Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 27.04.2023

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

STARTTIDSPUNKT

2023-03-22 11:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-03-22 13:30


PUNKTER

1. Temadrøftelse om ny organisering under Sundhedsaftalen 2024-2027

2. Opfølgning på accelererede og ukoordinerede udskrivninger

3. Dialogmøde mellem PLO-Syddanmark og Sundhedsdirektørkredsen

4. Strategisk drøftelse om seksuel sundhed (SSS)

5. Drøftelse af re-implementeringsplan vedrørende børn og unges mentale sundhed (SSS)

6. Godkendelse af sundhedsfaglige anbefalinger og organisering vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt (SSS)

7. Beslutning vedrørende fremtidig fælles organisering af SSL-enhed i Fælles Telemedicin i Syd (SSS)

8. Godkendelse af Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt (SSS)

9. Eventuelt

10. Orientering om møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar 2023 (SSS)

11. Drøftelse af programudkast til 12-12-seminar for Strategisk Sundhedsstyregruppe i maj 2023 (SSS)

12. Drøftelse af udkast til politisk del af sundhedsaftalen 2024-2027 (SSS)

13. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe til revision af SAM:BO-forløbene 0-5 (SSS)

14. Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

15. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

16. Orientering om besvarelse på Socialstyrelsens Centrale Udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling

17. Orientering om fællesmøde mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum den 3. november 2023

18. Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)

19. Orientering om formandsgodkendte sager (SSS)


1. Temadrøftelse om ny organisering under Sundhedsaftalen 2024-2027

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen drøftede muligheder og udfordringer for kommunerne med udgangspunkt i et oplæg om forskellige forslag til organiseringer under Sundhedsaftalen 2024-2027.

Der var enighed om, at der skal tages højde for, at Sundhedsklyngerne nu eksisterer, og at disse derfor skal have en stor rolle i den nye organisering og i implementeringen og udmøntningen af målsætningerne og indsatserne i Sundhedsaftalen 2024-2027.

Af vedhæftede bilag (lukket punkt) fremgår produktet som kom ud af drøftelsen, indeholdende konkrete input. (Bilaget følger).

Temadrøftelse om ny organisering under Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsfremstilling

2. Opfølgning på accelererede og ukoordinerede udskrivninger

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Opfølgning på accelererede og ukoordinerede udskrivninger

Sagsfremstilling

3. Dialogmøde mellem PLO-Syddanmark og Sundhedsdirektørkredsen

Beslutning

  1. Arbejdet med implementering af Regeringens Akutplan for sundhedsvæsenet, herunder 72. timers behandlingsansvar
  • Der skal igangsættes et arbejde med at tilpasse Region Hovedstadens model for udvidet behandlingsansvar til den syddanske kontekst

Fra PLO’s side glæder man sig til at se 72-timers behandlingsansvar implementeret. Der blev spurgt til om akutfunktionerne har en rolle i det. Det har de ikke.

      2. Samarbejde om dosisdispensering

  • Den 14. marts 2023 har Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO indgået en aftale om dosisdispensering. Aftalen løber indtil udgangen af 2024, hvor den nuværende overenskomst udløber (aftaletekst vedlagt som bilag)

PLO-Syddanmark bakker op om, at aftalen bliver implementeret. Der er dog en bekymring omkring sikkerheden ved dosispakket medicin – hvem sørger for, at de gamle poser bliver fjernet, og de nye er der til tiden? PLO-Syddanmark vil dog gerne opfordre lægerne til at bidrage til at implementere aftalen.

Kommunerne vil meget gerne have aftalen implementeret, da der er stor politisk opmærksomhed på, hvordan aftalen kan frigive ressourcer hos det sundhedsfaglige personale, som der er stor mangel på i sundhedssektoren.

Det blev besluttet, at Sundhedsdirektørkredsen og PLO-syd i fællesskab udarbejder en skriftlig opfordring til de kommunalt-lægelige udvalg (KLU) om, at aftalen udbredes og implementeres – og at eventuelle barrierer i forhold til at anvende aftalen drøftes. Denne fælles udmelding fremsendes til KLU’erne med opfordring om lokal drøftelse.

    3. Samarbejdet med kommunens akutfunktioner i dagtid og vagttid

Der var ros fra PLO-Syddanmark til kommunernes akutfunktion. Der blev udtrykt ønske om, at akutfunktionen udbygges til andre sammenhænge. 

