Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 30.03.2017


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Bølgelængden, DGI-huset, Vejle

STARTTIDSPUNKT

30-03-2017 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-03-2017 12:00:00


PUNKTER

1.1. Status – Det Syddanske Landsdelsprogram for KOL

1.2. Opfølgning på kommunernes behandling af KKR Syddanmarks Visionspapir

1.3. Strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum

1.4. Budget 2018, regnskab 2016 og årsrapport 2016

1.5. Formandskabsbehandlet: Status på Rammeaftalen om fasttilknyttede læger på kommunernes plejecentre (skriftlig orientering)

1.6. Formandskabsbehandlet: Generel orientering (skriftlig orientering)

2.001. Formandskabsbehandlede sager

2.01. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Behandling og Pleje

2.02. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Forebyggelse

2.03. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

2.04. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Opgaveoverdragelse

2.05. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet

2.06. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

2.07. Monitorering

2.08. Revision af SAM:BO-forløbene.

2.09. Tværsektoriel kompetenceudvikling

2.10. Godkendelse af program for politisk opstartsmøde om Sundhedsaftalen 2019-2022

2.11. Formandskabsbehandlet: Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæatrose

2.12. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af materiale til understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

2.13. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af ramme af evalueringen af aftale om ventetid forud for genoptræning

2.14. KORA-rapport om genoptræningsindsatsen

2.15. National handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019, med særligt fokus på kommunale akutfunktioner og regionale udgående funktioner og rådgivningsinitiativer

2.16. Formandskabsbehandlet: Digitalisering af svangreområdet

2.17. Formandskabsbehandlet: Præsentation af overvejelser om etablering af Center for Sjældne Sygdomme på Odense Universitetshospital

2.18. Formandskabsbehandlet: Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg og politisk aftale om bedre lægedækning

2.19. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

2.20. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.21. Øvrig gensidig orientering – bl.a. udlevering af glukosemålere.

2.22. Eftersendt punkt: Revurdering af ikrafttrædelse af Bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens


1.1. Status – Det Syddanske Landsdelsprogram for KOL

Status – Det Syddanske Landsdelsprogram for KOL

Status – Det Syddanske Landsdelsprogram for KOL

Der blev holdt møde i Styregruppen for det Syddanske Landsdelsprogram torsdag den 2. marts

Medlem af den nationale Porteføljestyregruppe og kommunal medformand for Styregruppen for det Syddanske Landsdelsprogram Arne Nikolajsen vil orientere om status på projektet i Sundhedsstrategisk Forum.

Peter Lundquist, direktør i Next step citizen, inviteres til at komme og holde et oplæg på mødet i Sundhedsstrategisk Forum i juni.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager orienteringen til efterretning.

REFERAT

Ad 1: Taget til orientering.

Oplægget fra Arne Nikolajsen er vedhæftet referatet.

oplæg telemedicin kl it-ra°d (4)6c75f563-8f2e-4ee5-8449-d9c2e912e689.pdf

Bilag

Oplæg telemedicin KL IT-ra°d

1.2. Opfølgning på kommunernes behandling af KKR Syddanmarks Visionspapir

Opfølgning på kommunernes behandling af KKR Syddanmarks Visionspapir

Behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner i kommunerne

KKR godkendte på deres møde den 13. september KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner. Visionerne blev efterfølgende sendt til behandling i kommunerne.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primo 2017 indhentet status på, hvordan kommunerne har behandlet visionerne.

Visionerne har været behandlet på forskellig vis i kommunerne, hvilket fremgår af bilaget, og det er forskelligt, hvordan der er arbejdet med visionerne. Følgende er eksempler på specifikke tiltag som følge af behandlingen af visionerne:

 • Udarbejdelse af en procesplan for arbejdet med visionerne

 • Visionerne bliver rammesættende i de kommende år for sundhedsplanen i kommunen

 • Målretter indsatser efter at kunne opfylde visionerne

 • Arbejder videre med konkrete forslag til efterfølgende politiske beslutninger

 • Arbejder på lokal forankring
   

Indstilling1

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager behandlingen af visionerne til orientering.
 2. Drøfter, hvorvidt/hvordan der skal følges op på arbejdet med visionerne i kommunerne.

REFERAT

Kolding påpegede, at deres indsendte status ikke var med i oversigten.

Ad 1: Taget til orientering.

Ad 2: Drøftet.

 

samlet overblik over kommunernes behandling af kkr syddanmarks sundhedspolitiske visionera47f3111-421f-4ce8-b37c-3c367da06b65.docx

Bilag

Samlet overblik over kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner.docx

1.3. Strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum

Strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum

Strategisk seminar for Sundhedsstrategisk Forum

Det blev på mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 27. januar besluttet, at der skulle afholdes et døgnseminar for Sundhedsstrategisk Forum snarest muligt af hensyn til den igangværende strategiske udvikling på sundhedsområdet på både landsplan og i forhold til Sundhedsaftalen.

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har efterfølgende drøftet indholdet på seminaret, og det vurderes ikke at være nødvendigt, at seminaret afholdes i foråret 2017. Dette skyldes flere ting, blandt andet:

 • At det af punkt 2 fremgår, at kommunerne har behandlet KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner, og det er således muligt for kommunerne med afsæt i visionspapiret at forberede politikerne på det Politiske Opstartsmøde den 2. juni. Formandskabet vurderer heraf ikke, at det er nødvendigt med et forberedende seminar forud for det politiske opstartsmøde

 • At det forventes, at regeringsudspillet til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen først offentliggøres til sommer

 • Afvente de politiske drøftelser og udmeldinger, som der kommer på Det Politiske Opstartsmøde den 2. juni, når arbejdet med de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022 sættes i gang.

 • Afvente at der er usikkerhed om, hvornår et forventet udspil fra Region Syddanmark / Danske Regioner vil foreligge.

 

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum foreslår derfor i stedet, at seminaret datosættes til oktober måned 2017, f.eks. den 23.-24. oktober. I oktober er regeringsudspillet til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen formentlig offentliggjort, og det politiske opstartsmøde har været afholdt. Der er derfor grundlag for, at Sundhedsstrategisk Forum mødes og har en nærmere drøftelse omkring det videre arbejde med afsæt i KKR Syddanmarks visioner og visionerne i den kommende sundhedsaftale.

Formandskabet foreslår, at fokus på seminaret skal være på fælles udfordringer i forhold til udvikling af det nære/sammenhængende sundhedsvæsen og den næste sundhedsaftale- med sigte på fælles retning, holdning og tilgange i opfølgningen på bl.a. de politiske drøftelser i juni. Samtidig sættes fokus på de 22 kommuners samarbejde med afsæt i KKR visionspapiret og væsentlige fælles udfordringer m.v., herunder fokus på mulige fælles indsatser og projekter. Der lægges op til en indledende drøftelse af indhold på seminaret på nærværende møde, og dernæst at Sekretariatet i løbet af foråret laver en survey til kommunerne, hvor der spørges nærmere ind til ønskede fokusområder på seminaret. Der lægges op til et 12-12 seminar, hvori der udover ovennævnte også kan indgå eksterne oplæg.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Giver input til de foreslåede fokusområder på seminaret
 2. Godkender processen for afholdes af et 12-12 seminar.


REFERAT

Ad. 1: Følgende bemærkninger og input fremkom på mødet:

 • Borgerperspektivet skal fastholdes som styrende for udvikling af det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen.
 • Arbejde videre med syddanske kommunale tanker ift. fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
 • Arbejde videre omkring udviklingen af det syddanske fælleskommunale fællesskab.

 

Ad. 2: Godkendt. Der sendes mødeindkaldelser ud på datoerne, 23. og 24. oktober.

1.4. Budget 2018, regnskab 2016 og årsrapport 2016

Budget 2018, regnskab 2016 og årsrapport 2016

Årsrapport og regnskab 2016 og budget 2018 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport og regnskab 2016 for Sundhedsstrategisk Forum og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og forslag til budget for 2018 vil efter godkendelse i Sundhedsstrategisk Forum blive fremsendt til godkendelse i Kommunaldirektørforum og efterfølgende hos KKR Syddanmark.

 

Årsrapport 2016

Årsrapporten beskriver kort baggrunden for Fælleskommunalt Sundhedssekretariats funktion og opgaver, herunder hvilke fora, som Sekretariatet sekretariatsbetjener og deltager i. Endvidere er der lidt om økonomien og en række sager med særligt fokus i 2016. Årsrapporten fremsendes efter godkendelse i Sundhedsstrategisk Forum til efterfølgende godkendelse i hhv. Kommunaldirektørforum og KKR Syddanmark.

 

Regnskab 2016 – bemærkninger

Der var i regnskabsåret samlede udgifter for 1.325.926 kr. Da de 22 medlemskommuners indbetaling udgjorde 1.460.899, så var der et samlet mindreforbrug på kr. 134.973. Betalingen pr. borger udgjorde i 2016 1,2149 kr.

På baggrund af tidligere års opsparede midler har Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ved indgangen til 2017 opsparede midler for samlet 680.269 kr. Budgettet for indeværende år, 2017, indeholder dog et planlagt merbrug på 248.332 kr. ift. kommunernes medlemsindbetalinger for 2017.

 

Af store udgiftsposter i 2016 var følgende:

 • Abonnement edagsorden 2015 og 2016: 74.500 kr.

(Betalingen er bogført under Kontorhold. At begge år skyldes, at der påbegyndte at anvende e-dagsorden i midten af 2015, og der kom en samlet betaling på begge år (2015 og 2016).

 • Udgifter til ekstern konsulent i forbindelse med arbejdet KKR Syddanmarks Sundhedspolitiske Visioner: 45.000 kr.

(Denne er bogført under Aktiviteter)

 • Oprettelse af ny hjemmeside: 49.500 kr.

(Denne er bogført under it-udgifter)

Her til har været udgifter ift. undervisning og introduktion af personalet Sekretariatet i forbindelse med den nye hjemmeside.

 

Budget 2018 Forslag – konkrete bemærkninger

1. Vedr. udgifter til Løn – Sekretærbistand til Sekretariatet.

På mødet i Formandskabet i januar 2017 blev det besluttet, at Sekretariatet får sekretariatsbistand af den bosiddende kommune, for nuværende byråds- og direktionssekretariatet i Vejen Kommune. Udgifterne afholdes af budgettet for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Direktør Michael Maaløe, Vejen Kommune, har besluttet, at der gives bistand i et omfang af gennemsnitligt fire timer pr. uge.

 

2. Vedr. Puljen til Fælleskommunal medfinansiering

I 2016 blev det besluttet at afsætte 100.000 kr. til en pulje til fælleskommunal medfinansiering. I 2017 forventes det, at denne pulje bl.a. skal være med til at dække den kommunale medfinansiering af udarbejdelse af forløbsprogrammet for KOL og den politiske opstartskonference den 2. juni i forbindelse med opstarten på arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2022. Endelig vil denne konto skulle dækkes udgifter til den kommunale medfinansiering af Generisk spørgeramme om patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb, hvor fakturaen (beløb 28.000) først er fremkommet fra Region Syddanmark i starten af 2017 (Udviklingen af Spørgerammen skete i 2015 og 2016). Denne sag var på mødet i SSF 17.06.2015, hvor det blev godkendt at kommunerne bidrog med 85.000 i hhv. 2015 og 2016.

Det anbefales derfor også i budgetforslaget for 2018 af sætte en pulje til fælleskommunal medfinansiering af mindre fælleskommunale udgifter i forbindelse med tværsektorielle beslutninger og arrangementer. Det skønnes også ressourcemæssigt som en fornuftigt beslutning at have en mindre ramme til at dække mindre fælleskommunale udgifter frem for at sende regninger efter befolkningstal til alle 22 medlemskommuner ved hver enkelt sag, der forudsætter et fælleskommunalt økonomisk bidrag. Det foreslås derfor at forsætte med at afsætte 100.000 kr.  til en pulje til fælleskommunale udgifter (beløbet PL-fremskrives årligt). Beløbet skal i 2018 bl.a., og allerede fra 2017, være med til at dække de 22 medlemskommuners deltagelse i det tværsektorielle partnerskab om evaluering af praktikforløb – vedtaget af KKR Syddanmark på mødet den 18. nov. 2016. I 2018 er denne udgift 14.320 kr., som dog skal deles ligeligt mellem Fælleskommunalt Socialsekretariat og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

 

3. Fremtidige faste udgifter til hjemmesiden.

I 2016 fik Sundhedsstrategisk Forum og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat en ny hjemmeside – www.faelleskommunal.dk. De fremtidige faste udgifter til denne udgør årligt (inkl. moms) 28.500 kr. – pr. måned 2.375 kr. (Hosting, sikkerhedsaftale og integration mellem e-dagsorden og hjemmesiden). Her til kommer evt. udgifter til konsulent fra hjemmeside-firmaet ift. behov for undervisning af medarbejderne i Sekretariatet og betydelige ændringer på hjemmesiden, hvis der sker beslutninger herom.

 

4. Fremtidige faste udgifter til e-dagsorden

Disse vil fremadrettet andrage 42.600 kr. årligt. Dette dækker udgiften til 50 licenser/brugere.

 

 

Budget 2018 Forslag – Generel bemærkning vedr. opsparede midler.

Siden 2014 har der været betydelige mindreudgifter end de budgetterede i hvert regnskabsår. Det skyldes primært færre udgifter på personalekontoen, bl.a. fordi 1 stilling har stået vakant i kortere eller længere tid eller generelt færre udgifter til personale. Fra 2016 har der været og vil der være stigende udgifter på grund af brug af e-dagsorden og ny hjemmeside, som der af strategiske grunde er og vil blive investeret i. Både i 2015 og 2016, og forventeligt for 2017, har der været udgifter i forbindelse med strategiarbejde.

Med afslutningen af regnskabsåret 2016 er der opsparede midler på 680.000 kr. Det er planlagt et merforbrug i 2017 på 248.000 ift. medlemsindbetalingerne for 2017. Dette efterlader dog et beløb på ca. 530.000 kr. i opsparede midler.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 1. Godkender årsrapporten 2016 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.
 2. Godkender regnskabet 2016 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.
 3. Godkender forslaget til budget for 2018, herunder medlemsbetalingen.
 4. Godkender, at årsregnskab og årsrapporten for 2016 og budgetforslag for 2018 fremsendes til hhv. Kommunaldirektørforum og KKR Syddanmark med henblik på godkendelse.

REFERAT

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

a°rsrapport for fælleskommunalt sundhedssekretariat 2016_final7e45f9af-79d9-45c6-b74d-9de6061fcdb2.pdf
regnskab 2016 fælleskommunalt sundhedssek30c87311-7779-42fc-ade7-d0b3ca0ffab2.xlsx
budgetforslag 2018_final ssfdeaaa208-7a5d-4dee-b63a-0a153f41c525.xls

Bilag

A°rsrapport for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 2016_Final.pdf
Regnskab 2016 Fælleskommunalt Sundhedssek.xlsx
Budgetforslag 2018_FINAL SSF.xls

1.5. Formandskabsbehandlet: Status på Rammeaftalen om fasttilknyttede læger på kommunernes plejecentre (skriftlig orientering)

Formandskabsbehandlet: Status på Rammeaftalen om fasttilknyttede læger på kommunernes plejecentre (skriftlig orientering)

Status på Rammeaftalen om fasttilknyttede læger på kommunernes plejecentre

Praksisplanudvalget godkendte på mødet den 29. september den regionale rammeaftale ”Rammeaftalen om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre”. Aftalen blev efterfølgende sendt til implementering i kommunerne.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har foretaget en rundspørge blandt de syddanske kommuner for at indhente status og erfaringer med indgåelse af aftaler om fasttilknyttede læger på plejehjem. 19 kommuner har besvaret spørgsmålene i februar 2017.

Status for indgåelse af aftaler er, at 10 ud af de 19 kommuner har indgået aftale med en eller flere læger. Yderligere 6 kommuner har endnu ikke indgået aftaler, men forventer at gøre det inden for den nærmeste fremtid. De sidste tre kommuner er i dialog med lægerne om aftalen. En af disse kommuner oplever, at der umiddelbart ikke er interesse fra lægerne i kommunerne i forhold til at indgå aftale.

