunerne, herunder fair priser.

 3. Sygebesøg udover 15 km er generelt opprioriteret ved øget honorar, men der er i forbindelse med overenskomsten en generel forpligtelse til dækning af de kommunale akutpladserne. Rammerne herfor skal aftales i Praksisplanudvalget.

 4. I forbindelse med udflytning af opgaver fra sygehusene til almen praksis i forhold borgere med KOL og diabetes, er det relevant at drøfte samarbejdet mellem almen praksis og kommuner således, at der ikke opbygges parallelle tilbud i almen praksis og kommuner i forhold til rehabilitering og forebyggelse. Det er i denne forbindelse også relevant at drøfte lægernes henvisninger til de kommunale forebyggelsestilbud.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har særligt drøftet den nye implementeringsstruktur, som Praksisafdelingen i Region Syddanmark har besluttet at arbejde ud fra. Kommunerne skal være opmærksom på, at implementeringen først vil være endelig klar i 2019. Der skal laves et forberedende arbejde, blandt andet i forhold til udflytning af opgaver vedr. borgere med KOL og diabetes, men det kommer til at tage tid at få landet overleveringen. Kommunerne skal således væbne sig med tålmodighed, men samtidig skal de holde fokus på, hvor flytningen efterlader kommunerne.

Formandskabet vil invitere PLO til en drøftelse på et kommende møde.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) drøfter overenskomsten og betydningen for det tværsektorielle samarbejde

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. drøfter overenskomsten og betydningen for det tværsektorielle samarbejde

 

Sagsfremstilling

Der er den 14. september 2017 indgået aftale mellem PLO og RLTN om fornyelse af overenskomsten for de praktiserende læger. Aftalen er resultatet af et ca. 10 måneder langt forhandlingsforløb.

Overenskomsten er 3-årig med virkning fra den 1. januar 2018. Aftalen er indgået under forbehold for godkendelse hos hver af parterne. 

Jørgen Skadborg og Frank Ingemann Jensen giver på mødet en orientering om overenskomstens indhold og organisering af implementeringsopgaven.

Hovedelementer i aftalen nævnes nedenfor og uddybes nærmere i vedlagte notat.

Kvalitetsområdet

 • Der indføres en ny model for kvalitetsarbejdet. Omdrejningspunktet er dannelse af faglige fællesskaber, klynger, hvori lægerne skal arbejde med kvalitetsdata og kvalitetsudvikling. En klynge omfatter som minimum et antal praksis med samlet minimum 30.000 patienter.
 • Der vælges en klyngekoordinator for hver klynge, som fungerer som det omkringliggende sundhedsvæsens kontaktperson vedrørende kvalitetsarbejdet.
 • Parterne har aftalt en plan for adgang til data fra almen praksis, som i første omgang har fokus på at bringe almen praksis på niveau med aktiviteterne før lukning af DAMD.
 • Understøttelse af populationsansvar, bl.a. ved udvikling af digitaliserede løsninger.

Kronikerbehandling/opgaveflytning ift. diabetes type 2 og KOL-behandling

 • En del af aktiviteten på sygehusambulatorierne vedr. patienter med diabetes type 2 og KOL flyttes ud i almen praksis.
 • Den praktiserende læge skal fremover udarbejde elektroniske forløbsplaner for sygdomsforløbet for patienter med KOL, diabetes eller lænde-rygproblemer.
 • Det er aftalt, at KOL og diabetes type 2 bliver obligatoriske temaer i den systematiske efteruddannelse og der tilbydes efteruddannelse på områderne til praksispersonale.

Lægedækning

Parterne ønsker at forbedre lægedækningen i områder langt fra universitetsbyerne og i socialt belastede områder ved at skabe mere attraktive vilkår for praktiserende læger i de lægedækningstruede områder, herunder:

 • Bedre mulighed for ansættelse af læger, samt mulighed for deletilladelse i op til 6 år i lægedækningstruede områder
 • En del af basishonoraret differentieres i henhold til forskelle i patienters alder, køn og sygelighed og ud fra lægedækningstruede områder, for at gøre det mere attraktivt at nedsætte sig i de lægedækningstruede områder.

Diverse emner

Udover de ovennævnte emner er der i aftalen fokus på at styrke lægernes indsats i forhold til:

 • Sygebesøg
 • Sammenhæng ved sektorovergange
 • Akutområdet
 • Kræftopfølgning

Økonomi

Med aftalen tilføres i overenskomstens tredje år en vækst på 660 mio. kr., herunder 100 mio. kr. til sygebesøg, 121 mio. kr. til opbygning af kapacitet til kronikerbehandling og 101 mio. kr. til diabetesopgaven.

Organisering af implementeringsopgaven vedr. ny overenskomst

Idet flere af elementerne i den nye overenskomst har betydning for samarbejdet og opgavevaretagelsen på tværs af sektorgrænser, er implementeringsopgaven organiseret således, at såvel kommuner som almen praktiserende læger og sygehuse involveres i processen.

 

Implementeringen er tilrettelagt omkring fem temabestemte projektgrupper, der hver især skal beskrive og tilrettelægge implementeringsopgaven for et specifikt opgaveområde. De fem temaprojektgrupper omhandler:

 • Kvalitet, data og klynger

 • Kronikerområdet, herunder opgaveflytning

 • Samordning og patientforløb i øvrigt

 • Lægedækning

 • Økonomi

 

Projekttemagrupperne referer til en koordinerende projektstyregruppe.

I implementeringsarbejdet sikres afrapportering til de tværsektorielle politiske udvalg med relation til almen praksis: Praksisplanudvalget, Samarbejdsudvalget for almen praksis og Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget, ligesom der sikres en tæt kobling til henholdsvis Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum og de lokale samordningsfora.

bilag pkt. 1.1b17675c7-aae2-49ff-962b-bb10aad96cfb.pdf
bilag pkt. 1.2062a6ede-b5d6-4c16-a549-10c35af3ac9c.pdf

Bilag

Oversigt over hovedelementer
Implementeringsoversigt for Region Syddanmark

1.2. Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg (DAK)

Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg (DAK)

Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg (DAK)

Referat

Ad 1) Der var enighed om, at det er et fint overleveringspapir.

 


Kommunale bemærkninger

Der er i udarbejdelsen af papiret taget afsæt i drøftelserne på SKU, hvor det blandt andet blev fremhævet, at der er udviklet et velfungerende administrativt og politisk samarbejde, men at det er vigtigt at fokusere på at skabe et større lokalt kommunalpolitisk ejerskab for sundhedsaftalesamarbejdet i den næste aftaleperiode. Herudover besluttede udvalget, at man blandt andet vil anbefale det kommende Sundhedskoordinationsudvalg at sætte fokus på rygning, psykiatri med samtidig misbrug, senfølger efter kræft samt de lokale konsekvenser af centraliseringen af regionens sygehuse.

Første del af papiret har taget afsæt i fællesnævnerne i visionspapirerne fra henholdsvis regionen, KKR og PLO, som blev præsenteret på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

I tillæg til overleveringspapiret har SKU bestilt et overblik over nuværende indsatser i den eksisterende sundhedsaftale. De har brug for et overblik, for at de kan træffe beslutning om, hvad de ønsker at indstille til det kommende SKU, at de mener, at der skal arbejdes videre med for hhv. politikerne og administrationen, samt hvad de evt. ønsker at anbefale, at der afvikles i indeværende aftaleperiode.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) drøfter udkast til overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg

 


Det Administrative Kontaktforum 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. drøfter udkast til overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg

 

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at udvalget vil udarbejde et overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg. Formålet er at gøre status for sundhedsaftalesamarbejdet samt videregive input og anbefalinger til det kommende udvalg.

 

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål, drøftede Sundhedskoordinationsudvalget de første input til overleveringspapiret på mødet den 31. oktober 2017.

 

Spørgsmål:

 • Hvilke budskaber og anbefalinger er vigtige at overbringe til det nye Sundhedskoordinationsudvalg både i forhold til indhold og udvalgets politiske virke?
 • Hvad er de vigtigste politiske resultater, som Sundhedskoordinationsudvalget har opnået – og hvordan og hvorfor?
 • Hvad er de vigtigste udfordringer, som I anbefaler det nye Sundhedskoordinationsudvalg at arbejde (videre) med?

 

Sundhedskoordinationsudvalget skal på udvalgets sidste møde den 19. december 2017 godkende overleveringspapiret.

overleveringspapir sku6fa27b98-c9b5-486c-9481-a9b018132f20.pdf

Bilag

Overleveringspapir SKU.pdf

1.3. Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien (DAK)

Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien (DAK)

Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien (DAK)

Referat

Ad 1) Det blev godkendt, at Det Administrative Kontaktforum anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende de tre nye SAM:BO-forløb. Der var en drøftelse af implementeringsplanen, som er meget stram. Det blev besluttet, at det indstilles, at den revideres, så implementeringsdatoen flyttes fra den 15. maj 2018 til efter sommerferien 2018. 

Ad 2) Det foreslås i Det Administrative Kontaktforum, at forberedelsen af implementeringen igangsættes i januar 2018.

Det blev besluttet, at der afholdes et informationsmøde for kommunerne forud for, at kommunerne begynder på forberedelserne til implementeringen. Følgegruppen bedes sørge for udsendelse af skriftligt materiale forud for informationsmødet, så kommunerne kan planlægge den nødvendige forberedelse forud for informationsmødet. 

 


Kommunale bemærkninger

De tre nye SAM:BO forløb vedr. kommunikation og samarbejde med socialpsykiatrien betyder, at det socialpsykiatriske område bliver integreret i den samlede SAM:BO-aftale. Det betyder, at medarbejdere på det socialpsykiatriske område skal begynde at arbejde med de tre forløb i form af en socialpsykiatrisk korrespondance. Medarbejderne skal således lære at kommunikere på en ny måde med sine samarbejdspartnere. Gevinsten vil være optimeret kommunikation og samarbejde til gavn for borgerne.

I forhold til problemstillingen omkring, at det ikke er muligt at anvende den samme skabelon til alle forløb, som det beskrives i sagsfremstillingen, rettede Sundhedskoordinationsudvalget i sommers henvendelse til ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde. I henvendelsen gjorde Sundhedskoordinationsudvalget opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel til, at de socialpsykiatriske problemstillinger skrives ind i de nuværende plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter, idet en del af personalet i socialpsykiatrien (eksempelvis en pædagog eller socialrådgiver) ikke arbejder i henhold til Sundhedsloven, men efter Serviceloven. Sophie Løhde svarede tilbage, at de opstillede udfordringer vil blive videregivet som inputtil afdækningen af barrierer for sammenhængende patientforløb. Sekretariatet har vedhæftet henvendelsen til og svaret fra Sophie Løhde.

For at kunne sikre implementering af de tre nye forløb pr. 15.maj 2018, skal kommunerne påbegynde en arbejdsgangsanalyse i egen kommune umiddelbart efter godkendelsen i DAK. Denne analyse skal synliggøre, hvilke tiltag der er nødvendige lokalt for, at kommunerne kan imødekomme kravene i de tre nye forløb til IT-system mm.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet ønsker en drøftelse af, hvad de godkendte SAM:BO-forløb medfører af implementeringbehov i kommunerne.  I denne sammenhæng kan det overvejes, om det planlagte informationsmøde kan fremrykkes.

Repræsentanter fra Følgegruppen og arbejdsgruppen vil deltage i drøftelsen af sagen på mødet.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender at Det Administrative Kontaktforum anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende de tre nye SAM:BO-forløb samt implementeringsplanen
 • Ad 2) drøfter, med henblik på godkendelse i Det Administrative Kontaktforum, at forberedelsen af implementeringen igangsættes ultimo november 2017 af hensyn til den samlede tidsplan

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende de tre nye SAM:BO-forløb samt implementeringsplanen
 2. godkender at forberedelsen af implementeringen igangsættes ultimo november 2017 af hensyn til den samlede tidsplan

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum godkendte på møde den 22. juni 2017 de fremlagte høringsforslag til tre nye SAM:BO-forløb:
 

 • Forløb 6. Kommunikation og samarbejde vedr. skadestuebesøg (akut ambulant) og Socialpsykiatrien
 • Forløb 7. Kommunikation og samarbejde vedr. ambulante patientforløb og Socialpsykiatrien
 • Forløb 8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien

 

De tre forløb har i perioden fra den 29. juni til den 28. august 2017 været udsendt i høring blandt de 22 syddanske kommuner, sygehusenhederne i Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark.
 

Der er indkommet høringssvar fra syv kommuner og fire sygehusenheder. Høringssvarene er alle bearbejdet og indarbejdet i forløbene i det omfang, det har været relevant.
 

Flere kommuner har været meget positive i forhold til de nye forløb og har i høringssvarene tilkendegivet:
 

 • at man ser frem til, at de gode effekter fra samarbejde og kommunikation i de eksisterende forløb fremover også kan anvendes på det socialpsykiatriske område.
 • at det vurderes positivt, at de tre nye forløb lægger sig tæt op ad de somatiske forløb, ligesom der er taget højde for erfaringer og justeringer fra det somatiske område.
 • at videreudviklingen af SAM:BO bidrager til et fagligt løft i samarbejdet mellem region og kommuner samtidig med at man understøtter borgerens vej gennem systemet.
   

