Udpegninger til arbejdsgrupper under følgegruppen for behandling og pleje

Klik her for at se listen over udpegede repræsentanter.


Arbejdsgruppe til udarbejdelse af tværsektoriel retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser i sektorovergange:

Fra kommunal side skal der udpeges en riskmanager (eller lignende funktion) fra hvert SOF-område. En af disse skal desuden fungere som sekretær for arbejdsgruppen. I bedes så vidt muligt koordinere denne udpegning internt i det enkelte SOF og melde en repræsentant samlet. Beskriv venligst, hvorvidt den indmeldte repræsentant ønsker sekretærfunktionen.

 

Arbejdsgruppe til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide:

Fra kommunal side skal der udpeges seks ledelsesrepræsentanter med social- og sundhedsfaglige kompetencer. Een af disse skal fungere som medformand for arbejdsgruppen og én skal fungere som sekretær.

Desuden skal der udpeges en repræsentant med juridiske kompetencer. Beskriv gerne repræsentantens erfaringer på området, så udvælgelsen kan kvalificeres (der tages også hensyn til SOF-områder).

 

Erfa-gruppe vedrørende samarbejdsaftale om borgere, der skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr:

Der skal i første omgang udpeges en kommunal sekretær til erfagruppen (konsulentniveau).

Når der er udpeget en sekretær skal denne, i et samarbejde med Dorte Sylvestersen (OUH), forestå udpegning til Erfa-gruppen primo 2017. (Erfa-gruppen er et tilbud til alle kommuner og sygehuse i regionen. Relevante deltagere er f.eks. kommunale nøglepersoner indenfor handicap – eller hjemmeplejeområdet, der aktuelt har ansvar for bevillinger og koordinering af hjælp til borgere, der har respiratorisk overvågning).