Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 22.06.2017


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Bølgelængden, DGI-huset, Vejle

STARTTIDSPUNKT

22-06-2017 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2017 12:00:00


PUNKTER

1.. SSF-dagsorden

1.1. Ændrede dagsordener i Sundhedsstrategisk Forum

1.2. Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK-sag)

1.3. De nye kvalitetsstandarder for kommunale Akutfunktioner (DAK)

1.4. IV-behandling i kommunale Akutfunktioner (DAK)

1.5. Videreudvikling af SAM:BO i forhold til Socialpsykiatri (DAK)

1.6. Tværsektoriel kompetenceudvikling (DAK)

1.7. Etablering af særlige pladser i psykiatrien (DAK)

1.8. Status på arbejdet under Sammen om Velfærd (skriftlig orientering)

1.9. Status for Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (skriftlig orientering)

1.10. Eventuelt/orientering

2. DAK-dagsorden

2.1. Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022

2.2. Administrativ organisering og sagsgange

2.3. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

2.4. Formandskabsbehandlet: KOL programmet i KOL programmet i Syddanmarks udtrædelse af Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

2.5. Ønsker til øget digitalisering af sundhedssamarbejdet

2.6. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

2.7. Formandskabsbehandlet: Revideret samarbejdsaftale om behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem

2.8. Formandskabsbehandlet: IV-behandling i kommunale akutfunktioner

2.9. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

2.10. Videreudvikling af SAM:BO i forhold til Socialpsykiatri

2.11. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af, at samarbejdsaftale for det psykiatriske område ikke revideres

2.12. Formandskabsbehandlet: Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide

2.13. Handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019 – kommunale akutfunktioner og regionale udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer til kommuner og almen praksis

2.14. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

2.15. Udkast til kommissorium børn- og ungeaftalen

2.16. Tværsektoriel kompetenceudvikling

2.17. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

2.18. Formandskabsbehandlet: Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet

2.19. Formandskabsbehandlet: Afrapportering vedr. samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

2.20. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af forslag til tværgående klinisk retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade

2.21. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen økonomi, kvalitet og effekt

2.22. Formandskabsbehandlet: Analyse af udviklingen i antal genoptræningsplaner

2.23. Udmøntning af Kræftplan IV- Patientens kræftplan

2.24. Etablering af særlige pladser i psykiatrien

2.25. Formandskabsbehandlet: Status for etablering af Steno Diabetes Center Odense

2.26. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

2.27. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.28. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering


1.. SSF-dagsorden

SSF-dagsorden

1.1. Ændrede dagsordener i Sundhedsstrategisk Forum

Ændrede dagsordener i Sundhedsstrategisk Forum

Ændrede dagsordener i Sundhedsstrategisk Forum

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum i marts 2017 blev det drøftet, at der er behov for at se nærmere på, hvordan dagsordenerne og møderne i Sundhedsstrategisk Forum organiseres og prioriteres for at skabe mere tid og fokus til SSF’s strategiske fokus og drøftelser.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at SSF primært bruges til at sikre et stærkt bagland for de kommunale DAK medlemmer, herunder koordinering og implementering af sundhedsaftalen, samarbejdsaftaler med Regionen mm.

Det giver sig udtryk i, at sagerne på dagsordenerne til møderne i SSF i høj grad er præget af de sager, der skal drøftes på møderne i DAK. Sagerne er ofte på et stærkt fagligt niveau, og der er ikke så mange sager med vægt på strategisk samarbejde mv.

Den høje vægtning af sager til møderne i DAK betyder, at SSF ikke i tilstrækkelig grad arbejder med de øvrige formål med forummet. Særligt nedenstående formål har der på det seneste været ønske om at opprioritere i arbejdet i SSF:

 • At formulere fælles strategisk retning og ambitioner for udvikling af kommunernes rolle og opgavevaretagelse i fremtidens sundhedsvæsen

 • At kommunerne kan erfaringsudveksle og opnå koordineringsgevinster

 • At kommunerne kan formulere og varetage fælles interesser og synspunkter på nationale niveau

 

Ændringer på SSF-møderne

For at skabe mere tid til SSF’s strategiske drøftelser arbejdes fremadrettet med en opdeling af dagsordenen i SSF- og DAK sager. På SSF-dagsordenen behandles SSF’s egne sager samt de vigtigste sager fra DAK-dagsordenen, hvor der er behov for SSF-drøftelse af strategisk tilgang, mandat m.v. forud for DAK-møderne. Selve DAK-dagsordenen søges i videst muligt omfang forberedt med SSF Formandskabets indstilling til kommunal position i DAK. Formandskabet vil herigennem dels søge at håndtere antallet af DAK-sager, dels søge at begrænse tidsforbruget hertil på SSF-møderne.

Hensigten er, at der kun bruges maks en 1/2-1 time på DAK-dagsordenen (afhængig af væsentlighed) på SSF-møderne, og mødedeltagerne bedes sende deres kommentarer til Sekretariatet senest kl. 12 dagen inden mødet, så evt. spørgsmål kan afklares inden mødet eller direkte på mødet. Dette skulle gerne muliggøre, at det er muligt at deltage på møderne, uden at have stor faglig indsigt i de enkelte DAK-sager.

 

Øvrige ændringer

Sekretariatet vil løbende søge at produktudvikle sagsfremstillinger og de kommunale bemærkninger til DAK-dagsordenerne med fokus på resumé af problem / forslag, strategiske og særlige kommunale vinkler på sagen samt indstilling.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager ændringerne til orientering og evaluerer på formen ved mødets afslutning


Referat

Indstillingen blev godkendt. Dagsordenerne blev kort drøftet med bemærkninger om, at det ville være rart, hvis dagsordenenen kom ud tidligere end en uge inden mødet, og at nogle punkter synes at gå igen. Der var dog også bemærkninger om, at dagsordenen virker bedre nu end tidligere.

Bemærkningerne tages til efterretning og der følges løbende op på dagsordenen.

1.1f5260994-b391-43e5-97c2-8b8851efbe1c.pdf

Bilag

Kommissorium for SSF

1.2. Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK-sag)

Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022 (DAK-sag)

Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022

I sag 2.1 på DAK-dagsordenen Det Administrative Kontaktforum drøfte scenarier og beslutningsgrundlag for det videre arbejde med Sundhedsaftalen 2019-2022 samt træffe beslutning om scenarie og beslutningsgrundlag, som anbefales Sundhedskoordinationsudvalget.

I DAK-sagen opstilles forslag til 4 scenarier, som illustrerer, hvilke konsekvenser forskellige beslutninger om udarbejdelse af Sundhedsaftalen får for processen.

Formandskabet har drøftet sagen, og de vurderer, at det er nødvendigt, at der skal ligge to scenarier klar til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 15. august. Hvis ikke der er kommet en officiel udmelding om at den nuværende sundhedsaftaleperiode forlænges inden den 15. august, er vi nødt til at genoptage processen med udarbejdelse af den næste sundhedsaftale. Det indebærer, at der skal afholdes et politisk opstartsmøde i efteråret 2017, velvidende at det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til kommunal- og regionalvalget i november. Dette er scenarie 1 i DAK-bilaget.

Hvis der kommer en officiel udmelding inden den 15. august om forlængelse af den nuværende sundhedsaftale, vil det naturligt være scenarie 3 eller 4 i bilaget til DAK, som vi går videre med, nemlig at den nuværende sundhedsaftaleperiode forlænges i 1/2- 1 år.

Det skal drøftes, hvilket beslutningsgrundlag, der skal ligge til grund for beslutningen inden den 15. august:

 • Vi fortsætter med en lettere revideret tidsplan og finder hurtigst muligt en ny dato for det politiske opstartsmøde i efteråret 2017?

 • Vi afventer offentliggørelse af udvalgsarbejdet?

 • Vi afventer ministeriel udmelding på, om aftaleperioden forlænges?

 • Vi afventer ny Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler?

 

Indstilling

Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum:

1. Drøfter scenarier og beslutningsgrundlag for det videre arbejde med Sundhedsaftalen 2019-2022

2. Træffer beslutning om scenarie og beslutningsgrundlag, som anbefales Sundhedskoordinationsudvalget


Referat

1. Det er forventningen, at udspillet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen offentliggøres i uge 26. Det forventes, at den nuværende sundhedsaftale forlænges indtil den 1/7-19. Det betyder, at der ikke skal være et politisk opstartsmøde i efteråret. Det skal være de nye politikere, der skal være med til at udstikke retningen for den nye sundhedsaftale. Det forventes i forlængelse heraf, at bekendtgørelse og vejledning for sundhedsaftalen skal bliver revideret, inden næste sundhedsaftale indgås.

2. Såfremt udvalgsarbejdet offentliggøres i uge 26 og senest inden den 15.8, anbefales det Sundhedskoordinationsudvalget, at scenarie 3 eller 4 vælges, og at offentliggørelse af udvalgsarbejdet er tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.

 

2.1.1e1ce4ade-29cb-4509-acf2-a15286448c13.pdf
dak-sag om organisering og proces af sundhedsaftalen 2019-202241db8639-fc25-4685-a12a-e4505a4f019c.docx

Bilag

Bilag – Overordnede tidsmæssige scenarier for arbejdet med den kommende sundhedsaftale 2019.docx
DAK-sag om organisering og proces af Sundhedsaftalen 2019-2022.docx

1.3. De nye kvalitetsstandarder for kommunale Akutfunktioner (DAK)

De nye kvalitetsstandarder for kommunale Akutfunktioner (DAK)

De nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Det Administrative Kontaktforum behandler i sag nr 2.13 på dagsordenen de kommunale akutfunktioner sammen med de regionale udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer til kommuner og almen praksis. DAK-sagen og dens bilag er vedhæftet denne sag.

 

Samarbejdsaftaler

Der lægges i sagsfremstillingen til Det Administrative Kontaktforum op til, at der ikke udarbejdes en ramme for samarbejdet på nuværende tidspunkt, men at der ventes, til akutfunktionerne og de udgående funktioner er implementerede. Det kan forekomme hensigtsmæssigt.

Dog har fem kommuner allerede indgået aftaler med lokale sygehuse og/eller almen praksis omkring akutfunktioner, og spørgsmålet er, om det vil være hensigtsmæssigt med en fælles tilgang til indgåelse af lokale aftaler på nuværende tidspunkt. Skal der f.eks. laves en skabelon/ramme for, hvad aftalerne skal/kan indeholde?

 

Kompetenceudvikling

Nitten ud af tyve kommuner ønsker en form for fælles kompetenceudvikling af personalet i forbindelse med implementering af kvalitetsstandarderne for akutfunktionerne. Halvdelen ønsker, at dette skal foregå i regi af SOF, mens tre ønsker, at det kun skal være blandt de enkelte kommuner i det enkelte SOF, syv ønsker at det skal være blandt alle kommuner og fire ser gerne, at det koordineres på DAK-niveau. Der er derfor brug for en drøftelse af, hvordan kompetenceudviklingen mest hensigtsmæssigt tilrettelægges. En mulighed kunne være, at der laves nogle overordnede rammer for kompetenceudviklingen, men at den så planlægges/koordineres på frivillig bases i de lokale samordningsfora.

Sammen om Velfærd kan evt. ses som en overordnet ramme for kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af kvalitetsstandarderne for akutfunktionerne, da Sammen om Velfærd generelt dækker kravene til specialisering, nye grundlæggende kompetencer og tværfaglighed. Sammen om Velfærd kan evt. suppleres med mere konkrete krav som følge af de nye kvalitetsstandarder.

 

Fælles udbud

Der er behov for indkøb af nyt udstyr i mange kommuner i forbindelse med implementeringen af kvalitetsstandarderne for akutfunktionerne. Ti kommuner har meldt, at de gerne vil indgå i et fælles udbud om indkøb af diverse udstyr, hvis dette kan koordineres tværkommunalt. En lavpraktisk mulighed kan være, at repræsentanter fra interesserede kommuner samles på initiativ fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, og aftaler det nærmere samarbejde.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Af bilaget fremgår en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med samarbejdet omkring akutfunktionerne. Blandt andet er der opmærksomhed på det lægefaglige ansvar samt at økonomien skal følge med opgaverne. Det er tidligere besluttet, at opgaverne i akutfunktionerne skal behandles i modellen for opgaveoverdragelse, så vi sikrer et overblik over konsekvenserne af de nye opgaver. Der vil derfor løbende ske en opfølgning på arbejdet med opgaverne.

 

KAN-opgaverne i kvalitetsstandarderne

IV-behandling er gjort til en KAN-opgave i de nye kvalitetsstandarder, og sagen behandles i særskilt punkt på dagsordenen.

 

Sammenhæng med de udgående sygehusfunktioner

Der lægges i DAK-sagen op til en drøftelse af, hvordan de kommunale akutfunktioner kan spille sammen med de udgående sygehusfunktioner og den øgede rådgivning. Af rammerne for sygehusenes udmøntning af midlerne fremgår det, at der i høj grad lægges op til lokale initiativer centreret omkring sygehusenhederne. Det giver derfor god mening, at samarbejdet mellem de udgående sygehusfunktioner og den øgede rådgivning og akutfunktionerne primært foregår i de lokale samordningsfora.

Der bør endvidere være opmærksomhed på Region Syddanmarks retningslinjer for udgående ambulante og akutteams i borgerens eget hjem, da det rejser spørgsmålet om kommunernes primære rolle og ansvar i den borgernære indsats og nødvendiggør fokus på at være skarp på arbejdsdeling i borgerens eget hjem.

Beskrivelserne af Region Syddanmarks retningslinjer og usikkerheden om rollefordeling kunne tale for, at arbejdet med et rammepapir for samarbejdet ikke udskydes, som der lægges op til i sagsfremstillingen til DAK.

 

Formandskabets kommentarer

Formandskabet vurderer, at arbejdet med akutfuntionerne allerede er godt i gang de fleste steder, og at det mest hensigtsmæssige derfor er, at samarbejdet koordineres lokalt i SOF´erne. Da der arbejdes med opgaverne i Følgegruppen for opgaveoverdragelse, vurderer Formandskabet ikke, at der er brug for drøftelse af en fælles tilgang til samarbejdsaftaler.

Formandskabet foreslår, at de 10 kommuner, som har angivet, at de ønsker at være med i et fælles udbud skal tilbydes at gå sammen. Sekretariatet skal indkalde de interesserede kommuner snarest muligt. I forhold til kompetenceudvikling vurderer Formandskabet, at det på nuværende tidspunkt ligger bedst i SOF´erne, da mange kommuner allerede er kommet langt med dette. Der er dog 11 kommuner, som ønsker at gå sammen om kompetenceudvikling, og der lægges op til en drøftelse af, hvordan dette samarbejde organiseres.

Formandskabet foreslår, at det foreslås på DAK, at nogle af Regionens 14 millioner til udgående funktioner bringes i spil i forhold til IV-behandling i hjemmet.

Formandskabet vurderer ikke, at der er behov for, at der udarbejdes et retnings- og rammepapir på nuværende tidspunkt. Det skulle have været udarbejdet på et tidligere tidspunkt for at give mening.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum:

1) Drøfter den strategiske tilgang til arbejdet med akutfunktioner

2) Drøfter sammenhængen mellem de udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer og de kommunale akutfunktioner

3) Drøfter fælleskommunalt samarbejde om fælles udbud

4) Drøfter behov for evt. fælles krav og tilgang til kompetenceudvikling, tværkommunalt og tværsektorielt

5) Drøfter hvorvidt det er en god idé at udskyde arbejdet med udarbejdelse af et ramme- og retningspapir for samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner og de udgående sygehusfunktioner


Referat

1. Sagen blev drøftet. Det er for sent at begynde et større samarbejde på tværs af kommunerne på nuværende tidspunkt, da mange kommuner allerede er langt i planlægningen og implementeringen af standarderne for akutfunktionerne og har forskellige tilgange. Det er dog væsentligt at have en fælleskommunal ramme/tilgang særligt i forhold til finansiering og IV-behandling. Det vil være hensigtsmæssigt med en sag om videndeling i foråret 2018, og at det løbende vurderes, hvordan der kan lægges en fælles strategisk retning på arbejdet.