I øvrigt har temaerne for høringssvarene været:
 

 • fokus på at skærpe de nye forløb, således at det tydeligt fremgår, hvilket forløb man skal anvende
 • fokus på at sundhedsfaglige oplysninger skal kommunikeres i forhold til de eksisterende SAM:BO-forløb
 • opmærksomhed i.f.t. at afsætte god tid til implementering.

 

Det helt overvejende tema i høringssvarene er imidlertid ønsket om at anvende samme skabelon, samme tidsfrister og samme terminologi som i de eksisterende SAM:BO-forløb. Det svarer til at skrive socialpsykiatrien ind i de eksisterende forløb.
 

Dette har imidlertid ikke været muligt, da lovgrundlaget er forskelligt i forhold til de involverede faggrupper, idet sundhedspersoner arbejder under Sundhedsloven og pædagoger og socialrådgivere, som typisk er ansat i socialpsykiatrien, arbejder med udgangspunkt i Serviceloven. I de eksisterende SAM:BO-forløb kommunikeres der ved hjælp af MedCom-standarder – blandt andet plejeforløbsplan og udskrivningsrapport. Disse standarder indeholder sundhedsfaglige oplysninger, der ikke er lovhjemmel til at udveksle mellem en sundhedsperson på sygehuset og en kommunal medarbejder på et bosted eller en bostøtte. En pædagog på et bosted må ikke læse eller skrive i de sygeplejefaglige MedCom-standar­der, idet pædagoger og socialrådgivere ikke arbejder som autoriserede sundhedspersoner jf. Sundhedsloven, men i stedet arbejder under Serviceloven.

 

På baggrund heraf er der udarbejdet tre nye forløb, hvor kommunikationen mellem sygehus og socialpsykiatrien foregår via en ”socialpsykiatrisk korrespondance”. Det betyder også, at der kan være tilfælde, hvor man både skal udarbejde en socialpsykiatrisk korrespondance, og hvor de sundhedsfaglige oplysninger samtidig skal kommunikeres via de eksisterende forløb og MedCom-standarderne.

 

Der er udarbejdet forslag til implementeringsplan, hvor de nye forløb foreslås implementeret pr. 15. maj 2018. Implementeringsplanen har taget højde for at sikre implementering i god tid før personalet starter sommerferieafvikling. Til gengæld er det nødvendigt, at man stater arbejdet vedrørende arbejdsgangsanalyse samt udpegning af den arbejdsgruppe, der skal udarbejde undervisningsmateriale, umiddelbart efter godkendelse i Det Administrative Kontaktforum – og forud for behandlingen i Sundhedskoordinations­udvalget.

 

I forlængelse af arbejdet med de nye forløb, er der foretaget en revidering af SAM:BO-dokumenterne på regionens hjemmeside. Det drejer sig om:

 • Formål og grundlag

 • Implementering og opfølgning

 • Grundprincipper

Ændringerne vedrører fortrinsvis sproglige rettelser, idet de grundlæggende principper er uændrede.

 

Den 12. oktober 2017 har høringssvarene, de revidere forløb og implementeringsplan været forelagt Følgegruppen for behandling og pleje, der anbefaler at godkende de nye forløb.

bilag pkt. 5.1e3969757-9c4f-473a-ae4b-93793ac942e7.pdf
bilag pkt. 5.2311a96a0-bbed-435e-a3c0-37181182bf4a.pdf
bilag pkt. 5.3ef85be49-299a-41e6-895f-aad4eafa4397.pdf
bilag pkt. 5.46ebd3e34-b8ef-44cc-b348-f7ffdc625b87.pdf
implementering og opfølgning7249017b-7201-454f-b2ac-86f13444528c.pdf
bilag pkt. 5.5d331f8d8-e09d-451f-aebe-9758581fe546.pdf
henvendelse til sophie løhdef750f1ae-dcae-448d-9cbd-f27b3d35e7aa.pdf
svar fra ministeren23068760-6e15-4a73-9518-a081338f58be.pdf

Bilag

Høringssvar- nye forløb SAM:BO-forløb i.f.t. Socialpsykiatrien
Kommunikation og samarbejde vedr. skadestuebesøg (akut ambulant) og Socialpsykiatrien
Kommunikation og samarbejde vedr. ambulante patientforløb og Socialpsykiatrien
Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien
Implementering og opfølgning.pdf
Nøgleordsliste
Henvendelse til Sophie Løhde.pdf
Svar fra ministeren.pdf

1.4. Syddansk Børne- og ungesundhedsprofil (DAK)

Syddansk Børne- og ungesundhedsprofil (DAK)

Syddansk Børne- og ungesundhedsprofil (DAK)

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum drøftede, at det kunne være interessant og relevant, hvis der kunne laves en børne- og ungesundhedsprofil ud fra data fra skolesundhed.dk, som der lægges op til i sagen. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt, da kommunerne har forskellige praksis for organiseringen og brugen af skolesundhed.dk. Der var ikke stemning for at igangsætte et større arbejde med ensretning af arbejdsgange for at skaffe validt datagrundlag. Der var derimod enighed om, at der bør ses på, hvilke tendenser og udviklingstrends, som kan indhentes ud fra det eksisterende datagrundlag fra skolesundhed.dk og/eller andre undersøgelser, som fx den nationale trivselsundersøgelse.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. anmoder Følgegruppen for forebyggelse om, med udgangspunkt i de tre modeller, at afdække tilslutningen til en fælles børne- og ungesundhedsprofil blandt alle syddanske kommuner, herunder udarbejder forslag til den videre proces for arbejdet

Kommunale bemærkninger

I øjeblikket anvendes skolesundhed.dk i 16 ud af 22 kommuner (Assens, Billund, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Ærø Kommune). Idet Skolesundhed.dk anvendes forskelligt i deltagerkommunerne, kan nuværende data ikke bruges til en fælles regional børne- og ungesundhedsprofil. En godkendelse af sagen vil derfor medføre ændringer i en del skolers/sundhedsplejerskers årshjul og vil kræve flere ressourcer til opfølgning. Samtidig må man overveje, om de kommuner, der p.t. ikke anvender skolesundhed.dk, bør anvende redskabet.

Det bør drøftes, om udbyttet af en fælles regional børne- og ungeprofil står mål med de ressourcer, kommunerne vil skulle bruge for at ensrette indhentning af data, så data er valide og sammenlignelige. Herunder er det væsentligt at være særlig opmærksom på, hvad data konkret skal bruges til, hvis det besluttes at udarbejde en fælles regional børne- og ungeprofil.

Såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes en fælles regional børne- og ungesundhedsprofil på baggrund af data fra Skolesundhed.dk, er der nogle udfordringer, som kommunerne skal forholde sig til.  F.eks. skal der fastsættes en fælles indsamlingsperiode og udvalgte klassetrin. Ændringer i forhold til kommunernes eksisterende praksis omkring brugen af Skolesundhed.dk vil have betydning for planlægningen af skolernes og sundhedsplejens årshjul. Såfremt undersøgelsen skal være baseret på CPR-numre, kan det ligeledes betyde en del ændringer i allokeringen af sundhedsplejens ressourcer, ressourcer til opfølgning og muligvis større krav til indhentning af samtykke blandt forældre. Ydermere må man påregne flere ressourcer til databehandling.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet ønsker at indstiller, at der ikke igangsættes et arbejde med afdækning af tilslutning til en fælles børne- og ungesundhedsprofil blandt alle kommuner i Region Syddanmark.

Den 23. november 2016 godkendte Det Administrative Kontaktforum, at der blev igangsat et arbejde med at undersøge data med udgangspunkt i de 13 kommuner, der anvender Skolesundhed.dk. Formandskabet mener ikke, at kommunerne har sagt ja til, at der skal udarbejdes en profil, hvis det betyder, at Skolesundhed.dk skal anvendes i alle 22 kommuner. Det skal kortlægges, hvad der kan udarbejdes af profil med udgangspunkt i det eksisterende datamateriale, som de 16 kommuner leverer til Skolesundhed.dk. Dette fordi Formandskabet vurderer, at det ikke vil stå mål med ressourcerne at lave en fælles profil, og samtidig fordi Formandskabet vurderer, at datamængden på Skolesundhed.dk vil kunne bruges som generel pejling.

    

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Indstiller overfor Det Administrative Kontaktforum, at der skal igangsættes en undersøgelse, der tager udgangspunkt i eksisterende data

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. anmoder Følgegruppen for forebyggelse om, med udgangspunkt i de tre modeller, at afdække tilslutningen til en fælles børne- og ungesundhedsprofil blandt alle syddanske kommuner, herunder udarbejder forslag til den videre proces for arbejdet

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum (DAK) besluttede d. 23. november 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at undersøge mulighederne for en fælles syddansk børne- og ungesundhedsprofil ved hjælp af data fra Skolesundhed.dk, som anvendes i 13 kommuner i Region Syddanmark. Beslutningen tog blandt udgangspunkt i Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om at have fokus på mental sundhed blandt børn og unge.

 

Hensigten med en sådan børne- og ungesundhedsprofil skulle derfor være, at:

 

 • Sammenligner resultater på tværs af kommuner (hvilket ikke er muligt pt.)
 • Følge udviklingen i børns og unges sundhed og trivsel over tid
 • Give kommunerne et afsæt for samarbejde på tværs af forvaltningsområder omkring børn og unges sundhed og trivsel

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en ”Afdækning af en eventuel syddansk børne- og ungesundhedsprofil”. Afdækningen skitserer tre forslag til modeller for, på hvilke klassetrin en eventuel profilundersøgelse kan gennemføres. Model A foreslår gennemførelse på 8. klassetrin, model B foreslår gennemførelse på 5. og 8. klassetrin mens model C foreslår gennemførelse på 7. klassetrin.

 

Fælles for arbejdet og for de tre modeller er, at der vil være en række muligheder og udfordringer forbundet med en fælles børne- og ungesundhedsprofil. De væsentligste muligheder og udfordringer er ridset op nedenfor.

 

Muligheder

 • Skolesundhed.dk indeholder en bred vifte af spørgsmål inden for sundhed og trivsel, herunder unges mentale helbred, som kan hjælpe til at belyse området

 • Værktøjet er et godt afsæt for kommunerne til at arbejde på tværs af forvaltningsområder, og det giver et godt sammenligningsgrundlag

 • Giver mulighed for monitorering på udvalgte områder, herunder mental sundhed, hvor der ønskes et særligt fokus og eventuelt fælles indsatser på tværs af region og kommune

 • Det vil kunne styrke muligheden for bedre sammenhæng mellem børne- og voksenområdet

 • Det kan være en indholdsmæssig inspirationskilde til fremtidige voksenprofiler og indikationsangiver på potentielle kommende udfordringer i sundhedsvæsenet

 

Udfordringer

 • For at sikre valide og sammenlignelige data, skal data indsamles i samme periode for alle kommuner og for samme klassetrin. Det forudsætter en omlægning af årshjul i flere kommuner og forvaltninger.

 • Der vil være behov for at fastsætte en fælles basispakke af spørgsmål i Skolesundhed.dk

 • Anvendelse af CPR-nr. forudsætter ressourcer til både indsamling og opfølgning, databehandling og muligvis større krav til indhentning af samtykke blandt forældre

 • Andel af tosprogede og specialelever varierer i de enkelte kommuner, hvilket kan påvirke sammenligneligheden. Der er desuden forskellig praksis omkring registreringen heraf, hvilket yderligere kan gøre det vanskeligt at sammenligne kommunerne imellem.

 • Der er forskellig praksis i kommunerne i forhold til at invitere fri- og privatskoler til deltagelse i Skolesundhed.dk. Dette kan medføre skævvridning i sammenligneligheden.

 • Opgaven med databehandling og rapportskrivning er ressourcekrævende uanset hvilket produkt, der vælges.

 

 

Da der på nuværende tidspunkt er store forskelle i anvendelsen af Skolesundhed.dk i deltagerkommunerne, vurderes det, at man ikke kan anvende data i sin nuværende form til en samlet, regional børne- og ungeprofil. For at kunne lave en fælles regional børne- og ungesundhedsprofil, som er metodisk stærk, vil det, jf. ovenstående, kræve væsentlige ressourcer i kommunerne, både i forhold til tilretning af skolers og sundhedsplejerskers årshjul på tværs af kommuner, og til opfølgning og lokal databearbejdning.

 

Den nationale trivselsmåling, der gennemføres på alle årgange hvert år i januar til marts måned, vurderes ikke at være dækkende, da den primært berører mental trivsel på skolen og ikke inddrager faktorer, som kan påvirke børn og unges mentale trivsel udenfor skolerne og ej heller inkluderer KRAM faktorer.

