Udpegning til styregruppe for Telemedicinsk Servicecenter Syd

UDPEGNING TIL STYREGRUPPE FOR TELEMEDICINSK SERVICECENTER SYD

Som en del af implementering af TeleKol og TeleHjerte er der indgået en samarbejdsaftale mellem 20 syddanske kommuner og de fire somatiske sygehuse om fælles organisering og finansiering, under navnet Telemedicinsk Servicecenter Syd, der samler både Service Support og Logistik (SSL) samt den tilhørende SPOC-funktion (Single Point of Contact) i et organiseret samarbejde i regi af SDSI (samarbejdsaftale vedhæftet). Esbjerg Kommune og Fanø Kommune har egen organisering om SSL, og er derfor ikke med i samarbejdsaftalen.

Jævnfør samarbejdsaftalen forankres samarbejdet i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) sådan, at der etableres en Styregruppe for Telemedicinsk Servicecenter i Syd bestående af et repræsentativt udsnit af repræsentanterne for alle parter i samarbejdsaftale. Styregruppen afrapporterer til Programstyregruppen for ”Fælles Telemedicin i Syd” der igen afrapporterer til Strategisk Sundhedsstyregruppe.

Der er udarbejdet et kommissorium , som skal vedtages på det første møde i styregruppe for Telemedicinsk Servicecenter Syd.

Jævnfør kommissoriet (vedhæftet) vil Styregruppen for Telemedicinsk Servicecenter Syd få ansvaret for at:

  • Sikre en samlet og koordineret styring af TSS.
  • Sikre at opgaver, nye projekter mv. efterlever de mål og den retning, som partnerskabets fælles vision udstikker.
  • Godkende og evaluere regnskab og budget i TSS (ift. Hvile i sig selv-princippet).

Som det ligeledes fremgår af kommissoriet skal Styregruppen for Telemedicinsk Servicecenter Syd bestå af:

  • To repræsentanter fra hver sundhedsklynge (En fra hhv. regionen og kommunerne) der således repræsenterer alle de involverede parter i egen klynge. Repræsentanter fra sundhedsklyngerne skal bestå af repræsentanter på ledelsesniveau (ift. kommunerne skal det være fagchefer) som har indsigt i indsatsen
  • En ledelsesrepræsentant fra TSS-enheden
  • En ledelsesrepræsentant fra programstyregruppen i Fælles Telemedicin i Syd 

Hver sundhedsklynge bedes derfor udpege 1 fagchef fra en kommune i sundhedsklynge som skal være medlem af Styregruppen for Telemedicinsk Servicecenter Syd og repræsentere alle de involverede parter i egen klynge.

Udpegning bedes meddelt senest den 24. juni 2024 via nedenstående formular.

De udpegede medlemmer vil efterfølgende modtage invitation til det første møde i styregruppen i efteråret 2024.

Bekræft samtykke