2. Det foreslås på mødet i Det Administrative Kontaktforum, at nogle af Regionens 14 millioner til udgående funktioner bringes i spil i forhold til IV-behandling i hjemmet.

3. Fælleskommunal sundhedssekretariat formidler kontakten for de kommuner, der ønsker at indgå i fælles udbud.

4. Fælleskommunal sundhedssekretariat formidler kontakten for de kommuner, der ønsker at indgå i fælles kompetenceudvikling.

5. Der vurderes ikke at være behov for ramme- og retningspapiret på nuværende tidspunkt.

1.3.151b7a836-ff17-4964-8595-7ee5f09c0539.pdf
1.3.21980f86c-e6bd-4e56-afb9-232f897a8bd5.pdf
1.3.38aef6525-8ea6-4ff1-ba7c-c13a2b0631fe.pdf
1.3.4ba4d2696-1ad1-4ba8-82f5-3fa014c84209.pdf
1.3.537f0dc21-82f6-4a1e-8e93-0f3b4ebd5dcc.pdf

Bilag

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen_Sundhedsstyrelsen april 2017.pdf
DAK-bilag: Ramme for de udgående funktioner
DAK-bilag: Status på de kommunale akutfunktioner
DAK-sag om akutfunktioner
Kommunernes akutfunktioner- alle kommentarer

1.4. IV-behandling i kommunale Akutfunktioner (DAK)

IV-behandling i kommunale Akutfunktioner (DAK)

IV-behandling i kommunale akutfunktioner

Det Administrative Kontaktforum skal i sag 2.8 på DAK-dagsordenen godkende, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til samarbejdsaftaler for IV-behandling med antibiotika og væske.

Arbejdet med at udfylde trin 1 og 2 i modellen for opgaveoverdragelse blev igangsat, da det var forventningen, at IV-behandling ville blive en kommunal SKAL-opgave. Udgivelsen af de nye kvalitetsstandarder har imidlertid vist, at det kun er en KAN-opgave. Dette ændrer selvsagt tilgangen til opgaven.

Tidligere opgørelse har vist, at en del kommuner allerede varetager flere typer IV-behandling i dag, og det er forventningen, at en samarbejdsaftale vil hjælpe med at synliggøre ressourceforbruget for kommunerne.

Da det er frivilligt for den enkelte kommune at indgå aftalen, vil udarbejdelse af en samarbejdsaftale ikke være bindende for kommunerne. Dog vil det være unødig brug af ressourcer at udarbejde aftalen, hvis det på forhånd vides, at ingen kommuner vil indgå aftalen.

De økonomiske aspekter ved en samarbejdsaftale og overtagelse af KAN-opgaven bør drøftes. Der er tale om betydelige udgifter for mange kommuner, så hvordan takles den politiske beslutningsproces, så kommunernes ikke spilles ud mod hinanden?

 

Formandsskabets bemærkninger

Det er væsentligt, at det er sygehusene, som har det lægefaglige ansvar, og derfor er det ikke problematisk, at de praktiserende læger ikke ønsker at have ansvaret.

Formandskabet anbefaler,  at arbejdet med udarbejdelse af en samarbejdsaftale fortsættes, da det er frivilligt for kommunerne, om de vil indgå en aftale om IV-behandling, som er en KAN-opgave for kommunerne. Det er samtidig vigtigt, at der i aftaler om KAN-opgaver indgår en nødbremse, så kommunen kan trække sig fra aftalen, hvis der en overgang ikke er tilstrækkelig kapacitet i kommunen, kommer for mange borgere med behov eller lignende.

Det vil være hensigsmæssigt, hvis nogle af regionens 14 mio til udgående funktioner kan anvendes til at understøtte IV-behandlingen i kommunerne.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter hvorvidt der skal arbejdes videre med en samarbejdsaftale for IV-behandling med antibiotika og væske


Referat

Sagen blev drøftet. Det er vigtigt, at der laves en fælles skabelon/ramme med følgende fokuspunkter:

 • Økonomien skal være grundigt beskrevet, så der kommer gennemsigtighed, hvis det vælges at tage en opgave
 • Det er vigtigt, at der tales om “nærmiljøet” i stedet for “eget hjem”
 • Det skal være en mulighed at træde ud af aftalen igen/stoppe midlertidigt, hvis man ikke har kapacitet til yderligere. Fastholde fokus på, at der er tale om en kan-opgave for kommunerne.

1.4.1c4dd1fae-da7c-491f-9679-10946d650920.pdf
1.4.2fdcf3afc-0404-45c2-a5cc-856fc602e7e1.pdf
1.4.327ad5bd6-056c-4ba3-94a9-6d425e35d734.pdf
1.4.45940c1fc-ccec-45df-847e-878d7f305ad5.pdf
1.4.594b93e06-462c-451d-9829-d041a4342602.pdf

Bilag

DAK-bilag: Udfyldt trin 1 til vurdering af IV-behandling med antibiotika
DAK-bilag: Udfyldt trin 2 til vurdering af IV-behandling med antibiotika
DAK-bilag: Udfyldt trin 1 til vurdering af IV-behandling med væske
DAK-bilag: Udfyldt trin 2 til vurdering af IV-behandling med væske
Sagsfremstilling DAK_ IVbehandling

1.5. Videreudvikling af SAM:BO i forhold til Socialpsykiatri (DAK)

Videreudvikling af SAM:BO i forhold til Socialpsykiatri (DAK)

Videreudvikling af SAM:BO i forhold til socialpsykiatrien

Det Administrative Kontaktforum behandler i sag 2.10 på DAK-dagsordenen tre fremsendte forslag til nye forløb med henblik på udsendelse i høring og godkendelse af revideret tids- og procesplan. DAK-sagen og bilag er vedhæftet som bilag.

Det er en enig Følgegruppe for behandling og pleje, som lægger de tre nye SAM:BO forløb op til behandling i DAK, inden de sendes til administrativ høring. De tre forløb omhandler kommunikation mellem sygehusvæsenet, både somatik og psykiatri, og socialpsykiatrien i kommunerne via en socialpsykiatrisk korrespondance.

 

Kommentarer fra kommunale medlemmer i arbejds- og følgegruppen

Videreudviklingen af SAM:BO i forhold til socialpsykiatrien er et højt prioriteret indsatsområde for DAK og SKU, og har igennem længere tid været efterspurgt af kommunerne. Det forventes, at videreudviklingen vil styrke samarbejde og kommunikation mellem sygehuset og socialpsykiatrien i kommunerne, ligesom det har været tilfældet med indførelsen af SAM:BO-aftalen på det somatiske område.

 

Med videreudviklingen af SAM:BO skal kommuner og region igennem en proces som på mange måder ligner den, man var igennem i forbindelse med implementering af SAM:BO på det somatiske område i forhold til både opmærksomheder, der kræver handling, og forventede gevinster. Dette er en proces, der bygger på gensidig forpligtelse og investering til gavn for alle parter.

 

Når en borger med forbindelse til socialpsykiatrien er på skadestue, får ambulant behandling eller indlægges, kan der være behov for en kommunikation mellem sygehuset og socialpsykiatrien. Med videreudviklingen af SAM:BO føres den strukturerede og systematiske kommunikation, som kendes fra de eksisterende SAM:BO forløb videre til det socialpsykiatriske område. Ambitionen er at ensarte måden at samarbejde på, hvorved arbejdsgangene gøres mere effektive og sikrer øget patientsikkerhed for borgerne. Der er altså ikke tale om, at der fremover skal gøres mere end der allerede kendes. Måden at samarbejde og kommunikere på gøres blot mere systematisk med fokus på mindst mulig ”forstyrrelse” for alle parter i den daglige praksis.

 

Som konsekvens af videreudviklingen af SAM:BO forventes DAK den 22.juni 2017 at godkende, at den selvstændige samarbejdsaftale for det psykiatriske område kan udfases, når de videreudviklede SAM:BO forløb indenfor socialpsykiatrien er implementeret, da indholdet af samarbejdsaftalen vil være omfattet af de reviderede og nye SAM:BO forløb, samt samarbejdsaftaler for specifikke målgrupper indenfor psykiatrien.

 

I forbindelse videreudviklingen af SAM:BO skal kommunerne være opmærksomme på følgende i forhold til både bostøtter i eget hjem og bosteder:

 

Justering af organisering og arbejdsgange

På lige fod med implementering af SAM:BO på det somatiske område, skal kommunerne tilvejebringe en intern organisering og arbejdsgange, som kan imødekomme den samarbejdsform og kommunikation, som de nye forløb foreskriver. Kommunerne skal hver især sikre, at der kan modtages og sendes korrespondancer på hverdage mellem kl. 8:00 og 15.30. Denne arbejdsgang kan med fordel integreres med varetagelse af andre opgaver. Det forventes ikke, at der vil være behov for at tilføre yderligere ressourcer.

 

Justering af IT-system

Hver kommune skal undersøge, hvordan deres IT-system skal sættes op for at kunne imødekomme de nye krav for at kunne håndtere socialpsykiatriske korrespondancer. Det er op til hver enkelt kommune at vurdere, om man ønsker at håndtere de socialpsykiatriske korrespondancer automatisk via IT-systemet eller manuelt via de medarbejdere, der modtager korrespondancer på det somatiske område. Der bør lokalt foregå en dialog mellem den enkelte kommune og IT-leverandør herom i forbindelse med implementering. Der tages i implementeringsplanen højde for, hvornår de enkelte kommuner kan være klar.

 

Det er forventningen, at videreudviklingen af SAM:BO i forhold til socialpsykiatrien vil føre til en række gevinster for kommunerne, regionen og borgerne. Heraf kan nævnes:

 

Styrket patientsikkerhed

Med overgang fra kommunikation via telefon eller i papirform til digital kommunikation sikres øget patientsikkerhed. Systematisering af arbejdsgange og kommunikation, som er en af de bærende værdier i SAM:BO-aftalen, vil gøre journalisering og dokumentation mere enkel og sikker. Der forventes fx at kunne være en øget opmærksomhed fra somatisk sygehus, når de har en viden om, at en patient har en psykiatrisk lidelse og modtager bostøtte eller er bosiddende på et bosted.

 

Øget kvalitet i kommunikationen

Struktureret og systematiseret kommunikation forventes at medføre højere kvalitet i kommunikationen. Sygehuset og socialpsykiatrien får et redskab, som giver mulighed for at videregive og modtage relevant og vigtig information om borgerne.

 

Undgå at køre forgæves til borgerne

Idet der sendes en automatisk indlæggelsesadvis til socialpsykiatrien, når en borger indlægges, kan det undgås, at kommunen kører forgæves ud til borgeren. Kommunerne forventes herved at kunne spare ressourcer.

 

Den kommunale formand for arbejdsgruppen, Inger-Marie Hansen, vil deltage i drøftelse af punktet med henblik på afklaring af spørgsmål.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum:

1. Drøfter og godkender de tre fremsendte forslag til nye forløb

2. Godkender den reviderede tids- og procesplan


Referat

1. De tre fremsendte forslag blev godkendt. Der er en udfordring i brugen af SAM:BO for psykiatrien, da der ikke er lovhjemmel til, at de socialpsykiatriske problemstillinger skrives ind i de nuværende plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter, idet en del af personalet i socialpsykiatrien (eksempelvis en pædagog eller socialrådgiver) ikke arbejder i henhold til Sundhedsloven men efter Serviceloven. Det blev besluttet at rette henvendelse til Sofie Løhde omkring problemstillingen.

2. Den reviderede tids- og procesplan blev godkendt.

 

1.6.12e950024-3161-431b-a8a8-b5fa762497a6.pdf
1.6.263679231-0957-4045-8b24-8dfbc3f03db7.pdf
1.6.3dc0b82b3-cec9-47b7-9ed9-ca89c13f0ac6.pdf
1.6.4b7e51d88-9188-48a4-b9c1-77a959de6411.pdf
1.6.5743b0222-23a7-488a-a5f5-8b806a2a4461.pdf
1.6.628ad6613-09f2-407b-ab3c-7297b5b79d08.pdf
1.6.74bab4f16-2d07-4110-bc6e-2d300140d138.pdf
1.6.8b6eea3dd-8ef5-4119-92f2-cc470706c45e.pdf
1.6.971cca3eb-df52-4e12-a53c-6006a17bbc1f.pdf

Bilag

Flowchart: 6. Kommunikation og samarbejde vedr. skadestuebesøg (akut ambulant) og Socialpsykiatrien
Forløbsbeskrivelse: 6. Kommunikation og samarbejde vedr. skadestuebesøg (akut ambulant) og Socialpsykiatrien.
Flowchart: 7. Kommunikation og samarbejde vedr. ambulante patientforløb og Socialpsykiatrien
Forløbsbeskrivelse: 7. Kommunikation og samarbejde vedr. ambulante patientforløb og Socialpsykiatrien
Flowchart: 8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien
Forløbsbeskrivelse: 8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien
Revideret tids- og procesplan
Nøgleordsliste
DAK-sag_ SAMBO

1.6. Tværsektoriel kompetenceudvikling (DAK)

Tværsektoriel kompetenceudvikling (DAK)

Tværsektoriel kompetenceudvikling

Det Administrative Kontaktforum skal i sag 2.16 på DAK-dagsordenen godkende rammeaftale om tværsektoriel kompetenceudvikling og vidensdeling og godkende, at kompetenceudvikling i forbindelse med Forløbsprogrammet for KOL indtænkes i ”Lead-modellen” i Rammeaftalen om tværsektoriel kompetenceudvikling og vidensdeling.

I udkastet til rammeaftale om kompetenceudvikling er et bærende koncept, at de lokale samordningsfora skiftes til at være “leder” på tilrettelæggelsen af et kompetenceudviklingsprojekt. En fordel ved dette koncept vil formentlig være et samlet reduceret ressourceforbrug, da ansvaret skifter mellem de forskellige samordningsfora.

Sagen var oprindeligt dagsordenssat til mødet i Det Administrative Kontaktforum i marts 2017. På dette møde blev det efter indstilling fra kommunerne valgt, at punktet skulle udskydes til juni-mødet, da formændene for Styregruppen for Sammen om Velfærd ikke kunne deltage på mødet i marts.

Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Følgegruppen, og der indstilles ikke længere til en drøftelse af, hvordan kompetenceudvikling i regi af Sundhedsaftalen samtænkes med Sammen om Velfærd, da det er hensigten at denne drøftelse sker i forbindelse med udvikling af den næste sundhedsaftale.

Sagen har været drøftet i Styregruppen for Sammen om Velfærd på mødet i marts samt seneste møde 14. juni, hvor styregruppen bl.a. drøftede det fremadrettede fokus i Sammen om Velfærd. Styregruppen vil på sit møde i september bl.a. drøfte, hvorvidt samarbejde omkring efteruddannelse på regionalt niveau bør indgå i det fremadrettede arbejde.

Formandskabet vurderer, at det er nødvendigt med en indledende drøftelse af sagen i DAK, herunder en drøftelse af sammenhængen til Sammen om Velfærd, før Formandskabet kan indstille sagen til SSF og godkendelse i september.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Drøfter sagen, men at sagen først indstilles til godkendelse til september

Referat

Sagen blev drøftet. Så længe der ikke er helt klarhed over, hvilken retning Sammen om Velfærd bevæger sig i, er det fint, at der er en ramme omkring tværsektoriel kompetenceudvikling. Specielt i forhold til forløbsprogrammet for KOL er der brug for at få godkendt en ramme. Den fremlagte model vurderes at være god, og det er fint med et SOF som LEAD for arbejdet. SOF SVS foreslås som LEAD, da de allerede har arbejdet meget med området.