 

Med afsæt i den nuværende afdækning er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt der fra kommunernes side er opbakning til arbejdet, og om timingen er rigtig i forhold til at opstarte en børne- og ungesundhedsprofil med udgangspunkt i Skolesundhed.dk.

bilag pkt. 7.148568dd9-e7c2-4262-8844-a09da76acb23.pdf

Bilag

Notat vedr. syddansk børne- og ungesundhedsprofil

1.5. Monitoreringsoplæg for Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL (DAK)

Monitoreringsoplæg for Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL (DAK)

Monitoreringsoplæg for Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at det indstilles til Det administrative Kontaktforum at bede Følgegruppen for forebyggelse om at udarbejde et forslag til monitorering, der har forholdt sig til økonomi, afrapporteringsguiden samt SPOT-spørgeskemaet.

 


Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har drøftet følgende:

 • Hvordan Afrapporteringsguiden, som blev godkendt på DAK d. 22.9.17, er tænkt ind i strategien?
 • Hvorvidt Følgegruppen har forholdt sig til beslutningen på DAK d. 27.1.17 om, at SPOT skal benyttes?
 • Hvorvidt monitoreringsstrategien kan/skal samtænkes med KOL-programmet i Syd?

Formandskabet anbefaler Sundhedsstrategisk Forum at følge indstillingen til Det Administrative Kontaktforum med den tilføjelse, at forslaget til monitorering skal tages afsæt i afrapporteringsguiden, og at det skal fremgå, hvordan SPOT (spørgeskemaet om patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb) er tænkt ind i forslaget.

Formandskabet drøftede, at det bremser implementeringen af forløbsprogrammet for KOL, at monitoreringen endnu ikke er fastlagt. Det ønsker man at gøre opmærksom på i DAK, således at monitoreringsforslaget landes hurtigst muligt.  

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Indstiller til Det administrative Kontaktforum at bede Følgegruppen for forebyggelse om at udarbejde et forslag til monitorering, der har forholdt sig til økonomi, afrapporteringsguiden samt SPOT-spørgeskemaet.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. beder Følgegruppen for forebyggelse om at udarbejde et forslag til monitorering, inkl. økonomi

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum har tidligere tilkendegivet, at der i monitoreringen af KOL-forløbsprogrammet alene skal anvendes eksisterende data inden for rammerne af De nationale mål og kun fokuseres på få indikatorer. På baggrund af dette har Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom tidligere udarbejdet et forslag til monitorering, som baserede sig på en gennemgang af de eksisterende datakilder. Arbejdsgruppen lokaliserede fem relevante indikatorer:

 

 • Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage, hvor indlæggelsesdiagnosen er KOL (Dr. Kol)
 • Akutte indlæggelser pr. KOL-patient (Dr.Kol)
 • Patienttilfredshed (LUP)
 • Patientoplevet inddragelse (LUP)
 • Daglige rygere i befolkningen og blandt KOL-borgere (Sundhedsprofilen)

 

Arbejdsgruppen for monitorering har i fællesskab med både Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom samt Følgegruppen for forebyggelse drøftet oplægget. Det er en fælles vurdering, at de eksisterende data ikke udgør et hensigtsmæssigt datagrundlag for hverken en monitorering eller evaluering af indsatserne i KOL-forløbsprogrammet. De fem foreslåede indikatorer har karakter af effektmål og kunne potentielt være relevante i et forsøg på en effektevaluering af KOL-forløbsprogrammet – men der er følgende problemstillinger forbundet hermed:

 • En eventuel ændring i de fem indikatorer kan på ingen måde relateres direkte til forløbsprogrammet. For visse af indikatorerne er det ikke åbenlyst, om vi skal forvente en stigning eller et fald, hvis forløbsprogrammet er succesfuldt – hvilket er en forudsætning for, at der på baggrund af indikatorerne kan træffes entydige konklusioner om effekten af forløbsprogrammet
 • De fem indikatorer vedrører kun enkeltstående sektorer og delelementer af forløbsprogrammet
 • For flere af indikatorerne kan der ikke indhentes informationer alene for KOL-patienter. Eksempelvis indikatoren ”Patienttilfredshed”, hvor det udelukkende er muligt at trække samlede opgørelser på de lungemedicinske sengeafsnit og ambulatorier, som også har patienter med andre diagnoser end KOL
 • Endelig er der den ulempe, at de fem indikatorer ikke giver nogen infor­ma­tion, der kan benyttes til at identificere problematiske elementer i forløbs­pro­grammet og således danne udgangspunkt for en eventuel justering af enten indsatser eller implementeringsstrategien for KOL-forløbs­pro­gram­met

 

Følgegruppen for forebyggelse har på denne baggrund udarbejdet et nyt forslag til monitorering af forløbsprogrammet for KOL. Forslaget tager afsæt i:

 

 • at implementering af KOL-forløbsprogrammet skal være omdrejningspunkt snarere end en effektvurdering af indsatserne i programmet

 • at de arbejdsmæssige og økonomiske omkostninger ved indhentning af nye data skal begrænses til et minimum

 • at monitoreringsindsatsen tilvejebringer oplysninger, som sikrer løbende muligheder for at justere implementeringen af indsatserne i KOL-forløbsprogrammet

 

Monitoreringen foreslås indledt med en fase 1, og det skal herefter vurderes om fase 2 og fase 3 skal gennemføres:

 

 • Fase 1: Monitorering af, om lederne/medarbejderne har kendskab til at forløbsprogrammet eksisterer, og om lederne/medarbejderne kender deres rolle ind i forløbsprogrammet, herunder om de kan identificere eventuelle barrierer for implementering

 • Fase 2: Monitorering af, om lederne/medarbejderne løser deres opgaver, som det er beskrevet i forløbsprogrammet

 • Fase 3: Monitorering af, om patienter med en KOL sygdom samt deres pårørende reelt oplever, at implementeringen af forløbsprogrammet har en værdi for deres sygdomsforløb

 

Dataindsamlingen i fase 1 skal ske gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor der måles på ca. 10-12 centrale indikatorer med fokus på væsentlige elementer af forløbsprogrammet som afsæt for en monitoreringsindsats.

 

Spørgeskemaet skal udvikles i samarbejde med en ekstern part. Besvarelsen af spørgeskemaet skal være anonym. Spørgeskemaet sendes ud til et antal tilfældigt udvalgte repræsentanter i hvert af de lokale samordningsfora, og skal besvares af både ledere og medarbejdere. Ligeledes sendes spørgeskemaet ud til en tilfældigt udvalgt andel af de alment praktiserende læger.

 

Desuden skal det afklares præcist, hvem der har ansvar for at tilvejebringe og behandle data, afrapportere, indstille og beslutte på baggrund af afrapporteringen – ligesom de præcise indikatorer skal udvælges.

 

Vedrørende økonomien kan denne ikke fastlægges på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at udgiften til at få lavet et spørgeskema er en engangsudgift, samme skema kan bruges flere gange, indtil der er tilfredshed med imple­men­terings­niveauet. Ligeledes formodes det, at samme skema, med få justeringer, vil kunne bruges i forbindelse med monitorering af implementeringen af øvrige forløbsprogrammer.

1.6. Politiske udpegninger i KKR-regi

Politiske udpegninger i KKR-regi

Politiske udpegninger i KKR regi

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at Kommunaldirektørkredsen anbefales, at de nævnte udvalg direktørunderstøttes af Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum.

 


Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Anbefaler Kommunaldirektørkredsen at alle de nævnte udvalg direktørunderstøttes af Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum

 

Sagsfremstilling

KKR Syddanmark udpeger politiske repræsentanter til en række udvalg på sundhedsområdet. KKR har på de seneste møder drøftet udpegningerne og lagt vægt på, at der sikres øget viden og inputs mellem KKR og de udpegede i den næste periode. KKR har besluttet følgende kriterier som grundlag for udpegningerne.

 • Byrådsmedlem

 • Gerne KKR medlem, alternativt suppleant

 • Stort engagement er afgørende

 • Faglig kompetence og viden.

   

  Kommunaldirektørkredsen skal på møde i januar drøfte, hvordan alle politikere udpeget af KKR skal understøttes administrativt. På mødet i Sundhedsstrategisk Forum lægges der op til en drøftelse af, hvordan Sundhedsstrategisk Forum vil anbefale Kommunaldirektørkredsen, at den administrative understøttelse skal være på sundhedsområdet.

  Herudover besluttede KKR Syddanmark på møde d. 11. oktober 2017, at to nuværende politiske udpegninger efter valget i stedet skal være administrative udpegninger. Det handler om henholdsvis samarbejdsudvalget for fodterapi og samarbejdsudvalget for speciallæger. Begrundelsen herfor er det dybdegående fagindhold i drøftelserne, og at de kommunale repræsentanter alene sidder med i udvalgene som observatører.

  I bilaget ses en samlet oversigt over de politiske udpegninger, KKR Syddanmark skal lave efter kommunalvalget. I nedenstående tabel ses en opsummering af de typer af udpegninger, som KKR skal lave.

   

 

Opgave

Antal udpegede

Administrativ understøttelse 2014-2017

Sundhedskoordinationsudvalget

Samarbejde om den tværsektorielle indsats på sundhedsområdet, herunder sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgræn-sende sektorer. Indgå og implementere sundhedsaftale.

5

Skriftlige kommentarer og formøde fra KKR-sekretariatet, fælleskommunalt sekretariat og Arne Nikolajsen i fællesskab.

Politikerne klædes desuden på til møderne af egen kommune.

Praksisplanudvalget

Udarbejde en praksisplan for almen praksis, der er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis.

5

Skriftlige kommentarer og formøde fra KKR, fælleskommunalt sekretariat og Arne Nikolajsen i fællesskab.

Politikerne klædes desuden på til møderne af egen kommune.

Samarbejdsudvalg for fysioterapi

Forum for dialog mellem repræsentanter fra faglig organisation, Regionen og kommuner ift. overenskomsten på området.

2

Fælleskommunalt sundhedssekretariat deltager i formøde og udvalgsmødet.

Politikerne klædes desuden på til møderne af egen kommune.

Samarbejdsudvalg

 • Almen praksis
 • Kiropraktorer
 • Psykologer
 • Tandlæger

Forum for dialog mellem repræsentanter fra faglig organisation, Regionen og kommuner ift. overenskomsten på området.

2 i almen praksis

1 i de øvrige.

Den udpegedes egen kommune

Koordinationsudvalget for tandlæger

Sikre koordinering og gode overgange på tværs af sektorer samt etablering af vagtordninger.

  

 

Formandskabet har drøftet listen over udpegninger og indstiller til fremadrettet at have en udvidet administrativ støtte i forhold til det fælleskommunale perspektiv. Formandskabet anbefaler Sundhedsstrategisk Forum, at det fremadrettet bliver formandskabets opgave at sikre direktørunderstøttelse af KKR udpegede. Der lægges op til, at det er direktørerne i formandskabet, understøttet af Fælleskommunalt sundhedssekretariat og KKR sekretariatet, som sikrer den politiske understøttelse. Den udvidede sekretariatsstøtte til udpegede kan bidrage til en overvejelse om ekstra ressourcer til sekretariatet samt en udvidelse af formandskabet.

 

kkr udpegninger på sundhedsområdet. nov201763b67f79-2ac7-4f22-aa3b-ddf584768b23.pdf

Bilag

KKR Udpegninger på sundhedsområdet. nov2017.pdf

1.7. Orientering

Orientering

Orientering

Referat

Sundhedsstrategisk Forum tog sagerne til orientering med følgende uddybninger:

 • I forhold til samarbejde omkring fælles indkøb og kompetenceudvikling i forbindelse med akutfunktionerne kunne det være hensigtsmæssigt at gå sammen med sygehusene, når det er relevant.
 • Formandskabets input til de 8 nationale mål vil blive sendt ud med referatet
 • Under Sammen om Velfærd igangsættes der initiativer for ledere i alle organisationerne. Herudover vil kurserne fortsætte, og der vil blive afholdt en ny konference i foråret 2018. Afløseren for Mette Heidemann i Styregruppen for Sammen om Velfærd bliver Henrik Juul Kjær, Assens Kommune. En udpegning der er foretaget af Socialdirektørforum. Jakob Kyndal er ligeledes med i Styregruppen, udpeget af Sundhedsstrategisk Forum.  
 • Gitte Østergaard orienterede om det første bestyrelsesmøde i Steno Diabetes Center. Gitte har gjort opmærksom på, at kommunerne ønsker at blive involveret i processen og ikke kun kommentere på det færdige materiale, særligt når det omhandler det tværsektorielle samarbejde.
 • Formandskabet orienterede om overvejelserne vedr. en ny organisering med afsæt i drøftelserne på Direktørmødet den 23. oktober 2017, hvor der blev udtrykt anerkendelse af det hidtidige arbejde i Sundhedsstrategisk Forum. Det forventes, at der startes op med en struktur, hvor der afholdes direktørmøde og chefmøder på samme dag, forud for møderne i Det Administrative Kontaktforum. Der vil formentlig også blive lagt op til en udvidelse af Formandskabet. Formandskabet skal nykonstitueres i starten af 2018.