Der er en stor variation i, hvor mange plejecentre kommunerne forventer skal have fasttilknyttet en praktiserende læge. Ud af fjorten kommuner svarer seks, at de inden for det næste år forventer, at der er aftaler for fasttilknyttede læger på alle deres plejecentre. To øvrige kommuner forventer, at over halvdelen af plejecentrene får tilknyttet en læge inden for det næste år. De sidste seks kommuner, der har svaret på spørgsmålet, forventer, at der bliver indgået aftaler, men at der inden for et år er under halvdelen af plejecentrene i kommunen, der har fået en fasttilknyttet læge. Flere kommuner tager forbehold for besvarelser, da der stadig er drøftelser om emnet i kommunen.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Tager orienteringen til efterretning.

REFERAT

Ad 1: Taget til orientering med den bemærkning, at der er tale om fast beløb, som er afsat til aftalen.

1.6. Formandskabsbehandlet: Generel orientering (skriftlig orientering)

Formandskabsbehandlet: Generel orientering (skriftlig orientering)

Sammen om Velfærd

I kommunernes samarbejde med UC’erne, SOSU-skolerne, SDU og Regionen i “Sammen om Velfærd” kan følgende tre aktiviteter i de kommende måneder særligt fremhæves:

 • 7. april: Styregruppen mødes med de faglige organisationer for at drøfte arbejdet og indgå i dialog om kommende aktiviteter og indsatsområder.
 • 10. maj: Der afholdes konference for praktikvejledere og uddannelseskoordinatorer med fokus på, hvordan vejledning om tværfaglige og tværsektorielle kompetencer kan styrkes.
 • 6., 7. og 13. juni: Det første kursus for praktikvejledere afvikles.

Læs eventuelt mere på www.sammenomvelfaerd.nu.

 

Partnerskab om syddansk evaluering af praktikforløb

Som beskrevet under pkt. 2.3 på møde i Sundhedsstrategisk Forum d. 21. september 2016 har UC SYD, UC Lillebælt og Region Syddanmark i samarbejde udviklet et digitalt evalueringssystem til studerendes evaluering af praktikforløb i region Syddanmark. Evalueringssystemet er sat i drift i 2016.

Evalueringssystemet er et elektronisk, webbaseret system, hvor studerende/elever evaluerer praktik/klinikophold. Uanset uddannelse og praktiksted består evalueringsskemaet af de samme spørgsmål. Det er dermed muligt at sammenligne de studerendes oplevelse og tilfredshed af praktikforløb på tværs af tid, uddannelsesretning og praktiksted.

KKR Syddanmark besluttede på møde i november 2016 at tilslutte sig partnerskabet om evalueringssystemet (http://www.kl.dk/Menu—fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Syddanmark-den-18-november-2016-id213651/?n=0§ion=29800). Efterfølgende har SOSU-skolerne også valgt at blive en del af partnerskabet.

Odense Kommune varetager rollen som ankerkommune i forhold til opgaven. Der arbejdes i øjeblikket på snarest at indbyde kommunerne til et orienteringsmøde om systemet. Herefter vil kommunerne kunne tilslutte sig systemet i forskellige tempi. De første kommuner forventes at anvende systemet fra september 2017.

 

Dimensionering af SOSU Uddannelserne og PAU uddannelsen

Der blev i sensommeren 2016 indgået en to-årig national dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Denne aftale dannede grundlag for dimensioneringen i 2017 og vil også være grundlaget for 2018 dimensioneringen for SOSU-uddannelserne. Det betyder, at der ikke er nogle ændringer i fordelingen mellem KKR-områderne på SOSU-området, hvorfor kommunerne i Syddanmark samlet skal ansætte 511 SOSU-hjælpere og 717 SOSU-assistenter.

Dimensioneringsudvalget har besluttet at indstille til KKR, at fordelingen mellem kommunerne bliver den samme i 2018 som i 2017. KKR træffer endelig beslutning herom på møde i juni. Som sidste år vil der dog også i 2018 dimensioneringen være mulighed for, at den enkelte kommune kan ansætte flere SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, end deres dimensionering lægger op til. KKR vil snarest bede om kommunernes indmeldinger herom.

I forhold til PAU uddannelsen er der ændringer. Fra at have en fast dimensionering i 2017 er dimensioneringen for 2018 lagt ud til kommunenre. Kommunerne er derfor, via kommunaldirketørerne, blevet forespurgt af KKR sekretariatet om, hvor mange PAU elever, der ønskes ansat i den enkelte kommune i 2018. KL vil på baggrund af tilbagemeldingerne skabe et nationalt overblik og melde dette videre til centraladministrationen.

 

Behov for uddannelse af vejledere på Sygeplejerskeområdet

På møde i Sundhedsstrategisk Forum d. 23. november 2016 blev kommunal praktik på sygeplejerskeuddannelsen drøftet som følge af beslutning på møde i KKR Syddanmark i juni 2016 om, at den kommunale andel af praktik på uddannelsen skal øges til at være 30 pct. i 2020.

Det blev på mødet i Sundhedsstrategisk Forum besluttet, at Fælleskommunalt Sundhedssekretariat skulle gennemføre en kortlægning af behovet for vejlederuddannelse i forbindelse med at opnå 30 pct. målsætningen. 15 kommuner har svaret på kortlægningen. Svarene viser samlet et behov for uddannelse af ca. 75 nye vejledere for at nå målsætningen (fra 130 til 205 vejledere).

En uddannelse til klinisk vejleder vil som minimum koste ca. 13.000-15.000 kr. Hertil kommer de udgifter, der vil være i form af evt. udgifter til vikarer, når medarbejderne er på kursus. Der gives ikke SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til uddannelsen.

KKR Syddanmark har besluttet en gang årligt at ville have status for, hvordan det går med den kommunale andel af praktik på uddannelsen. Odense Kommune, der er ankerkommune på sygeplejerskeområdet, vil i løbet af foråret gennemføre denne kortlægning, så den kan forelægges Sundhedsstrategisk Forum på møde i juni.

 

Etablering af task force til forebyggelse af vold på botilbud

Der er i forbindelse med satspuljen for 2017-2020 besluttet en række tiltag for at fremme voldsforebyggelse på botilbud. Det blev desuden i forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 besluttet, at der i regi af kommuner og regioner skal etableres en midlertidig task force til at understøtte botilbuddene i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder indtil etablering af nye tiltag er implementeret.

Task forcen skal sammensættes i et samarbejde mellem Regioner og kommuner, og der skal etableres en taskforce i hvert KKR område. Task forcen sammensættes af en gruppe videnspersoner inden for det pædagogiske, psykologiske, psykiatriske, rusmiddelfaglige og kriminalitetsforebyggende felt, som kan rådgive ledelse og personale på botilbud, hvor der er behov for specialistviden om voldsforebyggelse. Konkret arbejdes der med en model med to ressourcepersoner fra Region Syddanmark, henholdsvis fra socialpsykiatrien og sygehuspsykiatrien, to ressourcepersoner fra kommunale botilbud samt en person fra Kriminalforsorgen. Eventuelt kan politi og arbejdsmiljøområdet også tænkes ind. Region Syddanmark bakker op om den modellen.

Rådgivningen kan være målrettet konkret udredning af borgers problematikker og botilbuddets håndtering af voldsforebyggelse og foregår i tæt dialog med den konkrete kommunale myndighed. Task forcen bør først inddrages, når alle andre relevante tiltag er prøvet, herunder relevante intern-kommunale initiativer, indhentet rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatri m.fl. (se bilag for nærmere beskrivelse).

Der lægges op til, at sekretariatsfunktionen varetages af rammeaftalesekretariatet (det fælleskommunale socialsekretariat). Sagen behandles på møde i Socialdirektørforum d. 24. marts 2017.

 

Udmøntningsplan for Kræftplan IV

Regeringen fremlagde i august 2016 Kræftplan IV. Kræftplanen skal opfylde behovet for at sikre endnu bedre sammenhæng og overblik for patienterne. Herudover skal det i endnu højere grad sikres, at patienter i hele landet får behandling, rehabilitering og palliativ indsats af høj og ensartet kvalitet. For det tredje skal forebyggelsen af kræft forbedres og overlevelsen efter kræft øges, og som det fjerde skal der udvises rettidig omhu og sundhedsvæsenet skal forberedes på, at der i fremtiden kommer flere kræftpatienter, bl.a. fordi vi bliver flere ældre.

Kræftplan IV indeholder 16 konkrete initiativer, som skal bidrage til at understøtte udviklingen på kræftområdet over de næste år. Indsatserne er fordelt på fire indsatsområder, som tilsammen sikrer bedre sammenhæng og patientinddragelse, styrker forebyggelsen, behandlingen og opfølgningen af kræft og understøtter, at der også fremover er tilstrækkelig kapacitet på kræftområdet.

Initiativerne ligger både inden for det regionale, det kommunale og det statslige område, og flere af initiativerne går på tværs og fordrer derfor også et tæt samarbejde mellem parterne både centralt og lokalt.

Der foreligger pt et udkast til en udmøntningsplan udviklet af Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Udmøntningsplanen skal understøtte de nationale målsætninger, intentioner og konkrete initiativer i Kræftplan IV, og parterne vil i fællesskab arbejde på realiseringen af disse.

Udmøntningsplanen dagsordensættes på mødet i DAK i juni 2017.

Følgende opgaver vurderes blandt andet at have potentiale for fælleskommunalt samarbejde, både i forhold til videndeling, konkrete projekter og kompetenceudvikling:

 • Røgfri generation- ingen rygning blandt børn og unge i 2030

 • Hjælp til rygestop til særlige grupper og kræftpatienter

 • Et godt liv efter kræft (rehabilitering)

 • En værdig og god palliativ indsats (basal palliation og hospicepladser)

 

Formandskabet vil bede de kommunale repræsentanter i Implementeringsgruppen for forløbsprogrammer for rehabilitering og palliation på kræftområdet belyse sagen og komme med et bud på, indenfor hvilke områder, det vil være hensigtsmæssigt at samarbejde fælleskommunalt på.

 

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum tager

 1. Orienteringen om Sammen om Velfærd til efterretning
 2. Orienteringen om Partnerskab om syddansk evaluering af praktikforløb til efterrenting
 3. Orienteringen om Dimensionering af SOSU Uddannelserne og PAU uddannelsen til efterrenting
 4. Orienteringen om Behov for uddannelse af vejledere på sygeplejerskeområdet til efterretning
 5. Orientering om Etablering af taskforce til forebyggelse af vold på botilbud til efterretning.
 6. Orientering om forberedelse af sag om Kræftplan IV til efterretning

REFERAT

Ad 1: Taget til orientering.

Ad 2: Taget til orientering.

Ad 3: Taget til orientering.

Ad 4: Taget til orientering.

Ad 5: Taget til orientering.

Ad 6: Taget til orientering.

2.001. Formandskabsbehandlede sager

Formandskabsbehandlede sager

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har i behandlingen af dagsorden for mødet i Det administrative

Kontaktforum valgt at indstille en række punkter som værende formandskabsbehandlet. Disse punkter vil som følge

af dette ikke blive drøftet enkeltvis på mødet. Det er naturligvis muligt at komme med bemærkninger og indsigelser

på indstillingerne i de enkelte formandskabsbehandlede sager.

 

Følgende sager på dagens møde er formandskabsbehandlede:

 • 1.5 Status på Rammeaftalen om fasttilknyttede læger på kommunernes plejecentre (skriftlig orientering)
 • 1.6 Generel orientering (skriftlig orientering)
 • 2.01 Status fra Følgegruppen for Behabndling og Pleje
 • 2.02 Status fra Følgegruppen for Forebyggelse
 • 2.03 Status fra Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering
 • 2.04 Status fra Følgegruppen for Opgaveoverdragelse
 • 2.05 Status fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet
 • 2.06 Status fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin
 • 2.11 Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæatrose
 • 2.12 Godkendelse af materiale til understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter
 • 2.13 Godkendelse af ramme af evalueringen af aftale om ventetid forud for genoptræning
 • 2.16 Digitalisering af svangreområdet
 • 2.17 Præsentation af overvejelser om etablering af Center for Sjældne Sygdomme på Odense Universitetshospital
 • 2.18 Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg og politisk aftale om bedre lægedækning
 • 2.19 Punkter til kommende møder
 • 2.20 Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.01. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Behandling og Pleje

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Behandling og Pleje

Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og ´pleje.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Af referat fra møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017 fremgår det, at opgaveporteføljen i Følgegruppen er omfattende, og at der i forlængelse heraf på møde den 30. marts 2017 ønskes en prioritering af Følgegruppens opgaver som en del af Følgegruppens status.

Nedenfor ses først en status på arbejdet med de prioriterede indsatser, som Følgegruppen løbende har særligt fokus på. Hernæst redegøres for de opgaver, som Følgegruppen herudover vil have særlig fokus på i 2017 og 2018.

Følgegruppen har indarbejdet status på de igangværende opgaver i det fælles porteføljestyringsværktøj. Materialet er vedlagt sagsfremstillingen og bliver løbende opdateret i takt med følgegruppens arbejde.

 

De prioriterede indsatser

 • Videreudvikling af SAM:BO – På møde i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016 blev det besluttet, at fokus for videreudvikling af SAM:BO i første omgang skal være på socialpsykiatrien. Endeligt oplæg forventes forelagt Følgegruppen for behandling og pleje på møde den 4. april 2017 og i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017.
 • Samarbejdsaftale vedr. FMK – Jf. beslutning på møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017 udarbejdes der ikke på nuværende tidspunkt en samarbejdsaftale vedr. FMK, men arbejdet med FMK følges tæt. Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til følgegruppen.

 

Særligt fokus i 2017 og 2018

 • 2017 – Opfølgning vedr. ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-15 er udmøntet, og KORA har offentliggjort en evaluering af handlingsplanens indsatsområder.

På møde den 23. november 2016 behandlede Det Administrative Kontaktforum ny national handlingsplan for 2016-2019. Her var der et særligt fokus på de indsatsområder, som skal koordineres i sundhedsaftaleregi. På indeværende møde skal Det Administrative Kontaktforum i et selvstændigt dagsordenspunkt kommentere forslag til regionale udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer målrettet kommuner og praksis.

Følgegruppens opgave er at udarbejde et ramme- og retningspapir på koordineringen mellem indsatsområderne kommunale akutfunktioner samt udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer. Der lægges op til, at et ramme- og retningspapir behandles på Følgegruppens møde i august 2017 med henblik på behandling i Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017.

Fremadrettet vil Følgegruppen for behandling og pleje samle en årlig status på initiativernes fremdrift i Det Administrative Kontaktforum.

 

 

 • 2018 – Revision af samarbejdsaftale på demensområdet

Den nationale handlingsplan for demens lægger i et af initiativerne op til, at der skal ske en evaluering af de eksisterende regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for demens.

 • På baggrund af evalueringerne udarbejder Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Anbefalinger til organisering, herunder rolle og ansvarsfordeling, skal ligeledes indgå i arbejdet.
  Sundhedsstyrelsens arbejde igangsættes i løbet af 2017 med henblik på færdiggørelse i 2018. Herefter kan der ske en revision af den eksisterende samarbejdsaftale i Region Syddanmark.

 

 • Øvrige opgaver

Følgegruppens øvrige opgaver er alle igangsat og forløber planmæssigt.

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og afrapportering fra følgegruppen.

 


 

Kommunale kommentarer

Fra den kommunale medformand for Følgegruppen:

Brugen af farvekoderne i opgaveporteføljestyringsværktøjet er blevet justeret. Justeringen skal give bedre billede af, hvilke opgaver, som er overdraget til implementeringsgruppern. Disse opgaver var tidligere markeret som grønne, men markeres nu som grå for at synliggøre, at arbejdet med opgaven er slut i Følgegruppen. Den ændrede brug af farvekoder vil dermed i højere grad understøtte Følgegruppens budskab om, at der er fin fremdrift i Følgegruppens opgaver, og at arbejdet forløber planmæssigt.