Det blev besluttet forsøgsvis at afprøve modellen på forløbsprogrammet for KOL. Der skal efterfølgende evalueres på dette arbejde, før modellen endeligt godkendes.

.

tværsektoriel kompetenceudviklingcca41ee5-379b-40a1-a4ef-9a784873352c.docx
bilag pkt. 16.107131298-5459-4466-8a23-1d0cd3af0f6c.pdf

Bilag

DAK-sag: Tværsektoriel kompetenceudvikling.docx
Rammeaftale om kompetenceudvikling

1.7. Etablering af særlige pladser i psykiatrien (DAK)

Etablering af særlige pladser i psykiatrien (DAK)

Etablering af særlige pladser i psykiatrien

Det Administrative Kontaktforum skal i sag 2.24 på DAK-dagsordenen drøfte samarbejdet omkring etableringen af særlige pladser i psykiatrien og drøfte hvorledes de kommunale repræsentanter til visitationsforum udpeges.

Den 7. april 2017 besluttede forligskredsen bag satspuljeforligene 2017-2020 at oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Lovforslaget er den 3. maj sendt til behandling i Folketinget og ventes vedtaget 2. juni 2017 (L207). Region Syddanmark forventer, at der skal etableres omkring 32 pladser, svarende til regionens bloktilskudsandel, men fordelingen af pladserne mellem regionerne er ikke endelig. Pladserne skal etableres i eksisterende kapacitet i sygehusregi og stå klar primo 2018.

Formålet med de særlige pladser er gennem en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats at stabilisere patientens helbred, herunder behandle et eventuelt misbrug og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Målgruppen for de særlige pladser er en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Disse særligt udsatte patienter har samtidig været indlagt gentagne gange, haft afbrudte behandlingsforløb og har ofte et misbrug og/eller dom til behandling.

Gældende for de nye pladser er:

 • Pladserne skal være en del af den regionale psykiatri

 • Pladserne skal rumme både psykiatrisk behandling, en socialfaglig/rehabiliterende indsats samt en frivillig misbrugsbehandling. Derudover skal der være forskellige dagsaktiviteter som f.eks. motion, kreative fag og mestring af hverdagen

 • Opholdet er frivilligt og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder

 • Der kan anvendes tvang inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven – dog undtaget tvangsindlæggelse

 • Kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune har ansvaret for, at der findes en samlet plan for enhver, der får ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

 • Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, kan kommunalbestyrelsen gøre afgørelsen betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig i længerevarende botilbud efter serviceloven (L206).

 • Kommunalbestyrelsen vil ifl. forslaget i særlige tilfælde kunne indstille til statsforvaltningen, at en beboer skal flyttes fra et botilbud til et bestemt andet botilbud, herunder de særlige psykiatriske pladser, hvis vedkommende er til væsentligt fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale. Statsforvaltningen skal i sådanne tilfælde træffe afgørelse indenfor to uger.

Ift. økonomien forbundet med tilbuddene, så skal kommunerne finansiere 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på 1,75 mio. kr. Kommunerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme pladser. Kommunernes høje finansieringsandel hviler på en forudsætning om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de mest ressourcekrævende borgere. KL mener ikke, at forslaget giver de nødvendige redskaber til at sikre udgiftsneutralitet. Derfor har KL rejst forslaget som en del af de politiske drøftelser i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale for 2018. Der er en fælles forståelse med regeringen af, at det i praksis kan være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de nye pladser fuldt ud.

På baggrund af ovenstående fælles forståelse er det aftalt, at der foretages en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne følger op herpå. For nogle kommuner vil der være brug for at bruge en andel af den aftalte realvækst som bidrag til finansiering af de nye pladser. Dertil kommer, at kommunerne DUT-kompenseres med 37 mio. kr. årligt, hvilket bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye pladser.

Udover opmærksomhed på økonomien kan nedensteånde yderligere opmærksomhedspunkter inddrages i drøftelsen om etableringen af pladserne:

 • Fokus på at sikre et godt samarbejde om planlagt udslusning til kommunale støttetilbud efter ophold på de særlige pladser
 • Kommunernes indflydelse på kapacitetsplanlægning ifm. opstart af afdelingerne og fremadrettet udestår, fx i det tilfælde, at pladserne ikke efterspørges i det planlagte omfang. Det kan overvejes ikke at oprette alle 32 pladser, som Region Syddanmark forventer placeret i regionen, fra starten men i stedet starte op med lidt færre og så følge behovet for pladserne

 • Hvordan indtænker Regionen samarbejdet med misbrugsbehandlingen? Skal misbrugsbehandlingen foregå mens borgeren er indlagt på de særlige pladser? Kunne det foreslås at lade en chef for et misbrugscenter indgå i styregruppen for etablering af pladserne

 • Kommunerne deltager med to repræsentanter i styregruppen: direktør Lise Willer fra Socialdirektørforum og direktør Mette Heidemann fra Sundhedsstrategisk Forum. KL anbefaler, at der i de regionale styregrupper fra kommunal side er fokus på planlægning af kapacitet, herunder også en behovsvurdering i forhold til fordelingen af pladserne på tværs af de fem regioner, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger og henvisningsmønstre.

 • Det er væsentligt at sikre tæt opfølgning på, om etableringen af de nye særlige afdelinger medfører reduktion i de øvrige pladser i behandlingspsykiatrien.

 

Etablering af task force i Syddanmark til forebyggelse af vold i botilbud

Samtidig med beslutningen om etablering af særlige pladser i psykiatrien, blev det besluttet, at der i regi af kommuner og regioner skal etableres en midlertidig task force til at understøtte botilbuddene i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder.

Den midlertidige task force fungerer frem til etablering af de 32 særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Syddanmark. Herefter nedlægges den syddanske task force.

Task forcen i Syddanmark består af ressourcepersoner indenfor social- og behandlingspsykiatrien, som har til formål at rådgive konkret i forhold til udredning af borgeres problematikker og botilbuddenes håndtering af voldsforebyggelse.

 

Visitationsforum

Der skal oprettes et visitationsforum, som kan indstille forslag til kommunalbestyrelserne om visitation. Til dette visitationsforum skal der på kommunal side findes:

 • En medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte borgers handlekommune, som udpeges af kommunalbestyrelsen i handlekommunen

 • En socialfaglig konsulent

 • Evt. den tilsynsførende fra kriminalforsorgen

 

Der lægges op til en drøftelse i DAK af, hvorledes de kommunale repræsentanter til visitationsforum udpeges.

En løsning på dette kan være, at der fra begyndelsen udpeges en medarbejder fra visitationsenheden i alle 22 kommuner, som kan inddrages, når/hvis den enkelte kommune får en borger med behov for at få en særlig plads i psykiatrien.

Den socialfaglige konsulent kan findes på normal vis igennem Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, og den tilsynsførende fra kriminalforsorgen kan evt. være den samme, som udpeges til den midlertidige task force.

 

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet foreslår, at hele kapaciteten ikke bør oprettes pr. 1 januar 2018, men at der kun oprettes nogle få pladser fra begyndelsen og derefter efter behov. Derudover bør der være fokus på monitorering ift. udgiftsneutralitet.

Længden på 3-6 måneders ophold/indlæggelse er meget kort i forhold til at opnå bedring, og det bør være et opmærksomhedspunkt.

Der bør udpeges efter normale procedurer igennem Fælleskommunalt Sundhedssekretarit og kommunernes repræsentanter udpeges efter behov, når der kommer brugere/borgere i en kommune. Det er vigtigt, at der er en tilsynsførende fra kriminalforsorgen.

Indstilling

Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter samarbejdet omkring etableringen af særlige pladser i psykiatrien

 • Godkender ovenstående forslag til udpegning til visitationsforum


 

Referat

1. Sagen blev drøftet. Overordnet set er det positivt, at der forsøges at blive taget hånd om problemerne med vold på bostederne, men der er nogle uhensigtsmæssigheder i den valgte model. For eksempel er det uhensigtsmæssigt, hvis en borgers nuværende botilbud opsiges, når en borger flyttes til en af de særlige pladser. Og hvis pladsen ikke opsiges, får kommunen et økonomisk tab, da pladsen står tom. En anden problemstilling er, at Region Syddanmark har lagt op til, at der skal oprettes 32 pladser. Fra kommunal side er der ikke vished om, hvorvidt der er behov for så mange pladser. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, hvis pladserne oprettes etapevist og ikke nødvendigvis 32 pladser samlet.

Sagen er til godkendelse på dagsordenen i Regionsrådet mandag den 26. juni. Det blev besluttet, at forsøge at få KKR formand Egon Fræhr til at sende en henvendelse til Stephanie Lose med opfordring til, at kommunerne inddrages i beslutningen om oprettelse af pladserne.

2. Forslaget om udpegning blev godkendt.

Der er efterfølgende truffet beslutning om at udskyde punktet om etablering af de særlige pladser på mødet i Regionsrådet den 26. juni: https://www.regionsyddanmark.dk/wm491858

1.7.189860408-593b-4e2d-b68d-4a90c80e8cc2.pdf
brev om lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling)d048d51b-eaf7-4811-99ef-6ac54a556904.pdf
punkt 15b_oprettelse af 150 særlige psykiatripladser_afdækning af behov …31c8be91-01c2-47b6-bc17-7ad12ffda8d2.pdf

Bilag

DAK-sag om etablering af særlige pladser i psykiatrien
Brev om lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).pdf
Punkt 15b_Oprettelse af 150 særlige psykiatripladser_Afdækning af behov ….pdf

1.8. Status på arbejdet under Sammen om Velfærd (skriftlig orientering)

Status på arbejdet under Sammen om Velfærd (skriftlig orientering)

Status på arbejdet under Sammen om Velfærd

Der blev den 10. maj afholdt en konference under Sammen om Velfærd. Deltagerne på kurset var praktikvejledere, undervisere og uddannelseskoordinatorer.

I alt deltog 270 på konferencen, inklusiv arbejdsgruppe og oplægsholdere. Dagen indeholdt både oplæg i plenum, skuespil og workshops. De umiddelbare evalueringer viser, at der var generel tilfredshed med konferencen. Der bliver lavet en nærmere evaluering, som forelægges Styregruppen for Sammen om Velfærd og Roundtable.

Det første kursus under Sammen om Velfærd afvikles i begyndelsen af juni. Efterårets kurser ligger den 13., 14., og 20. september, 2., 3., og 11. oktober samt den 7., 8., og 15. november. Se nærmere om kurserne på www.sammenomvelfaerd.nu.

Det har været svært at skaffe et tilstrækkeligt antal kommunale deltagere til det første kursus. Dette skyldes formentlig, at der har været en kort tidsfrist. Det anbefales, at kommunerne er opmærksomme på kurserne og sørger for at få deltagere tilmeldt.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller at Sundhedsstratisk Forum:

1) Tager sagen til orientering


Referat

Taget til efterretning

1.9. Status for Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (skriftlig orientering)

Status for Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (skriftlig orientering)

Status for arbejdet i Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

KKR orienteres på møde d. 14. juni 2017 om nedenstående status for arbejdet i Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Igangsættelsen af udvalgsarbejdet blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016, og udvalget forventes nu at afrapportere i juni 2017. Nedenstående status er dermed et øjebliksbillede, som kan ændre sig i forbindelse med afraporteringen i løbet af juni.

Det foreliggende udkast til udvalgsrapport indeholder en række relevante initiativer, som vil bidrage positivt til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Den uplanlagte opgaveglidning fra regioner til kommuner har dog været vanskelig for alvor at få hånd om i udvalgsarbejdet.

KL har derfor foreslået, at udvalget skal anbefale, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en klar og entydig faglig udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen. Planen skal forpligte alle parter og bidrage til et helhedssyn på opgaveløsningen i det nære sundhedsvæsen. Den vil kunne give anledning til at flytte opgaver og stille konkrete krav til kvalitet og kompetencer i opgaveløsningen. Planen skal bidrage til en planlagt og aftalt opgaveudvikling af det nære sundhedsvæsen. Formen og indholdet i et sådant arbejde drøftes i udvalget i maj og juni, og der hentes inspiration fra specialeplanlægningen på hospitaler samt kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner.

Sundhedsaftalesystemet er også til drøftelse i den sidste del af udvalgsarbejdet. KL har foreslået at:

 • der sker en forskydning af aftaleperioden, så aftalen først skal være indgået ved udgangen af andet valgår,

 • der sikres klarere rammer for opgaveoverdragelse på nationalt niveau, bl.a. med en tjekliste for, hvad der skal aftales (bl.a. økonomi).

 • der gives plads til politiske prioriteringer i sundhedsaftalerne, dels ved at forenkle de mange nationale krav til indholdet og dels ved at tage områder ud af sundhedsaftalerne og løfte dem til nationalt niveau, såfremt der er evidens på området.

 • Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget sammenlægges.

Danske Regioner og KL er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at forskyde perioden og forlænge af de nuværende aftaler.

I forhold til forskydning af sundhedsaftaleperioden vil det konkret betyde, at de gældende sundhedsaftaler skal forlænges, således at næste sundhedsaftaler først skal træde i kraft og indsendes til Sundhedsstyrelsen i løbet af andet år i den nye valgperiode. Der er dog endnu ikke enighed om det præcise tidspunkt.

Endelig forventes udvalget at anbefale en række tiltag med relevans for kommunerne, bl.a.

 • Målretning af regionernes rådgivningsforpligtelse og udgående funktioner samt bedre adgang til almen praksis

 • Specialuddannelse i sygepleje (Sundhedsstyrelsen er efter anbefaling fra udvalget i gang med at udforme en specialuddannelse til sygeplejersker målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen praksis)

 • Mere fleksibelt brug af kompetencer og sikring af, at lovgivningen svarer til de ændringer, der er sket i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne løser langt flere opgaver på delegation fra læger

 • Bedre adgang til at dele data mellem sektorer

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Tager orienteringen til efterretning.

Referat

Taget til efterretning

1.10. Eventuelt/orientering

Eventuelt/orientering

Ansøgninger til demenspuljen

Da Formandskabet ønsker at signalere, at kommunerne i sagens natur agerer proaktivt som største aktører på demensområdet og at vi derfor også bør følge op med initiativ til lokal koordination med sygehusene mv. har Sekretariatet indhentet information om, hvilke kommuner som søger om midler fra demenspuljen. Tre kommuner har den 13.06.17 indgivet denne information, men der er forlydender om, at flere kommuner planlægger at søge. Da kommunerne er langt med deres ansøgninger, vurderer Formandskabet, at det ikke giver mening at forsøge at koordinere ansøgningerne på nuværende tidspunkt.

 

Oplæg om psykiatriområdet

Der gives på mødet en mundtlig status på KKR-mødet den 14. juni, hvor Mette Heidemann sammen med Lise Willer fra Socialdirektørforum holdt et oplæg om udfordringer og samarbejde på psykiatriområdet.

 

Brev til KL

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget har den 22. maj 2017 fremsendt brev til KL’s Social- og Sundhedsudvalg. I brevet opfordres KL til at gå mere proaktivt ind i debatten om fremtidens forebyggelsesindsatser med klare udmeldinger om kommunernes unikke muligheder og kompetencer i forhold til at løfte området endnu mere.

 

Referat

Ansøgninger til demenspuljen

Taget til efterretning

 

Oplæg om psykiatriområdet

Taget til efterretning. Oplægget samt bilag til KKR-mødet er vedhæftet referatet.