 


Samarbejde omkring fælles indkøb og kompetenceudvikling i forbindelse med akutfunktionerne

I forbindelse med de nye standarder for de kommunale akutfunktioner lavede Fælleskommunalt Sundhedssekretariat en rundspørge af behovet for samarbejde omkring fælles indkøb og kompetenceudvikling. Da flere kommuner tilkendegav at være interesseret i et fælles samarbejde- udover på SOF-niveau- blev det besluttet, at Sekretariatet skulle indkalde interesserede kommuner til et indledende møde om, hvordan arbejdet kunne organiseres.

Det har imidlertid vist sig, at der ikke længere er behov for et samarbejde, da de enkelte kommuner er nået langt i arbejdet og mange samarbeder med de nærliggende kommuner omkring de forskellige områder i akutfunktionerne. Det planlagte møde omkring samarbejdet er derfor aflyst.

 

De 8 nationale mål

Der har løbende været drøftelser om, at de otte nationale må på sundhedsområdet – og indikatorerne herunder – i alt for høj grad er fokuseret omkring den regionale del af sundhedsvæsnet. Emnet blev senest drøftet på KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe i september. Aftalen blev her, at temaet drøftes igen på næste møde i Sundhedsstrategisk Gruppe til december. Som grundlag for denne drøftelse har KL efterspurgt inputs til nye (del)mål. Formandskabet er som forberedelse til denne drøftelse ved at udarbejde et notat i samarbejde med Sekretariatet. Indholdet i notatet vil blive refereret på mødet i Sundhedsstrategisk Forum. 

 

Sammen om Velfærd

Der blev afholdt møde i RoundTable den 29. september. Der var en god stemning på mødet, hvor arbejdet fra det forgangne år blandt andet blev præsenteret, ligesom der var fokus på de mange indirekte afledte effekter af samarbejdet. Der var enighed om at fortsætte det gode samarbejde og blandt andet sætte gang i en indsats for ledere. Der vil snarest blive udsendt nærmere information omkring det videre arbejde.

 

Seneste nyt fra arbejdet med Steno Diabetescenter Odense

Gitte Østergaard har været til første møde i Bestyrelsen for Steno Diabetescenter Odense. Gitte har orienteret Formandskabet om, at hun i forbindelse med behandlingen af kommissorierne for tværsektorielt samarbejde og etableringen af enheden Kompetenceudviklingen for sundhedsprofessionelle har henledt Bestyrelsens opmærksomheden på, at kommunerne bør være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Det fremgår derfor nu af referatet fra mødet i Bestyrelsen, at tovholderne for de to kommissorier vil kontakter Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat for at få udpeget kommunale repræsentanter til de to arbejdsgrupper.

 

Aftale om fasttilknyttede læger på botilbud

I juli 2017 indgik KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner en aftale om fast tilknyttede læger på længerevarende botilbud (efter Servicelovens §108) med borgere med psykiske lidelser som målgruppe. Aftalen er et tillæg til aftalen om fast tilknyttede læger på plejecentre.

Der er afsat 17 mio. kr. til ordningen i kommunerne i perioden 2017-2020. Pengene kommer fra handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud, der blev indgået mellem satspuljepartierne i oktober 2016. Pengene udmøntes til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.

De afsatte midler skal bruges til at aflønne de fast tilknyttede læger, når de yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet, f.eks. om medicinhåndtering. Udover den sundhedsfaglige rådgivning vil borgerne på de tilknyttede botilbud få mulighed for at blive tilmeldt den alment praktiserende læge, som er fast tilknyttet tilbuddet. Det er frivilligt for beboerne, om de vælger den fast tilknyttede læge, eller om de vælger at beholde deres hidtidige praktiserende læge.

Lægens behandling af den enkelte beboer dækkes, som for alle øvrige borgere, af Regionen efter overenskomst om almen praksis.

Der har været behov for en række afklaringer, før tillægget til aftalen kunne godkendes, herunder fordeling af midlerne og tilknytning af læger. Sundheds- og Ældreministeriet har blandt andet oplyst, at såfremt der er forsøgt tilknyttet en praktiserende læge til et givent botilbud, men ingen læger har ønsket stillingen, da er det muligt at indgå aftale med sygehuslæger om at varetage den sundhedsfaglige rådgivning.

Aftalen forventes at blive godkendt af Praksisplanudvalget i den nærmeste fremtid, hvorefter kommunerne kan opstarte ordningen på de botilbud, hvor de ønsker det.

 

Direktørmøde den 23. oktober 2017

Der blev afholdt direktørmøde den 23. oktober 2017. På mødet blev den fremtidige organisering af sundhedsområdet blandt de syddanske kommuner blev drøftet. Der vil blive udsendt nærmere information og opsamling fra mødet indenfor den nærmeste fremtid.

 

Status for etablering af nye særlige psykiatripladser

I april 2017 besluttede forligskredsen bag satspuljen 2017-2020, at der skal oprettes 150 særlige pladser på

psykiatriske pladser som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud. Den 2. juni 2017 blev loven om de nye særlige pladser i psykiatrien vedtaget i Folketinget. Pladserne skal etableres i regionalt regi og stå klar primo 2018. Nærmere om baggrunden for etablering af pladserne kan ses i dagsorden til SSF d. 22. september 2017.

På møde i KKU den 31. august blev det aftalt, at regionsrådsformanden ville lægge op til Regionsrådet, at der oprettes 15 pladser i Vejle primo 2018. Herefter skulle der i slutningen af 2018 være en ny drøftelse af behovet for oprettelse af yderligere pladser. Efterfølgende har regionsrådsformanden Stephanie Lose dog meddelt KKR formand Egon Fræhr, at Regionsrådet planlægger at oprette 31 pladser. Regionsrådsformanden skriver i forhold til Regionsrådets behandling af sagen d. 30. oktober, at:

I sagen lægger vi som aftalt op til, at de 15 særlige pladser i Vejle kan tages i brug først – helt konkret den 1. marts. Samtidig lægger vi op til, at regionsrådet senere forelægges en sag vedr. etablering af de 16 pladser i Esbjerg, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt, og at der vil være dialog med jer i kommunerne inden sagen forelægges regionsrådet.

Vi anerkender, at der i kommunerne er bekymringer om behovet for antallet af pladser, og vi vil understrege at hverken regionen eller kommunerne har en interesse i, at pladserne kommer til at stå tomme. Det ændrer dog ikke på, at medmindre kommuner udenfor Region Syddanmark ønsker, at der oprettes ekstra pladser i deres region, så vil Region Syddanmark være forpligtet til at oprette alle pladserne for at leve op til lovgivningen.

Vi ser frem til fortsat at drøfte samarbejdet i den fælles administrative styregruppe, hvor selve konceptet for de særlige pladser skal udarbejdes, ligesom styregruppen er inviteret med til at ansætte lederen af det nye tilbud og give input til Danske Regioner omkring monitorering, bekendtgørelse om samlet plan mv. Vi vil fortsætte med at involvere jer i kommunerne i alle henseende og ser frem til et styrket samarbejde om nogle af vores mest udsatte borgere.

Regionsrådet besluttede d. 30. oktober 2017, at der etableres 15 pladser i Vejle med opstart 1. marts 2018, og at de resterende 16 særlige pladser etableres på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt.

KL har kontaktet Sundhedsministeren og problematiseret, at der tilsyneladende oprettes 150 pladser på landsplan uden, at de konkrete behovsvurderinger fra kommunerne inddrages. Som det kan ses af vedhæftede bilag fastholder sundhedsministeren oprettelsen af 150 pladser, hvorfor KL har anmodet om et politisk møde med ministeren for at drøfte sagen. KL har udsendt vedhæftede brev til kommunaldirektørerne om sagen.

 

Kommunale deltager til Hold 2 under Det Nationale Ledelsesprogram

Formandskabet har udpeget følgende to kommunale deltager til Hold 2 under Det Nationale Ledelsesprogram:

 • Gitte Grøndal fallentin, Aktivitets- og rehabiliteringsleder, Vejen Kommune 

 • Aase Koch, Fagchef for pleje og omsorg, Tønder Kommune

brev fra ellen trane71f53d12-0e08-4fc9-9ad0-f7ea8da07ee1.pdf
brev til ellen trane 2f3b846df-6f9c-4166-821a-74e086147b50.pdf
brev til ellen trane66db630f-9761-4338-b18b-62f206ad400b.pdf
inputs til kl om nationale mål. fms ssf. nov2017 (002)f8b72183-52c2-4dd6-bd5c-12795a33c8a6.docx

Bilag

Brev til K98 om de særlige pladser i psykiatrien
Opfølgende brev fra KL til sundhedsministeren vedr. særlige pladser i psykiatrien
Svar på henvendelse vedr. særlige oprettelse af pladser i psykiatrien
Inputs til KL om nationale mål. FMS SSF. nov2017 (002).docx

2. DAK-sager

DAK-sager

2.1. Aftale om ny overenskomst for almen praksis

Aftale om ny overenskomst for almen praksis

Afale om ny overenskomst for almen praksis

Sagen behandles på SSF-dagsordenen under punkt 1.1

2.2. Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg

Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg

Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg

Sagen behandles på SSF under punkt 1.2

2.3. Revision af sundhedsaftalesystemet

Revision af sundhedsaftalesystemet

Revision af sundhedsaftalesystemet

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

Anne Plougmann Lindsted orienterede om de to møder, der har været afholdt af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af den nye vejledning. Der vil blive udsendt et revideret oplæg til vejledning til arbejdsgruppen før jul, og det forventes, at vejledningen vil blive sendt i høring i januar og træde i kraft i marts 2018. KL og Danske Regioner er generelt meget enige i forhold til ønsker til den kommende vejledning, og der vil derfor formentlig blive lavet et fælles høringssvar, når vejledningen kommer i høring. 

 


Kommunale bemærkninger

Arbejdsgruppen mødes for sidste gang torsdag d. 16. november og drøfter oplægget til vejledning om SKU og de kommende sundhedsaftaler. Anne Plougman Lindsted deltager på vegne af de syddanske kommuner, som det ligeledes var tilfældet på det foregående møde i arbejdsgruppen.

Der vil på mødet i Sundhedsstrategisk Forum blive givet en mundtligt orientering om, hvordan mødet i arbejdsgruppen er forløbet samt den videre proces, såfremt den er kendt på det pågældende tidspunkt.  

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) tager orienteringen til efterretning

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. tager orienteringen til efterretning

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har igangsat et arbejde med at udvikle nye sundhedsaftaler og revidere vejledningen herfor. Baggrunden er blandt andet afrapporteringen fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der i anbefaling nr. 7 anbefaler, at “Sundhedsaftalesystemet skal fornys og sikres bedre rammer for, at regioner og kommuner laver forpligtende aftaler om opgaver på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis”.

 

Der er nedsat en stor arbejdsgruppe, hvortil der er udpeget repræsentanter fra kommuner, regioner og en række patientorganisationer og faglige organisationer. Fra Region Syddanmark deltager afdelingschef Birthe Navntoft og for de syddanske kommuner deltager KKR-konsulent Anne Plougmann Lindsted.

 

Arbejdsgruppen har afholdt første møde den 29. september 2017 med fokus på, at Sundhedsstyrelsen ønskede at indhente deltagernes vigtigste erfaringer med de hidtidige sundhedsaftaler samt at formulere og prioritere forslag til indhold af de nye sundhedsaftaler. På mødet var der bred opbakning til, at der er behov for, at de næste sundhedsaftaler bliver betydeligt mindre bureaukratiske og administrative tunge, og at der sikres et større politisk ejerskab til dem. Det kan blandt andet ske ved at mindske antallet af krav til aftalerne, og at der opstilles færre mål.

 

Forud for næste møde i arbejdsgruppen den 16. november 2017 udsender Sundhedsstyrelsen et første udkast på ny vejledning til sundhedsaftalerne.

 

På mødet gives der en kort mundtlig orientering om seneste status for arbejdet i arbejdsgruppen.

bilag 1_oplæg til vejledning om sku og sua8f8a3480-267a-486f-bf92-138e3bc095c5.pdf

Bilag

Oplæg til Vejledning om SKU og SUA.pdf

2.4. Formandskabsbehandlet: Evaluering af sundhedsaftaler

Formandskabsbehandlet: Evaluering af sundhedsaftaler

Evaluering af sundhedsaftaler

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til efterretning.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

Ad 1) Tager præsentationen til efterretning og drøfter resultaterne, herunder hvordan de kan anvendes i arbejdet med den kommende sundhedsaftale

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Tager præsentationen til efterretning og drøfter resultaterne, herunder hvordan de kan anvendes i arbejdet med den kommende sundhedsaftale

 

Sagsfremstilling

Københavns Universitet og forskningsinstitutionerne IRIS- International Research Institute of Stavanger og Høgskolen i Oslo og Akershus har i 2017 gennemført en undersøgelse af, hvordan sundhedsaftalerne fungerer i praksis, og hvordan de kan blive bedre.
 

Undersøgelsen indgår i et større sammenlignende studie af koordinering af sundheds- og omsorgstjenester i Norge og Danmark. Undersøgelsen er finansieret af Helse- og omsorgsdepartementet i Norge via Norges forskningsråd.
 