Følgegruppen forventer fremover at have særligt fokus på følgende opgaver:

 • FMK
 • Videreudvikling af SAM:BO
 • Den ældre medicinske patient
 • Samarbejdsaftale vedr. demens

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje.

REFERAT

Ad 1: Godkendt.Det påpeges på mødet i Det Administrative Kontaktforum, at kommunerne gerne ser, at ajourføringsprocenterne for FMK på sygehusene øges (se også pkt. 2.05, Status fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet).

bilag pkt. 1.1382a2fe9-73dd-479b-8662-191d1bb33130.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt fra Følgegruppen for Behandling og Pleje

2.02. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Forebyggelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Forebyggelse

Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Det Administrative Kontanktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen har senest af holdt møde den 9. februar 2017. Den samlede status for opgaveporteføljen fremgår af bilaget. Følgegruppen for Forebyggelse har siden sidst drøftet monitorering med Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt, og punktet behandles selvstændigt.

Igangværende opgaver:

 • Udvikling af nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom

Arbejdet med udvikling af nye rammer for kronisk sygdom og udviklingen af de seks nye forløbsprogrammer, forløber planmæssigt.

Sundhedskoordinationsudvalget har den 28. februar 2017 godkendt forløbsprogram for mennesker med KOL og kommunikationspakke. Det Administrative Kontaktforum drøfter på dagens møde et generelt punkt om monitorering, hvilket vil påvirke den fremadrettede monitorering af nærværende og kommende forløbsprogrammer.

 

 • Drift af sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?”

Profilen gennemføres i 2017, og der forventes offentliggørelse af resultaterne 1. kvartal 2018.

 

 • Monitorering af strategi for livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse

Monitorering drøftes som et selvstændigt punkt på indeværende møde.

 

 • Projekt ”Livsstilsguide i praksis”

Projektet forløbet planmæssigt. Der afholdes en række arrangementer primo 2017 med god interesse og opbakning fra både kommunal og regional side.

 

 • Udvikling af model for henvisning af patienter med knæartrose

Materiale til brug ved implementering genbehandles i Det Administrative Kontaktforum som et separat punkt på dagens møde.

 

 • Syddansk børne- og ungesundhedsprofil

Følgegruppen fik på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 til opgave at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave at undersøge mulighederne for en fælles regional sundhedsprofil for børn og unge. Arbejdet med nedsættelse af arbejdsgruppe forløber planmæssigt.

 

 • Aftale om kompetenceudvikling og videndeling

Opgaven blev vedtaget på møde i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016. Aftalen er på vej, men før den præsenteres, ønskes en strategisk drøftelse i Det Administrative Kontaktforum af hvorledes kompetenceudviklingen i regi af sundhedsaftalen fremadrettet skal organiseres. Herunder om dele af kompetenceudviklingen med fordel kan løftes ind under den organisation, der er bygget op omkring Sammen om Velfærd. Punktet behandles selvstændigt på indeværende møde.

 

 • Aftale på børne- og ungeområdet

Det forventes, at kommissorium til arbejdsgruppe vedr. aftale på børne- og ungeområdet er klar til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum til juni 2017.

 

Afsluttede opgaver:

 • Kortlægning og afdækning af indsatser for mental sundhed blandt børn og unge

I 2016 blev der lavet en kortlægning af årsager til og omfang af dårlig mental sundhed blandt børn og unge. Kortlægningen blev fremlagt for Sundhedskoordinationsudvalget den 16. august 2016. På baggrund heraf har følgegruppen udarbejdet en afdækning af igangværende initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Syddanmark. Afdækningen blev godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017 og i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. februar 2017. Kortlægning og afdækning bruges i det videre arbejde med aftale på børne- og ungeområdet. Opgaven er dermed afsluttet.

 

 • Udvikling af aftale vedrørende infektionshygiejnisk rådgivning

Den endelige aftale (arbejdspakke 3) blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 20. december 2017, og aftalen er efterfølgende sendt til implementering via SOF’erne. Arbejdsgruppen har dermed afsluttet sin opgave, men sekretariatet står til rådighed i forhold til mundtlig formidling af aftalen til de enkelte SOF’er.

 

 • Aftale om regionens rådgivning om forebyggelse til kommuner

Opgaven blev godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2015. Aftalen er indarbejdet i oversigt over rådgivning og kompetenceudvikling, der behandles i Det Administrative Kontaktforum d. 30. marts 2017. Følgegruppen følger fremadrettet efterspørgsel og behov for rådgivning og drøfter prioritering og planlægning af rådgivningsaktiviteterne.

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og statusoversigt.

 


 

Kommunale kommentarer

 • Rammeaftalen for kompetenceudvikling og videndeling er en udfordring at lande. Ikke pga. uenighed i Følgegruppen, men dennes placering og evt. indhold ift eksisterende aftaler på området –  Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne, Rammeaftale vedr. Region Syddanmarks rådgivning om forebyggelse til kommuner i Syddanmark og det tværsektorielle kompetenceudviklingsprojekt Sammen om Velfærd. Se i øvrigt særskilt punkt på dagens møde – punkt 2.9. Generelt punkt om kompetenceudvikling.

Ellers ingen bemærkninger fra den kommunale følgegruppeformand.

 

 • Det Administrative Kontaktforum besluttede på sidste møde den 27. januar at igangsætte arbejdet med en Samarbejdsaftale for Børn og Unge, jf. Sundhedsaftalens punkt 8.2.2. Dette blev godkendt på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. februar. Jævnfør sagsfremstillingen til Sundhedskoordinationsudvalget, så skulle Følgegruppen til det foreliggende møde i Det Administrative Kontaktforum fremlægge forslag til kommissorium. Dette er dog ikke sket. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på mødet, at de ønsker at se forslaget til kommissorium på udvalgets næste møde den 9. maj. Formandskabet bemærker: Den foreslåede tidsplan for arbejdet med en samarbejdsaftale er for lang – set i i lyset af, mental sundhed er en af de af Sundhedskoordinationsudvalgets seks prioriterede områder. Procesplanen skal justeres, så arbejdet fremskyndes, og der leveres hurtigere. 

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for forebyggelse med den bemærkning, at opgaven med at udvikle en samarbejdsaftale for Børn og Unge fremskyndes væsentligt.

REFERAT

Ad 1: Godkendt.

bilag pkt. 2.1e67ecf02-45d9-482e-8425-aa4e377c450e.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt fra Følgegruppen for Forebyggelse

2.03. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag godkende status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering mødtes senest den 24. februar 2017.

Følgegruppen behandlede ved denne lejlighed et materiale vedr. genoptræningsplaner til psykiatriske patienter, som skal bidrage til at afklare, hvem målgruppen er, og hvordan der skelnes mellem behandling og genoptræning på forskellige niveauer for disse patienter. Følgegruppen havde nogle bemærkninger til materialet, som efterfølgende er indarbejdet forud for forelæggelsen for Det Administrative Kontaktforum, jf. særskilt dagsordenspunkt.

Endvidere godkendte følgegruppen en ramme for evaluering af den aftale om ventetid forud for igangsættelse af genoptræning, som regionen og de 22 kommuner i Syddanmark har indgået. Denne evalueringsramme forelægges også for Det Administrative Kontaktforum til godkendelse, jf. særskilt dagsordenspunkt.

Endelig noterede følgegruppen sig, at Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet ønsker at igangsætte et projekt vedr. KORAS rapport ”Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner”. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering imødeser sagens behandling i Det Administrative Kontaktforum.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger fra den kommunale side af Følgegruppen.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

REFERAT

Ad 1: Godkendt.

bilag pkt. 3.1615f0a89-0fc6-4336-9c8a-b66998635372.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt fra Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

2.04. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Opgaveoverdragelse

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Opgaveoverdragelse

Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen for opgaveoverdragelse har udviklet en model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, som er godkendt af henholdsvis Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 og Sundhedskoordinationsudvalget den 28. februar 2017.

Følgegruppen har i henhold til Det Administrative Kontaktforums beslutning igangsat arbejdet med at undersøge potentialet for overdragelse af samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere. Modellens trin 1 præsenteres for Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017.

Sundhedsstyrelsen udgiver i marts 2017 kvalitetsstander for kommunale akutfunktioner. Kommunerne skal fra 2018 leve op til kvalitetsstandarderne. Det Administrative Kontaktforum besluttede på januar-mødet 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner. Med udgangspunkt i den senest tilgængelige høringsversion af kvalitetsstandarderne, dateret den 30. januar 2017, har følgegruppen udarbejdet en tidsplan for arbejdet, som fremgår af vedlagte bilag.

Følgegruppen foreslår, at samarbejdsaftalerne implementeres løbende og forventer, at de sidste samarbejdsaftaler vil være klar til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget og efterfølgende implementering primo 2018.

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status og tidsplan.

 


 

Kommunale kommentarer

Ingen bemærkninger fra den kommunale medformand for Følgegruppen.

 

Det er pt. forlydender om, at Sundhedstyrelsens vil bløde op kravene i kvalitetsstandarderne til de kommunale akutfunktioner, således disse overgår fra krav til anbefalinger. KL er således i dialog med Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet vedr. formuleringen af kravene i kvalitetsstandarderne og spørgsmålet om økonomi.

Sundhedsstyrelsen skulle (endeligt) melde de nye kvalitetsstandarder for akutfunktioner ud i uge 10. Der er dog pt. – den 23. marts – ikke kommet noget endnu. Det er derfor fortsat kravet, at kommunerne skal være i stand til at løfte de nye kvalitetsstandarder pr. 1. jan. 2018. Det er uvist, hvor realistisk dette egentlig er, bl.a. i forhold til opbygningen og opfyldelsen af kompetence- og kvalitetskrav. Her til kommer spørgsmålet om økonomi, i hvilket omfang de bevilligede penge vil dække de behov, som der er og vil opstå ude hos kommunerne. Bl.a. modtager Odense Kommune blot 6. mio. kr. Dette skal også ses i relation til erfaringen – dette er fremgået via arbejdet med udviklingen af Modellen for Opgaveoverdragelse – fra Sønderborg Kommune, som har valgt at hjemtage borgere ift. forskellige typer af IV-behandling. Det viste sig her, at antallet af hjemtagne borgere blev langt større end forventet.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse.

REFERAT

Godkendt.

bilag pkt. 4.1786643c5-e967-4682-aa23-955a06186981.pdf
bilag pkt. 4.216d8d6f9-d3cd-4827-8119-8376a5c55ecb.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt fra Følgegruppen for Opgaveoverdragelse
Tidsplan for arbejdet med opgaver i regi af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for akutfunktioner

2.05. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet

Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har siden sidste møde i Det Administrative Kontaktforum afholdt møde den 9. februar og den 06. marts 2017. Første møde omhandlede primært projektet om genoptræningsplaner og monitorering i sundhedssamarbejdet.

Center for Kvalitet forelagde deres oplæg til projekt omkring genoptræningsplaner, i henhold til den tidligere drøftede KORA-rapport. Følgegruppen besluttede at igangsætte første trin af projektet i forhold til at belyse omfang og forskelle i anvendelsen af genoptræningsplaner. Projektet behandles særskilt på dagsordenen.

Monitorering og afklaring af monitoreringsopgaver blev drøftet på baggrund af referatet fra Det Administrative Kontaktforum. Der arbejdes videre med dette på baggrund af dagens drøftelse (punkt 7) i Det Administrative Kontaktforum.

Præsentation af resultater på de 8 nationale mål blev vendt i forhold til, at det er en konkret kommende opgave, som skal løses.

På mødet den 6. marts 2017 blev opgaveporteføljen for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt gennemgået i forhold til det eksisterende kommissorium, og der foreslås på denne baggrund følgende to justeringer:

 • 2. dot under ”Derfor har følgegruppen til opgave” er justeret til: ”At udvikle og igangsætte de opgaver, der indgår i følgegruppens opgaveportefølje med henblik på en indstilling til Det Administrative Kontaktforum om løsningen af driftsopgaven i tæt samspil med de øvrige følgegrupper.”
 • Afsnittet om tripple aim er fjernet i kommissoriet, da det ikke er realistisk at indarbejde i nuværende aftaleperiode.

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status.
 • Godkender Følgegruppens forslag til justering af kommissoriet for gruppen.

 


 

Kommunale kommentarer

Den kommunale Følgegruppeformand bemærker:

 • Vedrørende opgaven med opfølgning på KORA-rapporten: Følgegruppen har godkendt en udredning af antal genoptræningsplaner, sat første del i gang og fremsender hele udredningen til godkendelse i DAK. Her er det anbefalingen, at vi fortsat afviser at lade den kommunale genoptræning indgå i udredningen. Det må være den lægefaglige vurdering, der afgør, om en borger skal udskrives med en genoptræningsplan, ikke en vurdering af kvaliteten i den kommunale genoptræning. Den parameter fremgår ganske enkelt ikke af sundhedslovens bestemmelser om genoptræningsplaner.
 • Projektet er ufinansieret. Der er ikke tale om store beløb, men følgegruppen kunne ikke blive enige. Det er Regionens synspunkt, at vedrørende dette projekt så har vi en fælles interesse i, at det ligger i forlængelse af sundhedsaftalen, og derfor bør der være fælles finansiering. Mit synspunkt er, at stort set alting kan ligge i forlængelse af sundhedsaftalen, og at der her er tale om kvalitetsudvikling af en ydelse, som regionen er forpligtet til at leverere, hvorfor Regionen bør finansiere denne undersøgelse. Spørgsmålet fremsendes til DAK.
 • Vedrørende justerinmg af Følgegruppens kommissorium: Der er i Følgegruppen enighed om at justere kommissoriet, det det præciseres, så der ikke kan fremsendes ønsker om dataindsamling og databehandling fra andre følgegrupper til Følgegruppen

 

Formandskabet bemærker:

Formandskabet drøftede status på brugen af Fælles MedicinKort (FMK), herunder ajourføringsprocenterne. Formandskabet foreslår, at kommuerner indstiller til Det Administrative Kontaktforum, at Følgegruppen for Økonnomi, Effekt og Kvalitet kommer med en status på arbejdet med og brugen af Fælles MedicinKort på næste møde i juni. Herunder, at der kommer en faglig vurdering af konsekvenserne, hvis ajourføringsprocenterne ikke er er høje nok.

Vedr. finansiering af uddybende analyse af genoptræningsområdet – jf. 2.14 KORA-rapport om genoptræningsindsatsen – så er finansieringen af denne opgave en ren regional opgave, da opgaven alene en problemstilling, som relaterer sig til den regionale organisering og interne regionale arbejdsgange.

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet.
 2. Indstiller til Det Administrative Kontaktforum at bede Følgegruppen om at levere en status på brugen af Fælles MedicinKort på mødet i juni måned, herunder en faglig vurdering af konsekvenserne, hvis ajourføringsprocenterne er for lave.

REFERAT

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, (se også pkt 2.01, Status fra Følgegruppen for Behandling og Pleje)

bilag pkt. 5.127da1db0-cadf-4859-926f-8d3915640367.pdf
bilag pkt. 5.229c8f675-b98a-4fb1-ad1e-7405eae64129.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt for Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet
Kommissorium for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

2.06. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte status og afrapportering fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL
Det Syddanske Landsdelsprogram er forankret under Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Første styregruppemøde i programstyregruppen blev afholdt den 21. september 2016.

Det planlagte programstyregruppemøde i november 2016 blev aflyst. Der blev i stedet afholdt et møde i formandskabet for programstyregruppen, hvor den fremadrettede proces for programstyregruppens arbejde blev drøftet.

2. programstyregruppemøde er afholdt den 2. marts 2017, hvor der blev forelagt udkast til programgrundlag, herunder programorganisering. Status i porteføljestyring er sat til gul, idet der har været en forsinkelse på den nationale milepæl 2 grundet manglede programorganisering.

 

Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde
Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin afventer de øvrige følgegruppers arbejde, idet der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret et behov for it-understøttelse.