 

Brev til KL

Der er kommet svar fra henvendelsen til KL. KL meddeler blandt andet, at der kommer et nyt udspil om forebyggelse til efteråret, hvor der sættes fokus på børn og unge og tobak og alkohol. Hvis nogle kommuner har forslag til indhold i udspillet, opfordrer KL til, at det indsendes. Kommunerne opfordres derfor til at indsende input til Sekretariatet, som vil samle alle input og sende dem til KL i begyndelsen af august.

1.10.14c451038-d3f1-477c-a445-1a163444d769.pdf
uddrag af udvikling på psykiatriområdetf5980f81-3a79-4253-baf3-b8e6f0eea4ed.pdf
udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien0ddf6b52-dc89-43c6-85e4-8175cf5db6fe.pdf
udvikling i beskæft blandt psykiatriske patie9514a20-aa09-44a0-9a9f-ae1f2cc2a54a.pdf

Bilag

Ansøgere til demenspuljen juni 2017
Uddrag af Udvikling på psykiatriområdet.pdf
Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien.pdf
Udvikling i beskæft blandt psykiatriske pati.pdf

2. DAK-dagsorden

DAK-dagsorden

2.1. Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022

Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022

Sagen behandles i punkt 1.2 på SSF-dagsordenen.

2.2. Administrativ organisering og sagsgange

Administrativ organisering og sagsgange

Administrativ organisering og sagsgange

Det Administrative kontaktforum skal i denne sag drøfte den nuværende organisering og drøfte hvorvidt det skal være muligt at afvige den nuværende organisering og i så fald principper, som skal ligge til grund herfor.

Sagsfremstilling DAK

På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 30. marts 2017 blev det besluttet, at der på indeværende møde skulle dagsordenssættes en drøftelse af den administrative organisering i sundhedsaftaleorganisationen, herunder sagsgange.

Anledningen til drøftelsen var ønsket fra den regionale programstyregruppe for KOL-programmet i Syddanmark om at referere direkte til Det Administrative Kontaktforum og ikke til Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, fordi programstyregruppen oplever tunge arbejdsgange. Denne sag behandles senere som et særskilt punkt på indeværende møde.

Den nuværende sundhedsaftaleorganisering er beskrevet i Sundhedsaftalen og i vedlagte notat om sags- og kommunikationsgange, som blev behandlet i Det Administrative Kontaktforum på møde den 1. april 2016.

Baggrunden for den vedtagne organisering med nedsættelse af følgegrupper var bl.a. et ønske fra Det Administrative Kontaktforum om at ”prioritere større strategiske drøftelser fremfor behandling af nkeltsager”. Det fremgår af vedlagte notat, at ”Grundprincippet i den nye organisering er, at enhver opgave eller tværsektoriel indsats eller projekt, skal være formelt knyttet til en følgegruppe”. En af Følgegruppernes vigtigste opgaver er derfor at understøtte Det Administrative Kontaktforums arbejde ved at kvalitetssikre og forberede relevante sager til Det Administrative Kontaktforum. Samtidig leverer følgegrupperne til hvert møde i Det Administrative Kontaktforum en porteføljeoversigt over følgegruppens opgaver, så Det Administrative Kontaktforum løbende har overblik over status for den samlede portefølje. Dette sker i form af standardiserede porteføljeskemaer. Målet er på den måde dels at værne om, at det primært er sager af strategisk karakter, der dagsordenssættes i Det Administrative Kontaktforum, dels at Det Administrative Kontaktforum hele tiden har overblik over alle indsatser, såvel kommende, igangværende som afsluttede.

Den nuværende organisering har fungeret i knap to år, og det er naturligt, at der gøres status på organiseringen på et tidspunkt, hvor vi er godt og vel halvvejs gennem den nuværende sundhedsaftaleperiode.

 

Drøftelsen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Er det oplevelsen, at den nuværende organisering understøtter Det Administrative Kontaktforum i at arbejde strategisk?

 • Hvis nej – hvad kræver det i så fald af ændringer i den nuværende sundhedsaftaleperiode?

 • Ønsker man at åbne for muligheden for, at visse arbejdsgrupper kan referere direkte til Det Administrative Kontaktforum i stedet for en følgegruppe?

 • Hvis ja – hvad er kriterierne så herfor, og hvordan sikres overblik over gruppens arbejde

 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter den nuværende organisering

 • Drøfter hvorvidt det skal være muligt at afvige den nuværende organisering og i så fald principper, som skal ligge til grund herfor

Kommunale kommentarer

Formandskabet vurderer, at den nuværende DAK organisering generelt er hensigtsmæssig. Den særlige organisering af Landsdelsprogrammet vedr. KOL skyldes særlige omstændigheder, og danner således ikke præcedens. Formandskabet vil under punktet lægge op til på DAK’s september møde at drøfte behovet for at prioritere sagerne til DAK møderne samt igangsætning af nye indsatser i den resterende sundhedsaftaleperiode.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Godkender, at DAKs strategiske arbejde sættes på dagsordenen på mødet i september


Referat

Sagen blev drøftet. Der vurderes ikke at være behov for en drøftelse af organiseringen på mødet i september.

1.2.145b9a5d8-7ef5-408d-9898-038aa8c4608d.pdf

Bilag

Notat over sags- og kommunikationsgange

2.3. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin.

Sagsfremstilling DAK

Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL

Programstyregruppen for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL har anmodet om at komme til at referere direkte til Det Administrative Kontaktforum. Spørgsmålet behandles under selvstændigt dagsordenspunkt, herunder også status for Programstyregruppens arbejde.

Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin afventer de øvrige følgegruppers arbejde, idet der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret et behov for it-understøttelse.

Identifikation af konkrete faglige områder, hvor man har et ønske eller et behov for øget deling af informationer, som kan optimeres ved it-understøttelse.

I forlængelse af temadrøftelsen om telemedicin i Det Administrative Kontaktforum i november 2016 gav Det Administrative Kontaktforum i opdrag til Følgegruppen for Telemedicin at afdække de faglige områders ønsker til IT-understøttelse og udvikling heraf.

De forslag til indsatsområder, hvor en større grad af digitalisering og it-understøttelse af det tværsektorielle samarbejde er ønskværdig, som er indkommet fra SOF(P)’er, er behandlet på en bred sammensat workshop.

Resultatet af processen er beskrevet i en rapport ”Ønsker til øget digitalisering i sundheds­aftalesamarbejdet” behandles på selvstændigt dagsordenspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

 


Bilag:

 1. Porteføljestyring – status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin


Referat

1. Status og afrapportering blev godkendt.

bilag pkt. 3.1cec6d122-b6ce-407f-b29f-de2af44ad561.pdf

Bilag

Porteføljestyring – status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

2.4. Formandskabsbehandlet: KOL programmet i KOL programmet i Syddanmarks udtrædelse af Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Formandskabsbehandlet: KOL programmet i KOL programmet i Syddanmarks udtrædelse af Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag tage orienteringen vedrørende intern programorganisering til efterretning og drøfte KOL-programmets udtrædelse af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

Sagsfremstilling DAK

På møde den 30. marts 2017 i Det Administrative Kontaktforum, orienterede Arne Nikolajsen, kommunal styregruppeformand for KOL programmet i Syddanmark om, at den regionale programstyregruppe for KOL programmet i Syddanmark ønsker at referere direkte til Det Administrative Kontaktforum og ikke til følgegruppe for velfærdsteknologi og telemedicin.

Baggrund

På møde den 1. april 2016 i Det Administrative Kontaktforum, blev det syddanske landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (KOL programmet i Syddanmark) samt arbejdet forankret under følgegruppe for velfærdsteknologi og telemedicin. Det Administrative Kontaktforum uddelegerede til følgegruppen at nedsætte en programstyregruppe under sig, herunder at udarbejde et kommissorium samt forslag til etablering af programsekretariat. Programstyregruppen skulle herefter bemandes efter aftale med Det Administrative Kontaktforums formandskab.

Orientering vedrørende intern programorganisering

På møde den 2. marts 2017 i programstyregruppen blev det besluttet, at programmet agerer og opererer som et program. Det vil sige, at programmet fremadrettet følger en klassisk programorganisering, hvor programmet ikke har direkte ophæng på sundhedsaftaleorganiseringen.

Først og fremmest er dette i god tråd med Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for at køre større projekter og programmer.

Endvidere er KOL programmet af den opfattelse, at en klassisk programorganisering vil være med til at sikre fremdrift samt indfrielse af nationale milepæle – og dermed komme i mål med implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering for mennesker med KOL inden udgangen af 2019. Slutningsvis, er der fundet inspiration ved de andre landsdelsprogrammer og deres valg af programorganisering.

Det Administrative Kontaktforum modtager som aftalt jf. godkendt kommissorie for programstyregruppen status for udvikling, muligheder, udfordringer og overgang til drift.

På programstyremøde den 2. marts 2017, fik Programsekretariatet endvidere mandat til at nedsætte de to første projektspor. Til selve etableringen af projektspor efterstræbes det i høj grad at hente ekspertise ind fra relevante arbejdsgrupper i sundhedsaftaleregi mv., da det er vigtigt, at de rigtige fagpersoner inddrages i sporene for at sikre den nødvendige viden og erfaring.

Det første projektspor vedrørende sundhedsfagligt indhold og organisering er nedsat og afholder første arbejdsmøde den 16. maj 2017.

Projektsporet har udover dets konkrete leverancer til opgave at sikre, at der er sammenhæng mellem det arbejde, der allerede pågår med implementering af KOL forløbsprogrammet i regi af Sundhedsaftalen.

 

Programstyregruppens indstilling

Programstyregruppen ønsker på nuværende tidspunkt at udtræde af følgegruppe for velfærdsteknologi og telemedicin, da dette giver et ekstra niveau i statusrapportering til Det Administrative Kontaktforum. Programstyregruppen har ytret ønske om at holde programorganiseringen så simpel som muligt.

 

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager orientering vedrørende intern programorganisering til efterretning.

 • Drøfter KOL-programmets udtrædelse af følgegruppe for velfærdsteknologi og telemedicin.

Kommunale kommentarer

Sagen kan drøftes i sammenhæng med sagen omkring organisering af sundhedsaftalearbejdet.

Bemærkninger fra Formandskabet

Formandskabet indstiller, at Styregruppen træder ud med bemærkning om, at det er en  tilladelse, som kun gives i særlige tilfælde. 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager orienteringen vedrørende intern programorganisering til efterretning.

 2. Godkender KOL-programmets udtrædelse af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

Bilag:

 1. Godkendt programbeskrivelse for KOL programmet i Syddanmark


Referat

1. Orienteringen blev taget til efterretning

2. KOL-programmets udtrædelse af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin blev godkendt

bilag pkt. 4.15536ee20-228a-4cf9-8145-a75acb23dc9c.pdf

Bilag

Godkendt programbeskrivelse for KOL programmet i Syddanmark

2.5. Ønsker til øget digitalisering af sundhedssamarbejdet

Ønsker til øget digitalisering af sundhedssamarbejdet

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte workshoppens forslag til indsatsområder for øget digitalisering og beslutte om og i givet fald hvilke initiativer, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling DAK
På baggrund af temadrøftelsen i Det Administrative Kontaktforum 23. november 2016 om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation fik følgegruppen for Velfærdsteknologi og telemedicin i opdrag at:

’Beskrive konkrete faglige områder, hvor man har et ønske om eller behov for øget deling af informationer, som kan gøres lettere ved it-understøttelse. Disse ønsker og behov skal holdes op imod den it-understøttelse, som vi har i dag (hvad kan vi allerede) og endvidere pege på fremtidige udviklingsbehov. De lokale samordningsforaer bedes komme med input til følgegruppen i forhold til ovenstående. Her ud over skal følgegruppen som case beskrive mulighederne for it-understøttelse på svangreområdet’

Følgegruppen har på den baggrund udsendt et spørgeskema til besvarelse af SOF’er PSOF’er og deres respektive implementeringsgrupper med henblik på at indhentet forslag til initiativer til øget digitalisering.

Følgegruppen modtog 35 besvarelser, som dækkede over et lidt større antal enkeltforslag til digitalisering. Forslagene blev kategoriseret og samlet i et katalog, som efterfølgende blev behandlet på en workshop.

På workshoppen deltog ca. 30 kommunale og regionale repræsentanter fra de respektive samordningsfora og fra forskellige forvaltningsenheder, som på baggrund af kataloget over de fremsendte forslag formulerede 6 indsatsområder for bedre digitaliseret understøttelse af sundhedssamarbejdet:

 1. Tværsektoriel anvendelse af video
 2. Tværsektoriel datadeling
 3. Datadeling på telemedicinsk platform
 4. Fælles standarder for deling af data mellem fagsystemer
 5. Fælles standarder for borgeropsamlet data i APPS
 6. Organisatorisk implementering og videndeling

De 6 digitaliseringsinitiativer er beskrevet på overordnet niveau i vedlagte afrapportering fra følgegruppens arbejde.

Ifald det besluttes, at der skal arbejdes videre med et eller flere af de beskrevne digitaliseringsinitiativer, er det følgegruppens anbefaling, at der nedsættes arbejdsgrupper med tværsektoriel repræsentation, som får i opdrag at analyseres initiativet og udarbejde en eller flere projektbeskrivelser/projektforslag til beslutning.

Med hensyn til ønsket om en beskrivelse af mulighederne for it-understøttelse på svangreområdet, henvises til beslutning på mødet Det Administrative Kontaktgruppe den 30. marts 2017 om at anbefale etablering af et MedCom11 projekt til digitalisering af svangreområdet.
 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter workshoppens forslag til indsatsområder for øget digitalisering
 • Beslutter om og i givet fald hvilke initiativer, der skal arbejdes videre med

 

Kommunale kommentarer

Formandskabets bemærkninger

Formandskabet har drøftet sagen og vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der arbejdes videre med tværsektoriel anvendelse af video.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Drøfter workshoppens forslag til indsatsområder for øget digitalisering

 2. Godkender, at der arbejdes videre med tværsektoriel anvendelse af video


Bilag:

 1. Katalog over besvarelser sorteret ud fra indsatsområder i sundhedsaftalen

 2. Rapport: Afdækning af ønsker til øget digitalisering af sundhedssamarbejdet.


Referat

1. Sagen blev drøftet. Det vurderes, at der er størst behov for at arbejde videre med tværsektoriel anvendelse af video, da der arbejdes med de øvrige indsatser i forskellige sammenhæng.

2. Det blev godkendt at arbejde videre med tværsektoriel anvendelse af video

bilag pkt. 5.110495e3c-4835-40f0-a933-9e09174d5da9.pdf
bilag pkt. 5.204629a93-8691-42e0-9fd8-c0eebb466fdb.pdf

Bilag

Katalog over besvarelser sorteret ud fra indsatsområder i sundhedsaftalen
Rapport: Afdækning af ønsker til øget digitalisering af sundhedssamarbejdet

2.6. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

Sagsfremstilling DAK
Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere

Følgegruppen har i henhold til Det Administrative Kontaktforums beslutning igangsat arbejdet med at undersøge potentialet for overdragelse af samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere. Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe som forventes at skulle mødes tre gange. Første mødegang er den 23. maj og det forventes, at Trin 1 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse kan behandles af Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017.

Status på samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem

Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 2. juni 2016. Samarbejdsaftalen trådte i kraft d. 1. januar 2017. Det er vedtaget, at aftalen skal evalueres to år efter implementering, men Følgegruppen for opgaveoverdragelse har, for at Det Administrative Kontaktforum kan følge implementeringen af aftalen, indhentet en kort status på hvilke sygehuse og kommuner, der et halvt år efter godkendelsen har indgået aftale om blodprøvetagning i eget hjem.

I alt har 11 kommuner indgået aftale om blodprøvetagning i eget hjem og to er i dialog med sygehusene herom. Ni kommuner har endnu ikke indgået aftale.

Sygehusenhederne beskriver overordnet et velfungerende samarbejde med de kommuner der er indgået aftale med. I bilaget til dagsordenspunktet findes en oversigt over, hvilke kommuner, der har indgået aftale.