Professor på KU, Karsten Vrangbæk, som er en bagmændene bag studiet, vil på mødet præsentere de første resultater fra undersøgelsen. Det forventes, at præsentationen vil bidrage med relevant viden, som kan anvendes i arbejdet med udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale.
 

Karsten Vrangbæk vil ligeledes præsentere resultater fra evalueringen på Sundhedskoordinationsudvalgets sidste møde i december.

2.5. Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien

Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien

Godkendelse af tre nye SAM:BO-forløb vedrørende kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien

Sagen behandles på SSF-dagsordenen under punkt 1.3.

 

2.6. Formandskabsbehandlet: Videreudvikling af SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet

Formandskabsbehandlet: Videreudvikling af SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet

Videreudvikling af SAM:BO i forhold til arbejdsområdet

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at Følgegruppen for behandling og pleje bedes udarbejde forslag til SAM:BO-forløb for arbejdsmarkedsområdet.

 


Kommunale bemærkninger

Da Sundhedskoordinationsudvalget tidligere har givet udtryk for, at de ønsker at SAM:BO videreudvikles i forhold til arbejdsmarkedsområdet, forekommer det naturligt at igangsætte arbejdet nu.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har besluttet, at bede Følgegruppen for behandling og pleje om at udarbejde forslag til SAM:BO-forløb for arbejdsmarkedsområdet med en bemærkning om, at de skal være opmærksomme på de forskellige lovgivninger på området.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • 1) beder Følgegruppen for behandling og pleje udarbejde et forslag til SAM:BO-forløb for arbejdsmarkedsområdet

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) beder Følgegruppen for behandling og pleje udarbejde et forslag til SAM:BO-forløb for arbejdsmarkedsområdet

 

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen 2015 – 2018 har Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget valgt seks prioriterede indsatsområder. Et af disse er videreudvikling af SAM:BO.

 

Af Sundhedsaftalens afsnit 7.2.2 fremgår det, at ”SAM:BO er parternes aftale om borger- og patientforløb og skal fremadrettet tilpasses, så den kan dække både børn-, unge- og voksenområdet indenfor såvel somatik som psykiatri. Det betyder bl.a., at den elektroniske kommunikation også skal understøtte samarbejdet med beskæftigelses-, social-, sundheds-, børne- og ungeforvaltningen”.

 

Opgaven med videreudvikling af SAM:BO er en del af opgaveporteføljen under Følgegruppen for behandling og pleje. Følgegruppen har nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at komme med forslag til, hvorledes videreudviklingen af SAM:BO skal foregå. Dermed skal det sikres, at SAM:BO tankegangen videreudvikles, så den rækker ud over sygehus-hjemmeplejesamarbejdet.

 

Arbejdsgruppen foreslog i juni 2016 at man i første omgang skulle sætte fokus på elektronisk understøttet samarbejde med arbejdsmarkedsområdet. Forslaget blev behandlet af Følgegruppen for behandling og pleje, som godkendte prioriteringen og besluttede at sendte forslaget videre til Det Administra­tive Kontaktforum. Det Administra­tive Kontaktforum besluttede på mødet den 15. juni 2016, at man skulle gå i gang med socialpsykiatrien frem for arbejdsmarkedsområdet, da forventningen var, at det ville være mindre komplekst.

 

På det efterfølgende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 16. august 2016, blev orienteringen om denne beslutning taget til efterretning, samtidig med at det blev præciseret, at indsatsen i forhold til arbejdsmarkedsområdet fortsat er et prioriteret område.

 

I 2017 har arbejdsgruppen udarbejdet tre nye forløb, der vedrører kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien. Forløbene forventes implementeret i foråret 2018, hvorefter det foreslås at kigge på videreudviklingen af SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet.

 

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens tidligere analysearbejde foreslås det, at der i første omgang ses nærmere på følgende forløb:

 

 • Sygedagpenge

 • Ressourceforløb

 • Kontanthjælpsmodtagere

 

I forbindelse med fire patientkategorier herunder:

 

 • Patienter med kræft

 • Patienter med sygdomme i bevægeapparatet

 • Patienter med hjerneskade

 • Patienter med en psykisk sygdom

 

Begrundelsen for valget af målgruppe er, at forløbene ofte er problemfyldte for både involverede patienter og pårørende samt fagprofessionelle. Dette skyldes blandt andet manglende aftaler og forventningsafstemning mellem de involverede parter. Det er derfor vurderingen, at udarbejdelse af SAM:BO-forløb for arbejdsmarkedsområdet kan understøtte indsatsen omkring målgrupperne, når der kan indgås handlingsanvisende og elektronisk understøttede aftaler om, hvem der gør hvad og hvornår, som alle involverede parter er enige i at arbejde efter og overholde. Derudover er der med målgruppen – de 18-65-årige – tale om en potentielt stor målgruppe, som kan få glæde af udviklingen.

2.7. Syddansk børne- og ungesundhedsprofil

Syddansk børne- og ungesundhedsprofil

Syddansk børne- og ungesundhedsprofil

Sagen behandles på SSF under punkt 1.4.

2.8. Monitoreringsoplæg om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Monitoreringsoplæg om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Monitoreringsoplæg om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Sagen behandles på SSF-dagsordenen under punkt 1.5.

2.9. Ændret samarbejde om samtalestøtte

Ændret samarbejde om samtalestøtte

Ændret samarbejde om samtalestøtte

Referat

Ad 1) Kommunerne drøftede sagen. Der er bekymring for økonomien, og det er vigtigt at være opmærksom på hvorvidt ordelene opvejer de økonomiske konsekvenser. Der var ikke umiddelbart nogle kommuner, som havde lyst til at være med i et projekt, men Sundhedsstrategisk Forum besluttede, at Følgegruppen må efterspørge mulige interesserede kommuner. Det blev pointeret, at hvis der er kommuner, der vælger at ingå i projektet, skal der være fokus på hhv. økonomi og effekt i evalueringen.

 


Kommunale bemærkninger

Arbejdsgruppen har kortlagt, at 17 ud af 22 syddanske kommuner i dag har ”Lær at tackle angst og depression”-tilbud. Arbejdsgruppen har gennemgået de tilbud og vurderet, at målgruppen har brug for et tilbud, der indeholder reel psykologhjælp.

Der er forskel på den lovgivning, som ligger til grund for kommunernes valg af tilbud (ar­bejdsmarked eller social eller sundhed). Her er til­buddet tænkt i relation til arbejdsmar­keds­lov­giv­ningen i forlængelse af de obligatoriske mes­trings­tilbud.

Der er stor usikkerhed omkring økonomien, og derfor anbefaler Følgegruppen, at der i første omgang igangsættes et pilotforsøg i 3 kommuner. Bemærk dog, at kom­mu­nerne efter henvisning fra almen praksis tager en afklarende samtale med borgeren, før der iværk­sættes et tilbud, og det er tænkt som en “stopklods”/styringsmekanisme for den enkelte kommune. 

Det er således op til de 22 kommuner at beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med området.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet bakker op om et pilotprojekt, hvis to-tre kommuner ønsker at deltage.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) drøfter potentialet og en mulig organisering af et pilotprojekt i to-tre kommuner, som skal undersøge et ændret samarbejde om samtalestøtte.

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. drøfter potentialet og en mulig organisering af et pilotprojekt i to-tre kommuner, som skal undersøge et ændret samarbejde om samtalestøtte.

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge potentialet for et ændret samarbejde om samtalestøtte.

 

Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse for samtalestøtte.

 

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved beslutning om en samarbejdsaftale

Trin 2 er et fælles forståelses- og beslutningsgrundlag, som opsummerer de faglige argumenter for og imod et ændret samarbejde samtalestøtte. Følgegruppen anbefaler sammen den tværsektorielle arbejdsgruppen, at praktiserende læger får mulighed for at henvise patienter, som er uarbejdsdygtige af psykisk årsag og har brug for et tilbud om samtalestøtte/mestring, men som ikke opfylder kriterierne for henvisning til psykolog, til det lovpligtige kommunale mestringstilbud.

 

I trin 2 fremhæves en række bemærkninger og problemstillinger samt følgegruppens anbefalinger som Det Administrative Kontaktforum bør være opmærksom på i forbindelse med deres beslutning om en eventuel samarbejdsaftale.

 

 • Følgegruppen bemærker, at der er tale om en gruppe af patienter, som vurderes at optage en stor del af de praktiserende lægers tid og for hvem de praktiserende læger påpeger, at deres tilbud ikke altid er det optimale. Der ligger således et rationale i at frigøre noget af de praktiserende lægers tid til andre patientgrupper samtidig med, at patienterne får et mere egnet tilbud.

   

 • Følgegruppen bemærker, at det er svært at lave et præcist estimat på, hvor mange patienter for hvem det vil være relevant at modtage et kommunalt tilbud om samtalestøtte, men at antallet af patienter må forventes at stige, efterhånden som de praktiserende læger får indarbejdet muligheden og proceduren i daglig praksis.
   

 • Følgegruppen bemærker, at der knytter sig en væsentlig usikkerhed til de økonomiske beregninger for omkostningerne forbundet med et ændret samarbejde, men også til det økonomiske potentiale i at hjælpe målgruppen hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum at drøfte potentialet for og en mulig organisering af et pilotprojekt i to-tre kommuner, som skal undersøge et ændret samarbejde mellem om samtalestøtte. Resultaterne af projektet kan med fordel danne baggrund for en senere beslutning om en eventuel samarbejdsaftale, som dækker alle praktiserende læger i Syddanmark og de 22 kommuner.

bilag pkt. 9.18804ab68-35f6-47a6-8cc6-dd61dd97aadd.pdf
bilag pkt. 9.208f6bb3d-a464-4c48-9438-8ec1577de624.pdf

Bilag

Bilag 1- Udfyldt trin 1 samtalestøtte
Bilag 2- Udfyldt trin 2 samtalestøtte

2.10. Parenteral ernæring og sondeernæring i kommunale akutfunktioner

Parenteral ernæring og sondeernæring i kommunale akutfunktioner

Parenteral ernæring og sondeernæring i kommunale akutfunktioner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at det anbefales Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om parenteral ernæring

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at det anbefales Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om sondeernæring

Ad 3) Følgegruppens forslag til monitorering af samarbejdsaftalernes anvendelse blev godkendt

 


Kommunale bemærkninger

Der hersker fortsat usikkerhed om for­tolkningen af lovgrundlaget for fordelingen af ud­gifter til remedier i forbindelse med sonde­ernæ­ring. Det forventes, at Sundhedsministeriet vil præ­cisere ovenstående i en skrivelse medio november 2017.

Ellers giver sagen ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tiltræder indstillingen til Det Administrative Kontaktforum
 • Ad 2) Tiltræder indstillingen til Det Administrative Kontaktforum
 • Ad 3) Tiltræder indstillingen til Det Administrative Kontaktforum

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om parenteral ernæring
 2. anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende samarbejdsaftalen om sondeernæring
 3. godkender følgegruppens forslag til monitorering af samarbejdsaftalernes anvendelse

 

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 22. september 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skulle udarbejde forslag til samarbejdsaftaler om henholdsvis parenteral ernæring og sondeernæring (se bilag). Samarbejdsaftalerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” og trin 1 og trin 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

 

Det bemærkes, at der fortsat hersker usikkerhed om fortolkningen af lovgrundlaget for fordelingen af udgifter til remedier i forbindelse med sondeernæring. Det forventes, at Sundhedsministeriet vil præcisere ovenstående i en skrivelse medio november 2017.

 

Følgegruppen for opgaveoverdragelse foreslår, at samarbejdsaftalerne monitoreres, og at Det Administrative Kontaktforum halvårligt præsenteres for data på samarbejdsaftalernes anvendelse.

 

Det foreslås, at kommunerne registrerer nedenstående data:

 • Antal borgere henvist til behandling med sondeernæring i eget hjem

 • Gennemsnitlig behandlingsvarighed (kun for sondeernæring)

 • Ordinerende sygehusafdelinger

 • Antal borgere med komplikationer

 

Data rapporteres halvårligt til Følgegruppen for opgaveoverdragelse og danner baggrund for en vurdering af opgavernes omfang, udvikling og det heraf følgende ressourceforbrug i den enkelte kommune. Endvidere vil data kunne nuancere og understøtte en eventuel national dialog om opgavens omfang.

bilag pkt. 10.1f49c015e-eb98-4c21-ad85-6bee0a8bcbe5.pdf
bilag pkt. 10.255989e53-fdc5-4933-8e55-1bfefe8a2582.pdf

Bilag

Bilag 1- Samarbejdsaftale- Parenteral ernæring
Bilag 2- Samarbejdsaftale- sondeernæring

2.11. Akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner

Akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner

Akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner.

Sagen gav anledning til en snak om, at der er behov for en nærmere drøftelse i Sundhedsstrategisk Forum af kommunernes arbejde med akutfunktionerne. Sagen kan evt. tages i sammenhæng med temadrøftelse om den nye overenskomst for almen praksis.