 

Identifikation af konkrete faglige områder, hvor man har et ønske eller et behov for øget deling af informationer, som kan optimeres ved it-understøttelse.

I forlængelse af temadrøftelsen om telemedicin i Det Administrative Kontaktforum i november 2016 gav Det Administrative Kontaktforum i opdrag til Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin at afdække de faglige områders ønsker til it-understøttelse og udvikling heraf.

Følgegruppen har tilrettelagt en proces, hvor der udsendes et spørgeskema til SOF-sekretariaterne, som er bedt om at tilrettelægge en proces, hvor SOF og tilknyttede implementeringsgrupper får lejlighed til at besvare spørgeskemaet og derved pege på områder, hvor en større grad af digitalisering og it-understøttelse af det tværsektorielle samarbejde er ønskværdig.

De indkomne besvarelser vil efterfølgende blive bearbejdet i Følgegruppe for velfærdsteknologi og telemedicin og danne baggrund for en workshop den 21. april 2017, hvor repræsentanter for SOF’er og implementeringsgrupper vil blive inviteret til at kvalificere og prioritere de forslag, som er fremkommet.

Resultatet af workshoppen vil danne grundlag for en afrapportering til Det Administrative Kontaktforum på mødet den 22. juni 2017.

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender status.

 


 

Kommunale kommentarer

Den kommunale følgegruppeformand vil evt. uddybe på dagens møde i Sundhedsstrategisk Forum.

 

 • Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL: Styregruppen foreslår, på opfordring af de kommunale medlemmer – som udgøres af Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum -, at Landsdelsprogrammet afrapporterer direkte til Det Administrative Kontaktforum og ikke til Følgegruppen. Der kommer en sagsfremstilling til næste møde i juni måned. 

 

Indstilling

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

REFERAT

Ad 1: Godkendt.

bilag pkt. 6.194da6c7c-dcd2-47bc-a53b-d041016a7278.pdf

Bilag

Porteføljeoversigt fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin

2.07. Monitorering

Monitorering

Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte monitorering i sundhedssamarbejdet, godkende at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt på et kommende møde præsenterer et overblik over nuværende og ønskede monitoreringsopgaver og drøfte, hvem der skal drifte monitoreringsopgaver.

 

SAGSFREMSTILLING DAK

På det seneste møde i Det Administrative Kontaktforum blev det besluttet, at der på dagens møde skulle dagsordenssættes en drøftelse af ønsker til den fremtidige monitorering af sundhedsaftalens indsatser, herunder mere konkret forløbsprogrammet for mennesker med kronisk obstruktiv lungelidelse. Følgegruppen for Forebyggelse er sammen med Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt blevet bedt om et oplæg til en sådan drøftelse.

Derudover har Sundhedskoordinationsudvalget tidligere efterspurgt synliggørelse af effekter, gevinster og resultater af de aftaler og indsatser, som sættes i gang på baggrund af sundhedsaftalen og sundhedssamarbejdet.

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt er i færd med at kortlægge de øvrige følgegruppers igangværende og kommende ønsker til monitorering.

Derfor foreslås en strategisk drøftelse af monitorering i sundhedssamarbejdet ud fra følgende spørgsmål:

 • Mht. formålet med monitoreringen: Ønsker man at følge udviklingen på et område, opnå fastsatte mål eller arbejde med kvalitetsudvikling?
 • Mht. til ambitionsniveauet: Skal monitorering basere sig på eksisterende data eller også på indsamling af nye, fx patientrapporterede oplysninger?
 • Mht. konkret dataindsamling: Er der ønske om, evt. på kortere sigt, at koordinere registreringspraksis i eksisterende systemer, og på længere sigt arbejde for registrering og indberetning til fælles databaser?

 

INDSTILLING DAK
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Drøfter monitorering i sundhedssamarbejdet
 • Godkender at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt på et kommende møde præsenterer et overblik over nuværende og ønskede monitoreringsopgaver
 • Drøfter hvem der skal drifte monitoreringsopgaverne

 


 

Kommunale kommentarer

 

Bemærkninger fra Formandskabet:

 • Monitorering af tværsektorielle projekter bør kun ske der, hvor evaluering potentielt kan medføre ændrede beslutninger/prioriteringer.
 • Vi står pt der, hvor effekt, hvis vi skal forholde os realistisk til det, handler om patient-/borgeroplevet kvalitet. Her har vi pt. fået udviklet SPOT (SPOT = PatientOplevet Kvalitet i Tværsektorielle forløb, præsenteret på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar og besluttet, skal anvendes på KOL-forløbsprogrammet), som kan anvendes.
 • Det skal i forbindelse med den kommende sundhedsaftale afklares nærmere, hvordan vi kan arbejde med effektmåling.
 • Det er vigtigt at fastholde fokus på, hvad der kommer ud af det tværsektorielle sundhedssamarbejde for borgerne – Sundhedsaftalen nævner, at vi skal måle på kvalitets- og effektmål.
 • Udgangspunktet for vores indsatser er fokus på læring og viden ved gensidig videndeling om de evalueringer, som vi evt. laver af indsatser og projekter, som vi hver især eller sammen sætter i gang. Ved at dele de evalueringer/målinger, som giver mening for andre, understøtter vi ønsket om at skabe effekt.
 • Ift. måling af effekt, her har vi bestemt, at det pt handler om patient-/borgeroplevet kvalitet. Dette gør vi i første omgang ved at fokusere på det netop vedtagne Forløbsprogram for KOL.
 • FællesKommunal Økonomigruppe (FKØ) samler op på indsamling af evalueringer og viden om kommunale indsatser og projekter.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Beslutter at vi har fokus på viden og læring, og dermed effekt, gennem deling af evalueringer af egne og fælles projekter.
 2. Ift. måling af effekt fokuseres der som en start på Forløbsprogrammet for KOL. SPOT anvendes her som redskab.
 3. Beslutter, at opgaven med monitorering ikke placeres et sted, men at det i stedet skabes et fælles sted, en indsamlingsportal, for de evalueringer af egne og fælles projekter, som vi deler med hinanden.
 4. Beslutter, at Fælleskommunal Økonomigruppe (FKØ) ift. kommunerne indsamler evalueringer, viden og læring om kommunale indsatser og projekter, som er af værdi for andre kommunale og tværsektorielle partnere.

REFERAT

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

2.08. Revision af SAM:BO-forløbene.

Revision af SAM:BO-forløbene.

I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum godkende de reviderede SAM:BO forløb, godkende at regionen og kommunernes nøglepersoner inviteres til en temaeftermiddag og endelig godkende, at implementering finder sted ultimo september 2017.

 

SAGSFREMSTILLING DAK
I november 2014 besluttede den daværende Følgegruppe for SAM:BO, at der skulle foretages en gennemgang og revision af SAM:BO forløbene, da det var vurderingen, at forløbene ikke længere var tidsvarende. Ligeledes var der behov for at sikre, at forløbene kunne anvendes i såvel somatiske som psykiatriske forløb.

Samtidig var der behov for fokus på præcise formuleringer, som ikke levner plads til fortolkninger af ordlyden, hvilket understøtter ensartede forløb i hele regionen.

Forud for revisionen blev der rettet henvendelse til de lokale samordningsfora, som fik til opgave at formulere problemstillinger og ændringsforslag, som blev videre bearbejdet i en tværsektorielt nedsat arbejdsgruppe.

På baggrund af ovenstående blev der udarbejdet udkast til reviderede forløb, som Følgegruppen for behandling og pleje behandlede på møde den 5. februar 2016, og som efterfølgende blev sendt i høring.

De reviderede forløb var i høring fra den 16. februar 2016 til den 29. marts 2016 hos de lokale samordningsfora (såvel psykiatri som somatik), de praktiserendes lægers organisation (PLO) i Region Syddanmark, i kommuner og på sygehuse i regionen.

Der er indkommet høringssvar fra alle sygehusene, PLO, to samordningsfora og 21 kommuner. De indkomne høringssvar er alle bearbejdet og indarbejdet i forløbene i det omfang, at det har været relevant.

Nedenfor er oplistet de vigtigste elementer i revisionen:

 • Der er ikke ændret på ansvarsfordelingen mellem de involverede parter i nogen af de seks SAM:BO forløb
 • Der har bl.a. været fokus på både de somatiske og psykiatriske patienter, der har eller skal have kontakt til hjemmepleje og hjemmesygepleje
 • Der har været fokus på at gøre forløbene tidssvarende jf. udviklingen i kommunerne og sygehusene
 • Desuden har der været fokus på at præcisere formuleringerne således, at der ikke er plads til lokale fortolkninger
 • SAM:BO understøtter fortsat, at man ”forstyrrer” mindst muligt pr. telefon, og de elektroniske meddelelser tilgås, når det passer ind i eksisterende arbejdsgange
 • Specifikt har der i forløbet ”Kommunikation og samarbejde vedr. skadestueforløb (akut ambulant)” været fokus på, at revisionen er tilpasset regionens ændrede registreringspraksis i Fælles Akutmodtagelserne (FAM).
 • I forbindelse med revisionen af SAM:BO forløbene er der sket mindre redaktionelle rettelser i de indledende kapitler:
 1. Formålet med og grundlag for samarbejdsaftalen om tværsektorielle patientforløb og
 2. Samarbejdsaftalens implementering og opfølgning.

 

Den 21. februar 2017 har de reviderede forløb samt høringssvar været forelagt for Følgegruppen for behandling og pleje med henblik på endelig godkendelse i Det administrative Kontaktforum på møde den 30. marts 2017.

Der lægges op til, at de lokale samordningsfora er ansvarlige for implementeringen.
Med henblik på at understøtte implementeringen vil sygehusenes og kommunernes nøglepersoner blive inviteret til en temaeftermiddag primo maj 2017 eller ultimo august 2017, hvor forløbene vil blive gennemgået med fokus på præciseringerne i teksten og indholdet i forløbene. Udgifterne i forbindelse med afviklingen af temaeftermiddagen vil blive afholdt af Region Syddanmark. Ved implementering medio juni, vil der være relativ kort tid til planlægning af undervisning ude i de enkelte organisationer. Ved implementering ultimo september vil dette ikke være en udfordring.

Følgegruppen anbefaler implementering ultimo september 2017.

Følgegruppen vil i dialog med de lokale samordningsfora følge op på implementeringen.

 

INDSTILLING DAK

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 • Godkender de reviderede SAM:BO forløb
 • Godkender, at regionen og kommunernes nøglepersoner inviteres til en temaeftermiddag
 • Godkender, at implementering finder sted ultimo september 2017

 


 

Kommunale kommentarer

Den kommunale formand for Følgegruppen for behandling og pleje, Michael Skriver Hansen, samt den kommunale medformand for arbejdsgruppen, Helle Snitkjær Meinhardt fra Haderslev  Kommune vil præsentere de væsentlige ændringer i SAM:BO-forløbene og evt. konsekvenser heraf på mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 30. marts.

 

Den kommunale medformand for Følgegruppen (Behandling og Pleje) bemærker:

Sagen omkring revision af SAM:BO er kompleks. Det er dels et komplekst felt, processen har været udfordret, og der er mange forskellige interesser og ønsker i spil.

Der er mange bilag til dette punkt. Udover de 6 reviderede forløb vedlægges samtlige høringssvar og arbejdsgruppens behandling af disse, samt tidsplan. Dette for at synliggøre overfor alle parter, hvordan høringssvarene er blevet behandlet. Endvidere for at vise at arbejdsgruppen har håndteret opgaven professionelt og med stor forståelse for både kommunal og regional praksis.

 

 

Bemærkninger fra Formandskabet:

Der er er udfordringer, når borgerne indlægges, og Regionen med SAM:BO trækker uopdaterede kommunale oplysninger, da de regionale medarbejdere således får oplysninger, hvor de ikke får kendskab til, om disse er forældede.

 

Formandskabets bemærkninger:

Stor ros til det store og flotte arbejde.

Fælles Sprog 3 er ikke indarbejdet. Det er fortsat de gamle MedCom-standarder, som anvendes.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

 1. Godkender de reviderede SAM:BO forløb1.
 2. Godkender, at regionen og kommunernes nøglepersoner inviteres til en temaeftermiddag.
 3. Godkender, at implementering finder sted ultimo september 2017.
 4. Drøfter problemet med, at Regionen via SAM:BO trækker uopdaterede kommunale oplysninger.

REFERAT

Michael Skriver Hansen, Sundhedschef i Sønderborg kommune og kommunal medformand for Følgegruppen for Behandling og Pleje og Helle Snitkjær Meinhardt, Haderslev  Kommune og kommunal medformand for arbejdsgruppen for SAM:BO holdt oplæg. Oplægget er vedlagt referatet.

Væsentlige pointer var:

 • Materialet kan bruges ude i kommunerne og på sygehusafdelingerne.
 • Der har været fokus på høj patientsikkerhed.
 • Der er problemer med, at oplysningerne fra kommunale side ikke altid er opdaterede, hvorved, sygehusene ikke ved, hvor gamle/relevante de enkelte oplsyninger på indlæggelsesrapporterne er. Overgangen til Fælles Sprog 3 medfører, at der kigges på det igen.

 

Sundhedsstrategisk bemærkede:

 • Man takkede for en grundig høringsperiode.
 • Der er et ønske om, at det fremhæves i det udsendte matariale, hvad der er nyt.
 • På SVS er der gode erfaringer med, at borgeren ved udskrivning får en lille personlig udskrivningsseddel, en lille skrivelse om, hvad borgeren har været igennem og modtaget behandling for. Dette har værdi for borgeren, SAM:BO er jo kommunikation mellem systemerne tværsektorielt.

 

Vedr. indstillingerne:

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt med den tilføjelse, at fagpersonerne på den fælles temaeftermiddag bedes forholdes sig til evt. problemstillinger, som kan opstå ved overgangen til Fælles Sprog 3.

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Drøftet. Der er tale om et implementeringsproblem af arbejdsgangene ude i de enkelte kommunale driftsenheder. Det er sålledes ikke en it-baseret problemstilling.

 

  bilag pkt. 8.128c78a1c-63ee-4cb1-a137-a727ef32e0f5.pdf
  sambo ssf 30.03.173329df49-0c19-4eea-9b4e-ef6e031fb93b.pptx
  bilag pkt. 8.229c956e9-4b50-4f19-8373-ac8351124c45.pdf
  bilag pkt. 8.3dfe807d2-689a-456f-b480-2d94fa272d0f.pdf
  bilag pkt. 8.4ecab1b12-ac42-4feb-a3b9-f108eb656a49.pdf
  bilag pkt. 8.565ffeb33-c058-4d14-973e-abf1c879072e.pdf
  bilag pkt. 8.67fa3da3a-0eaf-4903-a786-ba1ae5d10779.pdf
  bilag pkt. 8.7130e2a51-0232-47a2-b2f7-416360373e22.pdf
  bilag pkt. 8.8b5d00290-255b-4c54-8238-99397de65769.pdf

  Bilag

  0. Skadestueforløb
  Oplæg i SSF om SAMBO.
  1. Indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse
  2. Ambulante patientforløb
  3. Under 48 timer
  4.Over 48 timer
  5. Indsatsen efter udskrivning
  Revideret nøgleordsliste
  Liste over de indkomne høringssvar og behandling heraf

  2.09. Tværsektoriel kompetenceudvikling

  Tværsektoriel kompetenceudvikling

  Det Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte, hvorledes kompetenceudvikling i regi af sundhedsaftalen skal organiseres fremadrettet.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  I regi af Sundhedsaftalen 2015-18 har Følgegruppen for forebyggelse en række opgaver i relation til rådgivning, videndeling og kompetenceudvikling. Der er pt. udarbejdet:

  • Rammeaftale vedr. Region Syddanmarks rådgivning om forebyggelse til kommuner i Syddanmark
  • Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne

  Derudover er Rammeaftale om tværsektoriel kompetenceudvikling og videndeling under udarbejdelse.

