Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 25.11.2022

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, Vejle

STARTTIDSPUNKT

2022-11-17 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-11-17 11:30


PUNKTER

1. Drøftelse af udkast til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-27

2. Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte

3. Ny fælleskommunal mødestruktur

4. Eventuelt

5. Mødeplan for 2023


1. Drøftelse af udkast til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-27

Beslutning

Punktet blev indledt med et oplæg ved formanden, Irene Ravn Rossavik, hvor den administrative og politiske tidslinje for udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-27 blev fremlagt, sammen med de politiske visioner for Sundhedsaftalen som Sundhedssamarbejdsudvalget har besluttet, skal danne baggrund for den kommende Sundhedsaftale.

Punktet blev herefter faciliteret af eksterne konsulenter fra Delendorff. Drøftelsen tog udgangspunkt i de kommunale perspektiver på de politiske visioner for Sundhedsaftalen og i hvad Sundhedsdirektørkredsen forestillede sig at deres politikere ønsker at lykkedes med.

Der var en bred drøftelse, og der var enighed om at der var behov for at fremhæve de aktuelle problemer sundhedsvæsnet står i, og kommer til at stå i – både på kort sigt og på den anden side af sundhedsaftaleperioden, sådan at disse afspejles i de fire politiske visioner. Derudover ønsker Sundhedsdirektørkredsen at de fire visioner skal formuleres så de tager udgangspunkt i borgerne. 

Slutteligt blev det besluttet at der er behov for et ekstraordinært møde i Sundhedsdirektørkredsen, muligvis sammen med regionen, hvor man drøfter hvad man i fællesskab skal stå sammen om på sundhedsområdet i Syddanmark. Derudover skal det også drøftes hvad vi fremover skal være fælles om og hvad der giver mere mening at håndtere på andre niveauer, set i lyset af de nye sundhedsklynger.

Det blev besluttet at holde et 12-12 seminar i slutningen af januar. Da formandskabet efterfølgende var til møde Strategisk Sundhedsstyregruppe, blev man dog her enige om at afholde et ekstraordinært møde i denne kreds i starten af januar, hvor man skal drøfte målsætningerne for Sundhedsaftalen. Derfor har Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen valgt at udskyde mødet i sundhedsdirektørkredsen til et senere tidspunkt. Sundhedsdirektørkredsen er orienteret herom på mail.

Målsætningerne, som også var indstillet til drøftelse, blev ikke behandlet, men der var enighed om at der er behov for en smal Sundhedsaftale, med færre målsætninger og indsatser.

Drøftelse af udkast til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-27

Sagsfremstilling

2. Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte

Beslutning

René Lorenz, projektansvarlig for styregruppen deltog på mødet med et kort oplæg og mulighed for svar på spørgsmål.

Der var opbakning til en fælles Service, support og logistik løsning fra 20 kommuner.

Der var opbakning til en fælles SPOC-løsning fra alle kommuner.

Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte

Sagsfremstilling

3. Ny fælleskommunal mødestruktur

Beslutning

Der var opbakning til en ændret mødestruktur, hvor temadrøftelser og strategiske tværkommunale drøftelser skal fylde mere på møderne i Sundhedsdirektørkredsen, og punkter til mødet i Strategisk Sundhedsstyregruppe kun drøftes i sundhedsdirektørkredsen hvis formandskabet vurderer dem relevante til behandling i den brede Sundhedsdirektørkreds. Sundhedsdirektørkredsen har som nu, mulighed for at orientere sig i dagsordenen til Sundhedsstrategisk Styregruppe og kan forud for mødet indgive bemærkninger til Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, som vil bære dem videre til formandskabet.

Ny fælleskommunal mødestruktur

Sagsfremstilling

Bilag

Visionspapir for det tværkommunale samarbejde.pdf

4. Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger

Eventuelt

Sagsfremstilling

5. Mødeplan for 2023

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Mødeplan for 2023

Sagsfremstilling