Opgaver i regi af ”Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”

Sundhedsstyrelsen udgav i april 2017 Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Kommunerne skal fra 2018 leve op til kvalitetsstandarderne. Det Administrative Kontaktforum besluttede på januar-mødet 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner. Med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne har følgegruppen med faglig kvalificering fra en arbejdsgruppe udfyldt Trin 1 og Trin 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse for intravenøs behandling med antibiotika og intravenøs behandling med væske. Det Administrative Kontaktforum vil behandle sagen under et særskilt punkt på dagsordenen til dagens møde.

Udvidelse af Samarbejdsaftale for behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem

Hæmatologisk afdeling X OUH har rettet henvendelse til Følgegruppen for opgaveoverdragelse med ønske om at få undersøgt muligheden for at inkludere et andet medicinsk præparat til lavpotent kemoterapi (Vidaza) i samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lavdosis Cytosar i eget hjem. Vidaza minder om Cytosar både ift. indgift, administration og ift. antallet af patienter. I 2016 modtag 15 patienter behandling i eget hjem iht. samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lav dosis Cytosar i eget hjem.

Følgegruppen præsenterer i et særskilt punkt på dagens møde Det Administrative Kontaktforum for et beslutningsgrundlag om inklusion af Vidaza i samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lavdosis Cytosar i eget hjem. 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender følgegruppens status.

Kommunale kommentarer

Se særskilte sager på dagsordenen.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra følgegruppen for opgaveoverdragelse

 


Bilag:

 1. Bilag – Overblik over indgåede samarbejdsaftaler om blodprøvetagning i eget hjem

  2 Porteføljestyringsværktøj – Følgegruppen for opgaveoverdragelse


Referat

1. Status og afrapportering blev godkendt, men der er nogle nuancer fra kommunal side ift., hvor godt opgaven om blodprøvetagning fungerer i kommunerne. Det tages op lokalt i SOF’erne.

bilag pkt. 6.1da4cb871-ebda-4273-b0b2-b649124a2cd2.pdf
bilag pkt. 6.2880b6225-a2b4-4541-a051-908fe899b93a.pdf

Bilag

1.Bilag – Overblik over indgåede samarbejdsaftaler om blodprøvetagning i eget hjem
Porteføljestyringsværktøj – Følgegruppen for opgaveoverdragelse

2.7. Formandskabsbehandlet: Revideret samarbejdsaftale om behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem

Formandskabsbehandlet: Revideret samarbejdsaftale om behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende den reviderede samarbejdsaftale.

Sagsfremstilling DAK

Hæmatologisk afdeling X OUH har rettet henvendelse til Følgegruppen for opgaveoverdragelse med ønske om at få undersøgt muligheden for at inkludere et andet medicinsk præparat til lavpotent kemoterapi (Vidaza) i samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lavdosis Cytosar i eget hjem.

Hæmatologisk Afdeling uddanner i dag, som det er tilfældet med lavdosis Cytosar, de fleste patienter til selv at kunne administrere behandling med Vidaza i eget hjem. Det vil man også gøre fremadrettet, men der er en mindre gruppe patienter, som har brug for hjælp til at administrere behandlingen i eget hjem

En behandlingscyklus med Vidaza udgøres af 5-7 dages behandling, hvorefter patienten holder tre ugers pause.

Behandlingen indledes med, at patienten modtager den første behandlingscyklus (5-7 dage) under indlæggelse eller ambulant. Efter tre ugers pause er det muligt, at delegere behandlingen til administration ved den kommunale sygepleje.

Det samarbejde foregår ved, at patienter på dag 1, efter undersøgelse ved blodprøve, modtager den første behandling ambulant på sygehuset. Patienten medgives remedier og medicin i et lukket system til én behandling i eget hjem den efterfølgende dag. Denne proces gentages indtil behandlingscyklussen på 5-7 dage er fuldført.

Vidaza minder om lavdosis Cytosar både ift. målgruppe, indgift, administration og antallet af patienter. Vidaza skal, i modsætning til lavdosis Cytosar (to), kun gives én gang i døgnet, og kun hver anden behandling kan foregå i hjemmet, da holdbarheden for præparatet er 22 timer efter blandingstidspunktet.

Hæmatologisk Afdeling forventer, at antallet af patienter, for hvem det vil være relevant at modtage behandlingen i eget hjem, vil ligne antallet af patienter, som i dag modtager behandling med lavdosis Cytosar i eget hjem. I 2016 modtog 15 patienter behandling i eget hjem iht. samarbejdsaftalen.

Det Administrative Kontaktforum har, på baggrund af anbefalinger fra Fagligt Team, besluttet, at det er forsvarligt, både fagligt og patientsikkerhedsmæssigt at behandle patienter med lavdosis Cytosar i eget hjem forudsat, at der udarbejdes en klar aftale om processen. Følgegruppen for opgaveoverdragelse har i samarbejde med medlemmer af den faglige arbejdsgruppe, som udarbejdede samarbejdsaftalen om behandling af patienter med lavdosis Cytosar i eget hjem, udarbejdet et udkast til en revideret samarbejdsaftale samt skriftlig informationsmateriale til den kommunale sygepleje, som muliggør en sikker behandlingsadministration i patientens eget hjem med både lavdosis Cytosar og Vidaza.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender den reviderede samarbejdsaftale

Kommunale kommentarer

Formandskabets bemærkninger

Formandskabet vurderer, at det giver god mening, at samarbejdsaftalen revideres.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender den reviderede samarbejdsaftale

 


Bilag:

 1. Udkast til revideret samarbejdsaftale om behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem

 2. Administrationsskema til hjemmebehandling med Vidaza

 3. Behandling med Vidaza – information til patienter og pårørende


Referat

Det blev påpeget, at ved at revidere aftalen sker der opgaveoverdragelse. Det vurderes, at fordi der er tale om en gammel aftale og et så beskedent antal borgere, som har behov for at blive behandlet med Vidaza, så kan aftalen godkendes på trods af at modellen for opgaveoverdragelse ikke er anvendt. Ved nye aftaler skal modellen for opgaveoverdragelse anvendes som aftalt.

bilag pkt. 7.132d4b5f8-fe34-4437-b200-6026174d926b.pdf
bilag pkt. 7.2f57d1c1a-dc97-42a7-ad3c-36c568275a1b.pdf
bilag pkt. 7.34698ce88-c417-4374-97dd-aebfcd471d84.pdf

Bilag

1.Udkast til revideret samarbejdsaftale om behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem
2.Administrationsskema til hjemmebehandling med Vidaza
3.Behandling med Vidaza – information til patienter og pårørende

2.8. Formandskabsbehandlet: IV-behandling i kommunale akutfunktioner

Formandskabsbehandlet: IV-behandling i kommunale akutfunktioner

Sagen drøftes på SSF-dagsordenen. Se punkt 1.4.

2.9. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for behandling og pleje

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

Sagsfremstilling DAK

Nedenfor ses først en status på arbejdet med de prioriterede indsatser, som Følgegruppen løbende har særligt fokus på. Hernæst redegøres for status på øvrige udvalgte opgaver.

Følgegruppen har indarbejdet status på de igangværende opgaver i det fælles porteføljestyringsværktøj. Materialet er vedlagt sagsfremstillingen og bliver løbende opdateret i takt med følgegruppens arbejde.

De prioriterede indsatser

Videreudvikling af SAM:BO – På møde i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016 blev det besluttet, at fokus for videreudvikling af SAM:BO i første omgang skal være på socialpsykiatrien. Høringsudkast til forløb for det socialpsykiatriske område samt nøgleordsliste forelægges Det Administrative Kontaktforum på møde den 22. juni 2017.

Efter indarbejdelse af eventuelle kommentarer fra Det Administrative Kontaktforum sendes forløbene i høring i perioden 1. juli 2017 til 28. august 2017 med henblik på forelæggelse i Følgegruppen for behandling og pleje på møde den 12. oktober 2017 samt i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017.

Forslag til implementeringsplan, beskrivelse af nøgleord samt en gennemskrivning af den samlede SAM:BO aftale vil ved samme lejlighed blive fremsendt til godkendelse.

Samarbejdsaftale vedr. FMK – Jf. beslutning på møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017 udarbejdes der ikke på nuværende tidspunkt en samarbejdsaftale vedr. FMK, men arbejdet med FMK følges tæt.

Den tværsektorielle FMK-gruppe – Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen har afrapporteret til følgegruppen på møde den 15. maj 2017. Der blev orienteret om følgende emner:

1. Netværksmøde for kommunale og regionale nøglemedarbejdere

Der har den 29-03-2017 været afholdt netværksmøde om brugen af FMK, som blev planlagt og gennemført af den tværsektorielle FMK-gruppe.

2. FMK-tjekliste

Praksiskonsulentordningen har igangsat et arbejde med udarbejdelse af en FMK-tjekliste. Denne vil blive udformet, så den er i tråd med det kommende “Best practise”-oplæg, som det nationale FMK klinikerforum for øjeblikket arbejder med.

3. Ledelsesmæssig styrkelse af FMK-arbejde

Med henblik på at styrke den ledelsesmæssige forankring af FMK-arbejdet er afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen, Region Syddanmark indtrådt i FMK koordinationsgruppen.

4. FMK og apoteker

Apotekerne forventes at blive omfattet af FMK ved udgangen af 2017.

5. Borgerrettet kampagne om FMK

Sundhed.dk arbejder på en borgerkampagne i forhold til FMK til marts 2017, hvor der også kommer en ny version af FMK på sundhed.dk.

6. Kommunikation om FMK

Der pågår i den tværsektorielle arbejdsgruppe overvejelser om at få fortalt de gode historier om, hvordan FMK korrekt anvendes primært målrettet almen praksis.

Status på øvrige udvalgte opgaver

Handlingsplanen for den ældre medicinske patient samt tillæg til Sundhedsaftalen herom – Status for udgående initiativer og rådgivningsinitiativer er, at rammen herfor er blevet beskrevet. Sagen behandles i regionsrådet den 26. juni 2017.

Det Administrative Kontaktforum besluttede den 23. november 2016, at der skal udarbejdes et ramme- og retningspapir om planer for koordinering af primært indsatsområde 2 (akutfunktioner) og 5 (udgående funktioner og rådgivningsinitiativer).

Det var oprindeligt planen, at Følgegruppen for behandling og pleje til september 2017 skal levere et ramme- og retningspapir for de indsatser i handlingsplanen, som skal koordineres i regi af Sundhedsaftalesamarbejdet.

Såvel region som kommuner er dog ved at aftale og koordinere egen indsats, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at afvente resultatet af dette arbejde, inden arbejdet med et retnings- og rammepapir sættes i gang. Dette forslag præsenteres for Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017.

Samarbejdsaftale for det psykiatriske område – Følgegruppen godkendte et kommissorium for arbejdsgruppen, der skal revidere samarbejdsaftalen på mødet den 18. august 2016.

Følgegruppen for behandling og pleje har på møde den 15. maj 2017 besluttet, at Det Administrative Kontaktforum på møde den 22. juni 2017 skal præsenteres for en sagsfremstilling, hvor der redegøres for, at samarbejdsaftalen er blevet overflødig jf. særskilt punkt på dagsordenen til møde i Det Administrative Kontaktforum på møde den 22. juni 2017.

Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange – Der er i 2016 truffet DAK-formandsbeslutning om at igangsætte arbejdet med at revidere den regionale vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Følgegruppen for behandling og pleje har på møde den 15. maj 2017 behandlet revideret vejledning vedr. UTH, som sendes i administrativ høring hen over sommeren.

Endelig version af vejledningen og bearbejdede høringssvar forventes at blive lagt op til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum på mødet i september 2017.

Aftale om sårbare gravide – Det Administrative Kontaktforum har godkendt kommissorium for arbejdet på møde den 21. september 2016.

Høringsudkast til en samarbejdsaftale er forelagt Følgegruppen på møde den 15. maj 2017. Høringsudkastet forlægges Det Administrative Kontaktforum på møde den 22. juni 2017.

Endelig samarbejdsaftale forlægges Følgegruppen på møde den 12. oktober og efterfølgende Det Administrative Kontaktforum på møde den 23. november 2017.

 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

   

Kommunale kommentarer

Kommentarer fra den kommunale formand:

Arbejdet i følgegruppen skrider planmæssigt frem.

Der lægges op til, at Følgegruppen kan afvente de igangværende processer og udskyde igangsættelse af arbejdet med ramme- og retningspapiret for samarbejdet omkring regionens udgående sygehusfunktioner og de kommunale akutfunktioner. Der bør dog være en opmærksomhed på at få præciseret formålet med ramme- og retningspapiret og således selve opdraget fra DAK.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

 


Bilag:

 1. Opgaveporteføljestyringsværktøj 23-05-17


Referat

1. Status og afrapportering blev godkendt.

bilag pkt. 9.166fa3b2a-6a94-44aa-8a09-1262d081692a.pdf

Bilag

1.Opgaveporteføljestyringsværktøj 23-05-17

2.10. Videreudvikling af SAM:BO i forhold til Socialpsykiatri

Videreudvikling af SAM:BO i forhold til Socialpsykiatri

Sagen behandles under punkt 1.5.

2.11. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af, at samarbejdsaftale for det psykiatriske område ikke revideres

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af, at samarbejdsaftale for det psykiatriske område ikke revideres

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende at samarbejdsaftale for det psykiatriske område ikke revideres og at samarbejdsaftalen for det psykiatriske område fra 2009 udfases, når de nye forløb vedr. videreudvikling af SAM:BO godkendes i Det Administrative Kontaktforum.

Sagsfremstilling DAK

Den 18. august 2016 godkendte Følgegruppen for behandling og pleje et kommissorium for en arbejdsgruppe vedr. revision af samarbejdsaftalen for det psykiatriske område i Region Syddanmark.

Den 15. juni 2016 besluttede Det Administrative Kontaktforum, at videreudviklingen af SAM:BO skulle omfatte socialpsykiatrien og ikke arbejdsmarkedsområdet.

Der har således været igangsat to sideløbende spor, som begge var relateret til psykiatrien og socialpsykiatrien.

Arbejdet med revision af samarbejdsaftalen for det psykiatriske område har gjort det klart, at de områder, som der var lagt op til, skulle omfattes af samarbejdsaftalen, er omfattet af bl.a. målgruppespecifikke aftaler samt de reviderede og nye SAM:BO forløb.

Følgegruppen for behandling og pleje vurderer derfor, at der ikke længere er behov for en særskilt samarbejdsaftale for det psykiatriske område som følge af:

 • specialaftaler for særligt komplekse målgrupper indenfor det psykiatriske område

 • psykiatrien er integreret i de reviderede SAM:BO forløb på lige fod med somatikken

 • videreudviklingen af SAM:BO omfatter kommunikation med socialpsykiatrien

 • særlige varslingsregler for psykiatrien bliver afskaffet i forbindelse med ikrafttræden af de reviderede SAM:BO-forløb og de videreudviklede forløb indenfor socialpsykiatrien

Den restmængde, der eventuelt måtte være tilbage, vurderes at være så lille, at det ikke kan bære en selvstændig aftale. Følgegruppen for behandling og pleje anbefaler derfor, at området følges, og at eventuelle yderligere behov imødekommes i regi af en ny sundhedsaftale.

Derfor indstilles det til Det Administrative Kontaktforum, at det godkendes, at der ikke arbejdes videre med at revidere samarbejdsaftalen for det psykiatriske område.