 


Kommunale bemærkninger

I kvalitetstandarderne er akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser angivet som opgaver, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner.

Den Laboratoriemedicinske Kvalitetsordning omfatter i dag ikke kommunerne, og der vil være udgifter forbundet med at koble kommunerne på denne ordning, ligesom almen praksis i dag betaler til ordningen. Der bør være en særlig opmærksomhed omkring logistikken ved mikrobiologiske prøver. Der kan knytte sig udgifter hertil.

Følgegruppen anbefaler, at kommunerne undersøger mulighederne for fælles indkøb af udstyr. Dels for at sikre den bedste pris, men ligeledes for at ensarte det udstyr, som anvendes på tværs af kommunerne. Det vil effektivisere kompetenceudviklingen og kvalitetssikringen i regi af den Laboratoriemedicinske Kvalitetsordning. Det bemærkes, at Odense Kommune fx har indkøbt udstyr svarende til paramedicinernes udstyr i ambulancerne, men det er dyrt, og det er ikke alle kommuner, som har mulighed for dette. De fleste kommuner har købt/er ved at købe måleudstyr mv. til akutfunktionerne, men der er ikke sket en koordinering heraf, og det kan naturligvis udfordre kvalitetsdagsordenen.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har drøftet behovet for en fælleskommunal indkøbsaftale. På baggrund af de hidtige erfaringer, vurdrer Formandskabet, at der ikke er grundlag for fælles indkøb af udstyr på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tiltræder indstillingen til Det Administrative Kontaktforum

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner.

 

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder foreskriver, at de kommunale akutfunktioner fra 2018 skal løse. I kvalitetstandarderne er akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser angivet som opgaver, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner, og det er præciseret, at der lokalt, i regi af Sundhedsaftalen, skal indgås en samarbejdsaftale herom.

 

Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse for akutte ”bed-side” blodanalyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser.

 

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved en samarbejdsaftale

Trin 2 er et fælles forståelses- og beslutningsgrundlag, som opsummerer de faglige argumenter for og imod et ændret samarbejde om akutte ”bed-side” blodanalyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser. I trin 2 fremhæves en række bemærkninger og problemstillinger samt følgegruppens anbefalinger, som Det Administrative Kontaktforum bør være opmærksom på i forbindelse med deres beslutning om en eventuel samarbejdsaftale:

 

 • Følgegruppen anbefaler, at bed-side analyserne laves på venøst blod fremfor kapillærblod. Det er lidt mere tidskrævende, men man vil opnå en bedre analysekvalitet og det vil være nemmere at kvalitetssikre apparaturet. Kompetenceudviklingen af de kommunale akutfunktioner vil kunne foregå i regi af den Laboratoriemedicinske Kvalitetsordning, beskrevet nedenfor.

   

 • Jf. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder skal der i forbindelse med udarbejdelse af en lokal samarbejdsaftale træffes beslutning om kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse af udstyr og analyser i kommunale akutfunktioner. Følgegruppen anbefaler, at man ift. akutte bed-side analyser tilknytter de kommunale akutfunktioner til den Laboratoriemedicinske Kvalitetssikringsordningen, som eksisterer for de praktiserende læger. Ordningen indeholder faste procedurer for kvalitetssikring af apparatur, men også kompetenceudvikling og oplæring.
   

 • Følgegruppen anbefaler, at kommunerne undersøger mulighederne for fællesindkøb af udstyr. Dels for at sikre den bedste pris, men ligeledes for at ensarte det udstyr, som anvendes på tværs af kommunerne. Det vil effektivisere kompetenceudviklingen og kvalitetssikringen i regi af den Laboratoriemedicinske Kvalitetsordning.

   

 • Følgegruppen og den tværsektorielle arbejdsgruppe har drøftet, at der på sigt kan være et potentiale i at de kommunale akutfunktioner inddrages i prøvetagning af laboratorieanalyser, der også kan varetages af bioanalytikere, der kører ud fra sygehusenes klinisk biokemiske afdelinger, som vi kender det fra Samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem. Dette kræver dog, at akutfunktionen har adgang til de elektroniske rekvisitioner fra praktiserende læger eller sygehusafdelinger på det elektroniske Webhotel, printerfaciliteter, godkendte transportkasser til termostateret opbevaring af prøverne og adgang til transport til sygehusene, hvorfor der er nogle logistiske forhold, der skal bringes på plads, inden denne funktion kan varetages. Følgegruppen anbefaler dog, at man i forbindelse med evalueringen af Samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem, september 2018, undersøger potentialet i at udvide samarbejdet, så den kommunale sygepleje uddannes til også at kunne tage prøver til laboratorie-analyser. Et sådant samarbejde vil kunne kobles til den praksis og logistik, som eksisterer for almen praksis. Her stiller Region Syddanmark et logistiksystem til rådighed, hvor blodprøverne afhentes på hos de praktiserende læger.

   

 • Følgegruppen bemærker, at det er uklart om der er hjemmel i lovgivningen til, at kommunerne med den kommunale praksiskonsulent kan lave en rammedelegation, som tillader, at de på eget initiativ kan indlede bed-side analyser uden forudgående dialog med den praktiserende læge. Følgegruppen har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, som deltager i det pågående arbejde med at revidere ”Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp” for at få klarhed herom. Det er kendt, at der arbejdes for at sikre bedre vilkår for brugen af rammedelegation til den kommunale sygepleje.

Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at følgegruppen udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale om akutte ”bed-side” analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner.

bilag pkt. 11.1b8e3f30d-7ef8-402f-8d17-427a0f6668be.pdf
bilag pkt. 11.2262d02ac-1f4d-4572-bdbc-029c332f4f36.pdf

Bilag

Bilag 1- Udfyldt trin 1- akutte bed-side blodprøver og mikrobiologiske undersøgelser
Bilag 2 – Udfyldt trin 2- akutte bed-side blodprøver og mikrobiologiske undersøgelser

2.12. Formandskabsbehandlet: Opfølgning på aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser

Formandskabsbehandlet: Opfølgning på aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser

Formandskabsbehandlet: Opfølgning på aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte justering af og procedure for fremtidig opfølgning på ventetidsaftalen

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at et succeskriterium på 90 pct. for overholdelse af ventetidsaftalen fastlægges

Ad 3) Sundhedsstrategisk Form godkendte at anbefale Sundhedskoordinationsudvalget at godkende opfølgningen på ventetidsaftalen

Det blev fremhævet, at flere kommuner oplever udfordringer med registreringspraksis, både ift. egne systemer men også på tværs af sygehusene.

 

 

Kommunale bemærkninger

Succeskriteriet på 90 % er besluttet i Følgegruppen på baggrund af en anbefalinger fra den faglige arbejdsgruppe. Med i overvejelserne har været, at det nuværende gennemsnit er 87 % samt at nogle kommuner er ganske langt fra det foreslåede kriterie.

Formandskabet har drøftet, at regeringen d. 25. oktober 2017 kom med et nyt politisk udspil med titlen “Frit valg – bedre sammenhæng”. Her fremgår det blandt andet, at Regeringen ønsker, at kommunerne fremover skal have en frist på syv dage til at sikre, at borgeren kan begynde genoptræning efter udskrivelse fra hospitalet. Hvis kommunen ikke lever op til dette, skal det ifølge udspillet være muligt for den

Der var enighed i Formandskabet om, at regeringens udspil ikke står i vejen for, at justeringen af ventetidsaftalen i Region Syddanmark godkendes. Såfremt Regeringens udspil bliver vedtaget ved lov, må Ventetidsaftalen i Region Syddanmark revurderes.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) godkender justering af og procedure for fremtidig opfølgning på ventetidsaftalen
 • Ad 2) fastlægger et succeskriterium på 90 pct. for overholdelse af ventetidsaftalen
 • Ad 3) anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende opfølgningen på ventetidsaftalen

 

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. godkender justering af og procedure for fremtidig opfølgning på ventetidsaftalen

 2. fastlægger et succeskriterium på 90 pct. for overholdelse af ventetidsaftalen

 3. anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende opfølgningen på ventetidsaftalen

   

Sagsfremstilling

Regionen og de 22 kommuner i Syddanmark har indgået en aftale om ventetiden forud for igangsættelsen af genoptræningsforløb.

 

Aftalen betyder, at alle genoptræningsforløb som udgangspunkt igangsættes senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af genoptræningsplanen. Hvis der er behov for enten at fremrykke eller udskyde igangsættelsen, skal der i genoptræningsplanen fremgå en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse for fremrykkelsen eller udskydelsen.

 

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 30. marts 2017 en ramme for opfølgningen på ventetidsaftalen udarbejdet i regi af Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering. Denne ramme indebar, at opfølgningen skulle belyse

 

 • rettidigheden af genoptræningens igangsættelse

 • i hvor høj grad muligheden for at fremrykke eller udskyde igangsættelsen benyttes

 • om der gives en sundhedsfaglig begrundelse for en eventuel fremrykkelse eller udskydelse

 

Rammen for opfølgningen indebar desuden, at 20 almene genoptræningsplaner fra hver kommune og 20 specialiserede genoptræningsplaner fra hver sygehusmatrikel som udgangspunkt skulle indgå i den stikprøve, som opfølgningen baseredes på.

 

Spørgeskemaer vedr. ventetidsopfølgningen blev udsendt til kommunerne og sygehusenhederne primo maj 2017. De indkomne besvarelser blev efterfølgende sammenskrevet og forelagt Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering den 6. oktober 2017.

Sammenskrivningens hovedresultater er:

 • 87 pct. af de almene genoptræningsplaner og 85 pct. af de specialiserede igangsættes inden for den tidsfrist, som fremgår af genoptræningsplanen

 • muligheden for at fremrykke igangsættelsen benyttes, men er ikke det typiske – det sker ved 3,5 pct. af de almene genoptræningsplaner og 18,8 pct. af de specialiserede

 • muligheden for at udskyde igangsættelsen benyttes ligeledes, men er ej heller det typiske – det sker ved 10,1 pct. af de almene genoptræningsplaner og ved 8,0 pct. af de specialiserede

 • i alle de gennemgåede forløb, hvor igangsættelse fremrykkes eller udskydes, er der i genoptræningsplanen givet en sundhedsfaglig begrundelse herfor

På baggrund af disse resultater foreslår Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering følgende vedrørende tidskadence og procedure for indsamling og behandling af data:

 1. At opfølgning på ventetidsaftalen gentages i efteråret 2018 og derefter årligt, ind til der foreligger valide data fra Sundhedsdatastyrelsen på dette område

 2. At ansvaret for at udfylde spørgeskemaer om aftaleoverholdelsen i første omgang henlægges til de lokale samordningsfora med henblik på at sikre lokalt ejerskab til opfølgningen. Resultaterne herfra sammenskrives dernæst af sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering med henblik på forelæggelse for følgegruppen og Det Administrative Kontaktforum

 3. At der fremover indsamles data fra otte uger i stedet for fire uger og at hver kommune og sygehusmatrikel vil herefter maksimalt skulle gennemgå 40 forløb, når der stadig gennemgås op til fem forløb pr. uge

 4. At spørgeskemaet til opfølgningen justeres, således at årsagerne, i de situationer, hvor ventetidsaftalen ikke overholdes, også bliver belyst

 

Desuden foreslår Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, at der fastlægges et succeskriterium for overholdelse af ventetidsaftalen, og at denne sættes til 90 pct.

bilag pkt. 12.10026fd8b-ade7-4502-a9a6-0721c9029c91.pdf

Bilag

Bilag – Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner

2.13. Forslag til tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

Forslag til tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

Forslag til tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte den foreslåede model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau.

Der følges op på, hvordan den borgeroplevede kvalitet skal håndteres på et kommende møde.

 


Kommunale bemærkninger

Da afdækning og kvalitetssikring vil varetages af sekretariatet for Følgegruppen vil anvendelsen af kommunale ressourcer være yderst begrænset.

Den kommunale følgegruppesekretær vil på mødet præsentere den foreslåede model.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender den foreslåede model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) godkender den foreslåede model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau

 

Sagsfremstilling

Efter anbefaling fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering godkendte Det Administrative Kontaktforum den 29. januar 2016 en aftale, som beskriver målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau, krav til leverandørerne af en sådan rehabilitering samt sygehusenes ansvar og opgaver.

 

Aftalen er formuleret, så den nøje afspejler indholdet i de rammer for indsatsen på hjerneskadeområdet, som er fastlagt på nationalt niveau (faglig visitationsretningslinje, vejledning og central udmelding).

 

For yderligere at facilitere arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 en række hjælpedokumenter, som skulle gøre det lettere at efterleve aftalen i det tværsektorielle samarbejde. Det drejede sig om:

 

 • Skabelon for samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud og sygehuse om lægefaglig behandling og konsulentbistand;
 • Mindstekrav til samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud og institutioner, der bedriver udvikling og forskning.
 • En guide til indholdet i samt udarbejdelsen og formidlingen af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau
 • En oversigt over krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau samt løbende kvalitetssikring.
   

