Afgørelser i klagesager om lægeskift – ny fortolkning

Danske Regioner og KL har ultimo december 2016 modtaget notat om genoptagelse m.v. fra Sundhedsministeriet angående Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser i sager om lægevalg i forbindelse med borgeres flytning af bopæl.
Klagesagerne er kommet til Styrelsen på baggrund af, at Danske Regioner i september måned udsendte Ok-Nyt 033-16 om valg af læge ved flytning, som har betydet en ændring i kommunernes praksis i sager, hvor borgeren flytter inden for kommunens grænse.
 
Konklusionen fra Styrelsens sagsbehandling er:
”I de omhandlede sager har kommunerne stillet krav om, at borgeren skulle foretage nyt lægevalg, med den virkning at borgere, der har ønsket at beholde deres hidtidige læge, ikke har haft mulighed for det, hvis lægen har lukket for patienttilgang.
Efter styrelsens opfattelse er der ikke hjemmel i lovgivningen til, at en kommune kan kræve, at en borger, der flytter inden for kommunen, skal foretage nyt lægevalg. Borgeren har således i disse tilfælde ret til at beholde sin hidtidige læge, uanset om lægen har lukket for patienttilgang.
Styrelsen vil således underkende kommunernes afgørelser herom.”
 

Styrelsen afgørelser betyder, at:

  • Borgere der flytter inden for samme kommune, men uden for km-grænsen, skal kunne bibeholde hidtidig læge, hvis borgeren accepterer ikke at modtage sygebesøg.
  • Borgere der flytter uden for kommunen, kan alene bibeholde hidtidig læge, hvis borgeren opfylder betingelserne for nyt lægevalg til lægen.
  • Kommunerne vil være forpligtet til at genoptage sager om lægevalg for så vidt angår borgere, som er flyttet inden for kommunen. Styrelsen vurderer dog, at det vil være tilstrækkeligt at genoptage sager på anmodning fra berørte borgere.
Danske Regioner har dagsdato igangsat en systemtilpasning og vejledningsteksterne på borger.dk vil ligeledes blive tilpasset.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål kontakt KL.