  I forbindelse med behandlingen af Rammeaftalen vedr. Region Syddanmarks rådgivning om forebyggelse til kommunerne på møde i juni 2016 besluttede Det Administrative Kontaktforum, at man ønskede et samlet billede og en beskrivelse af aftalernes indhold. For at skabe et overblik over de eksisterende aftaler på rådgivnings- og kompetenceudviklingsområdet er der udarbejdet vedlagt oversigt.

  Sideløbende har Sammen om Velfærd igangsat en række initiativer vedr. tværsektoriel kompetenceudvikling. Sammen om Velfærd er et samarbejde mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner i Syddanmark (SOSU-skoler, professionshøjskoler, Syddansk Universitet), der er etableret med det formål at sikre et fælles udgangspunkt for den fremtidige tværsektorielle kompetenceudvikling af nuværende og kommende medarbejdere på social- og sundhedsområdet. Sammen om Velfærd har dermed en række snitflader til initiativerne om kompetenceudvikling i regi af sundhedsaftalen.

  I forbindelse med Det Administrative Kontaktforums behandling af Forløbsprogrammet for mennesker med KOL blev der endvidere stillet forslag om, at den kompetenceudvikling, der blev lagt op til i forbindelse med implementeringen af forløbsprogrammet, kunne foregå i regi af Sammen om Velfærd.

  Herudover er der nationalt aftalt midler til kompetenceudvikling i kommunerne i forbindelse med handlingsplanen for den aldre medicinske patient (25 mio. kr. fra 2016-18) og i Demenshandlingsplanen (145 mio. kr. i en pulje til region og kommune).

  Med udgangspunkt i vedlagte oversigt ønskes en drøftelse af, hvorledes kompetenceudviklingen i regi af sundhedsaftalen fremadrettet skal organiseres, og med hvilket ambitionsniveau man ønsker, at den tværsektorielle kompetenceudvikling skal foregå, herunder om det kunne være hensigtsmæssigt med et formelt samarbejde med partnerskabet bag Sammen om Velfærd.
  Drøftelsen kan med fordel tage afsæt i følgende spørgsmål:

  • Hvordan bør kompetenceudviklingen i regi af Sundhedsaftalen tænkes sammen med Sammen om velfærd?
  • Skal kompetenceudvikling køre i to selvstændige spor, eller skal de integreres?

   

  INDSTILLING DAK

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Drøfter, hvorledes kompetenceudvikling i regi af sundhedsaftalen skal organiseres fremadrettet med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål.

   


   

  Kommunale kommentarer

  Mette Heidemann anbefaler, at sagen tages af DAK-dagsordenen, da hverken hende eller Helle Adolfsen, som er formænd for Styregruppen for Sammen om Velfærd kan deltage i mødet i Det Administrative Kontaktforum den 30. marts.

   

  På mødet i DAK den 15. juni 2016 blev det besluttet, at man på et senere møde ønskede et samlet billede og en samlet beskrivelse af, hvad der hhv. er infektionshygiejnisk rådgivning, forebyggelse og kompetenceudvikling/vidensoverførsel. Man har senere, bl.a. på mødet i DAK i jaunar i år under godkendelsen af forløbsprogrammet for KOL, ønsket at Sammen om Velfærd inddrages i overvejelserne på en samlet beskrivelse og forslag til sammentænkning at alle (del)områder, hvor kompetenceoverførsel/-udveksling berøres. Det er dette, som man har forsøgt her, og som står beskrevet i sagsfremstillingen.

   

  Til evt. brug for drøftelserne i Sundhedsstrategisk Forum er vedlagt Strategien for Sammen om Velfærd og en kort oversigt over de konkrete indsatser under selvsamme.

   

  Dette punkt kan ses i sammenhæng med punkt 2.15: National handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019, med særligt fokus på kommunale akutfunktioner og regionale udgående funktioner og rådgivningsinitiativer. For hvorledes kan sikres kompetenceoverførsel/udvikling ift. udviklingen af de kommunale akutfunkttioner med baggrund i den generelle udvikling på området, men også konkret ift. eksempelvis de nye kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner og Demenshandlingsplanen.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Godkender, at kommunerne ønsker, at sagen udskydes til mødet i Det Administrative Kontaktforum i juni måned.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt.

  kort oversigt over indsatser under sammen om velfærd284e4993-1c62-4223-98ba-758198ccd976.docx
  bilag pkt. 9.144fbdb8c-e0a2-4b2f-a544-d9cca8d7f1ae.pdf
  strategi388cf602-bd49-4973-a2ab-63086cd7e1b9.pdf

  Bilag

  Kort oversigt over indsatser under Sammen om Velfærd
  Oversigt over tværsektorielle kompetenceudviklingsaftaler i Syddanmark
  Strategi for Sammen om Velfærd

  2.10. Godkendelse af program for politisk opstartsmøde om Sundhedsaftalen 2019-2022

  Godkendelse af program for politisk opstartsmøde om Sundhedsaftalen 2019-2022

  I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum godkende forslaget til program for det politiske opstartsmøde, som holdes den 2. juni. Det politiske opstartsmøde er startsskuddet på processen for Sundhedsaftalen 2019-2022.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  Det Administrative Kontaktforum behandlede på mødet den 29. januar 2017 en tids- og procesplan for udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022. Tids- og procesplanen blev efterfølgende med enkelte justeringer godkendt på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. februar 2017. Der blev på møderne i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget endvidere godkendt et rammeprogram for det politiske opstartsmøde.

  Med afsæt i drøftelserne af rammeprogrammet på møderne i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget har Koordinationsgruppen udarbejdet et udkast til et program for det politiske opstartsmøde.

  Formålet med det politiske opstartsmøde er sammen at skabe input til en politisk vision for den nye sundhedsaftale, herunder input til politiske målsætninger. Udgangspunktet for mødet er de seneste sundhedspolitiske udspil fra KKR Syddanmark, Region Syddanmark samt PLO Syddanmark.

  Mødet finder sted fredag den 2. juni 2017 kl. 11.15-15.00 og foregår i Middelfart.
  Da det er et politisk møde om politiske visioner, lægges der op til, at det på embedsmandsniveau kun er Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum, der deltager, foruden referenter til gruppedrøftelserne.

  Deltagerne i mødet vil derfor være medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, formænd og næstformænd for kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet, medlemmer af Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg og Psykiatri- og Socialudvalg, formandskabet for PLO Syddanmark, formændene for PLO-K, medlemmer af Praksisplanudvalget, formandskabet i Kommunekontaktrådet samt formandskabet i Det Administrative Kontaktforum.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Godkender programmet for det politiske opstartsmøde
  • Godkender at programmet for det politiske opstartsmøde sendes til godkendelse hos formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget

   


   

  Kommunale kommentarer

  1) Sted og moderator

  Det politiske opstartsmøde forventes holdt på Hotel Comwell i Middelfart. Dagens moderator vil være Sten Koch-Hansen, som er Chefkonsulent i Regionens HR-afdeling. Sten var også moderator på de politiske midtvejsmøder, som Sundhedskoordinationsudvalget afholdt i august og september 2016. Sten kender det tværsektorielle sundhedssamarbejde fra tidligere.

   

  2) Fiansieringen af de økonomiske udgifter forbundet med det politiske opstartsmøde.

  Dette nævnes ikke i sagsfremstillingen. Men der lægges op til, at Regionen og kommunerne deles om udgifterne i forbindelse med arrangementet. I forbindelse med det poltiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2015-2018, så dækkede Regionen her alle udgifter.

  Forslaget til programmet indeholder forslag om, at de lokale kommunale formænd for de lokalt praktiserende læger deltager på mødet. PLO Syddanmark har spillet ind, at de mener, at der skal ske honorering i forbindelse hermed. Timeprisen er 904,00 pr. deltagende læge. Kommunerne bør diskutere, om man mener, at der skal honorering til PLO-K formændene (repræsentanterne for PLO Syddanmark ud over PLO Formandskabet) på opstartsmødet, og hvor vidt man vil bidrage til finansieringen her af. Det er uklart, hvad Regionens beslutning vil være i forhold til problemstillingen.

   

  De løst anslåede udgifter i forbindelse med det politiske opstartsmøde vil være:

  Antal deltagere – ved

                  80

                  140

  Deltagerudgift

         36.000

            63.000

  Honorering af praktiserende læger

         34.500

            59.850

  Samlet

         70.580

         122.990

   

   

  Formandskabets bemærkninger:

  • Målet for dagen er at give politisk retning for Sundhedsaftalen 2019-2022, 3-5 politiske visioner/overordnede mål.
  • Der er afsat for lidt tid til politiske drøftelser. Der skal afsættes en time mere til dette. Tidsplanen bør derfor udvides, så mødet starter klokken 10 med præsentation af de respektive parters visioner, herefter frokost.
  • Vedr. programpunktet: “Erfaringer fra Sundhedsaftalen 2015-2018”; Dette skal ikke være en drøftelse, men en fremlæggelse/status på konklusionerne fra de politiske midtvejsmøder, som blev holdt aug-sep. 2016. Punktet skal dermed tage udgangspunkt i det opsamlingspairet, som blev udarbejdet for møderne (Opsamlingen fra de politiske midtvejsmøder).
  • Der skal være embedsmandsrepræsentation til at understøtte politikerne på mødet, 1 ved hvert bord. Formandskabet vil her stille sig til rådighed som de kommunale embedsmænd/direktører på dagen. Hvis direktører fra andre kommuner end Formandskabskommunerne vil byde sig til, så er de velkomne. Direktørernes rolle er at fungere som referenter/facilitatorer ved bordene.
  •  Det er tilstrækkeligt, at det er de centrale repræsentanter for PLO Syddanmark/ PLO Syd formandskabet, som deltager på mødet.
  • Det Administrative Kontaktforum orienteres på mødet i juni om de politiske drøftelser fra Opstartsmødet.
  • Konstaterer følgende procesplan efter Opstartsmødet: DAK orienteres på mødet i juni om udbyttet fra Opstartsmødet, SKU drøfter første gang konklusionerne fra Opstarstmødet på mødet i august, DAK får forslag til politiske visioner på mødet i september, og SKU godkender endeligt forslag til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022 på udvalgets møde i oktober.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Godkender program for Det Politiske Opstartsmøde den 2. juni med de nævnte ændringer; udvides med 1 time, deltagelse af Formandskabet som kommunale embedsmænd/direktører (hvis andre ikke byder sig til), 1 embedsmand ved hvert bord
  2. Godkender, at PLO Syddanmarks deltagelse på dagen sker ved de centrale foreningsrepræsentanter for PLO Syddanmark.
  3. Godkender, at de 22 syddanske kommuner gerne vil bidrage til afholdelse af udgifterne i forbindelse med Opstartsmødet.
  4. Godkender at programmet for Det Politiske Opstartsmøde med de nævnte ændringer fremsendes til godkendelse hos formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt.

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Godkendt.

  Ad 4: Godkendt.

   

  bilag pkt. 10.1fc20e9a2-e6b0-4ec3-b1e7-511c713be8de.pdf

  Bilag

  Udkast til program Politisk Opstartsmøde Sundhedsaftalen 2019-2022

  2.11. Formandskabsbehandlet: Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæatrose

  Formandskabsbehandlet: Henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæatrose

  I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum godkende en foreslået model for henvisning til og synliggørelse af kommunale trænings- og patientuddannelsestilbud i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje vedr. knæatrose.

  OBS! Dette er en genmfremsættelse af sammen sagsfremstilling som på mødet i DAK 27. januar 2017.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  Det Administrative Kontaktforum behandlede den 1. april 2016 en sag om implementeringen af den nationale kliniske retningslinjer for knæartrose og besluttede ved denne lejlighed, at det videre tværsektorielle arbejde hermed skulle forankres i Følgegruppen for forebyggelse, som behandlede denne sag i forbindelse med sit møde den 5. december 2016.

  Et grundelement i den nationale kliniske retningslinje vedr. knæartrose er, at træning og patientuddannelse i mange tilfælde kan erstatte eller udsætte operation. Træning og undervisning kan foregå hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller i kommunale forebyggelsestilbud under sundhedslovens § 119.

  Som led i implementeringen af den nationale kliniske retningslinje har en regional implementeringsgruppe udarbejdet et materiale til de alment praktiserende læger, som kan understøtte korrekt diagnosticering og henvisning til relevante tilbud. Dette materiale vedlægges til orientering.

  Herudover har Region Syddanmark og de privatpraktiserende fysioterapeuter indgået en § 2-aftale om trænings – og uddannelsestilbud for knæartrosepatienter i praksissektoren. Aftalen er godkendt i regionsrådet den 19. december 2016.

  I det tværsektorielle arbejdsfelt udestår så for det første spørgsmål om, hvilke patienter der henvises til træning og patientuddannelse hos henholdsvis privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunale tilbud. For det andet spørgsmålet om synliggørelse af kommunale trænings- og uddannelsestilbud over for de alment praktiserende læger.

  Med hensyn til det første spørgsmål anbefaler Følgegruppen for forebyggelse et forslag fra den regionale implementeringsgruppe om, at den alment praktiserende læge og patienten sammen kan vurdere, om der bør ske henvisning til et kommunalt forebyggelsestilbud, når en eller flere af følgende situationer er aktuelle:

  • Patienten er tilknyttet den kommunale hjemmepleje og/eller hjemmesygepleje
  • Patienten har en lav egenomsorgsevne
  • Patientens artrose er svær/langt fremskredet og/eller patienten lider samtidigt af flere sygdomme

  Hvis et eller flere af disse kriterier er opfyldt, kan patienten have svært ved at gå hos en privatpraktiserende fysioterapeut og samtidig have god gavn af den mere helhedsorienterede tilgang med udgangspunkt i patientens samlede situation, som kommunen kan tilbyde. Eksempelvis kan patienten have brug for en koordinering af flere forskellige kommunale indsatser.

  For disse kriterier taler også, at de allerede er kendt og anvendt i Region Nordjylland.
  Med hensyn til synliggørelsen af relevante kommunale trænings- og undervisningstilbud anbefaler Følgegruppen for forebyggelse, at kommuner med tilbud sikrer, at opdaterede beskrivelser af tilbud, som kan afhjælpe knæartrose, er tilgængelige på sundhed.dk.

  Der kan være tale om dels konditions- og styrketræningstilbud (2-3 gange om ugen i mindst 6 uger) dels om tilbud, der skal tilvejebringe et vægttab (ved BMI ≥ 28 anbefales et vægttab > 5 % af kropsvægten for at mindske smerter og bedre den fysiske funktion).

  Sundhed.dk har i forbindelse med synliggørelsen af de kommunale tilbud en central betydning som det redskab, den alment praktiserende læge kan bruge til at danne sig et overblik over tilgængelige trænings- og patientuddannelsesmuligheder.

  Såfremt den enkelte kommune har særlige krav til, hvilke borgere, der kan gøre brug af dens forebyggelsestilbud, er det muligt at indarbejde disse krav i de beskrivelser af tilbuddene, som ligger på sundhed.dk, og som den anvendte, elektroniske henvisningsstandard har links til. Dermed vil kravene kunne indgå i grundlaget for dialogen mellem den alment praktiserende læge og patienten om videre henvisning.

  Sagen blev første gang behandlet af Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017, hvor det blev besluttet, at kommunerne skulle behandle punktet og vende tilbage med en afklaring til Det Administrative Kontraktforum på næste møde.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Godkender den foreslåede model for henvisning til kommunale trænings- og undervisningstilbud
  • Henstiller, at de syddanske kommuner sikrer, at opdaterede beskrivelser af relevante trænings- og uddannelsestilbud er tilgængelige på sundhed.dk

   


   

  Kommunale kommentarer

  Vedr. opdatering af kommunale trænings- og uddannelsestilbud

  Det blev meddelt på mødet i Det Administrative Kontaktforum på mødet den 27. januar, at kommunerne allerede i dag, som krævet, gør dette.

   

  Vedr. “kan” eller “skal”-opgave for kommunerne – Tale om en “kan”-opgave.