 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at samarbejdsaftalen for det psykiatriske område ikke revideres

 • Godkender, at samarbejdsaftalen for det det psykiatriske område fra 2009 udfases, når de nye forløb vedr. videreudvikling af SAM:BO godkendes i Det Administrative Kontaktforum


Kommunale kommentarer

Der er et stigende fokus – og behov for fokus- på det psykiatriske område, og KKR Syddanmark har blandt derfor også ønsket en temadrøftelse om psykiatrien på deres møde i juni 2017. Det kan derfor umiddelbart virke underligt, at der ikke er behov for en samarbejdsaftale indenfor området. Men som det også beskrives, vurderes der ikke at være behov for en samarbejdsaftale, som følge af andre aftaler.

Kommentarer fra den kommunale formand for arbejdsgruppen:

Den kommunale formand for arbejdsgruppen bakker op om, at der ikke arbejdes videre med en godkendelse af den reviderede samarbejdsaftale for psykiatrien. Det er ærgerligt, at det gode arbejde med at revidere aftalen er en smule spildt, men det giver ikke mening at godkende en aftale, som der reelt ikke er et behov for. Der bakkes op om følgegruppens beslutning særligt med udgangspunkt i, at psykiatrien er integreret på lige fod med somatikken i de reviderede SAM:BO forløb.

 

Det er den kommunale formands vurdering, at beslutningen ikke skal tolkes som en nedprioritering af området. Omdrejningspunktet for den reviderede aftale er forløbsbeskrivelser, som nu indgår i SAM:BO. Derfor er der forståelse for og opbakning til følgegruppens beslutning.

Det skal dog fremhæves, at arbejdsgruppen har drøftet to væsentlige udfordringer, som en ny sundhedsaftaleperiode skal forholde sig til:

 

 1. De somatiske sygehusafdelinger er ikke skrevet ind som en samarbejdspart i forløbsbeskrivelserne i den eksisterende aftale (fx ift. observation af tegn på sindslidelse).

 2. I den eksisterende aftale føles der op/evalueres i de lokale PSOF’er, en praksis som ikke følges i alle PSOF’er.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. godkender, at samarbejdsaftalen for det psykiatriske område ikke revideres

 2. godkender, at samarbejdsaftalen for det psykiatriske område fra 2009 udfases, når de nye forløb vedr. videreudvikling af SAM:BO godkendes i Det Administrative Kontaktforum


Referat

1.  Indstillingen blev godkendt

2. Indstillingen blev godkendt

2.12. Formandskabsbehandlet: Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide

Formandskabsbehandlet: Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende høringsudkastet til en samarbejdsaftale for sårbare gravide.

Sagsfremstilling DAK

Det er aftalt, at der som en del af Sundhedsaftalen for 2015-2018 skal udarbejdes en samarbejdsaftale om gravide med særlige behov. Samarbejdsaftalen skal omhandle alle gravide, hvor der er en bekymring for barnets trivsel, som medfører en underretning. Det Administrative Kontaktforum har godkendt kommissorium for arbejdet den 21. september 2016.

Udkast til samarbejdsaftale indeholder en beskrivelse af de forskellige sektorers arbejdsgange og ansvar, de juridiske rammer (herunder tavshedspligt og underretning), implementering af aftalen samt et værktøj i form af en skabelon for kommunal anmodning om oplysninger fra sygehusene.

Der har ikke tidligere mellem de forskellige kommuner, samt mellem kommuner og fødesteder, eksisteret en aftale om, hvilke oplysninger en kommunal myndighedssagsbehandler kan anmode om fra fødestederne, og hvordan dette skal foregå. Ligeledes har der heller ikke tidligere fra fødestederne været enighed omkring, hvordan og i hvilket omfang der skal udleveres oplysninger om mor og barn.

Det helt centrale i samarbejdsaftalen har derfor været udarbejdelse af en skabelon til myndighedsområdet til anmodning om oplysninger omkring fødsel og barsel således, at der laves en ensretning på tværs af de syddanske kommuner. Formålet er at sikre kommunerne det nødvendige informationsgrundlag til at støtte op om mor og barn samt at hjælpe sygehuspersonalet til at besvare anmodningen korrekt i forhold til den juridiske kompleksitet på området.

Høringsudkast til samarbejdsaftale forelægges nu til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum. Herefter lægges op til, at samarbejdsaftalen sendes i en administrativ høring på sygehusene, i kommunerne og almen praksis i juli og august 2017.

Plan for implementering og evaluering præsenteres sammen med den endelige samarbejdsaftale for Følgegruppen for behandling og pleje på møde den 12. oktober 2017 samt på møde i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender høringsudkastet

 

Kommunale kommentarer

Der har manglet en fælles ramme, der gør at arbejdet omkring den sårbare gravide bliver struktureret. Dette vil denne samarbejdsaftale give de forskellige samarbejdspartnere. Især bilag 4, som er en skabelon for anmodning om oplysninger i forbindelse emd fødsel og barsel, vil sætte samarbejdet i system.

Der skal bruges midler til kompetenceudvikling og uddannelse af personale udover driften.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum::

 1. godkender høringsudkastet

 


Bilag:

1. Samarbejdsaftalen


Referat

Det blev kommenteret, at den nye samarbejdsaftale umiddlebart er lidt dårligere for nogle kommuner end tidligere aftaler. Det blev derfor besluttet, at der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar i høringsperioden, hvor den nuværende samarbejdsaftale sammenholdes med tidligere aftaler.

2.12.1f3899d45-2f98-4a6d-852d-8a3260e8e917.pdf

Bilag

Samarbejdsaftalen

2.13. Handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019 – kommunale akutfunktioner og regionale udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer til kommuner og almen praksis

Handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019 – kommunale akutfunktioner og regionale udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer til kommuner og almen praksis

Sagen behandles på SSF-dagsordenen. Se punkt 1.2.

2.14. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse.

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen har senest afholdt møde den 15. maj 2017. Den samlede status for opgaveporteføljen fremgår af bilaget. Følgegruppen for forebyggelse har siden sidst udarbejdet et udkast til et kommissorium for en arbejdsgruppe til Aftale på børne- og ungeområdet. Kommissoriet behandles som et selvstændigt punkt. Derudover har Følgegruppen for Forebyggelse udarbejdet et udkast til en Rammeaftale om tværsektoriel kompetenceudvikling og vidensdeling. Rammeaftalen vil ligeledes blive behandlet under et selvstændigt punkt.

Øvrige igangværende opgaver

Udvikling af nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom: Arbejdet med udvikling af nye rammer for kronisk sygdom og udviklingen af de seks nye forløbsprogrammer, forløber planmæssigt.

 • Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
  Følgegruppen for forebyggelse har efter drøftelserne vedr. monitorering i Det Administrative Kontaktforum den 30. marts 2017 anmodet Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom om et revideret forslag til monitorering, der ligger indenfor rammerne af eksisterende data, de nationale mål samt med få vigtige indikatorer.
 • Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes
  Der er, som planlagt, afholdt to workshops, og Følgegruppen for forebyggelse behandler udkast til høringsversion på ekstraordinært møde den 9. juni 2017. Det Administrative Kontaktforum forventes forelagt høringsversionen på møde den 22. september 2017.

Drift af sundhedsprofilundersøgelsen “Hvordan har du det?”: Profilen gennemføres i 2017, og der forventes offentliggørelse af resultaterne 1. kvartal 2018. Den endelige svarprocent er opgjort 68,1.

Projekt “Livsstilsguide i praksis”:

Projektet forløber planmæssigt. Kursusforløbene er afholdt og i perioden maj – december sættes fokus på evaluering og fremadrettet forankring.

Syddansk børne- og ungesundhedsprofil:

Det Administrative Kontaktforum har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at undersøge mulighederne for en fælles regional sundhedsprofil for børn og unge. Arbejdsgruppen er startet med at kortlægge brugen af skolesundhed.dk i Syddanmark. Følgegruppen for forebyggelse behandler et notat herom på møde den 24. august 2017.

Afsluttede opgaver fremgår af porteføjleoversigten, som findes i bilaget.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender følgegruppens status

Kommunale kommentarer

Bemærkninger fra den kommunale formand:

Vi har godt flow i arbejdet i vores arbejdsgrupper.

Vores udfordring har været samarbejdsaftalen omkring kompetenceudvikling, fordi så meget information går på kryds og tværs, og alle ikke ved det samme – og måske heller vil det samme. Hvor meget kan og skal Sammen om Velfærd rumme?!

Om emner som samarbejdet om kompetenceudvikling ville det være ønskeligt, hvis alle aktører mødtes, så der kunne komme et klart mandat til følgegruppens arbejde.

Ift. den igangværende opgave Drift af sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” er der kommet en endelig svarprocent på 68,1 %. Dette er landets højeste svarprocent og derfor yderst tilfredsstillende. 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse.

 


Bilag:

 1. Status fra Følgegruppe for Forebyggelse til møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017.


Referat

1. Indstillingen blev godkendt.

2.14.104e1e33b-6b1c-449b-8146-cb8fd3402e44.pdf

Bilag

Status fra Følgegruppe for Forebyggelse til møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017

2.15. Udkast til kommissorium børn- og ungeaftalen

Udkast til kommissorium børn- og ungeaftalen

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte og godkende det vedlagte udkast til kommissorium for aftale på børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling DAK

Det Administrative Kontaktforum besluttede på møde den 27. januar 2017, at Følgegruppen for Forebyggelse skulle igangsætte arbejdet med en Aftale for børne- og ungeområdet. Det blev endvidere besluttet, at Det Administrative Kontaktforum skulle godkende kommissoriet for arbejdet, før arbejdet igangsattes. På møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. februar blev det besluttet, at også Sundhedskoordinationsudvalget skulle godkende kommissoriet forud for igangsættelsen af arbejdet.

Følgegruppen for Forebyggelse har med udgangspunkt i punkt 8.2 i Sundhedsaftalen udarbejdet et udkast til kommissorium for en Aftale for børn og unge. Kommissoriet har været rundsendt til medlemmerne af Sundhedsstrategisk Forum med henblik på kvalificering. Følgegruppen har modtaget en række kommentarer, som primært har haft fokus på et ønske om en indsnævring af målgruppen for aftalen.

Følgegruppen for Forebyggelse har taget de indkomne kommentarer til efterretning og har tilrettet kommissoriet herefter. Det er dog en udfordring at afgrænse målgruppen yderligere, idet elementerne i målgruppedefinitionen er hentet i Sundhedsaftalen 2015-18, som er funderet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler pr. 3. januar 2014 samt på tilkendegivelser fra Sundhedskoordinationsudvalget i Sundhedsaftalens tilblivelsesfase.

Der lægges i kommissoriet op til, at den første leverance fra den nedsatte arbejdsgruppe vedr. Aftale for Børn og Unge, bl.a. skal indeholde en mere konkret målgruppedefinition. Den første leverance forventes behandlet på møde i Følgegruppen for Forebyggelse i oktober 2017.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter og godkender det vedlagte udkast til kommissorium for aftale på børne- og ungeområdet.

Kommunale kommentarer

Der vil blive oprettet en arbejdsgruppe og en skrivegruppe, der vil kræve at de rette kommunale repræsentanter melder sig til opgaven, som til tider vil være ressourcekrævende for de kommunale medarbejdere.

Børn og unge er et af hovedelementerne i KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner, og det er endvidere et emne fra midtvejsmøderne i efteråret. Aftalen på Børn- og ungeområdet kan være et delelement til at fremme den mentale sundhed for børn- og unge i region Syddanmarks kommuner.

Arbejdsgruppen for en syddansk børne- og unge sundhedsprofil kan måske rådføres om monitoreringen af aftalen efterfølgende.

Formandskabets bemærkninger

Målgruppen i kommissoriet er meget bred, og det fremgår ikke, hvorvidt 2-4 vedrører de børn, som hører under serviceloven. Dette bør præciseres. Derudover kan arbejdsgruppen overveje at faseopdele arbejdet, så der ikke arbejdes med alle målgrupper fra begyndelsen.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Drøfter betydningen af kommissoriet for børn og unges mentale sundhed

 2. Godkender det vedlagte udkast til kommissorium for aftale på børne- og ungeområdet, dog med anbefales Formandskabet at det specificeres, at vejledning 2-4 er til målgruppen, der hører under serviceloven. Arbejdet kan evt. faseopdeles, så der ikke arbejdes med alle målgrupper fra begyndelsen.

 


Bilag:

 1. Udkast til kommissorium for aftale på Børne- og ungeområdet


Referat

1. Sagen blev drøftet

2. Godkendt med bemærkning om at målgruppe 2-4 henstilles til at høre under serviceloven

bilag pkt. 15.1755cfd28-de47-47eb-b1e4-b8c9b943e5e3.pdf

Bilag

Udkast til kommissorium for aftale på Børne- og ungeområdet

2.16. Tværsektoriel kompetenceudvikling

Tværsektoriel kompetenceudvikling

Sagen behandles på SSF-dagsordenen. Se punkt 1.6.

2.17. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen for genoptræning og rehabiliterings seneste møde fandt sted den 9. maj 2017.

Følgegruppen mødtes ved denne lejlighed med sin faglige arbejdsgruppe vedr. genoptræning og rehabilitering for at gøre status og drøfte perspektiverne for det videre arbejde. Dette skete med udgangspunkt i de relevante dele af den gældende sundhedsaftale samt følgegruppens kommissorium.

Det blev aftalt, at arbejdsgruppen skulle udarbejde oplæg til, hvordan der i givet fald kan arbejdes videre med følgende emner:

 • diverse afgrænsnings- og snitfladeproblematikker;

 • potentielle projekter vedr. træning i stedet for operation;

 • G-GOP, den tekniske standard for genoptræningsplaner;

 • patientinddragelse;

 • brobygning til frivillig-sektoren.

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering vil få arbejdsgruppens oplæg forelagt på sit næste møde den 14. august 2017.

Ud over at mødes med arbejdsgruppen godkendte følgegruppen afrapporteringer vedr. henholdsvis implementeringen af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet samt samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner, jf. særskilte dagsordenspunkter.

Desuden har følgegruppen efter sit møde godkendt et forslag til tværgående klinisk retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum, jf. særskilt dagsordenspunkt.

Endelig har Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering tilkendegivet, at den ønsker, at resultaterne fra Center for Kvalitets undersøgelse af genoptræningsområdet i Region Syddanmark drøftes, først i dens faglige arbejdsgruppe og derefter på et fællesmøde mellem Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering og Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

Der henvises endvidere til vedlagt status på opgavefølgen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status på følgegruppens opgaveportefølje

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 


 

Bilag:

 1. Oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering, maj 2017.


Referat

1. Indstillingen blev godkendt

bilag pkt. 17.1cda0ad0b-8c6f-4d63-8bd5-60a826bebf4d.pdf

Bilag

Oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering, maj 2017

2.18. Formandskabsbehandlet: Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet

Formandskabsbehandlet: Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende slutrapport med tilhørende bilag fra arbejdsgruppen vedr. implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet, idet det fortsatte implementeringsarbejde herefter foregår i regi af de lokale samordningsfora, ny udgave af det spørgeskema til patienten, som anvendes i forbindelse med behovsvurderingen og revideret tillæg til ”Implementering af forløbsprogram”.

Sagsfremstilling DAK

I regi af arbejdsgruppen vedr. implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet er der udarbejdet en slutrapport, som omhandler baggrunden for gruppens nedsættelse, dens arbejdsproces, status på de opgaver, som har skullet løses i dens regi, samt nogle opmærksomhedspunkter til de lokale samordningsforas videre implementeringsarbejde.

Som et selvstændigt bilag til slutrapporteringen har Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) udarbejdet en rapport, som belyser den konkrete anvendelse af behovsvurdering vedr. rehabilitering og palliation på sygehusene og opfattelsen heraf blandt sundhedsprofessionelle og patienter.

Under arbejdsgruppens drøftelse af materialet den 3. april 2017 af materialet blev følgende bemærket:

 • Det centrale er dialogen med patienten om dennes behov – spørgeskemaet, der anvendes i forbindelse med behovsvurderingen, er i den forbindelse at opfatte som et dialogværktøj.