     4. Anvendelsen af videokonsultationer

PLO-Syddanmark orienterede om, at der er en ny funktion med sms til video, som kun kræver, at sygeplejersken har en smartphone, og som kan gøre dialogen mellem de kommunale sygeplejersker og den praktiserende læge nemmere. Der mangler viden om, at denne funktion eksisterer, derfor blev det besluttet at der laves en fælles kommunikation om dette som sendes til KLU’erne og praksiskonsulenterne.

 

Der sættes en ny dato for et dialogmøde mellem PLO-Syddanmark og Sundhedsdirektørkredsen i efteråret 2023.

Dialogmøde mellem PLO-Syddanmark og Sundhedsdirektørkredsen

Sagsfremstilling

Bilag

Opsamlig fra seneste dialogmøde 12. januar 2021.docx
Aftaletekst om dosispakket medicin.pdf

4. Strategisk drøftelse om seksuel sundhed (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen drøftede perspektiverne for et tværsektorielt samarbejde om unges seksuelle sundhed og trivsel.

Der var enighed om, at drøftelsen bør forgå i sundhedsklyngerne, hvor kommunerne lokalt kan melde ind, hvis man er interesseret i at indgå i et tværsektorielt samarbejde om unges seksuelle sundhed.

Strategisk drøftelse om seksuel sundhed (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Klinikker for seksuel sundhed endelig version 14. sep. 2022.pdf_Sagsnr_22-43737_Dokid_474081-22_v1.PDF

5. Drøftelse af re-implementeringsplan vedrørende børn og unges mentale sundhed (SSS)

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Drøftelse af re-implementeringsplan vedrørende børn og unges mentale sundhed (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Re-implementering af Tværsektoriel aftale_1.marts_2023.docx

6. Godkendelse af sundhedsfaglige anbefalinger og organisering vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt (SSS)

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Godkendelse af sundhedsfaglige anbefalinger og organisering vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Telemedicin til hjertesvigt.docx

7. Beslutning vedrørende fremtidig fælles organisering af SSL-enhed i Fælles Telemedicin i Syd (SSS)

Beslutning

Esbjerg og Fanø bemærkede, at de fortsat står udenfor den fælles organisering.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning vedrørende fremtidig fælles organisering af SSL-enhed i Fælles Telemedicin i Syd (SSS)

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt (SSS)

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Godkendelse af Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Samarbejdsaftale for børn unge og gravide 280223.docx
Oversigt over høringssvar med bemærkninger overvægt med løsningsforslag 280223.docx
Oversigt over positive bemærkninger – overvægtsaftalen.docx
Fælleskommunalt høringssvar på samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt_endelig.pdf
Præsentation af overvægtsaftalen.pdf

9. Eventuelt

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til punktet

Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Orientering om møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar 2023 (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar 2023 (SSS)

Sagsfremstilling

11. Drøftelse af programudkast til 12-12-seminar for Strategisk Sundhedsstyregruppe i maj 2023 (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Drøftelse af programudkast til 12-12-seminar for Strategisk Sundhedsstyregruppe i maj 2023 (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Program 12-12 seminar – 24.-25. maj 2023 (002).docx

12. Drøftelse af udkast til politisk del af sundhedsaftalen 2024-2027 (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Drøftelse af udkast til politisk del af sundhedsaftalen 2024-2027 (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Udkast til høringsversion af politisk Sundhedsaftale 2024-27.pdf

13. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe til revision af SAM:BO-forløbene 0-5 (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe til revision af SAM:BO-forløbene 0-5 (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Kommissorium for Revisionsgruppen.docx
Notat om evaluering af SAMBO (vers. 2. nov).docx

14. Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

Sagsfremstilling

16. Orientering om besvarelse på Socialstyrelsens Centrale Udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om besvarelse på Socialstyrelsens Centrale Udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling

Sagsfremstilling

Bilag

Svar til socialstyrelsen.PDF

17. Orientering om fællesmøde mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum den 3. november 2023

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om fællesmøde mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum den 3. november 2023

Sagsfremstilling

18. Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)

Sagsfremstilling

19. Orientering om formandsgodkendte sager (SSS)

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om formandsgodkendte sager (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Kommissorium for forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer_mhm.docx
Samarbejdsaftale_retspsykiatriske-patienter NY 060223.pdf
Samarbejdsaftale om subkutan kemoterapi i eget hjem 230123.pdf
høringsudkast-samarbejdsaftale-vedr-voksne-med-erhvervet-hjerneskade.pdf