  Sekretariatet har forespurgt de andre fælleskommunale sundhedssekretariater, om de har haft en tilsvarende sag på hos dem i deres tværsektorielle sundhedsaftaleforum. Dette har kun kommunerne i Nordjylland. I Nord havde de i starten opfattet det som en kommunale “skal-opgave” at tilbyde kommunalt tilbud, som blev henvist til GLAD (træning), men som ikke med fordel kan håndteres hos privatpraktiserende fysioterapeuter pga. borgernes almene livssituation og ressourcemæssige baggrund. Men via KL fik man følgende fortolkning:

  • “Sagen er den, at når træning/genoptræning af borgere med knæartrose leveres efter Sundhedsloven §119 som patientrettet forebyggelse, er det en ”kan opgave” for kommunerne. Det betyder, hvis kommunen har valgt at tilbyde træning/genoptræning af borgere med knæartrose, som patientrettet forebyggelse, kan almen praksis henvise til kommunal træning. Hvis kommunen ikke har tilbud til denne målgruppe kan almen praksis udarbejde en henvisning til fysioterapi i praksissektoren med egenbetaling. Når borgerne har været til behandling/undersøgelse på et sygehus, kan der udarbejdes en genoptræningsplan, hvis der vurderes at være behov for genoptræning efter Sundhedslovens §140 (genoptræning efter udskrivning fra sygehus) og det er dermed en ”skal opgave” i kommunerne.”

  Der er således tale om, at den enkelte kommune frit kan vælge, om man ønsker at stille et kommunalt træningstilbud på baggrund af GLAD-konceptet til rådighed som et henvisningstilbud for en udvalgt gruppe af borgere.

  I Nord er de endt med at vedtage en model for henvisning af borgere med knæartrose, men det er op til den enkelte kommune selv at vurdere, om de ønsker at tilslutte sig denne model. (vedhæftet).

  Ift. henvisning til GLAD-træningskonceptet hos privatpraktiserende fysioterapeut, så har man i region Nordjylland gjort dette – modsat her i region Syddanmark – uden brug af en § 2-aftale til overenskomsten. Dette har fungere fint i flere år.

   

  Vedr. sagens procesforløb i Det Administrative Kontaktforum:

  Den foreslåede model for henvisning til kommunalt GLAD-træningstilbud er udarbejdet af en regional implementeringsgruppe uden kommunale repræsentanter. Dette skyldes, at Det Administrative Kontaktforum på mødet 1. april 20116, hvor opgaven blev besluttet ønskede, at arbejdet med opgave skulle ske hurtigt – Sagen var kommet som et hurtigt ekstrapunkt på dagsorden for mødet i Det Administrative Konatkforum. Følgegruppen for Forebyggelse, hvor opgaven blev placeret, godkendte derfor, at en eksisterende regional arbejdsgruppe på området udarbejde forslag til model, da implementering af GLA:D-træningskonceptet først og fremmest er et regionalt ansvar (gennem en § 2-aftale til overenskomsten for fysioterapi med de privatpraktiserende fysioterapeuter). Dette har sandsynligvis haft indflydelse på sagens forløb og fremlæggelse, da forslag til model forelægges – da sagen vender tilbage – på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017.

   

  Vedr. den foreslående model for henvisning til kommunalt træningstilbud

  • Det kan diskuteres, om der er et egentlig behov et kommunalt tilbud for den gruppe af borgere, som den regionale implementeringsgruppe foreslår, i den forstand, at de pågældende borgere allerede i dag på forhånd er kendt i kommunalt rræningsregi, blot under andre ikke-diagnose specifikke betegnelser, og dermed allerede får et kommunalt trænings- og forebyggelsestilbud. Dette er op til den enkelte kommune at vurdere i eget regi.
  • De foreslåede 3 begrundelser for henvisning til kommunalt GLAD-træningstilbud, som der foreslås, kan være svære at anvende for den alment praktiserende læge i den konkrete situation med borgeren, særligt når lægen skal vurdere og afklare, hvad der menes med lav egenomsorgsevne ift. begrundelse for henvisning til et træningskoncept-forløb for slidgigt i knæet (en somatisk tilstand). Her skal man også erindre, at borgeren ved henvisning til træningsforløb hos praktiserende fysioterapeut oppebærer en betydelig egenbetaling, som borgeren slipper for ved henvisning til kommunalt tilbud. På mødet i Det Administrative Kontakforum kan man spørge PLO Syddanmark ind til dette.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

  1. Godkender den foreslåede model for henvisning til kommunale trænings- og undervisningstilbud
  2. Godkender, at det på ny oplyses i Det Administrative Kontaktforum, at kommunerne allerede i dag opdaterer kommunale trænings- og forebyggelsestilbud på sundhed.dk

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt

  Ad 2: Godkendt

  bilag pkt. 11.15ade395c-e598-4bf2-b4a0-655da5e1f9b7.pdf
  generisk model – træning i stedet for operation3247ce42-9a56-454a-aee1-802811ecb637.pdf

  Bilag

  Bilag pkt. 11.1.pdf
  Nordjylland: Generisk model – træning i stedet for operation

  2.12. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af materiale til understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

  Formandskabsbehandlet: Godkendelse af materiale til understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

  I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum godkende materiale til understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  Ved den seneste ændring af reglerne på genoptræningsområdet blev det præciseret, at psykiatriske patienter på samme måde som somatiske patienter har ret til at få vurderet deres genoptræningsbehov ved udskrivning fra sygehuset.

  Genoptræningsbehovet behøver ikke (som det fremgik af den gamle vejledning) være somatisk, men kan lige så vel relatere sig til patienternes psykiske sygdom.

  Der er derfor behov for at tydeliggøre rammen for arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter i Region Syddanmark.

  I konsekvens heraf har en tværsektoriel arbejdsgruppe under Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering udarbejdet et notat med:

  • En nærmere afgrænsning af, hvornår psykiatriske patienter kan have behov for en genoptræningsplan: hvem er i målgruppen?
  • En model for, hvordan der kan sondres mellem behandling og genoptræning på forskellige niveauer.

  Notatet er udarbejdet med afsæt i ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health) og med inspiration fra materiale formuleret i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Dette er sket ud fra en erkendelse af, at der ikke på nuværende tidspunkt findes et valideret hjælpeværktøj til brug for sondringen mellem behandling og forskellige genoptræningsniveauer inden for psykiatrien.

  Med hensyn til afgrænsning af målgruppen lægger notatet op til, at den sker i to trin. Først en helhedsvurdering af, om patientens situation er sådan, at vedkommende kan forventes at have gavn af den målrettede, tidsbegrænsede proces, som en genoptræning er. Hvis det vurderes at være tilfældet, skal der i næste trin tages stilling til, om patienten har en eller flere funktionsevnenedsættelser, som vil kunne afhjælpes gennem genoptræning. Det kan være bevægelsesmæssige, aktivitetsmæssige, mentale eller sociale funktionsevnenedsættelser. Er det tilfældet, udarbejdes en genoptræningsplan.

  Hvad angår spørgsmålet om sondring mellem behandling og genoptræning på forskellige niveauer sker den på baggrund af patientens situation på syv forskellige parametre:

  • Selvmordsrisiko
  • Psykologisk indsigt
  • Motivation for at arbejde med sig selv
  • Evne til symptom-mestring
  • Tidligere behandlingsforløb
  • Affektregulering og mestring af hverdagsopgaver
  • Årsagen til funktionsevnenedsættelsen.

  Ud fra patientens placering på de syv parametre (og parametrenes betydnings for patienten) vurderes det sundhedsfagligt, om den videre indsats skal ske i form af behandling, specialiseret genoptræning eller almen genoptræning.

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering behandlede notatet på sit møde den 24. februar 2017 og godkendte det til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum med enkelte justeringer, som efterfølgende er blevet indarbejdet. Følgegruppen anbefalede i denne forbindelse Det Administrative Kontaktforum, at implementeringen af notatet sker via de lokale samordningsfora (evt. deres implementeringsgrupper), og at der følges op på implementeringsgraden medio 2018 med forventet forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum ultimo 2018.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Godkender materialet til understøttelse
  • Godkender at den videre implementering af materialet sker via SOF’erne
  • Godkender at der medio 2018 følges op på implementeringsgraden

   


   

  Kommunale kommentarer

  Der har i udarbejdelsen af materialet forsøgt at være fokus på, at udførerleddet skal være skarpe på, hvornår det kan være og hvornår det ikke er relevant for en psykiatrisk patient at modtage en genoptræningsplan. Endvidere er det forsøgt med et skarpt fokus på, hvordan der skal sondres mellem genoptræning og behandling på forskellige niveauer.

   

  Formandskabets bemærkninger:

  Stor ros til det udførte arbejde.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Godkender materialet til understøttelse
  2. Godkender at den videre implementering af materialet sker via de lokale samordningsfora’er (SOF’ferne)
  3. Godkender at der medio 2018 følges op på implementeringsgraden.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt.

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Godkendt.

  bilag pkt. 12.1df12fbcb-cf6d-47b3-a3fd-a617a452f507.pdf

  Bilag

  Notat om afgrænsning af målgruppe og snitflader ift. genoptræningspladser til patienter i psykiatrien i Region Syddanmark.

  2.13. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af ramme af evalueringen af aftale om ventetid forud for genoptræning

  Formandskabsbehandlet: Godkendelse af ramme af evalueringen af aftale om ventetid forud for genoptræning

  I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum behandle forslag til ramme for evaluering af aftalen om ventetid forud for genoptræning.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  Regionen og de 22 kommuner i Syddanmark har indgået en aftale om ventetiden forud for igangsættelsen af genoptræningsforløb.

  Aftalen betyder, at alle genoptræningsforløb som udgangspunkt igangsættes senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af genoptræningsplanen. Hvis der er behov for enten at fremrykke eller udskyde igangsættelsen, skal der i genoptræningsplanen fremgå en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse for fremrykkelsen/udskydelsen.

  Det fremgår ligeledes af aftalen, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering igangsætter en undersøgelse af følgende spørgsmål:

  • I hvilket omfang og hos hvilke patientgrupper anvender sygehusene muligheden for at angive en startdato for igangsættelse af den kommunale genoptræning – henholdsvis tidligere og senere end 14 dage?
  • Hvilke begrundelser angives?
  • I hvilket omfang lever kommunerne op til tidsfristerne angivet i genoptræningsplanen?

  Med dette udgangspunkt er der i regi af Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering udarbejdet et forslag til ramme med mindre justeringer for evalueringen af ventetidsaftalen, som skal belyse rettidigheden af genoptræningens igangsættelse; i hvor høj grad muligheden for at fremrykke eller udskyde igangsættelsen benyttes; og om der gives en sundhedsfaglig begrundelse for en eventuel fremrykkelse/udskydelse.

  Forslaget til evalueringsamme indebærer, at 20 almene genoptræningsplaner fra hver kommune og 20 specialiserede genoptræningsplaner fra hver sygehusmatrikel indgår i evalueringen.

  Endvidere bygger forslaget på en tidsramme, som tilsiger, at et udkast til evalueringen af ventetidsaftalen behandles af Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering den 14. august 2017, hvor følgegruppen også vil drøfte, om der fremover måtte være behov for en løbende monitorering af området. Evalueringen forventes herefter forelagt for Det Administrative Kontaktforum på mødet den 22. september 2017.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Godkender den foreslåede ramme for evalueringen af aftalen om ventetid forud for genoptræning

   


   

  Kommunale kommentarer

  Det er værd at bemærke, at der er tale om en meget begrænset opgave ressourcemæssigt. Endvidere skal det bemærkes, at evalueringen alene forholder sig til fremrykkelse og udskydelse af genoptræningsplaner på bagrund af Aftale om tidsfrist for opstart af genoptræningsplaner.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Godkender den foreslåede ramme for evalueringen af aftalen om ventetid forud for genoptræning.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt.

  bilag pkt. 13.1314e7c25-b66b-4950-9339-5e9e46ce9400.pdf

  Bilag

  Rammer for evaluering af ”aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningspladser”

  2.14. KORA-rapport om genoptræningsindsatsen

  KORA-rapport om genoptræningsindsatsen

  I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum tage til efterretning, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har igangsat delprojekt 1, godkende igangsætningen af trin 2-4 i CfKs uddybende analyse af genoptræningsområdet samt aftale en finansieringsmodel for trinene 1-4.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  Det Administrative Kontaktforum blev på mødet d. 27. januar 2017 orienteret om at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt indhentede et tilbud fra Center for Kvalitet (CfK) på, hvordan man kunne gå mere i dybden med de spørgsmål, KORA-rapporten har rejst.

  På følgegruppemødet den 7. februar 2017 præsenterede CfK et oplæg til, hvordan man kan gribe processen an i forsøget på at afdække genoptræningsområdet i Syddanmark (se vedhæftede procesforslagsbilag).

  Der foreslås seks delprojekter, der er indbyrdes afhængige, forstået således, at delprojekt 2 forudsætter delprojekt 1 og så fremdeles. Opdelingen i delprojekter er foreslået, så Det Administrative Kontaktforum får muligheden for at give tilsagn om et bestemt trin på baggrund af afrapportering af foregående trin eller flere på hinanden følgende trin.

  Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt anbefaler dog, at Det Administrative Kontaktforum allerede på nuværende tidspunkt godkender igangsætningen af delprojekterne 1-4, da det vurderes, at disse er et minimum for, at kunne svare på spørgsmålene fra KORA-rapporten. Trinene 1-4 er svarende til et fælles finansieringsbehov på 275.400,- kr. Sagsfremstillingen er vedhæftet tilbuddet fra CfK opdelt på trinene 1-6. Det Administrative Kontaktforum vil blive orienteret om resultaterne for hver enkelt delprojekt i takt med de afsluttes.

  Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt har iværksat delprojekt 1 med en udgift på 40.500,- kr.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Tager til efterretning at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har igangsat delprojekt 1
  • Godkender igangsætningen af trin 2 – 4 i CfKs uddybende analyse af genoptræningsområdet
  • Aftaler en finansieringsmodel for trinene 1-4

   


   

  Kommunale kommentarer

  Bemærk at Følgegruppen selvstændigt har igangsat et arbejde, som indebærer et ressourcetræk på 40.500 kr. Det virker som en fornuftig beslutning at anvende midler på delprojekt 1, men der skal være opmærksomhed på, at det kan danne præcendens for de øvrige følgegruppers arbejde, at een følgegruppe tager beslutning om at anvende 40.500  kr, uden at det har været til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum.

   

  Formandskabets bemærkninger:

  • Der bakkes op om det foretagne valg.
  • Der bakkes op om igangsætte delprojekter/trin 2-4.
  • Projektet skal netop stoppe ved delprojekt/trin 4, da opgaven ikke er at undersøge den kommunale genoptræning.
  • Det forventes, at Regionen betaler alle udgifter ved analysen, da der er tale om en undersøgelse af en problemstilling, som relaterer sig til den regionale organisering og interne regionale arbejdsgange.
  • Følgegruppen bør være styregruppen for opgave.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Tager til orientering, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har igangsat delprojekt 1
  2. Godkender igangsætningen af trin 2 – 4 i CfKs uddybende analyse af genoptræningsområdet
  3. Indstiller til Det Administrative Kontaktforum, at det forventes, at Regionen afholder udgifterne i forbindelse med delprojekterne/trinene 1-4.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Godkendt.

   

   

  bilag pkt. 14.1d4b01d45-57a9-41d5-a193-b7ace635832b.pdf

  Bilag

  Undersøgelse af genoptræningsområdet i Region Syddanmark

  2.15. National handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019, med særligt fokus på kommunale akutfunktioner og regionale udgående funktioner og rådgivningsinitiativer

  National handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019, med særligt fokus på kommunale akutfunktioner og regionale udgående funktioner og rådgivningsinitiativer

  I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum drøfte, hvordan de indkomne forslag til udgående funktioner og rådgivningsinitiativer kan spille sammen med styrkelsen af de kommunale akutfunktioner.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  Regeringen har sammen med satspuljepartierne prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt årligt 300 mio. kr., til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan. Handlingsplanen består af otte indsatsområder, hvoraf der stilles krav om at udmøntningen af indsatsområderne for ”styrkede kommunale akutfunktioner” og ”flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis” koordineres i regi af sundhedsaftalesamarbejdet.

