Aftale om faste læger tilknyttet plejecentre

Med satspuljemidlerne for 2016–2019 er der prioriteret i alt 100 mio. kr. til implementering af ordning om faste læger tilknyttet kommunale plejecentre. I region Syddanmark er der et samlet beløb på 21 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne til implementering af ordningen.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne. Den nationale ramme består af to hovedelementer:

  • Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.
  • Konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. Den sundhedsfaglige rådgivning honoreres med 901 kr. i timen.

Den centralt indgåede aftale skal følges op af en lokal aftale mellem de tre parter i Praksisplanudvalget, hvor det aftales, hvordan implementeringen konkret skal ske lokalt.

Klik her for at se aftalen.

Klik her for at se FAQ til implementering af aftalen (version den 9. december 2016). 

Klik her for at se standardkontrakt til fasttilknyttede læger i word-format