 • Udbredelsen af behovsvurderingen er vanskelig at monitorere med de nuværende tekniske løsninger, fordi det kan være svært at opgøre antallet af patienter, hvor en behovsvurdering er relevant, i hvert fald på afdelings- og sygehusniveau;

 • Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt én rigtig måde at gennemføre behovsvurderingen på, og det er næppe heller muligt, idet patienternes situation varierer meget, ikke alene på tværs af individer, men også på tværs af diagnosegrupper;

 • Behovsvurderingen er endnu ikke fuldt implementeret på sygehusene, i kommunerne og almen praksis. Derimod er der skabt en brugbar ramme for behovsvurderingen med spørgeskema, korrespondancemeddelelse og tillæg til implementering af forløbsprogrammet, som kan understøtte det videre arbejde, der skal gøres lokalt; det er vigtigt, at der nu i en periode sikres ro omkring dette arbejde;

 • Der er ikke grundlag for, i den nuværende situation, at foretage ændringer i rammen omkring behovsvurderingen i Syddanmark, dels fordi det foreliggende materiale ikke giver belæg herfor, dels fordi Sundhedsstyrelsen er undervejs med en revision af forløbsprogrammet, som forventes at foreligge i foråret 2018;

 • Det er afgørende, at de lokale samordningsfora følger området fremover, herunder antallet af behovsvurderinger og de sundhedsprofessionelles behov for kompetenceudvikling og videndeling;

 • I den forbindelse blev der peget på, at to kursusdage i januar havde haft så positive resultater, at de med fordel kunne gentages i form af to yderligere kursusdage i efteråret 2017. Udgifterne til de to kursusdage vil kunne afholdes af midler, Region Syddanmark modtog i forbindelse med udmøntningen af Kræftpakke III;

Kommunernes brug af behovsvurderingen er ikke blevet belyst i slutrapporteringen og den tilhørende evalueringsrapport.

Arbejdsgruppens opmærksomhedspunkter til de lokale samordningsforas videre arbejde er efterfølgende blevet skrevet ind i slutrapporten.

Arbejdsgruppen godkendte endvidere på sit afsluttende møde en ny udgave af det spørgeskema til patienten, som bruges i forbindelse med behovsvurderingen, samt et revideret tillæg til ”Implementering af forløbsprogrammet”, som afspejler status ved afslutningen af arbejdsgruppens arbejde.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering fik materialet forelagt den 9. maj 2017 og godkendte det her til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum, ligesom følgegruppen godkendte, at der i efteråret afholdes yderligere to kursusdage.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender slutrapport med tilhørende bilag fra arbejdsgruppen vedr. implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet, idet det fortsatte implementeringsarbejde herefter foregår i regi af de lokale samordningsfora;
 • Godkender ny udgave af det spørgeskema til patienten, som anvendes i forbindelse med behovsvurderingen;
 • Godkender revideret tillæg til ”Implementering af forløbsprogram”

Kommunale kommentarer

Strategiske bemærkninger og opmærksomhedspunkter fra de kommunale medlemmer af arbejdsgruppen:

Fokus har meget været på implementering af behovsvurderingen på sygehuset og efterfølgende kommunernes evne til at tage hånd om de behov, som er fremkommet af behovsvurderingerne. Men der er ikke kommet ret mange behovsvurderinger ud til kommunerne – muligvis af to grunde 1) borgerne ved ikke, hvad de har brug for på det tidspunkt, hvor de afslutter behandlingen og 2) størstedelen af de behov der findes ved behandlingens afslutning har noget med (syge)pleje og omsorg eller træning at gøre. Beskeden herom kommer nok ud til kommunerne af anden vej eks. via en GOP eller ansøgning til sygepleje, det er jo behov, som der skal handles på med det samme.

Så der har ikke været så meget fokus på kommunerne. Men når det er sagt, så er det nok noget af det, der skal være fokus på fremad og som de lokale SOFer skal være opmærksomme på. Kommunerne skal blive bedre til også at kunne lave en behovsvurdering, når vi møder en borger, som har eller har haft en kræftsygdom. Det kunne være interessant at arbejde videre med hvordan vi eks. kan tænke behovsvurderingen sammen med den afklarende samtale inden opstart af et forebyggelsestilbud.

Et andet fokuspunkt kunne være en arbejdsgang, hvor borgerne som en del af behovsvurderingen på sygehuset bliver spurgt om kommunen må kontakte dem efter eks. tre måneder for at høre om de har brug for støtte i en eller anden form – forebyggelsestilbud, koordinering ift. arbejdsmarked eller familie, behov for pleje/omsorg.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender ny udgave af det spørgeskema til patienten, som anvendes i forbindelse med behovsvurderingen og at implementeringen lægges ud i SOF-regi.

 2.  Godkender revideret tillæg til ”Implementering af forløbsprogram”

 


Bilag:

 1. Notat af 30. marts 2017: Afsluttende rapportering fra den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet;

 2. Rapporten ”Evaluering af implementeringen af behovsvurdering for rehabilitering og palliation hos kræftpatienter i Region Syddanmark”;

 3. Forberedelsesskema til patienten, marts 2017;

 4. Revideret tillæg til ”Implementering af forløbsprogrammet”


Referat

1. Indstilingen blev godkendt

2. Indstillingen blev godkendt

bilag pkt. 18.10049191c-e6b5-46db-82a7-ba1b5ccd2a14.pdf
bilag pkt. 18.2aae8bf4b-cce2-484a-b088-38efc837e859.pdf
bilag pkt. 18.31ebf3eb7-aede-438b-8686-ca2ee058480b.pdf
bilag pkt. 18.4df751751-8516-4c12-af9d-519030969481.pdf

Bilag

Notat af 30. marts 2017: Afsluttende rapportering fra den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet
Rapporten ”Evaluering af implementeringen af behovsvurdering for rehabilitering og palliation hos kræftpatienter i Region Syddanmark”
Forberedelsesskema til patienten, marts 2017
Revideret tillæg til ”Implementering af forløbsprogrammet”

2.19. Formandskabsbehandlet: Afrapportering vedr. samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Formandskabsbehandlet: Afrapportering vedr. samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag bede Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering udsende afrapporteringen om samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner til SOF´erne og bede Følgegruppen nedsætte en arbejdsgruppe til at revidere aftalen, når de nationale rammer er afklarede.

Sagsfremstilling DAK

Region Syddanmark, de 22 kommuner og almen praksis har indgået en samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner. Aftalen er en tillægsaftale til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område.

I aftalen beskrives sektorernes forpligtelser og samarbejdsrelationer med udgangspunkt i tre forløbsbeskrivelser.

Indsatsen i relation til samarbejdsaftalen har ikke mindst rettet sig mod udbredelse af kendskabet til aftalen og afklaring omkring indholdet i en koordinatorfunktion. Denne del af indsatsen er afsluttet i foråret 2017 med en besøgsrunde til de kommunalt-lægelige udvalg.

Der er på baggrund af denne besøgsrunde udarbejdet en afrapportering, hvori der redegøres for besøgenes forløb, status på arbejdet med samarbejdsaftalen og en række overvejelser om den videre indsats på området

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering tog den 9. maj 2017 afrapporteringen til efterretning og udtrykte i den forbindelse anerkendelse af det store arbejde, som lå til grund herfor.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • At der i følgegruppens regi udarbejdes et kort statusnotat med henblik på drøftelse af den videre indsats i de lokale samordningsfora;

 • At følgegruppen nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på, at der medio 2018 kan foreligge et forslag til en revision af samarbejdsaftalen; der skal i den forbindelse ske en opdeling af aftalen i forhold til de to målgrupper


Kommunale kommentarer

Det kan drøftes, om dette arbejde er eksempel på en opgave, som igangsættes uden at være særligt prioriteret.

 

Indstilling

Formandskabetindstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender at Følgegruppen udsender afrapporteringen til de lokale samordningsfora med henblik på drøftelse af den videre proces

 2. Godkender, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på revidering af aftalen, når de nationale rammer er afklarede


Bilag:

1. Statusnotat vedr. samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner.


1. Indstillingen blev godkendt

2. indstillingen blev godkendt

bilag pkt. 19.12ca13db3-5199-4966-882f-179d11670f8a.pdf

Bilag

Statusnotat vedr. samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner.

2.20. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af forslag til tværgående klinisk retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af forslag til tværgående klinisk retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende forslaget til tværgående retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade.

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering tog den 11. januar 2016 en afsluttende afrapportering fra en tværsektoriel arbejdsgruppe vedrørende tilpasnings- og implementeringsaftalen på hjerneskadeområdet til efterretning.

Det fremgik af afrapporteringen, at stort set alle arbejdsopgaver i relation til implementeringen var afsluttede. Der var imidlertid et enkelt udestående i forhold til en klinisk retningslinje for børn med erhvervet hjerneskade, som skulle forelægges Det Administrative Kontaktforum med henblik på udbredelse til alle sygehuse og kommuner.

I konsekvens heraf er et forslag til en sådan retningslinje blevet udarbejdet. Formålet med retningslinjen er bl.a., at børn med erhvervet hjerneskade og deres forældre oplever en god og tryg overgang fra indlæggelse i sygehusregi til videre rehabilitering i kommunalt regi; herunder skal retningslinjen understøtte høj kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse samt god tværfaglig kommunikation og koordination i tværgående forløb.

I forslaget til retningslinje fastlægges den patientgruppe, som er omfattet, fremgangsmåder i forbindelse med indlæggelse, vurdering af behov og udskrivelse samt dokumentation af indsatsen.

Forslaget til retningslinje er af Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering blevet godkendt til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender forslaget til tværgående retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade.

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. godkender forslaget til tværgående retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade

 

 


Bilag:

1. Tværgående klinisk retningslinje for børn med erhvervet hjerneskade i Region Syddanmark

2. Tilpasnings- og implementeringsaftale


Referat

1. Forslaget til tværgående retningslinje vedr. børn med erhvervet hjerneskade blev godkendt

bilag pkt. 20.18c2fba63-ac10-4fe0-bc46-ff15731f487a.pdf
bilag pkt. 20.2f8a735e4-7e75-4571-b6f1-31ca89bfcb67.pdf

Bilag

Tværgående klinisk retningslinje for børn med erhvervet hjerneskade i Region Syddanmark
Tilpasnings- og implementeringsaftale

2.21. Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen økonomi, kvalitet og effekt

Formandskabsbehandlet: Status for Følgegruppen økonomi, kvalitet og effekt

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt.

Sagsfremstilling DAK

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har siden sidste møde i Det Administrative Kontaktforum afholdt møde den 24. april og den 19. maj 2017. Møderne har primært drejet sig om monitorering i sundhedssamarbejdet og analysen af genoptræningsområdet. Begge punkter behandles særskilt på dagsordenen.

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har yderligere igangsat udviklingen af en afrapporteringsguide i samarbejde med de øvrige følgegrupper med henblik på at skabe et værktøj til udarbejdelse af monitoreringsforslag. Guiden forholder sig til såvel indhold som proces således at monitorering indtænkes så tidligt som muligt i godkendte tiltag.

Gruppen afventer offentliggørelsen af data vedrørende de 8 nationale mål, hvorfor der endnu ikke foreligger en præsentation til Det Administrative Kontaktforum.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt.

 


Bilag:

 1. Porteføljestyringsværktøj ØKE


Referat

Indstillngen blev godkendt.

bilag pkt. 21.1d5104859-99c7-456a-bc6c-41ea093b2b0c.pdf

Bilag

Porteføljestyringsværktøj ØKE

2.22. Formandskabsbehandlet: Analyse af udviklingen i antal genoptræningsplaner

Formandskabsbehandlet: Analyse af udviklingen i antal genoptræningsplaner

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende indstilling fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt om at Delprojekt II – IV ikke iværksættes og træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at forfølge spørgsmålet om effekten af genoptræning – fx gennem iværksættelse af Delprojekt V – VI.

Sagsfremstilling DAK

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 30. marts 2017 at iværksætte en analyse af genoptræningsområdet med afsæt i de spørgsmål, som KORA-rapporten ”Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner” fra 2016 rejste.

Center for Kvalitet (CfK) har nu gennemført første delprojekt, som omfatter en kvantitativ undersøgelse, der illustrerer antallet af genoptræningsplaner fordelt på sygehusenheder i Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, på baggrund af senest tilgængelig data. Resultaterne fra ’Delprojekt I’ blev forelagt Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt på mødet den 19. maj 2017.

Den nye undersøgelse fra CfK viser, at Region Syddanmark nu ligger på samme niveau i antallet af genoptræningsplaner pr. 1.000 sundhedskontakter som de øvrige regioner gjorde i 2014. Der kan konstateres et markant fald i antallet af genoptræningsplaner fra OUH, som resulterer i en udligning af variationen mellem de fire sygehuse, idet antallet af genoptræningsplaner fra OUH nærmer sig antallet fra de øvrige sygehuse. Det markante fald skaber usikkerhed om, hvorvidt der kan være sket en fejl i indberetningerne fra OUH for de tidligere år.

Undersøgelsen viser også, at der ikke er den store variation mellem kommunerne i Region Syddanmark. Disse resultater er modsat KORA’s rapport, der indikerer, at kommunerne på Fyn (OUH’s primære optageområde) i 2014 fik markant flere genoptræningsplaner end kommunerne fra regionens øvrige sygehuses optageområder.

Hertil kommer, at stigningen i antallet af genoptræningsplaner i forhold til antallet af udskrivninger og ambulante besøg, der blev påvist i KORA rapporten, ikke er forsat efter 2014 i Region Syddanmark.

På baggrund af resultaterne fra ’Delprojekt I’ anbefaler Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt, at Delprojekt II- IV ikke iværksættes. I forhold til Delprojekt V – VI, som i højere grad ser på effekten af genoptræningen, skal der tages stilling til, om der er interesse for en nærmere afdækning af dette område – herunder hvilket setup der i givet fald skal være omkring en sådan undersøgelse.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender indstilling fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt om at Delprojekt II – IV ikke iværksættes.

 • Træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at forfølge spørgsmålet om effekten af genoptræning – fx gennem iværksættelse af Delprojekt V – VI.

 

Kommunale kommentarer

Det kan blive en stor kommunal gevinst at kende til effekterne af genoptræningsplaner og evt. hvordan de kan forbedres.

De 6 delprojekter er:

Delprojekt 1: Indledningsvist foreslås en kvantitativ undersøgelse, der kan belyse antallet af genoptræningsplaner, samt hvordan genoptræningsplaner fordeler sig i Region Syddanmark på tværs af de fire sygehusenheder og de 22 kommuner. KORA rapporten viser nogle af disse data, men da rapportens resultater er baseret på ældre datatræk, ønsker udgangspunkt at få et nutidig overblik over omfanget og fordelingen af genoptræningsplaner. Undersøgelsen baseres på allerede foreliggende tal. En arbejdsgruppe under DAK bistår med datatræk og behandling af disse data i samarbejde med CfK.

Delprojekt 2: I forlængelse af delprojekt 1 gennemfører CfK en dokumentgennemgang, som tager udgangspunkt i de skriftlige retningslinjer for genoptræningsplaner på de fire sygehusenheder i Region Syddanmark.

Gennemgangen skal afklare en række forhold:

• Er der forskelle i omfang og indhold i retningslinjerne? Kan dette evt. forklare resultaterne i delprojekt 1?

• Indikerer retningslinjerne hvilke patientgrupper, som der er fokus på i forbindelse med vurdering af behov for genoptræning? Er der forskelle mellem de fire sygehusenheder?

• Angiver retningslinjerne forskellige indikationsgrænser for udarbejdelse af genoptræningsplaner?