  Det Administrative Kontaktforum drøftede i november 2016 det fremadrettede tværsektorielle samarbejde om den ældre medicinske patient og var enige om, at der er tale om en fælles opgave.

   

  Styrkede kommunale akutfunktioner
  På landsplan modtager kommunerne i perioden 2016-19 445 mio.kr. og herefter varigt årligt 170 mio. kr. til at styrke de kommunale akutfunktioner.

  Sundhedsstyrelsen forventes i løbet af marts 2017 at udgive kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, som kommunerne skal leve op til fra 2018. Som en del af kvalitetsstandarderne skal de kommunale akutfunktioner fremadrettet kunne varetage en række opgaver af behandlingsmæssig karakter, eksempelvis intravenøs væske og medicinadministration, sondeernæring, anlæggelse og pleje af kateter. Det Administrative Kontaktforum besluttede på januar-mødet 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner. Følgegruppen præsenterer i deres status på indeværende møde en tidsplan for dette arbejde.

  Det Administrative Kontaktforum vil på mødet den 22. juni 2017 blive orienteret om, hvordan de syddanske kommuner arbejder med kommunale akutfunktioner.

   

  Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis
  På landsplan modtager regionerne i perioden 2016-19 175 mio. kr. og herefter varigt årligt 65. mio. kr. til at etablere flere udgående funktioner og øge rådgivningen til kommuner og almen praksis. I nedenstående tabel ses Region Syddanmarks andel af disse midler.

   

   

  2016

  2017

  2018

  2019

  Varigt

  Region Syddanmarks midler i mio. kr.

  2,1

  10.8

  10.8

  14,0

  14,0

   

  De lokale samordningsfora har drøftet og er kommet med forslag til, hvilke udgående funktioner og rådgivningsinitiativer, der med fordel kan etableres. I alt er der indkommet fjorten forslag, der fordeler sig på ti udgående funktioner og et rådgivningsinitiativ samt tre forslag, der vurderes at kombinere begge dele. I bilaget til dagsordenspunktet fremgår et resumé af de enkelte forslag.

  Region Syddanmarks koncernledelse drøfter den 21. marts 2017 de indkomne forslag. Det Administrative Kontaktforum orienteres på mødet mundtligt om Koncernledelsens drøftelser. Regionsråd træffer endeligt beslutning om midlernes anvendelse den 26. juni 2017.

   

  Den videre proces
  På baggrund af ovenstående vil Følgegruppen for behandling og pleje på mødet den 22. september 2017 præsentere Det Administrative Kontaktforum for et forslag til et fælles ramme- og retningspapir for den syddanske indsats for den ældre medicinske patient.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Drøfter hvordan de indkomne forslag kan spille sammen med styrkelsen af de kommunale akutfunktioner.

   


   

  Kommunale kommentarer

  Der vil forud for drøftelsen i Sundhedsstrategisk Forum blive indhentet nærmere information om Region Syddanmarks koncernledelses drøftelse af sagen.

  Det beskrives i sagen, at Det Administrative Kontaktforum på mødet den 22. juni 2017 bliver orienteret om, hvordan de syddanske kommuner arbejder med kommunale akutfunktioner. KL har i november 2016 gennemført en dataindsamling i kommunerne, og heraf fremgår blandt andet status for akutfunktioner i kommunerne samt forventninger om fremtidig set-up som følge af de nye kvalitetsstandarder. Dette vurderes at være tilstrækkeligt at fremlægge på juni-mødet.

  Det kan forud for mødet i juni evt. drøftes i de enkelte SOF´er, om der som følge af de nye kvalitetsstandarder, er ønske om fælleskommunalt samarbejde i forhold til f.eks. videndeling, kompetenceudvikling eller lignende.

   

  Fra Følgegruppen for Behandling og Pleje:

  Der er behov for en større afklaring af punktet for at kunne komme med bemærkninger hertil.

  Der skal i regi af Følgegruppen udarbejdes et ramme- og retningspapir for koordinering af indsatsområderne 2 og 5. Disse omhandler netop kommunale akutfunktioner og regionale udgående funktioner og rådgivningsinitiativer. Følgegruppen vil tage input fra drøftelsen af  punktet med tilbage i arbejdet med dette ramme- og retningspapiret.

   

  Formandskabets bemærkninger:

  Formandskabet har drøftet sagen, og den generelle holdning er, at det som udgangspunkt er vigtigt, at der i situationer som f.eks. hjemtagelse af IV-behandling til akutpladserne, følger penge med, da der ellers kan påføres anseelig merudgift til kommunerne. Sagen drøftes også i regi af 6-bysamarbejdet.

   

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Drøfter og kommenterer de indkomne forslag til udgående funktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis, som koncernledelsen er blevet enige om.

  REFERAT

  Ad 1: Drøftet.

  bilag pkt. 15.1489217ab-5f53-456d-aadc-cc1fa2df80cb.pdf

  Bilag

  Resumé af forslag til udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer

  2.16. Formandskabsbehandlet: Digitalisering af svangreområdet

  Formandskabsbehandlet: Digitalisering af svangreområdet

  I denne sag skal Det Administrative Kontaktforum tage stilling til forslag om etablering af et MedCom11 projekt til digitalisering af svangreområdet.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  I forlængelse af temadrøftelsen om telemedicin i Det Administrative Kontaktforum i november 2016 gav Det Administrative Kontaktforum i opdrag til Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin at afdække de faglige områders ønsker til it-understøttelse og udvikling heraf. Herudover skal følgegruppen som case beskrive mulighederne for it-understøttelse på svangreområdet.

  Det tværsektorielle samarbejde i et svangreforløb er i dag båret af to papirblanketter, hhv. svangerskabsjournalen og vandrejournalen, som indholdsmæssigt er defineret af Sundhedsstyrelsen.

  Svangerskabsjournalen er henvisningen fra almen praksis til fødestedet. Svangerskabsjournalen danner grundlag for den primære visitation på fødestedet, herunder stratificering i forhold til tidlig involvering af den kommunale sundhedspleje i forhold til gravide med særlige behov. Svangerskabsjournalen afsendes i dag med post fra lægepraksis og skal ved modtagelsen på sygehuset scannes eller transskriberes til EPJ.

  Vandrejournalen er papirbaseret og fungerer som kommunikationsværktøj mellem jordemoder, egen læge og den gravide. Vandrejournalen bæres af den gravide i mellem konsultationerne hos almen praksis, jordemoder og sygehus igennem hele graviditetsforløbet. Dette betyder, at den ikke er tilgængelig for de kliniske brugere, hvis ikke kvinden er til stede, eller hvis vandrejournalen ikke huskes til en konsultation.

  Det opleves i stigende grad, at der som følge af den fulde anvendelse af elektroniske journaler i almen praksis og på fødestederne er større fokus på dokumentation i de sundhedsprofessionelles egne it-systemer fremfor dokumentation i den papirbaserede vandrejournal. Dette medfører, at vigtig viden mellem involverede sundhedsprofessionelle i et svangreforløb ikke formidles eller går tabt.

  Der er gjort flere forsøg på at digitalisere svangreområdet (i regi af Sundhed.dk og Fyns og Frederiksborg Amter, Region Syddanmark i Shared Care og i regi af DAK-E, DanChild og Københavns Universitet)

  De forsøg, der er gjort, har alle oplevet udfordringer i forhold til to hovedproblemstillinger:

  • At de nuværende papirblanketter indgår i komplekse arbejdsgange i forbindelse med henvisning og visitation, som ikke i tilstrækkelig grad har været understøttet i de tidligere forsøg på digitalisering
  • Projekterne har ikke været organiseret med den nødvendige (nationale) forankring, som kunne åbne for nødvendige ændringer i standarder og basissystemer

   

  I forberedelserne af MedCom10 programmet (Arbejdsprogrammet for MedCom i perioden 2016-2017) forelå et projektoplæg til et MedCom projekt til digitalisering af svangreområdet, men forslaget blev nedprioriteret af regionerne, hvorfor det ikke blev etableret.

  Processen for fastlæggelse af MedCom11 programmet (2018-2019) er sat i gang med henblik på, at programmet forelægges Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT i november og godkendes i MedComs styregruppe 13. december 2017, hvor både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er repræsenteret.

  Med henblik på at sikre en tilstrækkelig national forankring foreslår Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, at man i Syddanmark i fællesskab arbejder for at få et projekt for digitalisering af svangreområdet ind i MedCom11 programmet.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Anbefaler etablering af et MedCom11 projekt til digitalisering af svangreområdet.

   


   

  Kommunale kommentarer

  Den kommunale formand for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, Irene Rossavik, kan evt. uddybe sagen på mødet, hvis dette efterspørges.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Anbefaler at støtte etablering af et MedCom11 projekt til digitalisering af svangreområdet

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt.

  bilag pkt. 16.130c7c879-00b3-4f56-a663-95fe1de0eaef.pdf

  Bilag

  Oversigtsnotat: Digital svangre- og vandrejournal

  2.17. Formandskabsbehandlet: Præsentation af overvejelser om etablering af Center for Sjældne Sygdomme på Odense Universitetshospital

  Formandskabsbehandlet: Præsentation af overvejelser om etablering af Center for Sjældne Sygdomme på Odense Universitetshospital

  I denne sag skal Det Administrative Kontakforum tilkendegive deres umiddelbare vurdering af et center for sjældne sygdoms betydning for kommuner og praktis samt drøfte hvordan centret kan bidrage til forbedrede patient/borgerforløb på tværs af sektorgrænser.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  I forbindelse med at Sundheds- og Socialstyrelsen indkaldte til statusmøde vedrørende National Strategi for Sjældne Sygdomme den 26. oktober 2016, blev der anmodet om høringssvar på evaluering af 100 anbefalinger, som har været en del af den nationale strategi siden 2014. Høringssvaret fra Odense Universitetshospital (OUH) udtrykte følgende overordnede budskaber:

  • Manglende kapacitet i de to eksisterende centre på Børneafdelingen i Skejby og Klinisk Genetisk regi på Rigshospitalet
  • Ud over en række udvalgte sygdomme skal centrene varetage patienter med sjældne sygdomme, der ikke varetages andre steder. Med relativt få læger (primært pædiatere) på centrene kan de vanskeligt være eksperter i så mange, komplekse og hver især sjældne sygdomme og løser ikke opgaven for den voksne patientgruppe.

   

  OUH ser derfor et klart behov for en styrkelse af området og mener, at der i Region Syddanmark er mulighed for at løse opgaven mere hensigtsmæssigt for flere patienter med sjældne sygdomme ved også at placere et Center for Sjældne Sygdomme på OUH.

  Da det drejer sig om en udbygning af indsatsen for sjældne sygdomme, vil patienter, der diagnosticeres med sygdomme tilhørende de sygdomsgrupper, hvis kontrol i dag varetages i Skejby og København, uændret blive henvist til kontrol der, med mindre andet aftales.

  OUH ønsker alene at etablere et center mhp. at udvide med andre sjældne sygdomsgrupper, som ikke varetages af de eksisterende centre i dag, herunder sikring af, at kliniske kontrolprogrammer uændret varetages ved overgangen fra barn til voksen samt i voksenalderen (herunder diagnosticering og kontrol af sjældne sygdomme med debut i voksenalderen).

  I planlægningsfasen arbejdes der på at inddrage alle relevante parter internt som eksternt for at sikre de nødvendige input til at få skabt et så velfungerende center som muligt. Der er drøftelser med alle involverede afdelinger internt på OUH, med regionens øvrige sygehuse, med patientforeninger og med Sundhedsstyrelsen.

  Desuden er det ønsket at komme i dialog med kommuner og praksis, da en del patienter med sjældne sygdomme har behov for kommunale ydelser, eksempelvis sundhedspleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler, genoptræning/vedligeholdelsestræning samt socialrådgivning, herunder i forhold til arbejdsplads og hjemmet. Da sygdomsmanifestationen er kompleks, er det af stor betydning, at der er et veludbygget, koordinerende samarbejde på tværs af sektorer. Den koordinerende funktion varetages af enten sygeplejersken i centrets sekretariat eller en tilknyttet socialrådgiver. Samarbejdet på tværs af sektorerne sker med reference til sundhedsaftalerne. Ligeledes vil der være behov for et koordinerende samarbejde med almen praksis.

   

  Ledende overlæge Lilian Bomme Ousager Klinisk Genetisk Afdeling, OUH og overlæge Niels illum, Pædiatrisk Afdeling, OUH deltager i punktet med en kort præsentation.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Tilkendegiver deres umiddelbare vurdering af et sådan centers betydning for kommuner og praksis
  • Drøfter hvordan centret kan bidrage til forbedrede patient/borgerforløb på tværs af sektorgrænser

   


   

  Kommunale kommentarer

  Det er vigtigt, hvis centret etableres, at det sikres, at kommunerne får adgang til Centrets viden og kompetencer vedrørende de enkelte borgere, som får tilknytning til centret.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Støtter etableringen af et Center for Sjældne Sygdomme på Odense Universitetshospital.
  2. I Det Administrative Kontakforum understreger behovet for, mht forbedrede patient/borgerforløb på tværs af sektorgrænser, at der sker en kompetence- og videndeling på tværs af sektorerne vedrørende de enkelte borgere, som får tilknytning til centret.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt.

  Ad 2: Godkendt.

  bilag pkt. 17.1624033f0-b3d9-40f8-83d9-2de8ad2315c1.pdf

  Bilag

  Center for Sjældne Sygdomme på OUH

  2.18. Formandskabsbehandlet: Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg og politisk aftale om bedre lægedækning

  Formandskabsbehandlet: Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg og politisk aftale om bedre lægedækning

  I denne sag får Det Administrative Kontaktforum en orientering om rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK
  Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg
  Der er i Danmark ikke et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem. Antallet af læger i forhold til befolkningstallet er på niveau med lande, vi normalt sammenligner os med, og der forventes en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2040, som overstiger befolkningsudviklingen.

  Der må imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring.

  På den baggrund nedsatte regeringen i januar 2016 et lægedækningsudvalg med repræsentation fra Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Udvalget har haft i opdrag at analysere fordelingen af læger på tværs af landet samt konkrete forhold som lægernes alder, praksisstruktur, aktivitet mv.

  Rapporten fra lægedækningsudvalget blev præsenteret den 18. januar 2017. I rapporten fremføres en lang række forslag/anbefalinger til sikring af den fremtidige lægedækning.

  Rapporten kan læses her:
  http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Januar/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Laedaekningsudvalgets-rapport/Laegedaekning-rap-jan-2017.ashx

  Rapportens anbefalinger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Nogle af forslagene vil kræve lovændringer, andre overenskomstændringer, og endelig er der nogle, der umiddelbart kan arbejdes med implementering af. Disse bør indgå i de videre drøftelser i forhold til at sikre lægedækningen i Region Syddanmark.

   

  Politisk aftale om bedre lægedækning
  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik som opfølgning på rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg den 9. februar 2017 en politisk aftale om bedre lægedækning.

  Aftalepartierne bakker generelt op om lægedækningsudvalgets forslag.

  Konkret er følgende aftalt:

  • At forlænge den eksisterende fireårige periode, hvor regionerne har mulighed for at drive almen medicinske klinikker, jf. sundhedslovens § 227, stk. 5, op til seks år, i tilfælde af lægedækningsproblemer. Sundhedsministeren vil i efteråret 2017 fremsætte lovforslag herom. Der gennemføres en evaluering af anvendelsen af regionsklinikker inden for tre år efter lovens ikrafttrædelse.
  • At åbne mulighed for, at almen praktiserende læger, der ønsker at eje flere ydernumre, jf. sundhedslovens § 227, stk. 2, kan købe direkte fra andre praktiserende læger. Sundhedsministeren vil i efteråret 2017 fremsætte lovforslag herom.
  • At omprioritere midler i en treårig overgangsperiode til at understøtte en honoraromlægning i almen praksis, der kan sikre bedre lægedækning.