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering drøftede den 6. oktober 2017 en model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau og anbefaler en model med to faser.

 

I første fase besvarer kommunerne et spørgeskema, som alene sigter på at afklare, hvilke leverandører kommunerne benytter i relation til rehabilitering på specialiseret niveau.

I anden fase besvarer de relevante leverandører (som er identificeret i fase I) et spørgeskema, som sigter på at afklare deres efterlevelse af de krav, som blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016.

 

Forslag til spørgeskemaer, som kan benyttes i de to faser, er vedlagt.

 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering understreger i forbindelse med sit forslag, at det alene omhandler opfølgning på de krav til kvaliteten af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, som er aftalt i tværsektorielt regi.

 

Opfølgning på den enkelte borgers udbytte af rehabilitering på specialiseret niveau gennem audits, undersøgelser af borgertilfredshed el. lign. er efter følgegruppens opfattelse alene et kommunalt anliggende.

bilag pkt. 13.1821557d5-c1ba-4ad6-aabf-11886c8447e3.pdf
bilag pkt. 13.27796efbb-e29c-4f46-b7ad-e2901c7dbff4.pdf

Bilag

Bilag 1- Spørgeskema til kvalitetssikring af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau. Fase 1
Bilag 2- Spørgeskema til kvalitetssikring af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau. Fase 2

2.14. Formandskabsbehandlet: Samarbejdsaftale om sårbare gravide

Formandskabsbehandlet: Samarbejdsaftale om sårbare gravide

Samarbejdsaftale om sårbare gravide

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at det anbefales Sundhedskoordinationsudvalget at godkende det reviderede udkast til samarbejdsaftale om sårbare gravide.

 


Kommunale bemærkninger

Samarbejdsaftalen lægger ikke op til særlige ændringer i kommunal praksis/drift.

Den væsentligeste ændring er implementering af en anmodningsskabelon til oplysninger i forbindelse med fødsel og barsel på sygehus. Selve anmodningen sker allerede i dag, ændringen er brugen af samme skabelon på tværs af de 22 kommuner.

Såfremt en kommune har ønske om at se et oversigtsskema med høringssvarene, kan der rettes henvendelse til Sekretariatet.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende det reviderede udkast til samarbejdsaftale om sårbare gravide

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) anbefaler Sundhedskoordinationsudvalget at godkende det reviderede udkast til samarbejdsaftale om sårbare gravide

 

Sagsfremstilling

Som led i Sundhedsaftalen 2015-2018 skal der udarbejdes en samarbejdsaftale om gravide med særlige behov, herunder fælles praksis omkring underretning og inddragelse af fødestedets personale i børnefaglige undersøgelser.

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 22. juni 2017, at et udkast til en sådan samarbejds- aftale kunne sendes i administrativ høring, hvilket det blev den 26. juni 2017 med svarfrist den 31. august 2017.

Aftaleudkastet rummede bl.a. en beskrivelse af de forskellige sektorers arbejdsgange og ansvar, de juridiske rammer (herunder tavshedspligt og underretning), implementeringen af aftalen samt en skabelon for kommunal anmodning om oplysninger fra sygehusene.

 

Der indkom høringssvar fra de fire somatiske sygehusenheder, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og otte kommuner, der valgte at afgive selvstændige svar

En arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftalen om sårbare gravide indarbejdede efterfølgende bemærkninger fra høringssvarene i aftaleudkastet. De indarbejdede høringsbemærkninger blev desuden sammenfattet i et skema.

 

Andre bemærkninger gav ikke anledning til ændringer. Disse bemærkninger blev sammenfattet i et særskilt skema, tillige med begrundelsen for, at de ikke førte til ændringer i aftaleudkastet.

 

Såvel det reviderede aftaleudkast som de to skemaer med høringsbemærkninger blev forelagt Følgegruppen for behandling og pleje den 13. oktober 2017.

Følgegruppen udtrykte ved den lejlighed ros til aftaleudkastets tydelighed omkring opgave- og ansvarsfordelingen blandt de sundhedsprofessionelle. I forhold til evalueringen af aftalen præciserede følgegruppen, at denne skal ske i 2018 med fokus på brugen af skabelonen for kommunal anmodning om oplysninger fra sygehusene. For praktiske formål betyder dette, at evalueringen gennemføres i andet halvår af 2018. 

Herefter godkendte følgegruppen aftaleudkastet til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum.

bilag pkt. 14.1ebff425b-14ed-4c2b-8e76-810a18cdfd20.pdf
bilag pkt. 14.289afa6a1-4316-4294-b096-30a23528d6c3.pdf
bilag pkt. 14.3d25df060-10bc-4b5a-b320-77e342a39bd2.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale vedrørene sårbare gravide- som godkendt i Følgegruppen for behandling og pleje
Oversigtsskema med høringssvar, som har medført rettelser eller andre handlinger
Oversigtsskema med høringsbemærkninger, der ikke har medført ændringer samt begrundelse herfor

2.15. Formandskabsbehandlet: Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

Formandskabsbehandlet: Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

Formandskabsbehandlet: Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte vejledningen for Utilsigtede Hændelser (UTH)

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at der med afsæt i bilaget om læringsinitiativer udarbejdes et oplæg om læringsinitiativer med henblik på forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum 1. halvår 2018

 

 

Kommunale bemærkninger

Vejledningen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

Høringsprocessen har synliggjort et behov for yderligere arbejde med opfølgning på læringsaspektet, hvilket der arbejdes videre med i regi af Følgegruppen for behandling og pleje.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender vejledningen for Utilsigtede Hændelser (UTH)
 • Ad 2) Godkender, at der med afsæt i bilaget om læringsinitiativer udarbejdes et oplæg om læringsinitiativer med henblik på forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum 1. halvår 2018

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

1) godkender vejledningen for Utilsigtede Hændelser (UTH)

2) Godkender, at der med afsæt i bilaget om læringsinitiativer udarbejdes et oplæg om læringsinitiativer med henblik på forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum 1. halvår 2018

 

Sagsfremstilling

Tværsektoriel vejledning vedr. utilsigtede hændelser i sektorovergange har været udsendt i en administrativ høring til relevante parter i sommeren 2017, og den tilrettede vejledning forelægges nu til godkendelse.

 

Følgegruppen for behandling og pleje har på møde den 12. oktober 2017 godkendt Tværsektoriel vejledning vedrørende utilsigtede hændelser i sektorovergange, som er tilrettet på baggrund af de indkomne høringssvar samt Følgegruppens kommentarer.

 

Generelt var der i høringssvarene opbakning til vejledningen, og det blev tilkendegivet, at det er vigtigt med fokus på læringsindsatser til forbedring af patientsikkerheden i sektorovergange.

 

En skitse for det videre arbejde med læringsindsatser til forbedring af patientsikkerheden på tværs af sektorer er udarbejdet og vedlagt som bilag.

 

Følgegruppen for behandling og pleje vil løbende vurdere vejledningens anvendelighed.

 

Til orientering har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at ændre betegnelse ”tværsektoriel” til ”patientovergang” i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Eventuelle konsekvenser for denne vejledning skal vurderes, når denne ændring træder i kraft.

bilag pkt. 15.101d88756-3dfc-4b99-ab20-4e532ba16e79.pdf
bilag pkt. 15.4b2bbbe7f-1f5d-4033-aa5e-19386b5f8e65.pdf
bilag pkt. 15.5bc46c401-54ec-46dc-a45c-2866bcf893c2.pdf

Bilag

Revideret vejledning for utilsigtede hændelser i sektorovergange
Høringsresumeer
Input til det videre arbejde med læringsinitiativer

2.16. Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark

Formandskabsbehandlet: Status for porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status.


Kommunale bemærkninger

Fremover vil det være lederkonsulent Bodil Hylleberg, der vil varetage funktionen som kommunal programleder i landsdelsprogrammet.

Bodil har følgende kontakt oplysninger: bohyl@esbjergkommune.dk og telefon 29434715

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender programmets status

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender programmets status

 

Sagsfremstilling

Programstyregruppemøde den 21. september 2017

På programstyregruppemøde den 21. september 2017 træffer styregruppen beslutning om at de endnu ikke nedsatte spor ikke nedsættes under programmet. Relevante Følgegrupper i sundhedssamarbejdet vil fungere som leveranceansvarlige overfor KOL programmet. Det vil sige, at leverancer og deres underliggende opgaver i programmet skal løftes af arbejdsgrupper under relevante følgegrupper.

 

Leveranceplan for 2018 samt leverancebeskrivelser til relevante følgegrupper

Programledelsen udarbejder i den kommende tid leverancebeskrivelser og kommissorier til relevante Følgegrupper, herunder med specifikation af deadline for leverancer jf. leveranceplan.

 

 1. for arbejdet vedrørende økonomi herunder udarbejdelse af en lokal business case blev godkendt og vil fremsendes til følgegruppe for effekt, økonomi og kvalitet i løbet af november.

 

Eksternt review ved NextPuzzle

I forbindelse med ØA16 blev det aftalt, at der skal foretages årlige reviews fra 2017-2019 af de tværregionale/-kommunale forudsætningsprojekter samt de fem landsdelsprogrammer i den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

 

Reviewet har til formål at sikre realiseringen af de strategiske målsætninger for den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, herunder at tidsplanen og leverancerne for udbredelsen overholdes.

 

NextPuzzle har udført det årlige review for 2017. På baggrund af review har NextPuzsle skitsret en række anbefalinger til det enkelte landsdelsprogram samt kortlagt ’best practices’ på tværs af de fem landsprogrammer. Formandskabet har besluttet at programledelsen arbejder videre med anbefalingerne.

 

Milepæl 3.1 Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt (Sundhedsfagligt indhold, organisering og målgruppe)

I slutningen af november 2017 indstilles de endelige anbefalinger til godkendelse i programstyregruppen. Herefter fremsendes anbefalingerne videre til implementering i forløbsprogrammet mv.

bilag pkt. 16.129f6cd72-23d0-4ca9-be0b-ddf7d833c483.pdf

Bilag

Porteføljestyringsværktøj- KOL programmet i Syddanmark

2.17. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) Godkender status

 

Sagsfremstilling

Der er fra Følgegruppen for behandling og pleje ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjet.

Alle indsatser er enten afsluttede eller forløber planmæssigt.

Sager, som behandles som selvstændige punkter på indeværende møde:

 • SAM:BO-forløb vedr. kommunikation og samarbejde med Socialpsykiatrien
 • Videreudvikling af SAM:BO indenfor arbejdsmarkedsområdet
 • Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange
 • Samarbejdsaftale om sårbare gravide

bilag pkt. 17.1ba0dc52a-1801-40be-9cec-17ecdf3858c3.pdf

Bilag

Opgaveporteføljeoversigt

2.18. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 •  

Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) Godkender status

 

Sagsfremstiling

Der er fra Følgegruppen for Forebyggelse ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjet.

Alle indsatser er enten afsluttede eller forløber planmæssigt.

Sager, som behandles som selvstændige punkter på indeværende møde:

 • Beslutning om videre proces for en evt. børn- og ungesundhedsprofil
 • Monitoreringsoplæg for Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

bilag pkt. 18.11453d03c-5a0b-485d-b302-cf0ac66cede4.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt

2.19. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) Godkender status

Sagsfremstilling

Opgaver i regi af ”Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”

Sundhedsstyrelsen udgav i april 2017 ”Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Kommunerne skal fra 2018 leve op til kvalitetsstandarderne. Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner. I samme ombæring godkendte Det Administrative Kontaktforum en tidsplan for følgegruppens arbejde, hvoraf det fremgår, at følgegruppen i efteråret 2017 vil undersøge opgaverne ”pleje af dræn” og ”anlæggelse og pleje af kateter”.

Følgegruppen har dog efterfølgende drøftet behovet for samarbejdsaftaler om de to opgaver med en tværsektoriel arbejdsgruppe og fandt det på den baggrund ikke nødvendigt at udarbejde samarbejdsaftaler for de to opgaver. Argumentet herfor er, at opgaverne i vid udstrækning allerede varetages af den kommunale sygepleje. Efterfølgende er Følgegruppen blevet kontaktet af Sygehus Sønderjylland og de fire Sønderjyske kommuner, som ønsker, at der alligevel udarbejdes samarbejdsaftaler for opgaverne. Derfor har følgegruppen revideret milepælsplanen for opgaverne i porteføljestyringsværktøjet.

 

Der er fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad der udover ovenstående fremgår af porteføljestyringsværktøjet.

 

Sager, som behandles som selvstændige punkter på indeværende møde:

 • Ændret samarbejde om samtalestøtte

 • Sondeernæring og parenteral ernæring i kommunale akutfunktioner

 • Akutte ”bed-side” blodprøver og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner

bilag pkt. 19.15fbc99f1-a7c6-42d8-84f6-211f78833995.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt

2.20. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status.

 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger. 

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) Godkender status

 

Sagsfremstiling

Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin afventer de øvrige følgegruppers arbejde, idet der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret et behov for it-understøttelse.

