Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 09.02.2024

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

Hotel Fuglesangcentret i Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2024-02-07 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2024-02-07 12:00


PUNKTER

3. Drøftelse af forslag om udvidelse af målgruppen i opfølgningsprogrammet for cerebral parese (CPOP)

1. Drøftelse af de lettilgængelige tilbud for børn og unge i mistrivsel

2. Forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker

4. Orientering om implementeringsplan for Sundhedsaftalen 2024-2027


3. Drøftelse af forslag om udvidelse af målgruppen i opfølgningsprogrammet for cerebral parese (CPOP)

Beslutning

Koordinator for CPOP i Syddanmark, Helle Sneftrup Poulsen, og Gija Rackauskaite, formand for den nationale styregruppe for CPOP, indledte punktet med et oplæg om, hvad forslaget om udvidelse af målgruppen indebærer.

Det blev understreget, at udvidelsen af målgruppen ikke vil betyde noget for kommunerne, da de altid har haft forpligtelser for målgruppen, uanset alder.

Sundhedsdirektørkredsen var enige om, at processen omkring at beslutte at udvide målgruppen, ikke har været hensigtsmæssig. De relevante parter har ikke haft mulighed for at blive hørt i en høringsperiode, og dette vil kredsen gerne anmode den nationale styregruppe om, at man fremadrettet sikrer.

Sundhedsdirektørkredsen besluttede at bakke op om udvidelsen af målgruppen, hvis også regionen bakker op om den.

Drøftelse af forslag om udvidelse af målgruppen i opfølgningsprogrammet for cerebral parese (CPOP)

Sagsfremstilling

Bilag

15 18 årige (002).pptx

1. Drøftelse af de lettilgængelige tilbud for børn og unge i mistrivsel

Beslutning

Charlotte Josefsen fra Regions Syddanmarks Psykiatrisygehus deltog under punktet. Charlotte Josefsen tilkendegav, at man fra Regionen gerne vil understøtte etableringen af lettilgængelige tilbud, der tager udgangspunkt i Tværsektorielt samarbejde om børn og unge i psykisk mistrivsel (STIME), som er en etableret og evidensbaseret tilgang til udviklingen af en sammenhængende og tidlig indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel. STIME er udviklet imellem Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstaden, og der er gode erfaring med den. Der er også et antal kommuner, der er med i STIME på Sjælland i samarbejde med Region Sjælland.

Regionen understregede, at de også gerne samarbejder om andre tilgange, men kan ikke tilbyde den samme understøttelse ved etableringen af andre tilbud, som de kan ved STIME. Det Regionen kan understøtte kommunerne med ved STIME er fx uddannelse af personale, give supervision og stå for projektledelsen. Derudover begrundede Charlotte Josefsen valget om at understøtte kommunernes etablering af STIME med, at STIME er den eneste løsning, som forholder sig til alle de områder, som der er lagt vægt på i den faglige ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, idet det indeholder op til snart 6 spor med hvert deres fokusområde, og der er mulighed for at udarbejde flere spor.  

Flere kommuner tilkendegav på mødet, at de har planer om at tage udgangspunkt i STIME, når de etablerer de lettilgængelige kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Sundhedsdirektørkredsen var dog enige om, at samarbejdet om at etablere tilbuddene skal foregå med Børn- og Ungedirektørerne.

Man har allerede i flere af sundhedsklyngerne planer om at drøfte samarbejdet om disse tilbud på kommende møder, hvor Børn- og Ungedirektørerne er inviteret med på møderne.

Punktet blev drøftet, og der var enighed om, at hver kommune internt skal finde ud af, hvad man kan og vil etablere i egen kommune, og derefter kan man drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder på tværs af kommunerne i f.eks. sundhedsklyngerne, sammen med Børn- og Ungedirektørerne.

For at holde sig orienteret om området, blev det besluttet, at der skal et punkt på møde i Sundhedsdirektørkredsen til oktober, hvor man kan udveksle de foreløbige erfaringer med etableringen af de lettilgængelige tilbud for børn og unge i mistrivsel.

Drøftelse af de lettilgængelige tilbud for børn og unge i mistrivsel

Sagsfremstilling

2. Forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker

Beslutning

Under punktet deltog Kontorchef Hanne Agerbak, Chefkonsulent Jacob Meller og Chefkonsulent Karen Marie Myrndorff fra KL’s center for sundhed og ældre, som indledte drøftelsen med et oplæg. Oplægget er vedhæftet dagsorden.

Punktet blev drøftet.

Der var stor tilfredshed med det materiale, som KL har sendt til kommunerne, hvor der blandt andet er gjort opmærksom på, at man bør afvente at gøre brug af det forbeholdte virksomhedsområde for sygeplejersker, indtil bekendtgørelsen for lovgivningen foreligger. Den forventes først at foreligge i andet halvår af 2024. Sundhedsdirektørkredsen opfodrede KL til løbende at fortsætte med at holde kommunerne opdateret om KL’s anbefalinger. 

Det er derudover endnu ikke muligt for kommunerne at registrere oplysninger om medicin i det Fælles Medicinkort (FMK), da kommunalt sundhedspersonale ikke har adgang til FMK. Sundhedsministeriet har ansvaret for at gøre dette muligt, men dette forventes først at blive muligt om op til 2 år. Det betyder, at opgaver, der involverer medicinhåndtering, ikke kan lade sig gøre i kommunalt regi, så længe de kommunale sygeplejersker ikke kan tilgå FMK. KL forsøger at få Sundhedsministeriet til at iværksætte dette hurtigere, sådan at kommunerne har mulighed for at komme i gang med eksempelvis at udlevere Panodil.

Sundhedsdirektørkredsen drøftede, at selvom det lige nu ikke er muligt for kommunerne at gå i gang med opgaven, er det vigtigt at være proaktive i egen kommune, i forhold til at finde ud af, hvordan man vil løse opgaven og være klar til at gå i gang, når ovenstående praktikaliteter tillader det. Der var dog enighed om, at det er en stor udfordring, at man har lavet lovgivningen, før at praktikken og juraen er på plads, da dette kan skabe stort politisk pres i kommunerne. Det blev drøftet, at der politisk er stort fokus på det forbeholdte virksomhedsområde for sygeplejersker. Derfor skal KKR Syddanmark også på et møde i april 2024 drøfte emnet, hvor Irene Ravn Rossavik og Mette Heidemann deltager. Der var enighed om, at der lægges op til en åben drøftelse på KKR-mødet, hvor fordele og udforingerne ved det forbeholdte virksomhedsområde fremhæves, ligesom KL’s anbefalinger til processen og kommunernes tilgang til opgaven også italesættes.  

Forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker

Sagsfremstilling

Bilag

Ibrugtagning af et forbeholdt virksomhedsområde til sygeplejersker.pdf
Slides region Syd 7. februar.pptx

4. Orientering om implementeringsplan for Sundhedsaftalen 2024-2027

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om implementeringsplan for Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsfremstilling

Bilag

Implementeringsplan til udmøntning af Sundhedsaftalen 2024-27.pdf