   

  Prioriteringen forudsætter, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) aftaler en model for differentieret basishonorar i de aktuelle overenskomstforhandlinger om almen praksis.

  Derudover opfordrer aftalepartierne til, at der inden for rammerne af forsøgsbestemmelsen i sundhedsloven § 233 ansøges om etablering af forsøg med nye organiseringsformer, som kan skabe sammenhængende tilbud for borgere i områder med lægedækningsproblemer i både almen praksis og i sygehusenes akutte beredskab. Der skal desuden samles op på de erfaringer, der er gjort med at drive udbuds- og regionsklinikker siden 2012, og aftalepartierne ønsker at styrke mulighederne for bedre virtuel eller digital kommunikation for at understøtte bedre lægedækning samt at sikre, at personalet i evt. udbuds- og regionsdrevne klinikker har de nødvendige kundskaber i dansk.

  Aftalepartierne støtter også op om rapportens forslag om øget optag på medicinstudiet på Aalborg Universitet, samt en relativ øget dimensionering af uddannelsesstillinger i almen medicin, og at alle læger skal arbejde et halvt år i almen praksis som en del af den kliniske basisuddannelse (KBU). Endelig slår aftalen fast, at Folketinget med aftalen har tilkendegivet at ville løfte de i aftalen nævnte anbefalinger fra Lægedækningsudvalget, der kræver Folketingets opbakning. Der skal gøres status for parternes implementering af forslagene omkring årsskiftet 2017/2018.

  Den politiske aftale kan læses på dette link:
  http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Aftale%20om%20lægedækning.ashx

  Det er bl.a. i forbindelse med budgetaftale 2017 for Region Syddanmark besluttet, at forslagene fra regeringens lægedækningsudvalg bør danne grundlag for kommende tiltag i Region Syddanmark for at afhjælpe lægedækningsproblemer på almenlægeområdet. Herunder skal det vurderes, om der er behov for at nedsætte en task force på tværs af region, kommuner og PLO med henblik på at formulere konkrete opfølgende initiativer. Der vil snarest blive taget initiativ til at samle alle relevante parter til en workshop, hvor der lægges en plan for de forslag på praksisområdet, der kan handles på lokalt, og gennemføres ideudvikling i forhold til nye tiltag møntet på sikring af lægedækningen.

  Derudover drøftes lægedækningssituationen og initiativer forbundet hermed jævnligt i Praksisplanudvalget, som er et politisk udvalg med repræsentation fra kommunal og regional side samt fra PLO Syddanmark.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Tager orienteringen til efterretning.

   


   

  Kommunale kommentarer

  Regionen kan evt. spørges til, i hvilket omfang rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg giver anledning til ændringer i Regionens arbejde med lægedækning i region Syddanmark.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk:

  1. Tager orienteringen til efterretning.

  REFERAT

  Ad 1: Taget til efterretning.

  bilag pkt. 18.17ece0d82-c299-492d-8a94-0ecab44e3f36.pdf

  Bilag

  Notat – oversigt over anbefalingerne i rapporten fra lægedækningsudvalget

  2.19. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

  Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

  På dette punkt skal Det administrative Kontaktforum godkende, at nedenstående dagsordenpunkter fremsendes til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 9. maj.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK

  • Godkendelse af status fra følgegrupperne
  • Udkast til kommissorium for børn- og ungeaftalen
  • Opfølgning på politisk opstartsmøde om Sundhedsaftalen 2019-2022
  • Drøftelse af proces for administrativ del af Sundhedsaftalen 2018-2022
  • Videreudvikling af SAM:BO
  • Kræftplan IV
  • Orientering om kommunernes arbejde med kommunale akutfunktioner
  • Godkendelse af revideret vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange
  • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale for det psykiatriske område
  • Godkendelse af aftale om sårebare gravide
  • Afsluttende rapportering vedr. forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet.

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Godkender, at punkterne sættes på kommende møder

   


   

  Kommunale kommentarer

  1. Det foreslås at punkt 2.9 på dagens møde (punkt 9 på dagsorden for mødet i DAK) – Tværsektoriel kompetenceudvikling – flyttes til næste møde i DAK i juni måned. Dette da ingen fra Formandskabet for Styregruppen for Sammen om Velfærd kan deltage på dagens møde i Det Administrative Kontaktforum. Det er befordrende for sagens fremlæggelse og evt. opkobling på Sammen om Velfærd, at Formandskabet for Styregruppen er til stede, når sagen berøres
  2. Jf. pkt. 2.5, Status fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet, så ønsker kommunerne, at Følgegruppen på mødet i juni måned skal levere en status på brugen af Fælles MedicinKort (FMK), herunder en faglig vurdering af konsekvenserne, hvis ajourføringsprocenterne er for lave.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk:

  1. Godkender, at de nævnte punkter fremsættes på næste møde i Det Administrative Kontaktforum.
  2. Godkender, at punktet Tværsektoriel kompetenceudvikling ikke behandles på mødet i Det Adminsitrative Kontaktforum den 30. marts, men på næste møde den 22. juni.
  3. Godkender, at Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet på næste møde den 22. juni i Det Administrative Kontaktforum, jf. punkt 2.05 Status fra Følgegruppen for Økonomi, Effekt og Kvalitet, skal levere en status på brugen af Fælles MedicinKort (FMK), herunder en faglig vurdering af konsekvenserne, hvis ajourføringsprocenterne er for lave.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt.

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Godkendt.

  2.20. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

  Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

  På dette punkt skal Det administrative Kontaktforum godkende, at nedenstående dagsordenspunkter fremsendes til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 9. maj.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK

  • Orientering om Fælles Akutteam (incl. besøg) – et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus
  • Godkendelse af program for politisk opstartsmøde om Sundhedsaftalen 2019-2022 (formandsgodkendelse)
  • Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse
  • Status for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
  • Oplæg ved programleder Jakob Kjellberg, KORA om fremtidens Sundhedsvæsen
  • Fællesmøde med Patientinddragelsesudvalget vedr. Sundhedsaftalen 2019-2022

   

  INDSTILLING DAK
  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Godkender, at følgende punkter dagsordenssættes Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 9. maj 2017

   


   

  Kommunale kommentarer

  Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på sidste møde den 28. februar, at de ønsker at se kommissoriet for arbejdsgruppen, som skal udarbejde en Samarbejdsaftale børn og unge-området. Punktet fremgår ikke af dagsorden for Det Administrative Kontaktforum og er ikke på listen over punkter, som fremsendes til Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk:

  1. Godkender, at punkterne fremsendes til Sundhedskoordinationsudvalget.

  REFERAT

  Ad 1: Godkendt

  2.21. Øvrig gensidig orientering – bl.a. udlevering af glukosemålere.

  Øvrig gensidig orientering – bl.a. udlevering af glukosemålere.

  SAGSFREMSTILLING DAK

  • Region Syddanmark orienterer om sygehusenes praksis i forbindelse med udlevering af midlertidige glukosemålere.

   


   

  Kommunale kommentarer

  Vedr. regional praksis i forhold til udlevering af midlertidige glukosemålere.

  Dette er en sag af væsentlig kommunal interesse.

  Sagen drejer sig om de nye Glukosemålere (Freestyle Libre), som er kommet. Regionen direktion bad sidste år bad sygehusene om at indstille udlevering af apparaterne, idet det var forventningen, at der snart ville ligge en afklaring af, hvorvidt apparatet var et behandlingsredskab (regionalt anliggende) eller et hjælpemiddel (kommunalt anliggende). Dette for blandt andet ikke at komme i karambolage med den kommunale økonomi, såfremt det ender med det sidste.

  Men man venter forsat på national afklaring af spørgsmålet. Og Regionen oplaver, at sygehusene sidder tilbage med en meget lille men samtidig meget relevant gruppe, som de gerne vil udlevere målere til. Det mest konkrete eksempel skulle bl.a. være visse handicappede børn. Der er generelt tale om en meget lille gruppe – få stykker per sygehus.

  Regionens direktion ønsker, at dem der virkelig kan få gavn af apperatet får det, men samtidig er Direktionen bevidste om, at det kan få konsekvenser for kommunerne på længere sigt.

   

  Regionen fremfører derfor emnet på dagens møde, da Regionen ønsker at lave en aftale med kommunerne om, at der lokalt (sygehus – kommune) informeres gensidigt omkring den enkelte patient/borger, såfremt man udleverer denne glukosesmåler, og at der så – når der er taget afgørelse omkring apparatets status – udlignes økonomisk tilbage til 1. Januar 2017 i så fald. Der henvises her til en praksis, som tidligere skulle være gældende.

   

  Bemærkninger

  Der er her tale om væsentlig problematik, hvor kommunerne i betragtelig grad kommer i berøring med sundhedspolitiske problemstillinger omkring emnet prioritering – disse nye glukosemålere er væsentligere dyrere end de eksisterende apparater/metoder, som borgerne anvender til at måle deres blodsukkerniveau, men giver en forbedret borger-/patientoplevelse. Skal der nikkes ja til, at Regionen udleverer denne nye teknologi, velvidende at den evt. – hvis det afgøres som et hjælpemiddel – medfører væsentlige kommune merudgifter? Glukosemålerne er et eksempel på et politisk dilemma i forhold til, hvilket serviceniveau kommunerne ønsker at tilbyde indenfor området. I Odense Kommune har man f.eks. besluttet, at der tilbydes glucosemålere til børn, men ikke til voksne.

  Der er pt. 130 sager i ankestyrelsen til afgørelse for, om givne apparater er hjælpemidler eller behandlingsredskaber. Der forventes derfor at kunne gå noget tid, før der ligger afgørelser i denne og lignende sager.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Tager sagen til orientering og bemærker i Det Administrative Kontaktforum, at fastsættelsen af serviceniveau beror på en politisk beslutning.

  REFERAT

  Ad 1: Taget til orientering.

  2.22. Eftersendt punkt: Revurdering af ikrafttrædelse af Bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens

  Eftersendt punkt: Revurdering af ikrafttrædelse af Bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens

  Revurdering af ikrafttrædelse af Bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens

   

  1. Administrative Kontaktforum skal i denne sag drøfte konsekvenser og muligheder af, at den aftalte proces vedrørende finansiering de sidste 4 måneder i 2015 ligger udenfor rammerne om bekendtgørelsen om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.

   

  SAGSFREMSTILLING DAK

   

  Den 31. august 2015 trådte den nye bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens i kraft. Den betyder, at kommuner og region skal aftale en fælles fordelingsnøgle for de fælles hjælperordninger. Indtil da var der store forskelle i, hvor meget henholdsvis kommunen og regionen betalte for den enkelte borger. Med den nye fordelingsnøgle ændrede forholdet mellem den regionale og den kommunale betaling sig til 67/33 (region/kommune). Idet den gennemsnitlige betalingsfordeling lå med en højere betaling fra regionen og en lavere fra kommunerne end den nye, ville ændringen samlet set betyde højere udgifter for kommunerne.

   

  I forbindelse med Region Syddanmarks vedtagelse af sparekatalog 2016 var der et ønske fra kommunerne om ikke at lave en aftale, der gik tilbage til 2015. Derfor besluttede regionsrådet, at den ændrede fordelingsnøgle for udgifter til den fælles hjælperordning til borgere med kronisk respirationsinsufficiens først ville blive gjort gældende per 1. januar 2016. Dette betød en besparelse på antaget 10 mio. kr. for kommunerne i forhold til, hvis aftalen var iværksat samtidig med bekendtgørelsen 31. august 2015. Der blev på daværende tidspunkt taget udgangspunkt i en gennemsnitlig fordeling på 81/19 (region/kommune). Fordelingen 81/19 var et gennemsnit for hele 2015 beregnet ud fra de faktiske fordelinger.

   

  Region Syddanmark er i et brev af 1. marts 2017 af Sundheds- og Ældreministeriet blevet gjort opmærksom på, at den beslutning, der er blevet truffet i Region Syddanmark vedr. tilbageberegningstidspunktet, ikke kan gøre sig gældende.

   

  Det betyder, at Region Syddanmark ser sig nødsaget til at genåbne de konkrete sager for perioden. Ved gennemgang af sagerne viser det sig, at fordelingsnøglen reelt for de konkrete sager i de fire berørte måneder er på 73,7/26,3, hvilket svarer til en samlet sum på 6,4 mio. kr.

   

  Der er – som Region Syddanmark ser det – to løsninger muligt inden for lovens rammer, med forskelligt udfald for henholdsvis region og kommuner.

  Løsning 1 bygger på en indførelse af modellen 67/33 fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Det betyder, at kommunerne samlet set skal betale en andel ”tilbage” til regionen på alt 6,4 mio. kr. (jf. kolonne til højre i vedlagte bilag). Nogle kommuner vil skulle betale, mens andre vil få penge.

   

  Løsning 2 bygger på, at genberegningerne for perioden 31. august 2015 – 31. december 2015 sker ud fra anvendelse af den gennemsnitlige fordeling fra de fire aktuelle måneder. Med løsning 2 vil nogle kommuner også skulle betale, mens andre vil få penge. Dem, der får penge vil få flere end i model 1, mens dem, der skal betale, vil skulle betale mindre end i model 1.

  Til sammenligning med løsning 1 vil alle kommuner være bedre stillet (jf. midterste kolonne i vedlagte bilag). Samlet set bliver de 6,4 mio.kr. i kommunerne, og regionen får ingen penge.

   

  Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • Tager orienteringen til efterretning

   


   

  Kommunale kommentarer

  Sagen er blevet eftersendt DAK-dagsordenen. Sagen har derfor ikke været behandlet i Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum.

  Regionen fremlægger to løsningsforslag. Løsningsforslag nummer 2 fremstår som den bedste løsning for kommunerne, da der her ikke skal tilbagebetales penge til regionen, og der er ingen kommuner, som får større fordel af løsning 1 end af løsning 2. Det kan tolkes som god samarbejdsvilje fra Regionens side, at de forsøger at imødekomme kommunerne med en så god løsning som mulig.

  Regionen oplyser, at løsning 2 ligger indenfor lovens rammer. Det kan dog overvejes, om der skal rettes henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet for at få bekræftet, at dette er tilfældet, så man ikke på ny oplever at blive underkendt af Ministeriet, og sagen endeligt kan lukkes. Hvis Ministeriet underkender løsningsforslag nummer 2, så kan man stå i den situation, at det er løsningsforslag 1, som bliver løsningen.

  Såfremt løsningsforslag 2 ikke er en mulighed, og løsningsforslag 1 alene står tilbage, kan det overvejes, om kommunerne samlet skal rette politisk henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til at afsøge mulighederne for at udfordre tolkningen af bekendtgørelsen, da der er tale om genåbning af gamle budgetter.

  Det fremgår ikke af sagsfremstillingen og af bilag, hvordan tallene for tilbagebetalingen er udregnet. Det vil formentlig blive nødvendigt at få tallene for betalingen udspecificeret på hver enkelt borger, hvis man ift. bogholderi og fakturering skal ændre på afregningerne. Dette må skønnes at blive et større arbejde for Regionen og efterfølgende for kommunerne .

  Det kan overvejes, om forhandling om taksten skal tages til revidering, nu hvor der foreligger reelle tal. Det er dog ikke sandsynligt, at Regionen vil indgå i sådanne forhandlinger, da de øvrige fire regioner har lavet aftaler, som indebærer en 67/33 fordeling.

   

   

  Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum:

  1. Drøfter sagen med henblik på videre håndtering

  REFERAT

  Ad 1: De 22 kommuner kan tilslutte sig Regionens forslag til løsningsmodel 2.

  • Hver kommune gennemgår selv på egen hånd med Regionen de enkelte beregninger på hver enkelt borger, som der er indgået samarbejdsaftale om respirationsinsufficiens om.

  bilag pkt. 1.1 (tillægsdagsorden)57c6f1d6-95d2-4e39-b6a5-2ca8902d4ad7.pdf
  bilag pkt. 1.2 (tillægsdagsorden)17fef79a-6761-496f-9338-c374871eeb77.pdf

  Bilag

  Brev fra Sundheds- og Ældreministeriet
  Oversigt over regulering af udgifterne