 

Tværsektoriel anvendelse af video

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin har igangsat en proces for udarbejdelse af forslag til handleplan. I første omgang gennemføres en afdækning af tilgængelige tekniske løsninger i kommunerne. På baggrund heraf nedsættes en tilstrækkelig bred arbejdsgruppe, hvor alle tekniske løsninger er repræsenteret. Arbejdsgruppen får til opgave at beskrive løsninger til de udfordringer, som identificeres.

 

På baggrund heraf udarbejdes forslag til handleplan.

 

Organisatorisk implementering og videndeling

Indsatsen for organisatorisk implementering og videndeling deles i et spor for implementering, som varetages af SOF’erne og et spor for videndeling, som varetages af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

 

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin har igangsat en proces, som indledes med en række interviews med repræsentanter for SOF’erne med henblik på at identificere ønsker til og potentiale for vidensdeling. På baggrund af interviewrunden nedsættes en mindre arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde forslag til handleplan for vidensdeling.

 

Telemedicinsk Sårvurdering

Forslag til forvaltning af telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark fra januar 2018 er under udarbejdelse. Forslaget forventes fremlagt for Det Administrative Kontaktforum på første møde i 2018.

Det bemærkes i den forbindelse, at selvom finansieringen af interim sekretariatet ophører med udgangen af 2017, så videreføres adgangen til pleje.net og den aftalte anvendelse heraf uændret.

I forhold til inklusion af patienter til telemedicinsk sårbehandling er status pr. 1. oktober 2017, at inklusionen i Region Syddanmark for venøse sår er 15% og for diabetiske fodsår 30%. Målet er 50,9%

bilag pkt. 20.1028f3773-d806-4a3a-beb2-f82449ccb478.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt

2.21. Status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog til efterretning, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering arbejder videre med de to initiativer

Ad 2) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status

Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at der på Det Administrative Kontaktforum spørges ind til den manglende tilbagemelding fra Center for Kvalitet på dobbeltregistreringsproblematikken.

Grethe orienterede om, at Tønder Kommune har indsendt et brev til ministeren, hvor der gøres opmærksom på nuancerne i forhold til udspillet om ventetid til genoptræning. Brevet er vedhæftet referatet.


Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har i forlængelse af sagen drøftet, at der endnu ikke er kommet en tilbagemelding fra Center for Kvalitet vedr. dobbeltregistreringsproblematikken omkring genoptræningsplaner.

Formandskabet anbefaler, at kommunerne på DAK spørger ind til den manglende tilbagemelding, særligt fordi det kan have betydning for den analyse, som følgegruppen er blevet bedt om at udarbejde.

 

Indstiling til Sundhedsstrategisk Forum

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Tager til efterretning, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering arbejder videre med de to initiativer
 • Ad 2) godkender status
 • Godkender, at der på DAK spørges ind til den manglende tilbagemelding fra Center for Kvalitet

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) Tager til efterretning, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering arbejder videre med de to initiativer
 • 2) godkender status

 

Sagsfremstilling

På seneste møde i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering den 6. oktober 2017 var hovedpunkterne:

 

 • Opfølgning på aftale om ventetid forud for igangsættelse af ventetidsforløb (jf. særskilt punkt på dagsordenen)
 • Den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau (jf. særskilt punkt på dagsordenen)
 • Et forskningsprojekt med fokus på effekten af genoptræning – her besluttede følgegruppen, at der primo 2018 afholdes et fællesmøde mellem følgegruppen, en faglig arbejdsgruppe og VIVE med henblik på videre drøftelse af et sådant projekt.

 

Det bemærkes videre, at Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017 besluttede, at følgegruppens forslag til initiativer vedr. afdækning af erfaringer med brobygning til frivilligsektoren og med patient-/pårørendeinddragelse ikke skulle igangsættes.

 

Der har efterfølgende været en dialog mellem følgegruppens formandskab og formandskabet for det Det Administrative Kontaktforum, hvor der er blevet peget på, at de to afdækninger vil kunne varetages af følgegruppens sekretariat; og at såvel brobygning til frivilligsektoren som patient-/pårørendeinddragelse er højt prioriterede emner i sundhedsaftalen, som både region og kommuner har forpligtet sig til at arbejde med. Det er på den baggrund aftalt, at der kan arbejdes videre med de to initiativer.

 

Der henvises i øvrigt til vedlagt status på opgavefølgen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

bilag pkt. 21.1fd1b283d-4210-46c8-8c2a-03ca2e92af88.pdf
brev vedr. ventetid til genoptræning (002)a0f68080-fe04-485a-a5b9-7216da04e12d.doc

Bilag

Porteføljeoversigt
Brev vedr. ventetid til genoptræning (002).doc

2.22. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte status.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender status
 •  

Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) godkender status

 

Sagsfremstilling

Der er fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjet. Alle indsatser er enten afsluttede eller forløber planmæssigt.

 

Vera Ibsen, Afdelingschef for Sundhedsdokumentation og ledelsesinformation, Region Syddanmark er blevet udpeget som regionalt medlem af følgegruppen.

 

Således er følgegruppen nu sammensat således:

 

Formandsskab:

 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Jakob Kyndal, Direktør for Social & Sundhed?, Aabenraa Kommune

 

Medlemmer:

 • Allan Vittrup Pedersen, Chefkonsulent, Odense Kommune
 • Vera Ibsen, Afdelingschef, Sundhedsdokumentation og ledelsesinformation, Region Syddanmark

 

Sekretariat:

 • Morten Jessen-Hansen, Specialkonsulent, Aabenraa Kommune
 • Magnus Rosborg Falby, Konsulent, Tværsektoriel Samarbejde, Region Syddanmark

bilag pkt. 22.1d0fb8348-b8de-49b7-bce8-5620c799bfcd.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt

2.23. Formandskabsbehandling: Nye rammer for kronisk sygdom – forslag til emne for næste forløbsprogram, tids- og procesplan samt budget for udarbejdelsen af forløbsprogrammet

Formandskabsbehandling: Nye rammer for kronisk sygdom – forslag til emne for næste forløbsprogram, tids- og procesplan samt budget for udarbejdelsen af forløbsprogrammet

Nye rammer for kronisk sygdom – forslag til emne for næste forløbsprogram, tids- og procesplan samt budget for udarbejdelsen af forløbsprogrammet

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte igangsættelse af forløbsprogram for hjertesygdom, tids-og procesplan samt budget.

 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum godkender:

 • Ad 1) igangsættelse af forløbsprogram for hjertesygdom, tids-og procesplan samt budget

 •  

Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum godkender:

 1. igangsættelse af forløbsprogram for hjertesygdom, tids-og procesplan samt budget

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom har udarbejdet nye tværsektorielle forløbsprogrammer for mennesker med KOL og for mennesker med diabetes. Forløbsprogrammet for KOL er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. februar 2017, og forløbsprogrammet for mennesker med diabetes behandles på Sundhedskoordinationsudvalgets første møde i 2018.

Sundhedsstyrelsen har fornyelig haft ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom” i høring. De endelige anbefalinger forventes at udgivet inden udgangen af 2017. Samtidig udfases de eksisterende hjertepakker.

Følgegruppen for forebyggelse anbefaler derfor, at der i Syddanmark følges op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved at igangsætte udviklingen af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom. Et andet argument for, at hjertesygdom bør være det næste forløbsprogram, som udvikles er, at der ofte er komorbiditet mellem KOL, diabetes og hjertesygdomme.

Vedlagt er udkast til tids- og procesplan for udviklingen af forløbsprogrammer for mennesker med hjertesygdom. Tids- og procesplanen tager udgangspunkt i, at forløbsprogrammer skal have samme stærke fokus på patient- og pårørendeinddragelse, som det har været tilfældet med forløbsprogrammerne for mennesker med KOL og diabetes. Imidlertid foreslås det, at processen komprimeres/effektiviseres, således at:

 • der kun afholdes én workshop med deltagelse af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle;

 • den layoutede høringsudgave af forløbsprogrammet godkendes af formandskaberne i henholdsvis Følgegruppen for forebyggelse og Det Administrative Kontaktforum.

  Godkendes tids- og procesplanen vil Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget kunne behandle udkast til forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom på deres første møder i 2019.

  Arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom har udarbejdet et budget, der afspejler forslaget til tids- og procesplan. Det samlede budget beløber sig til kr. 90.000.

Følgegruppen for forebyggelse besluttede på møde den 12. oktober 2017, at indstille til Det Administrative Kontaktforum at godkende forslag til emne for næste forløbsprogram, tids-og procesplan samt budget for udvikling af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom.

Desuden blev det besluttet, at arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom skal udarbejde en samlet tidsplan for de resterende forløbsprogrammer (rygsygdom, leddegigt og depression), hvor der er fokus på procesoptimering. Det Administrative Kontaktforum vil fortsat skulle beslutte igangsættelsen af hvert program. Tidsplanen forelægges for Det Administrative Kontaktforum på første møde i 2018.

budgetc76c36f6-733d-4565-96f8-a0168cf5aff2.pdf
tids- og procesplan-230828e10a-3f9d-4644-9b76-befc87c2e729.pdf

Bilag

Budget.pdf
Tids- og procesplan. pdf

2.24. Formandskabsbehandlet: Mødedatoer 2018

Formandskabsbehandlet: Mødedatoer 2018

Formandskabsbehandlet: Mødedatoer 2018

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte mødedatoer for 2018.

 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstiling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender forslag til mødedatoer for 2018

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) Godkender forslag til mødedatoer for 2018

 

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer for møderne i såvel Sundhedskoordinationsudvalget som Det Administrative Kontaktforum 2018 er planlagt ud fra tids- og procesplanen for sundhedsaftalen 2019-2022. 

De konkrete mødedatoer for Det Administrative Kontaktforum er planlagt ud fra formandsskabets kalender. 

På den baggrund foreslås følgende mødedatoer:

 • Torsdag den 25. januar kl. 13.00-16.00
 • Onsdag den 21. marts kl. 13.00-16.00
 • Mandag den 14. maj kl. 13.00-16.00
 • Torsdag den 27. september kl. 12.00-17.00 (temamøde med drøftelse af første udkast til sundhedsaftale)
 • Mandag den 19. november kl. 13.00-16.00.

 

Møderne afholdes i regionshuset i Vejle, og de er p.t. forhåndsreserveret i medlemmernes kalender. 

2.25. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at punkterne sættes på kommende møde.

 

 

Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Ad 1) Godkender at punkterne sættes på det kommende møde

 

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • 1) godkender, at punkterne sættes på det kommende møde

 

Sagsfremstilling

Det forventes, at følgende punkter vil blive forelagt Det Administrative Kontaktforum på mødet den 25. januar 2018:

 • Uddkast til program for politisk opstartsmøde om sundhedsaftalen
 • Udkast til rammeprogram for halvdags temadag i Det Administrative Kontaktforum om indhold, struktur og proces i sundhedsaftalen
 • Drøftelse af høringsversion af bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (hvis offentliggjort)
 • Forslag til proces for arbejdet med kommende patientforløbsprogrammer
 • Forslag til forvaltning af telemedicinsk sårvurdering
 • Status fra følgegrupperne samt porteføljestyringsgruppen for landsdelsprogrammet for KOL
 • Forslag til fælles ansøgning vedr. kompetenceudviklingen inden for demensområdet
 • Samarbejdsaftale for det psykiatriske område
 • Samarbejdsaftale om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet
 • Godkendelse af forløbsprogrammer for mennesker med diabetes
 • Samarbejdsaftale om akutte bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner
 • Anlæggelse og pasning af kateter samt pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
 • Handleplan for organisatorisk implementering og videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin

2.26. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum godkendte, at følgende punkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 19. december 2017.

 


Kommunale bemærkninger

Sagen giver ikke anledning til kommunale bemærkninger

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) godkender, at følgende punkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 19. december 2017

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. godkender, at følgende punkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 19. december 2017

 

Sagsfremstilling

Det forventes, at følgende punkter vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 19. december 2017:

 • Besøg på Træningscenter Hollufgård, Odense
 • Oplæg om evaluering af sundhedsaftaler ved professor Karsten Vrangbæk, Købehavns Universitet
 • Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg
 • SAM:BO-forløb om kommunikation og samarbejde med socialpsykiatrien
 • Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
 • Opfølgning på aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser
 • Parenteral ernæring og sondeernæring i kommunale akutfunktioner
 • Samarbejdsaftale om sårbare gravide

2.27. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Referat

Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

 

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet har orienteret Regionen om, at man under punktet ønsker en orientering om den analyse, som regionen har igangsat på respirationsområdet. Formandskabet ønsker en redegørelse for, at kommunerne ikke har været involveret i arbejdet, og samtidig ønsker man at se en procesplan eller lignende, der tydeliggør, hvad analysens resultater giver anledning til.

 

Indstilling til Sundhedsstrategisk Forum

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 • Ad 1) tager orienteringen til efterretning

 


Det Administrative Kontaktforum

Indstilling 

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 1. tager orienteringen til efterretning