• Hvorledes vurderes behov for udarbejdelse af en genoptræningsplan?

Delprojekt 3: I forlængelse af delprojekt 1 og 2 identificeres og beskrives den eller de patientgrupper, som de efterfølgende delprojekter evt. begrænses til. Delprojektet er et forarbejde til delprojekt 4.

Delprojekt 4: Resultatet af delprojekt 1, 2 og 3 kan pege i forskellige retninger, og dermed være afgørende for det videre forløb. Et potentielt scenarie kunne være, at retningslinjerne ikke adskiller sig nævneværdigt fra hinanden på tværs af sygehusenhederne. Dette vil indikere at variationen ikke findes grundet forskellige retningslinjer, men derimod hvordan de enkelte sygehuse anvender retningslinjen.

Delprojekt 5: Med udgangspunkt i resultaterne fra de fire delprojekter udvælges 14 konkrete genoptræningsplaner, som er afsluttet i kommunalt regi. Genoptræningsplanerne udvælges fra syv forskellige kommuner. De syv kommuner udvælges i samarbejde med DAK.

Der indhentes samtykke fra borgerne til at gå ind i deres konkrete genoptræningsforløb.

Gennem interview af borgere og medarbejderne i de syv kommuner afdækkes, om den konkrete genoptræningsplan, som blev udarbejdet efter borgerens udskrivelse fra sygehusenheden, var nyttig og i hvilket omfang den kunne virkeliggøres i et samarbejde mellem borgeren og kommunens medarbejdere. Der gennemføres 4×7 interviews, dvs. 28 interviews.

Delprojekt 6: En mere tilbundsgående undersøgelse af effekten af genoptræningsplaner blev ligeledes nævnt ved mødet d. 8. december. CfK vurderer at, dette er en større opgave, da projektet har et omfang der går ud over den konkret definerede tidsperiode, der forventes af DAK.

Som optakt til beslutning om et egentligt forskningsprojekt udarbejdes en forskningsprotokol som delprojekt 6. De forudgående seks delprojekter er sammen med en litteratursøgning udgangspunktet for udarbejdelse af en protokol for ph.d. projektet.

Undersøgelse af effekt af genoptræningsplaner – Ph.d. projekt

Forskningsprojektet foreslås gennemført som et fælles finansieret ph.d. projekt mellem Region Syddanmark, de 22 kommuner og Syddansk Universitet (SDU). Det forventes af ph.d. projektet kan opnå anden ekstern finansiering, da der nationalt er meget fokus på rehabiliteringsområdet.

CfK udarbejder og præsenterer gerne et mere detaljeret forslag, hvis DAK finder dette relevant.

Michael Maaløe uddyber på mødet indstillingen vedr. iværksættelse af delprojekt V og VI.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender indstilling fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt om at Delprojekt II – IV ikke iværksættes.

 2. Godkender et forslag til DAK om at der oprettes et fælles regionalt og tværkommunalt PhD-projekt, der undersøger effekten af genoptræningsplaner


Referat

1. Det blev godkendt, at delprojekt II-IV ikke iværksættes

2. Det blev godkendt, at der laves et forslag til DAK om, at der oprettes et fælles regionalt og tværkommunalt PhD-projekt, som undersøger effekten af genoptrærningsplaner

bilag pkt. 22.1e7ebfacc-dafa-402a-aa9d-7eec537bd150.pdf

Bilag

Undersøgelse af genoptræningsområdet i Region Syddanmark

2.23. Udmøntning af Kræftplan IV- Patientens kræftplan

Udmøntning af Kræftplan IV- Patientens kræftplan

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag tage en drøftelse af samarbejdet om relevante indsatser i Kræftplan IV og godkende at Følgegruppen for behandling og pleje på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017 præsenterer et forslag til, hvilke indsatser der arbejdes videre med.

SAGSFREMSTILLING DAK

Kræftbehandlingen i Danmark har i de seneste år 10-15 år gjort store og markante fremskridt – også sammenlignet med vores nabolande. Stadig flere overlever en kræftsygdom. Flere patienter bliver behandlet til tiden i kræftpakkerne, og flere får hjælp til at vende tilbage til hverdagen efter endt behandling. Regeringen fremlagde, på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i august 2016 sit udspil til Kræftplan IV – ”Patienternes kræftplan”, som efterfølgende er udmøntet i aftale mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i februar 2017 (se bilag). Aftalen indeholder 16 indsatser, hvoraf særligt tre kræver samarbejde på tværs af sektorer:

1. På patientens præmisser – behandling i eller tættere på hjemmet

På landsplan modtager regionerne 10 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at udbrede behandling i  hjemmet og andre innovative behandlingsformer, der tager højde for patienternes ønsker og behov. Initiativet har været drøftet i den nationale Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet,  hvor både KL og Danske Regioner er repræsenteret. Man er her kommet frem til at bruge midlerne på særligt to indsatser: projekter vedr. intravenøs hjemmebehandling af hæmatologiske lidelser samt etablering af ”hjemmeenheder” ved alle regionale kræftcentre. Projekterne forventes at rumme elementer af samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis, som skal aftales lokalt. I Region Syddanmark har den regionale kræft- og hjertestyregruppe drøftet initiativet og bakker op om den nationale beslutning. Der pågår som konsekvens heraf et arbejde på sygehusenhederne med at beskrive, hvordan man vil udmønte midlerne, samt hvad det kræver af aftaler med kommuner og almen praksis.

2. Hjælp til rygestop til særlige grupper og kræftpatienter

På landsplan modtager kommunerne 26,5 mio. kr. i perioden 2017-2019 til hjælp til rygestop til særlige grupper. Initiativet skal sikre, at flere kan komme i gang med et rygestop. Der er fokus på samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og sygehusene ift. direkte henvisning af rygere til rygestop i kommunerne fx ved anvendelse af elektronisk henvisning til kommunale forebyggelsestilbud.

3. En værdig og god palliativ indsats

På landsplan modtager kommunerne 80 mio. kr. i perioden 2017-2020 og yderligere 29 mio. kr. årligt fra 2021 til at styrke den basale palliative indsats for kræftpatienter. En indsats, som kræver et samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsstyrelsen er ved at revidere deres anbefalinger for den palliative indsats. Et arbejde, der forventes at være færdigt den 1. oktober 2017. Det anbefales at afvente Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger, inden der aftales evt. samarbejdsaftaler.

Det foreslås, at Det Administrative Kontaktforum på mødet den 22. september 2017 drøfter et forslag til tværsektorielle indsatser inden for ovennævnte tre indsatsområder, som vi i Syddanmark vil samarbejde om i regi af Kræftplan IV. Forslaget kan udarbejdes af Følgegruppen for behandling og pleje.

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager en første drøftelse af samarbejdet om relevante indsatser i Kræftplan IV
 • Godkender, at Følgegruppen for behandling og pleje på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017 præsenterer et forslag til, hvilke indsatser der arbejdes videre med

BILAG:

1 Udmøntningsaftale om Kræftplan IV (2017-2020)


Kommunale kommentarer

Sekretariatet har bedt de kommunale repræsentanter i Implementeringsgruppen for kræftrehabilitering og palliation give deres bud på kommunale vinkler og muligheder for samarbejde i Kræftplan IV. Nedenstående er deres kommentarer og oplæg til samarbejde mellem kommunerne:

Af udmøntningsplanen for Kræftplan IV, fremgår det, at der allerede tænkes forskellige initiativer, som vil blive præsenteret i løbet af foråret.

Bl.a. forslag om partnerskab mellem erhvervsliv og kommune ift. at håndhæve regler for tobak på børn og ungeområdet. Ligesom sundhedsfremmepuljen kommer med nye initiativer.

Derfor vil det være muligt for flere kommuner at gå sammen om et projekt, når de konkrete initiativer og anbefalinger er kendte.

 

Ift. vidensdeling kunne det være en idé at lave videns/erfagrupper for fagpersonerne, der sidder med rygestop i de forskellige kommuner. Grupperne kunne drøfte resultater af de forskellige indsatser, så fokus er på at sprede de gode erfaringer til nøglemedarbejderne.

 

Der har tidligere været afholdt temadage for fagpersoner ifm. implementeringen af forløbsprogrammet, dem kunne der arrangeres flere, fx én gang årligt. Fokus skal fortsat være på implementeringen af behovsvurderingerne, men der kunne også indgå et kompetenceløft ift. rehabilitering og palliation.

 

Ift. rehabilitering vil det give god mening, at der i kommunerne åbnes op for at borgere fra andre kommuner kan deltage i tilbuddene. Det vil give en større fleksibilitet, og der vil kunne tilbydes flere forskellige rehabiliteringsydelser til borgerne. Det kræver naturligvis, at vi er skrappe på, hvad det er for en betaling, der betales for ydelserne. Det kan være godt med en centralt aftalt “takst”, så der ikke går lokal kassetænkning i det.

 

I forhold til de generelle overvejelser omkring rygestop for unge, er det rigtig fint, at der ses på samarbejde med erhvervslivet. Det primære fokus bør være på en styrket indsats på rygning – og gerne risikoadfærd generelt – på ungdomsuddannelser som f.eks. gymnasier. Vi kan jo se på diverse statistikker over sundhedstilstanden hos de unge, at der sker nogle markante ændringer, hvad angår både forbrug af alkohol og rygning, når de unge rammer introturen (eller ihvertfald starten på en ungdomsuddannelse), og det kunne det være fordelagtigt, hvis der kom mere fokus på det. I kommunerne har vi jo størst mulighed for at påvirke skolerne men ikke så meget ungdomsuddannelserne.

 

Formandskabets bemærkninger:

Formandskabet vurderer, at indsatserne i kræftplan IV i dette tilfælde mest hensigtsmæssigt koordineres i SOF-regi. 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 • Drøfter samarbejde omkring indsatserne i Kræftplan IV
 • Drøfter det hensigtsmæssige i koordinering af det fremadrettede arbejde med Kræftplan IV i SOF-regi

Referat

Sagen blev drøftet.

Det blev besluttet, at der implementeres på SOF niveau, hvor mange allerede er godt i gang. Der skal dog sikres fokus på vidensdeling på tværs af SOF’erne.

bilag pkt. 23.1f4f2de43-b26d-4b47-a6f6-049b91b4e085.pdf

Bilag

Udmøntningsaftale om Kræftplan IV (2017-2020)

2.24. Etablering af særlige pladser i psykiatrien

Etablering af særlige pladser i psykiatrien

Sagen behandles under punkt 1.7 på dagsordenen.

2.25. Formandskabsbehandlet: Status for etablering af Steno Diabetes Center Odense

Formandskabsbehandlet: Status for etablering af Steno Diabetes Center Odense

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag orienteres.

Sagsfremstilling DAK

Regionsrådet i Region Syddanmark og bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden godkendte i 2016 visionsoplægget ”En styrket diabetesindsats i Region Syddanmark”. Visionsoplægget er en ambitiøs plan for videreudvikling af diabetesindsatsen i Region Syddanmark over de næste 10 år, herunder gennem etablering af Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

Parterne er ved i fællesskab at lægge sidste hånd på en drejebog, der skal være grundlaget for en bevilling til regionen fra fonden. Drejebogen drøftes i Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget i juni samt i Regionsrådet i august. Drejebogen drøftes med henblik på endelig godkendelse af bevillingen i Novo Nordisk Fondens bestyrelse i september 2017, hvorefter der kan nedsættes en centerledelse i SDCO, og etablering af centeret kan påbegyndes.

En arbejdsgruppe har i perioden november 2016 – marts 2017 givet input til drejebogen om SDCO’s initiativer inden for det tværsektorielle område med fokus på borgere med type 2-diabetes. Medlemmerne af Arbejdsgruppen om Udvikling af Nye Rammer for Kronisk Sygdom har indgået i dette arbejde for at sikre koordinering med forløbsprogrammet for mennesker med diabetes, hvilket er under udarbejdelse pt. Desuden har patienter og en række medarbejdere fra bl.a. kommuner i alle SOF’er, almen praksis, alle somatiske sygehusenheder samt Psykiatrisygehuset bidraget på to workshops og givet et bredt perspektiv på, hvordan diabetesindsatsen kan styrkes.

Drejebogen skitserer, at SDCO i samarbejde med bl.a. kommuner og almen praksis skal være et kraftcenter, der udvikler indsatsen for personer med type 2-diabetes gennem udviklingsprojekter, forskningsbaseret evaluering af disse samt et tilbud om at understøtte implementering af viden fra projekterne.

Inden for det tværsektorielle område fokuserer drejebogen bl.a. på projekter om tidlig opsporing af type 2-diabetes, patientuddannelse samt samarbejde om behandling af type 2-patienter, herunder sårbare borgere. Projekterne kan på længere sigt give viden, der kan styrke indsatsen i hver enkelt sektor og implementeres i det tværsektorielle samarbejde om type 2-diabetes efter godkendelse i de eksisterende tværsektorielle beslutningsfora, herunder fx indarbejdes i forløbsprogrammet for mennesker med diabetes.

Det forventes, at der etableres en organisering, hvor bl.a. kommuner og almen praksis inviteres til at give SDCO sparring på et strategisk niveau om centerets prioritering af projekter – evt. i form af et rådgivende, tværsektorielt board.

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Til orientering

Kommunale kommentarer

Styregruppen under Steno Diabetes Center Odense har kun været nedsat for at sikre tilblivelsen af drejebogen. Når ansøgningen forhåbentlig er imødekommet, skal der nedsættes en bestyrelse, hvor kommunerne bliver tilbud en plads. Gitte Østergaard, Odense, har siddet i styregruppen, og Formandskabet har godkendt, at hun også bestrider posten i bestyrelsen.

Der kan læses mere om Steno Diabetes Center Odense på Region Syddanmarks hjemmeside: https://www.regionsyddanmark.dk/wm502279

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. tager orienteringen til efterretning


Referat

Sagen blev taget til efterretning

2.26. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

I dette punkt skal Det administrative Kontaktforum orienteres om punkter, der forventes at være på dagsordenen på det kommende møde.

 

SAGSFREMSTILLING

Følgende sager forventes at bliver dagsordenssat på møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017.

• Aktiv patientstøtte

• Orientering om projekt “Psykiske sårbare på arbejdsmarkedet”

• Samarbejde om indsatser i Kræftplan IV

• Udkast til revideret vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange.

• Høringsversion af forløbsprogrammet for mennesker med diabetes

• Notat om syddansk børne- og ungesundhedsprofil

• Evaluering af samarbejdsaftale mellem region og kommuner om ventetid forud for genoptræning

• Opgaveoverdragelse “trin 1” for samtalestøtte til stressramte og langstids sygemeldte borgere

• Afrapporteringsguide

• Kortlægning af monitoreringsbehov blandt følgegrupperne

 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender, at punkterne sættes på kommende møder

 

Kommunale kommentarer

Det bør som led i drøftelse af DAK dagsordenernes fremadrettede prioritering overvejes, om dette punkt kan bidrage til en fastlæggelse af kommende strategiske sager


Referat

Taget til efterretning

 


 

2.27. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

På dette punkt skal Det administrative godkende, at nedenstående dagsordenpunkter fremsendes til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 17. august 2017.

SAGSFREMSTILLING

• Besøg ved Demensby Svendborg

• “Fremtidens Sundhedsvæsen”: Fælles ledelse

• Videreudvikling af samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning, SAM:BO, med fokus på socialpsykiatrien

• Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

• Kommissorium for børn- og ungeaftalen

 

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 1. Godkender, at følgende punkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 15. august 2017

Kommunale Kommentarer

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 • At Sundhedsstrategisk Forum tager sagen til efterretning.

Referat

Taget til efterretning

2.28. Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Formandskabsbehandlet: Øvrig gensidig orientering

Indstilling

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Tager orienteringen til efterretning

Referat

Godkendt.